LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2019 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  

 

2018 m. spalio 4 d. Nr. A1-545

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.1.1 papunktį:

1. T v i r t i n u Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.A1-545

 

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 MetŲ PROjektų ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato savivaldybėse 2019 metais vykdomų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso (toliau – konkursas) organizavimo tvarką, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metais projektų (toliau – projektai) finansuotinas veiklas (paslaugas) ir tikslines asmenų grupes, projektų finansavimo prioritetus, reikalavimus pareiškėjams ir paraiškų teikimo reikalavimus, projektų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimą, paraiškų atmetimo tvarką ir pagrindus, projektų vertinimą, projektų vykdymą ir kontrolę, lėšų projektams finansuoti planavimą.

2Finansavimas projektams skiriamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir savivaldybių biudžetų lėšų. Projektų atrankos konkursus organizuoja savivaldybių administracijos. Konkursas laikomas įvykusiu, jei pateikiama bent viena paraiška. 

3.  Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo ir administravimo procesus savivaldybių administracijas bei skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai.

4.  Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 mėnesių iki 12 mėnesių. Konkretaus projekto vykdymo trukmę numato pareiškėjas. Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

5Konkursas skelbiamas viešai iki 2018 m. spalio 5 d. kiekvienos savivaldybės interneto svetainėje. Skelbime nurodoma:

5.1. paraiškų priėmimo pradžia ir pabaiga (ne vėliau kaip 2018 m. lapkričio 5 d.). Paraiškų priėmimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip vienas mėnuo nuo kvietimo teikti projektus paskelbimo dienos;

5.2. paraiškų teikimo būdas (elektroniniu paštu (nurodomas elektroninio pašto adresas, skirtas tik šio konkurso paraiškoms teikti, prie kurio prieigą turi tik savivaldybių administracijų paskirti darbuotojai), paštu, įteikta pašto kurjerio, tiesiogiai ar kitu būdu pristatyta savivaldybės administracijai), paraiškų pateikimo laikas (jei paraiška gali būti pateikiama ją tiesiogiai pristatant savivaldybės administracijai), adresas ar elektroninio pašto adresas (priklausomai nuo pasirinkto projekto pateikimo būdo), kuriuo turi būti pateikiamos paraiškos;

5.3. kontaktinis asmuo ir jį pavaduojantis asmuo (nurodant jų pareigas, vardus ir pavardes), teikiantys konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir laikas pasiteirauti;

5.4. paraiškos (Nuostatų 1 priedas), detalios projekto įgyvendinimo sąmatos (toliau – projekto sąmata) (Nuostatų 2 priedas) bei Nuostatų 16.4 papunktyje nurodytos deklaracijos (toliau – deklaracija) formos;

5.5. konkrečios savivaldybės 2019 metais projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma;

5.6. ir kita galima informacija.

6Projektų atrankos konkursus savivaldybių administracijos organizuoja 2018 m. spalio–gruodžio mėnesiais ir iki 2018 m. gruodžio 31 d. savo interneto svetainėse paskelbia informaciją apie patvirtintą projektų finansavimą ir projektų įvertinimo rezultatus.

7.  Paraiškas teikti gali įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas tos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

7.1. pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:

7.1.1.   jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

7.1.2.   paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo);

7.2.    į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;

7.3.    turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį (jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);

7.4.    projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

8.  Nuostatuose vartojamos sąvokos:

8.1. Neįgaliųjų šeimos nariai kartu su neįgaliuoju gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, neįgaliojo sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo neįgalusis gyvena neįregistravęs santuokos, arba asmuo, su kuriuo neįgalusis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka susitarė tuoktis.

8.2. Nuolatinio, periodinio pobūdžio veiklos ir teikiamos paslaugos – pareiškėjo nustatytu laiku ir Nuostatų 10.1–10.4 papunkčiuose nustatytu periodiškumu vykdomos veiklos (teikiamos paslaugos).

8.3. Partneris – viešasis juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas pasirašęs jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį (toliau – jungtinės veiklos sutartis). Jungtinės veiklos sutartis privalo atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus jungtinės veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus. Partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) vykdant projektą įsigyjamų paslaugų teikėjai, prekių ar daiktų tiekėjai (pvz., rėmėjai).

8.4. Projekto vykdytojai – fiziniai asmenys, tiesiogiai nuolat prisidedantys prie projekto įgyvendinimo, konkrečiai atsakingi už viso projekto ar dalies jo veiklų įgyvendinimą. Projekto veiklų vykdytojais nelaikomi fiziniai asmenys, kurie laikinai prisideda prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz.: lektoriai, meno atlikėjai ir kt.).

8.5. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

FINANSUOTINOS PROJEKTO VEIKLOS (PASLAUGOS) IR TIKSLINĖS ASMENŲ GRUPĖS

 

9.    Pareiškėjas gali planuoti finansuotinas veiklas įgyvendinti kartu su partneriu (-iais), teikti paslaugas vienoje ar keliose veiklos srityse. Partneris turi būti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas tos savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis Nuostatų 7.1 papunktyje pareiškėjams keliamus reikalavimus. Konkurse dalyvaujanti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, negali būti kito (kitų) pareiškėjo (-ų), teikiančio (-ių) projektą (-us), partnerė. Projekto veiklos turi būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

10.  Finansuojamos pagal negalios pobūdį ir specifiką pareiškėjo vykdomos socialinės reabilitacijos (neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, jų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo) turinį atitinkančios nuolatinio, periodinio pobūdžio veiklos ir teikiamos paslaugos toliau nurodytose veiklos srityse:

10.1.  neįgaliųjų dienos užimtumas organizuojamas ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o pareiškėjams, tiesiogiai dirbantiems su neįgaliais vaikais iki 14 metų, – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Nuostatų 10.1.1–10.1.7 papunkčiuose nurodytose veiklose per dieną iš viso turi dalyvauti ne mažiau nei 3 neįgalieji. Neįgaliųjų dienos užimtumas negali būti organizuojamas neįgaliųjų namuose ir turi apimti ne mažiau kaip 3 veiklas, nurodytas Nuostatų 10.1.1–10.1.7 papunkčiuose:

10.1.1. kasdienių įgūdžių lavinimas, palaikymas ir (ar) atkūrimas – tai savarankiškumo kasdienėje veikloje (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje palaikymas, maisto ruošimas, maisto produktų laikymas, elgesys prie stalo, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas maisto prekių parduotuvėse, naudojimasis viešuoju transportu, orientavimasis ir judėjimas aplinkoje bei naudojimasis techninės pagalbos priemonėmis, mokymasis pažinti ir valdyti ligą ar negalią) ugdymas ir (ar) palaikymas;

10.1.2.  socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas – tai bendravimo gebėjimų (gebėjimo ieškoti pagalbos, prisitaikyti prie naujų situacijų, dalyvavimas visuomenės gyvenime, ryšio su artima aplinka užmezgimas ir palaikymas ir kt.) stiprinimas individualiai ir (ar) savigalbos grupėse, įgalinant neįgaliuosius savarankiškai spręsti kasdienes problemas. Skatinant neįgaliuosius aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime, mažinant socialinę jų atskirtį, jiems gali būti organizuojami renginiai;

10.1.3. pažintinių funkcijų formavimas – pagrindinių bendrųjų žinių (rašymo, skaitymo ir skaičiavimo, kompiuterinio raštingumo, orientavimosi laike ir aplinkoje, dėmesio valdymo, atminties lavinimo ir kt.), taikomų praktiškai, suteikimas;

