lIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014– 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-vipa-t-113 PRIEMONĘ „valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“

 

2020 m. spalio 28 d. Nr. 1-350

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-vipa-t-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1-204 „Dėl 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonėsValstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ 8 ir 85 punktais, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros 2020 m. spalio 19 d. raštą Nr. 2020/2-1665 bei su juo pateiktą 2020 m. spalio 19 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 22 ir 2020 m. spalio 16 d. projektų (Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0034, Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0036) atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapus:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams nustatyto dydžio finansavimą.

2. N u s t a t a u pareiškėjo viešosios įstaigos Vilniaus Gedimino technikos universiteto nuomininkams šio dydžio de minimis pagalbą, kuri registruojama Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre:

2.1. UAB „Baltinka“ (juridinio asmens kodas 303284021) – 139,38 Eur;

2.2. UAB Coffee Address (juridinio asmens kodas 111435033) – 6,03 Eur;

2.3. UAB „Ipek Trade“ (juridinio asmens kodas 302517202) – 143,50 Eur;

2.4. UAB „Maisto imperija“ (juridinio asmens kodas 301742185)318,49 Eur;

2.5. Žanas Kovriginas – 11,07 Eur.

3. I n f o r m u o j u, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                     Žygimantas Vaičiūnas

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1-350

priedas

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

Iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

Iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0034

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

111950243

Saulėtekio rūmų I auditorinio korpuso atnaujinimas

1 022 280,00

0,00

0,00

1 022 280,00*

0,00

2.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0036

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

111950243

Saulėtekio rūmų II auditorinio korpuso atnaujinimas

859 110,00

0,00

0,00

859 110,00*

0,00

*Prisideda prie Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), įgyvendinimo pagal priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ „2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“ (1 priedas)

_____________________________