10.1.4. bendrųjų darbinių įgūdžių formavimas, įtvirtinimas ir ugdymas – bendrųjų darbinių įgūdžių (punktualumas, atsakomybė, kruopštumas, gebėjimas planuoti savo darbo krūvį ir laiką, darbo tempą, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, darbo užduoties atlikimas iki galo ir kt.), kurių gali prireikti darbinėje veikloje, formavimas, įtvirtinimas ir ugdymas;

10.1.5. užimtumas amatų būreliuose ar klubuose – tai užsiėmimai amatų būreliuose, klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti vienu ar kitu amatu;

10.1.6. profesinis konsultavimas ir orientavimas – praktiniai užsiėmimai (profesinių interesų, polinkių, lūkesčių, individualių savybių bei privalumų įvertinimas, informacijos apie darbo rinką suteikimas, supažindinimas su mokymosi, užimtumo ar įsidarbinimo galimybėmis, konsultavimas profesinio tinkamumo, darbo paieškos bei karjeros planavimo, motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo klausimais ir kt.), padedantys apsispręsti dėl profesinės veiklos ar darbo paieškos; 

10.1.7. saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymas tai meninės raiškos, estetinio skonio, kūrybiškumo, pastabumo, iniciatyvumo, abstraktaus mąstymo, gebėjimo atsipalaiduoti ir teigiamų emocijų ugdymas;

10.2.  individuali pagalba neįgaliajam (ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį), kuri apima: pagalbą neįgaliajam lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose (palydint, pavežant, padedant spręsti kylančias problemas); informacijos teikimą asmeniui, turinčiam klausos ir regėjimo negalią, prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jo neįgalumo pobūdį; pagalbą sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus; pagalbą sprendžiant buityje kylančias problemas asmeniui, turinčiam nustatytą sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį arba 0–40 procentų darbingumo lygį, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygį (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje bei naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas). Individualios pagalbos paslaugą, suderinus su savivaldybe, kurioje bus teikiama ši paslauga, galima teikti ir neįgaliesiems, laikinai atvykusiems iš kitos savivaldybės teritorijos;

10.3.  neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas (ne rečiau kaip 4 kartus per mėnesį) būreliuose, kolektyvuose, klubuose (kultūros ir meno renginių bei renginių, skirtų būrelių ir kolektyvų bei klubų veiklai pristatyti, organizavimas toje pačioje ar kitoje savivaldybėje gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir rezultatas);

10.4.  pagalba neįgaliųjų šeimos nariams (ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu planuojama vykdyti bent vieną veiklą kitose veiklos srityse) organizuojant jiems individualią emocinę pagalbą, savigalbos ir šeimos paramos grupių veiklą, mokant pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgalių asmenų ligą ar negalią, sprendžiant kylančias neįgaliųjų šeimos narių emocines, kitas problemas.

11.  Projektų tikslinės asmenų grupės – tiesioginiai naudos gavėjai:

11.1. neįgalieji;

11.2. neįgaliųjų šeimos nariai.

 

III SKYRIUS

FINANSAVIMO PRIORITETAI

 

12Finansavimo prioritetai teikiami:

12.1projektams, skirtiems neįgaliųjų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, poreikiams tenkinti (šie neįgalieji turi sudaryti ne mažiau kaip 40 procentų visų neįgaliųjų, dalyvaujančių projektų veiklose);

12.2projektams, kurie bus vykdomi kartu su partneriu ir į kurių veiklas planuojama įtraukti ne mažiau kaip 20 neįgaliųjų per mėnesį;

12.3pareiškėjams, kurie paraiškos teikimo dieną turi ne mažesnę nei 3 metų paraiškoje numatytos (-ų) veiklos (-ų) Nuostatų 10.110.3 papunkčiuose nurodytose srityse patirtį.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

13.  Projektai aprašomi užpildant paraišką, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas) (toliau kartu – paraiška). Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta savivaldybės administracijai skelbime nurodytu būdu. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

14.  Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką savivaldybės administracijai, ją taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.

15Projekto paraiškoje nurodoma:

15.1.  paraiškos užpildymo data ir vieta;

15.2.  bendra informacija apie projektą ir pareiškėją;

15.3.  informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 7 punkto reikalavimams ir partnerio (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu) atitiktį Nuostatų 7.1 papunkčio reikalavimams;

15.4.  informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 12 punkte nurodytiems finansavimo prioritetams (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 12 punkte nurodytą (-us) finansavimo prioritetą (-us);

15.5.  informacija apie projekto partnerį (-ius) (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu);

15.6.  projekto pavadinimas;

15.7.  trumpas projekto aprašymas (santrauka);

15.8.  problemos iškėlimas ir pagrindimas;

15.9.  projekto tikslai ir uždaviniai;

15.10.  projekto tikslinė (-ės) asmenų grupė (-ės);

15.11.  projekto įgyvendinimo laikotarpis, jo vykdymo vieta;

15.12.  nuoseklus projekto veiklų įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodyta projekto veiklos (-ų) sritis (-ys), prašomos lėšos, konkrečios veiklos (-ų) srities pavadinimas, veiklos (-ų) įgyvendinimo laikotarpis (pradžia ir pabaiga mėnesio tikslumu), veiklų vykdymo vieta, tiesioginių naudos gavėjų skaičius, nauda tikslinei asmenų grupei įgyvendinus konkrečią veiklą (pvz., kiek bus pritraukta tiesioginių naudos gavėjų palyginti su praeitais metais, kiek neįgaliųjų padėta įsidarbinti, išspręsti darbo vietoje kilusias problemas ir pan.);

15.13.  informacija apie projekto vadovo, projekto buhalterio, vykdytojo (-ų) turimą darbo patirtį, projekte planuojamoms veikloms įgyvendinti;

15.14.  informacija apie turimus materialinius išteklius (projektui vykdyti turimą (-as) patalpą (-as) atsižvelgiant į Nuostatų 7.4 papunktyje nustatytus reikalavimus (išskyrus atvejį, kai vykdomos Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytos veiklos, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), turimą įrangą veikloms vykdyti, ryšio, transporto, priemones ir kt.);

15.15informacija apie projekto viešinimą (numatant, kur bus galima susipažinti su projekto vykdymo eiga, pasiektais rezultatais);

15.16.  laukiami rezultatai (planuojamas tiesioginių naudos gavėjų skaičius pagal vykdomas veiklos sritis, bendras įgyvendinant projektą gausiančių paslaugas asmenų skaičius, bendras projekte dirbsiančių asmenų skaičius, kiek iš jų savanorių);

15.17.  kita papildoma informacija, susijusi su projektu ir teikiama pareiškėjo nuožiūra;

15.18.  pridedamų dokumentų sąrašas;

15.19.  projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma projektui įgyvendinti, kiek lėšų bus skiriama iš kitų finansavimo šaltinių, planuojamų išlaidų ir jų skaičiavimų pagrindimą bei sąsają su konkrečiomis veiklomis.

16.  Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 13 punkte) arba tinkamai patvirtintas jų kopijas (kopijos laikomos tinkamai patvirtintomis, jeigu jos patvirtintos pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų rengimo taisyklės):

16.1.  pareiškėjo ir partnerio (jei projektą vykdys kartu su partneriu) steigimo dokumentą (pvz.: nuostatus, įstatus, steigimo sutartį) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);

16.2.  galiojančią paslaugų teikimo sutartį, jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens;

16.3.  jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

16.4.  asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Nuostatų 5 priedas);

16.5.  pareiškėjo teisę naudotis nekilnojamuoju turtu patvirtinančius dokumentus (šių dokumentų pateikti neprivaloma, jei pareiškėjas numato vykdyti tik Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytą veiklą, kuriai vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos);

16.6.  pažymą, kurioje pateikiamas preliminarus tiesioginės naudos gavėjų sąrašas, kuriame nurodomas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vietovė (miesto, miestelio, kaimo, viensėdžio pavadinimas), neįgalumo lygis ar darbingumo lygis, ar specialiųjų poreikių lygis, informacija apie neįgaliojo šeimos narį (nurodant šeimos nario vardą, pavardę, gyvenamąją vietovę (miesto, miestelio, kaimo, viensėdžio pavadinimas) ir jo ryšį su neįgaliuoju (pvz.: sutuoktinis, tėvai, seneliai ir pan;

16.7jungtinę veiklą patvirtinančius dokumentus (jeigu veikiama jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

16.8.  leidimą-higienos pasą, jeigu vykdomos Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nurodytos veiklos, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas. Priešingu atveju veiklos, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, nefinansuojamos;

16.9Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pažymą ar valstybės įmonės Registrų centro jungtinę pažymą, išduotą ne anksčiau kaip likus 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos, patvirtinančią, kad pareiškėjas neturi mokesčių (išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas) mokėjimo įsipareigojimų (skolų), viršijančių 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų), jei projektui įgyvendinti prašoma suma viršija 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų);

16.10pareiškėjo atitiktį Nuostatų 12.3 papunktyje nurodytam finansavimo prioritetui pagrindžiantį (-čius) dokumentą (-us) (vykdytų projektų sutarčių kopijas, sąrašą projektų su vykdytomis veiklomis, pasirašytą vadovo ar jo įgalioto asmens) (jei pretenduoja atitikti Nuostatų 12.3 papunktyje nustatytą finansavimo prioritetą);

16.11.  dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas ir partneris (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu) atitinka Nuostatų 7.1.2 papunktyje nustatytus reikalavimus (vykdytų projektų sutarčių kopijas, sąrašą projektų su vykdytomis veiklomis, pasirašytą pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens);

16.12dokumentus, įrodančius pareiškėjo teisę naudoti suremontuotas patalpas ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos (jeigu planuojamos išlaidos patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, paprastojo remonto darbams). Priešingu atveju nurodytos išlaidos nefinansuojamos;

16.13dokumentą, patvirtinantį pareiškėjo ir partnerio (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu) veiklos pradžią (valstybės įmonės Registrų centro išduota pareiškėjo registravimo pažymėjimo kopija, išrašas iš Juridinių asmenų registro ir pan.);

16.14.  kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

17.  Pareiškėjai paraišką ir Nuostatų 16 punkte nurodytus dokumentus pateikia konkurso skelbime nurodytu būdu ir adresu. Jei konkurso skelbime nurodyta, kad paraiškas galima pateikti paštu, registruotu laišku, įteikti per pašto kurjerį arba patiems pareiškėjams ar jų įgaliotiems asmenims tiesiogiai pristatyti į savivaldybės administraciją, jos kartu su minėtais dokumentais turi būti pateikiamos savivaldybės administracijai užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas, nurodytas konkurso skelbime. Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti susegti, puslapiai sunumeruoti eilės tvarka. Jei skelbime apie konkursą nurodyta, kad pareiškėjas paraiškas gali siųsti elektroniniu paštu, nuskenuota užpildyta projekto paraiška ir visi jos priedai turi būti pateikiami pdf formatu. Elektroniniu būdu pateikta paraiška pateikiama vienu elektroniniu laišku. Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

18.  Paraiška turi būti pateikta iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės projektų pateikimo dienos ir valandos. Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data.

19.                      Paraiškos, pateiktos kitu nei konkurso skelbime nurodytu būdu ir (ar) adresu, konkurso paraiškų registre neregistruojamos ir nevertinamos. Apie tai, kad paraiška gauta ir kad jai suteiktas numeris, pareiškėjas informuojamas elektroniniu paštu ar paštu per 3 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo dienos. Jei, pasibaigus šiame punkte nurodytam terminui, pareiškėjas negauna paraiškos gavimo fakto patvirtinimo, t. y. kad paraiška yra gauta ir jai suteiktas numeris, jis per 1 darbo dieną nuo šiame punkte nurodyto termino pabaigos privalo kreiptis į savivaldybės administraciją elektroniniu paštu ir pranešti, jog negavo paraiškos gavimo fakto patvirtinimo, ir pateikti paraišką, Nuostatų 16 punkte nurodytus dokumentus, išsiuntimo faktą įrodančius duomenis (išsiųsto elektroninio laiško išrašą).

Jei pareiškėjas ar jo atstovas paraišką teikia tiesiogiai savivaldybės administracijai, toks patvirtinimas išduodamas ją teikiant.

20.  Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias pagal kompetenciją teikia konkurso skelbime nurodyti kontaktiniai asmenys ir juos pavaduojantys asmenys. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, PARAIŠKŲ ATMETIMO TVARKA IR PAGRINDAI

 

21.  Savivaldybių administracijos paskirti darbuotojai ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo projektų paraiškų gavimo dienos įvertina jų atitiktį formaliesiems kriterijams, patikrindami, ar:

21.1paraišką pateikė pareiškėjas, kuris patenka į subjektų, turinčių teisę teikti projektus, grupę;

21.2paraiška pateikta iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės projektų pateikimo dienos ir valandos;

21.3paraiška atitinka Nuostatų 13 punkte nustatytus reikalavimus;

21.4pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

21.5pareiškėjas nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal viešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis) daugiau nei 150 Eur;

21.6pareiškėjas yra įvykdęs mokesčių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokėjimo įsipareigojimus, viršijančius 150 Eur (tikrinama, jei teikiama Nuostatų 16.9 papunktyje nurodyta pažyma);

21.7pareiškėjas pateikė visus Nuostatų 16 punkte nurodytus dokumentus;

21.8deklaracija užpildyta pagal nustatytą formą (Nuostatų 5 priedas);

21.9projektų vykdymo trukmė – nuo 9 mėnesių iki 12 mėnesių;

21.10nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad iš Neįgaliųjų reikalų departamento ir (ar) savivaldybės administracijos gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir (ar) yra pasibaigęs Nuostatų 79 punkte numatytas 3 metų terminas;

21.11tas pats pareiškėjas konkursui nėra pateikęs kelių turiniu tapačių paraiškų, nėra kito pareiškėjo (-ų), teikiančio (-ių) projektą (-us), partneris.

22Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Nuostatų 16 punkte nurodyti privalomi pateikti dokumentai arba pateikiamų dokumentų kopijos nepatvirtintos Dokumentų rengimo taisyklių nustatyta tvarka, arba nepateikti užsienio kalba surašytų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 13 punkte, savivaldybių administracijos paskirti darbuotojai kreipiasi į pareiškėją, nurodydami jam pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. Savivaldybių administracijos prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą.

23Savivaldybių administracijų paskirti darbuotojai, nustatę, kad:

23.1. tas pats pareiškėjas konkursui pateikė kelias turiniu tapačias paraiškas, vertina paraišką, gautą vėliausiai. Paraiška (-os), kuri (-ios) buvo pateikta (-os) anksčiau, atmetama (-os);

23.2. pareiškėjas yra kito (-ų) šiame konkurse dalyvaujančio (-ių) pareiškėjo (-ų) partneris, prisidėsiantis prie pareiškėjo (-ų) projekto veiklų įgyvendinimo, kreipiasi į pareiškėją, kurio partneris pastarasis yra, ir nurodo per 3 darbo dienas nuo nurodymo išsiuntimo dienos atsisakyti ir (ar) pakeisti partnerį (-ius) bei informuoti savivaldybių administracijas, kas perims vykdyti veiklas, kurias turėjo vykdyti partneris (-iai), kuris (-ie) yra ir pareiškėjas (-ai) šiame konkurse. Per nustatytą terminą pareiškėjui neinformavus savivaldybių administracijų apie partnerio (-ių) pakeitimą, jo paraiška atmetama Nuostatų 24.3 papunktyje nustatyta tvarka.

24Paraiška atmetama, nevertinama ir lėšos projektams neskiriamos, jeigu paraiška ar pareiškėjas atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

24.1paraišką pateikė pareiškėjas, kuris nepatenka į subjektų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupę;

24.2paraiška pateikta po paskutinės projektų pateikimo dienos ir valandos;

24.3pareiškėjas per 3 darbo dienas nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) nepateikė paaiškinimų bei patikslinimų, ir (ar) nepateikė užsienio kalba surašytų dokumentų vertimų į lietuvių kalbą, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 13 punkte;

24.4.  paraiška neatitinka Nuostatų 13 punkte nustatytų reikalavimų;

24.5.  projektų vykdymo trukmė neatitinka Nuostatų 4 punkto reikalavimų;

24.6pareiškėjas likviduojamas;

24.7yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad iš Neįgaliųjų reikalų departamento ir (ar) savivaldybės administracijos gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir nėra pasibaigęs Nuostatų 79 punkte numatytas 3 metų terminas;

24.8pareiškėjas yra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, jei ši skola viršija 150 Eur;

24.9pareiškėjas nėra įvykdęs mokesčių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokėjimo įsipareigojimų, viršijančių 150 Eur.

25Savivaldybių administracijos paskirti darbuotojai, per Nuostatų 21 punkte nurodytą terminą įvertinę projektų atitiktį formaliesiems kriterijams, perduoda savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos sudėties Projektų vertinimo ir atrankos komisijos (toliau – Komisija) sekretoriui projektus ir pateikia projektų suvestinę, kurioje nurodo informaciją apie projekto (-ų) atitiktį nurodytiems formaliesiems kriterijams (ar projektas (-ai) atitinka formaliuosius kriterijus, nurodytus Nuostatų 21 punkte, ar jų neatitinka; kokios projekto (-ų), kuris (-ie) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastys), ir susijusius dokumentus.

26Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projektų ir projektų suvestinės gavimo iš savivaldybių administracijos dienos Komisijos pirmininko pavedimu organizuoja Komisijos posėdį. Komisijos sekretorius savivaldybių administracijų paskirtų darbuotojų siūlymus dėl projekto (-ų), neatitinkančio (-ių) formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis ir susijusius dokumentus pateikia Komisijai. Komisija, įvertinusi Komisijos sekretoriaus pateiktą Nuostatų 25 punkte nurodytą informaciją (duomenis), priima protokolinį sprendimą, kuriame pateikia motyvuotus Komisijos narių argumentus, kodėl jie nepritaria projekto (-ų) atmetimui arba pritaria projekto (-ų) atmetimui. Jei Komisijos narių balsai dėl projekto (-ų) atmetimo ar neatmetimo pasiskirsto po lygiai, Komisijos pirmininko balsas yra lemiamas.

27Komisijos sekretorius kitą dieną po Nuostatų 26 punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėjus dėl jų projekto (-ų), neatitinkančio (-ių) formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

28.     Projektus vertina Komisija, kurios sudėtį, sudarymo ir darbo organizavimo tvarką tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas rengiamas vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus patvirtintu Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas).

29.     Vadovaujantis Tvarkos aprašu, Komisija sudaroma vieniems metams iš ne mažiau kaip trijų specialistų (rekomenduojama iš savivaldybei pavaldžių įstaigų, aukštųjų mokyklų specialistų, nepriklausomų ekspertų, savivaldybės administracijos darbuotojų, išskyrus darbuotojus, kuriems mokama už projektų administravimą).

30Vertintinus projektus Komisijos pirmininkas paskirsto Komisijos nariams.

31.  Kiekvieną projektą įvertina 2 Komisijos nariai. Kiekvienas projektas vertinamas atskirai, pildant projekto vertinimo anketą (Nuostatų 3 priedas) ir skiriant projektui balų pagal nustatytus vertinimo kriterijus.

32Jeigu Komisijai, vertinančiai gautą paraišką ir su ja pateiktus dokumentus, kyla neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti esminę įtaką vertinant projektą, Komisija raštu arba elektroniniu paštu kreipiasi į savivaldybės administracijos paskirtą darbuotoją su prašymu patikslinti pareiškėjo pateiktą informaciją, nurodydama šio prašymo motyvus. Savivaldybės administracijos paskirtas darbuotojas elektroniniu paštu nurodo pareiškėjui pateikti patikslintą informaciją elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo šio nurodymo gavimo dienos. Pareiškėjo gali būti prašoma pateikti tik tą informaciją, kurios savivaldybės administracija negali gauti. Pareiškėjo negali būti prašoma pateikti nepagrįstai daug informacijos, kuri nebūtų svarbi vertinant projektą. Jeigu pareiškėjas per savivaldybės administracijos paskirto darbuotojo nustatytą terminą informacijos nepaaiškina ar nepatikslina, savivaldybės administracijos paskirtas darbuotojas apie tai informuoja Komisiją ir nurodo priežastis, kodėl pareiškėjo nepatikslinta ar nepaaiškinta informacija turi esminę įtaką vertinant projektą. Apibendrinęs Komisijos argumentus dėl projekto atmetimo, pareiškėjui nepatikslinus ar nepateikus trūkstamos informacijos, Komisijos pirmininkas pateikia Komisijai siūlymą tokį projektą atmesti. Komisija, atsižvelgdama į Komisijos pirmininko siūlymą ir argumentus, pritaria arba nepritaria projekto atmetimui.

33Kiekvienas Komisijos narys projektus vertina pildydamas projekto vertinimo anketą (Nuostatų 3 priedas), vadovaudamasis šioje anketoje nurodytais vertinimo kriterijais.

Vertindamas paraišką ir atsižvelgdamas į išlaidų pagrįstumą, Komisijos narys gali pasiūlyti mažinti tam tikroms išlaidoms numatytas lėšas arba jų neskirti, jei planuojamos išlaidos yra netinkamos finansuoti.

Komisijos narys vertinimo anketoje privalo pateikti išsamų kiekvieno skirto balo pagrindimą. Jeigu Komisijos nario siūlymu mažinamas pareiškėjo prašomas finansavimas, turi būti išsamiai pagrįstos to siūlymo priežastys.

34.     Komisijos nariai turi įvertinti ir skirti balų už šiuos vertinimo kriterijus:

34.1paraiškoje numatytų tikslų, uždavinių ir trumpo aprašymo aiškumą, atitiktį konkurso tikslui;

34.2projekto atitiktį finansavimo prioritetams;

34.3.  projekto veiklų įgyvendinimo plano nuoseklumą, pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui bei uždaviniams pasiekti;

34.4projekto sąmatos aiškumą, detalumą ir racionalumą, pagrįstumą ir sąsają su veiklomis;

34.5.  turimų žmogiškųjų išteklių tinkamumą projekto veikloms vykdyti (projekto vadovo, projekto buhalterio, vykdytojo (-ų) turimą darbo patirtį, projekte planuojamoms veikloms įgyvendinti, ar projektui įgyvendinti yra projekto vykdytojų);

34.6.  turimus materialinius išteklius projekto veikloms vykdyti (ar projektui vykdyti turima (-os) patalpa (-os) atitinka Nuostatų 7.4 papunktyje nustatytus reikalavimus (išskyrus atvejį, kai vykdomos Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytos veiklos, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.) ar turimą įrangą toms veikloms vykdyti, ryšio, transporto priemones);

34.7.  tiesioginių naudos gavėjų skaičių.

35.  Užpildytas vertinimo anketas Komisijos nariai pateikia savivaldybės administracijos paskirtam darbuotojui, kuris apskaičiuoja kiekvienam projektui Komisijos narių skirtų balų vidurkį ir reitinguoja projektus balų mažėjimo tvarka. Galimas didžiausias projektui skirtinų balų skaičius – 100, privaloma surinkti minimali balų suma – 50. Projektai, kurie nesurinko 50 balų, nefinansuojami.

Jei, atlikus projektų vertinimą, paaiškėja, kad kelių pareiškėjų projektams skirtų balų vidurkis vienodas ir neužtenka konkursui įgyvendinti numatytų lėšų, pirmenybė teikiama tam projektui, kurio įgyvendinimo sąmatoje Nuostatų 64.2 ir 64.3 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms skirta procentinė dalis nuo projektui įgyvendinti prašomos sumos yra mažesnė. Projektas, kuriam neužteko konkursui suorganizuoti numatytų valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšų, įtraukiamas į rezervinių projektų sąrašą. Lėšos rezervinių projektų sąraše esantiems projektams skiriamos Nuostatų 56 punkto pirmoje pastraipoje nustatyta tvarka.

36.     Projektai turi būti įvertinti per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų, pradedant skaičiuoti nuo vertintinų projektų pateikimo Komisijai dienos iki savivaldybės administracijos paskirto darbuotojo parengtos projektų vertinimo suvestinės pateikimo Komisijai dienos. Projektų vertinimo suvestinėje projektai reitinguojami balų mažėjimo tvarka.

37.     Savivaldybės administracijos paskirtas darbuotojas apibendrina gautus Komisijos vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengia projektų vertinimo suvestinę (joje nurodo dviejų projektą vertinusių Komisijos narių skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų sumų vidurkį bei išvadą finansuoti ar finansuoti iš dalies projektą, ar jo nefinansuoti), ją kartu su Komisijos vertinimo anketomis, vertintomis paraiškomis pateikia Komisijai ir Komisijos pirmininko prašo organizuoti posėdį.

38.     Apibendrindama gautus Komisijos vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, savivaldybės administracija gali paskirti paraišką papildomai įvertinti trečiajam Komisijos nariui, jei:

38.1sutampa Komisijos narių to paties projekto vertinimo balai ir (ar) pateikiamas vienodas skirtų balų pagrindimas;

38.2Komisijos narių to paties projekto vertinimo rezultatai skiriasi daugiau kaip 15 balų;

38.3vienas Komisijos narys siūlo vertinamą projektą finansuoti, o kitas – ne;

38.4Komisijos nario siūlomi skirti asignavimai projektui įgyvendinti skiriasi daugiau nei 25 procentais, palyginti su kito paraišką vertinusio Komisijos nario siūlymu.

39.     Gavęs projektų vertinimo suvestinę, Komisijos vertinimo anketas ir vertintas paraiškas, Komisijos sekretorius Komisijos pirmininko pavedimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projektų vertinimo suvestinės pateikimo Komisijai dienos organizuoja posėdį, kurio metu savivaldybės administracijos paskirtas darbuotojas supažindina Komisiją su projektų vertinimais, išvadomis ir siūlymais, atsako į kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų klausimus. Jeigu Nuostatų 38.1–38.4 papunkčiuose nurodytais atvejais įvertinti projektą buvo paskirtas trečiasis Komisijos narys, jo siūlymas dėl projekto vertinimo pateikiamas Komisijai. Komisija, įvertinusi šiuos siūlymus, pritaria arba nepritaria trečiojo Komisijos nario skirtam balui ir (ar) jo išvadai dėl projekto finansavimo ar nefinansavimo, siūlomai skirti lėšų sumai.

Jei Komisijos nariai priima sprendimą nepritarti trečiojo Komisijos nario vertinimui, Komisijos pirmininko balsas yra lemiamas.

40.     Komisijos darbe stebėtojų teisėmis dalyvauja Neįgaliųjų reikalų departamento deleguoti neįgaliųjų asociacijų, vykdančių Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2018 metais projektus, finansuojamus per Neįgaliųjų reikalų departamentą (toliau – neįgaliųjų asociacijos), pasiūlyti atstovai. Neįgaliųjų asociacijų atstovai atrenkami ir deleguojami vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymu patvirtintu Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsenos aprašu.

Komisijos posėdžiai organizuojami, jei juose gali dalyvauti bent vienas neįgaliųjų asociacijos atstovas. Neįgaliųjų asociacijos atstovas, negalintis atvykti į posėdį, apie tai ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Komisijos sekretoriaus elektroniniu paštu atsiųsto pranešimo apie organizuojamą Komisijos posėdį gavimo dienos turi pranešti Komisijos sekretoriui. Jeigu visi neįgaliųjų asociacijos atstovai du kartus iš eilės atsisako ar negali dalyvauti Komisijos posėdyje, Komisijos posėdis gali būti organizuojamas nedalyvaujant neįgaliųjų asociacijos atstovams.

41.     Projektų atrankos stebėseną neįgaliųjų asociacijos vykdo, įgyvendindamos neįgaliųjų teisių gynimo veiklą Nuostatų 40 punkte nurodytuose Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2018 metais projektuose. Šiai veiklai vykdyti reikalingas išlaidas apmoka atstovą pasiūliusi neįgaliųjų asociacija, įgyvendindama neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą.

42.     Dalyvauti Komisijos posėdžiuose Neįgaliųjų reikalų departamentas deleguoja ne daugiau kaip tris neįgaliųjų asociacijų atstovus, kurių funkcijos kiekvienoje savivaldybėje yra tokios:

42.1dalyvauti Komisijos darbe ir stebėti, kaip savivaldybių administracijos organizuoja ir vykdo projektų paraiškų atranką;

42.2Komisijos posėdžio metu susipažinti su savivaldybės administracijos projektų vertinimo suvestinėje pateiktais duomenimis, teikti Komisijai rekomendacijas (jų kopijas – Neįgaliųjų reikalų departamentui) dėl parengtų siūlymų projektams finansuoti.

43.                      Komisija, įvertinusi savivaldybės administracijos paskirto darbuotojo projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis ir kitą su projektais, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria skirtų balų vidurkiui ir siūlomų skirti projektams įgyvendinti lėšų sumų vidurkiui, priima protokolinį sprendimą, kuriame nurodo objektyvius argumentus dėl projektų finansavimo ar nefinansavimo, projektų finansavimo dydžius, veiklų ir (ar) išlaidų finansavimo ar nefinansavimo, tokių siūlymų priežastis bei jų pagrindimą ir parengia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymą dėl lėšų skyrimo. Savivaldybės administracijos direktorius iki 2018 m. gruodžio 31 d. patvirtina lėšų skyrimą projektams finansuoti.

44.                      Komisijos posėdyje kiekvienas dalyvavęs neįgaliųjų asociacijos atstovas parengia rekomendaciją dėl Komisijos parengtų siūlymų finansuoti projektus ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po Komisijos posėdžio, kuriame sprendžiamas klausimas dėl projektų finansavimo, elektroniniu paštu ją pateikia savivaldybės administracijai, o jos kopiją pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui. Rekomendacijoje turi būti nurodyta, ar posėdyje dalyvavęs neįgaliųjų asociacijos atstovas pritaria ar nepritaria Komisijos parengtiems siūlymams dėl lėšų skyrimo. Jei neįgaliųjų asociacijos atstovas nepritaria Komisijos parengtiems siūlymams dėl lėšų skyrimo, rekomendacijoje turi būti argumentuotai nurodytos nepritarimo priežastys ir jų pagrindimas. Jeigu neįgaliųjų asociacijos atstovas per nurodytą terminą nepateikia savivaldybės administracijai ir Neįgaliųjų reikalų departamentui rekomendacijos, laikoma, kad neįgaliųjų asociacijos atstovas pritaria Komisijos siūlomam projektų finansavimui.

45.                      Bent vienam neįgaliųjų asociacijos atstovui nepritarus Komisijos siūlymams, savivaldybės administracija ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nepritarimo gavimo dienos neįgaliųjų asociacijos atstovo rekomendaciją pateikia Komisijos sekretoriui. Komisijos sekretorius Komisijos pirmininko pavedimu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo neįgaliųjų asociacijos atstovo rekomendacijos gavimo dienos organizuoja pakartotinį Komisijos posėdį, į kurį pakviečiami dalyvauti neįgaliųjų asociacijų atstovai.

46Pakartotinio Komisijos posėdžio metu priimamas protokolinis sprendimas, kuriame nurodomi objektyvūs argumentai dėl pritarimo ar nepritarimo neįgaliųjų asociacijos atstovo rekomendacijai bei kiekvieno neįgaliųjų asociacijos atstovo pritarimas ar nepritarimas Komisijos siūlymams.

47Pakartotinio Komisijos posėdžio metu Komisijai pritarus neįgaliųjų asociacijos atstovo rekomendacijai, parengiami siūlymai dėl lėšų skyrimo projektams, kurie pateikiami savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Nuostatų 43 punkte nustatytais terminais. Jeigu Komisija nepritaria neįgaliųjų asociacijos atstovo rekomendacijai, savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po Komisijos posėdžio Neįgaliųjų reikalų departamentui elektroniniu paštu pateikia pakartotinio Komisijos posėdžio protokolinio sprendimo kopiją. Po pakartotinio Komisijos posėdžio kiekvienas jame dalyvavęs neįgaliųjų asociacijos atstovas ne vėliau kaip kitą darbo dieną parengia pakartotinę rekomendaciją dėl Komisijos parengtų siūlymų dėl lėšų projektams skyrimo. Šią rekomendaciją elektroniniu paštu ar kitu būdu jie pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui. Pakartotinėje rekomendacijoje turi būti nurodytos nepritarimo priežastys ir jų pagrindimas.

48Neįgaliųjų reikalų departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Nuostatų 47 punkte nurodytų savivaldybės administracijos ir neįgaliųjų asociacijos atstovų dokumentų gavimo dienos juos įvertina, parengia rekomendaciją ir ją pateikia savivaldybės administracijai.

49Savivaldybės administracija kitą darbo dieną po Neįgaliųjų reikalų departamento rekomendacijų gavimo dienos Komisijos pirmininko prašo organizuoti posėdį. Komisijos sekretorius Komisijos pirmininko pavedimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos prašymo gavimo dienos organizuoja Komisijos posėdį. Posėdžio metu Komisija, atsižvelgdama į Neįgaliųjų reikalų departamento rekomendacijas, parengia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl projektų finansavimo, kurie po posėdžio kitą darbo dieną pateikiami tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui. Šio posėdžio metu Komisija gali priimti sprendimą atlikti pakartotinį projektų vertinimą. Pakartotinį projektų vertinimą turi atlikti naujos sudėties Komisija Nuostatų 31–39 ir 43 punktuose nustatyta tvarka.

50.  Siekdama kuo objektyviau atlikti pakartotinį projektų vertinimą, Komisija į posėdį kviečia pareiškėjo atstovą. Pareiškėjo atstovas gali dalyvauti tik tose posėdžio dalyse, kuriose svarstomi su jo projektu susiję klausimai. Pareiškėjo atstovas turi teisę pareikšti savo pastabas, paaiškinimus, susijusius su pareiškėjo pateiktu projektu, kurie įrašomi į posėdžio protokolą. Pareiškėjo atstovas, ketinantis dalyvauti Komisijos posėdyje, Komisijai pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad Komisijos posėdyje ketinantis dalyvauti asmuo yra pareiškėjo vadovas arba asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu. Komisijos posėdyje kviečiami dalyvauti ir neįgaliųjų asociacijos atstovai.

51Komisija, įvertinusi savivaldybės administracijos paskirto darbuotojo pakartotinio projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis ir kitą su projektais, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria skirtų balų vidurkiui ir siūlomų skirti projektams įgyvendinti lėšų sumų vidurkiui, sprendimui finansuoti atitinkamus projektus arba jų nefinansuoti ir priima protokolinį sprendimą, kuriame nurodo objektyvius argumentus dėl projektų finansavimo ar nefinansavimo, projektų finansavimo dydžių, veiklų ir (ar) išlaidų finansavimo, tokių siūlymų priežastis bei jų pagrindimą, parengia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus, kurie kitą darbo dieną pateikiami tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui.

52.  Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendime dėl lėšų projektams skyrimo nurodoma:

52.1.    pagrindas finansuoti projektus ar jų nefinansuoti (teisės aktų nuostatos, Komisijos protokolų duomenys);

52.2.    finansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkį, prašomas sumas ir skiriamas sumas;

52.3.    rezervinių projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas sumas, siūlomas skirti sumas;

52.4.    nefinansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas sumas;

52.5.    atmestinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, prašomas sumas;

52.6.    pavedimas savivaldybės administracijos darbuotojams, atsakingiems už projektų konkursų organizavimą ir administravimą, užtikrinti tinkamą Nuostatų įgyvendinimą, finansuojant projektus.

53Projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymą ir projektų vertinimo rezultatus savivaldybių administracijos privalo paskelbti savo savivaldybės interneto svetainėje.

54Pareiškėjai raštu informuojami apie savivaldybės administracijos direktoriaus priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, pateikiant sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis.

55.  Pareiškėjas, gavęs informaciją dėl projektui skirto finansavimo, per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, atsižvelgdamas į sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą, savivaldybės administracijai pateikia patikslintą projekto sąmatą ir (ar) projekto veiklų įgyvendinimo planą, ir (ar) laukiamus rezultatus bei patikslintą pažymą, nurodytą Nuostatų 16.6 papunktyje.

Jeigu pareiškėjui skirta dalis prašomų lėšų, jis savivaldybės administracijai patvirtina, kad priimtas sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte numatytus tikslus.

Pareiškėjui pateikus ir su savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų suderinus patikslintą projekto sąmatą ir (ar) projekto veiklų įgyvendinimo planą, ir (ar) laukiamus rezultatus, pateikus patikslintą pažymą, nurodytą Nuostatų 16.6 papunktyje, bei patvirtinimą, nurodytą Nuostatų 55 punkto antroje pastraipoje, savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos darbuotojas su pareiškėju pasirašo projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutartį (toliau – Sutartis), parengtą pagal Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymu patvirtintą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formą.

56Jeigu pareiškėjas per 10 darbo dienų nuo informacijos dėl skirto finansavimo gavimo dienos nepateikia savivaldybės administracijai patikslintos projekto sąmatos ir (ar) projekto veiklų įgyvendinimo plano, ir (ar) laukiamų rezultatų, ir (ar) patikslintos pažymos, nurodytos Nuostatų 16.6 papunktyje, ir (ar) nepatvirtina, kad sutinka su Komisijos skirta suma ir (ar) kad priimtas sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte numatytus tikslus, laikoma, kad jis nesutinka su Komisijos siūloma skirti suma, arba jei jis raštu atsisako projektui skirtų lėšų, su juo Sutartis nesudaroma. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl lėšų projektams skyrimo pakeičiamas, projektą perkeliant į nefinansuotinų projektų sąrašą. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas raštu, nurodant lėšų neskyrimo priežastis. Pareiškėjui per Nuostatų 55 punkte nurodytą terminą nesudarius Sutarties, atsisakius dalies lėšų ir (ar) vykdyti finansuojamą projektą, likusios nepanaudotos lėšos Komisijos siūlymu ir savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu gali būti skiriamos eilės tvarka įvertintiems projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytųjų lėšų sumos. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl lėšų skyrimo priimamas per 3 darbo dienas nuo Komisijos siūlymo gavimo dienos. Rezervinių projektų sąraše esantiems projektams siūlant skirti dalį projekte prašomų lėšų, projekto sąmata ir (ar) projekto veiklų įgyvendinimo planas, ir (ar) laukiami rezultatai tikslinami bei pateikiami Nuostatų 55 punkte nustatyta tvarka.

Jeigu nėra projektų rezerviniame projektų sąraše, likusias nepanaudotas arba grąžintas lėšas savivaldybės administracija, neskelbdama naujo konkurso, per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie nepanaudotas arba grąžintas lėšas gavimo dienos paskirsto jas finansuojamiems projektams proporcingai jiems skirtam finansavimui. Kartu su papildomu finansavimu projektui skiriama lėšų suma negali viršyti projekto paraiškoje prašytos tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl lėšų skyrimo priimamas per 3 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos siūlymo gavimo dienos. Šiuo atveju projektui skyrus papildomą finansavimą, jis tikslinamas Nuostatų 55 punkte nustatyta tvarka.

Jei projektų, kuriems įgyvendinti skirta dalis prašomų lėšų, nėra, savivaldybės administracija informuoja Neįgaliųjų reikalų departamentą ir grąžina nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas.

57.     Pareiškėjai apie savivaldybės administracijos direktoriaus Nuostatų 56 punkte priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos informuojami raštu, pateikiant sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą

58Informacija apie konkurso rezultatus per 2 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos skelbiama savivaldybių interneto svetainėse.

59Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl lėšų projektams skyrimo Nuostatų 43 punkte nurodytu terminu, savivaldybės administracija iki 2019 m. sausio 15 d. Neįgaliųjų reikalų departamentui pateikia paraiškas dėl lėšų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skyrimo 2019 metais (Nuostatų 4 priedas), kuriose nurodo lėšų paskirstymą pagal projektus ir planuojamą savivaldybių administracijų indėlį. Jeigu buvo atliekamas projektų vertinimas Nuostatų 49 punkte nustatyta tvarka, savivaldybių administracijos šias paraiškas Neįgaliųjų reikalų departamentui pateikia per 25 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl lėšų projektams skyrimo priėmimo.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ vykdymas ir Kontrolė

 

60.     Projektams įgyvendinti paskirtos valstybės biudžeto lėšos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) patvirtintų asignavimų programoms. Savivaldybių administracijos atrinktiems projektams įgyvendinti skiria papildomai ne mažiau kaip 20 procentų lėšų nuo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų (visiškai finansuojant konkrečius projektus iš savivaldybės biudžeto lėšų arba paskirstant skiriamą savivaldybės biudžeto lėšų sumą dalimis atskiriems projektams).

61Savivaldybių administracijoms Nuostatų 59 punkto nustatyta tvarka pateikus Neįgaliųjų reikalų departamentui paraiškas dėl lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skyrimo 2019 metais, tarp savivaldybių administracijų ir Neįgaliųjų reikalų departamento sudaromos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys dėl projektų finansavimo ir įgyvendinimo (toliau – Biudžeto lėšų naudojimo sutartis).

62Tinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga ir projekto veiklų įgyvendinimo planu, išlaidų pobūdžiu, kiekiu ir patirtos bei apmokėtos pareiškėjo (jei projektas vykdomas su partneriu, – ir partnerio) projekto veiklų vykdymo laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki Sutartyje nurodytos dienos. Projektams vykdyti skirtos lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus.

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais arba jų kopijomis. Pareiškėjas (jei projektas vykdomas su partneriu, – ir partneris) paslaugas ar prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus lėšų naudojimo principo.

63Pareiškėjai lėšas, gautas projektui įgyvendinti, privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami jų laikymo, naudojimo bei saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

64.  Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

64.1.  projekto vykdytojų (išskyrus projekto vadovą ir buhalterį ar buhalterinę apskaitą tvarkantį asmenį), kurie tiesiogiai vykdo projektą (yra įdarbinti pareiškėjo), darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į Garantinį fondą. Jeigu projekto vykdytojo veikla, susijusi su projekto vykdymu, sudaro tik dalį jo darbo laiko, į projekto išlaidas turi būti įskaičiuojamas tik užmokestis už tą laiką, kuris bus skirtas projekto veiklai vykdyti (tiesiogiai dirbti su projekte numatyta tiksline grupe ir netiesiogiai – pasirengti ir užbaigti vykdomą veiklą). Detalioje projekto išlaidų sąmatoje nurodomas kiekvieno darbuotojo darbo laikas (darbo dienų, valandų skaičius per mėnesį arba pareigybės dydis ir darbo trukmė mėnesiais, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą);

64.2.  projekto vadovo, kuris administruoja ir organizuoja projekto veiklas, ir projekto buhalterio darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į Garantinį fondą. Jei darbuotojas dalyvauja ne tik projekto administravimo veikloje, tinkamos finansuoti projekto administravimo išlaidos gali būti tik užmokestis už tą laiką, kuris bus skirtas projekto administracinei, organizacinei veiklai. Projekto sąmatoje nurodomas projekto vadovo ir projekto buhalterio darbo laikas (darbo dienų, valandų skaičius per mėnesį arba pareigybės dydis ir darbo trukmė mėnesiais, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą);

64.3užmokestis už buhalterinės apskaitos paslaugas pagal paslaugų teikimo sutartį (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

64.4.  išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms priemonėms, įrangai, prekėms ir reikmenims (įskaitant ilgalaikį materialųjį turtą) įsigyti. Ilgalaikiam materialiajam turtui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme ir kaip jo vertės nustatymas reglamentuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarime Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti pareiškėjas privalo turėti ne mažesnį kaip 30 procentų finansavimą iš kitų šaltinių;

64.5.  transporto išlaidos (degalai, eksploatavimas, draudimas, transporto remontas ir priemonių nuoma, transporto bilietai (išskyrus taksi), apmokėtos tik Lietuvoje;

64.6.  ryšio paslaugų (telefono, fakso, interneto, pašto) išlaidos;

64.7.  patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, nuomos ir (ar) eksploatavimo išlaidos (šildymo, elektros energijos, vandens, nuotekų šalinimo, kitos patalpų, aplinkos priežiūros išlaidos). Patalpų eksploatavimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 25 procentus projektui skirtų išlaidų;

64.8.  išlaidos autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis) ir atlygiui už suteiktas paslaugas (pagal atlygintinų paslaugų teikimo sutartis), jei autorinius atlyginimus gaunantys asmenys ir paslaugų teikėjai nėra pareiškėjo (ar partnerio) darbuotojai;

64.9.  išlaidos patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, paprastojo remonto darbams apmokėti. Paprastojo remonto darbams pareiškėjas privalo turėti ne mažesnį kaip 20 procentų finansavimą iš kitų šaltinių. Jeigu pareiškėjas planuoja šias išlaidas, suremontuotas patalpas jis turi naudoti projekte numatytoms veikloms vykdyti ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos. Priešingu atveju pareiškėjas turi grąžinti lėšas, panaudotas patalpų remontui, arba jų dalį, kuri apskaičiuojama proporcingai įvertinus įsipareigojimų nevykdymo laikotarpį;

64.10išlaidos projekto sklaidos ir viešinimo priemonėms bei paslaugoms įsigyti;

64.11.  išlaidos projekto tiesioginiams naudos gavėjams maitinti (jeigu planuojamų veiklų trukmė ne trumpesnė kaip 4 valandos);

64.12.  išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui (išskyrus patalpas) remontuoti;

64.13.  išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti, kompensuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

64.14.  išlaidos banko ar kitų mokėjimo arba kredito įstaigų mokesčiams sumokėti.

65.  Projekto administravimo išlaidoms, nurodytoms Nuostatų 64.2 ir 64.3 papunkčiuose, gali būti skirta ne daugiau kaip 20 procentų projektui skirtų lėšų. Nuostatų 64.1 ir 64.2 papunkčiuose nurodytų asmenų darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, įmokas į Garantinį fondą, išlaidos bei Nuostatų 64.3 papunktyje nurodytos išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 85 procentus projektui skirtų lėšų. Už pareiškėjo teikiamas paslaugas iš dalies gali sumokėti patys projekto dalyviai, vadovaudamiesi pareiškėjo nustatyta atsiskaitymo už paslaugas tvarka. Surinktos lėšos turi būti naudojamos projekte numatytoms veikloms vykdyti.

66.  Projekto dalyvių maitinimo, kelionės į projekto vykdymo vietą ir grįžimo atgal išlaidos negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ nustatytų dydžių.

67.  Netinkamos finansuoti išlaidos:

67.1.    nėra susijusios su remiama veikla;

67.2.  dengiamos iš kitų nacionalinių, Europos Sąjungos ar kitų paramos lėšų ir dubliuojančios projekto išlaidas;

67.3.  neužregistruotos projekto vykdytojo apskaitoje ir nepagrįstos išlaidų apmokėjimą patvirtinančių ar įrodančių dokumentų originalais;

67.4.  reprezentacinės išlaidos, nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 919 „Dėl reprezentacinių išlaidų“;

67.5.  projekto paraiškos rengimo išlaidos;

67.6.  žemės ir nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos;

67.7.  naudotos įrangos pirkimo išlaidos;

67.8.  transporto priemonių įsigijimo išlaidos;

67.9.  transporto priemonių, nuosavybės teise priklausančių Neįgaliųjų reikalų departamentui, draudimo, einamojo ir kapitalinio remonto išlaidos;

67.10.    už suteiktas paskolas bankui (kredito įstaigai) mokamos palūkanos;

67.11.  finansinio lizingo įmokos, išperkamosios nuomos išlaidos;

67.12.  baudos, finansinės nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos, delspinigiai;

67.13.  veiklų, vykdomų už nurodytų projekto teritorijos ribų, užsienyje, išlaidos;

67.14.  patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui ir partneriui (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu), nuomos projekto veiklai vykdyti išlaidos;

67.15.  užsienio svečių dalyvavimo (kelionės, maitinimo, apgyvendinimo ir kt.) projekto veiklose išlaidos;

67.16.  maistpinigiai, tiesiogiai mokami asmenims;

67.17.  išmokos, pašalpos;

67.18.  projekto vykdytojo darbo užmokestis, jei jis priklauso Nuostatų 11 punkte nurodytoms tikslinėms asmenų grupėms ir yra tos paslaugos gavėjas bei teikėjas;

67.19.  išlaidos licencijuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (masažams, kineziterapijai ir kt.) įsigyti;

67.20.  projekto vykdytojų atvykimo į projekto vykdymo vietą ir grįžimo atgal transporto išlaidos.

68Norėdamas patikslinti projekto sąmatą ir (ar) projekto veiklų vykdymo laikotarpį, ir (ar) jų trukmę, ir (ar) vietą, pareiškėjas turi pateikti savivaldybės administracijai pagrįstą prašymą tikslinti projekto sąmatą ir (ar) projekto veiklų vykdymo laikotarpį, ir (ar) jų trukmę, ir (ar) vietą, ir atitinkamai lyginamąjį tikslinamos projekto sąmatos projektą, ir (ar) lyginamąjį tikslinamo projekto veiklų įgyvendinimo plano projektą. Pareiškėjas gali teikti prašymą tikslinti projekto sąmatą tik dėl nepatirtų išlaidų, išskyrus atvejus, kai tinkamos finansuoti išlaidos sumažėjo. Pareiškėjas be savivaldybės administracijos leidimo gali tikslinti sąmatą tuo atveju, jei nėra įtraukiama nauja išlaidų rūšis ir išlaidų dydžio pakeitimai neviršija 10 procentų tikslinamos bendros išlaidų rūšies eilutės dydžio. Savivaldybės administracija, išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl projekto sąmatos ir (ar) projekto veiklų, ir (ar) jų vykdymo laikotarpio, ir (ar) trukmės, ir (ar) vietos tikslinimo, kurį tvirtina savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos darbuotojas.

69.  Dėl leidimo tikslinti projekto sąmatą ir (ar) projekto veiklas, ir (ar) jų vykdymo laikotarpį, ir (ar) trukmę, ir (ar) vietą pareiškėjas informuojamas raštu. Pareiškėjas per 5 darbo dienas nuo leidimo tikslinti projekto sąmatą ir (ar) projekto veiklas, ir (ar) jų vykdymo laikotarpį, ir (ar) trukmę, ir vietą gavimo dienos privalo atitinkamai patikslinti projekto sąmatą ir (ar) projekto veiklų įgyvendinimo planą.

70.  Prašymai dėl projekto sąmatos ir (ar) projekto veiklų, ir (ar) jų vykdymo laikotarpio, ir (ar) trukmės, ir (ar) vietos tikslinimo savivaldybės administracijai gali būti teikiami vieną kartą per mėnesį, bet ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 15 d. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami.

71Pareiškėjas privalo raštu informuoti savivaldybės administraciją apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą ir nurodyti nutraukimo ar sustabdymo priežastis. Gavusi tokį pranešimą, savivaldybės administracija sustabdo lėšų projektui pervedimą. Pareiškėjui pašalinus šiame punkte nurodytas priežastis, atnaujinus veiklos vykdymą ir apie tai pranešus savivaldybės administracijai, projekto lėšų pervedimas tęsiamas.

72Pareiškėjas privalo:

72.1projektą įgyvendinti iki Sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d.;

72.2kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus metams – iki 2020 m. sausio 5 d. savivaldybės administracijai pateikti atitinkamai ketvirčio ir metines projekto veiklos ir finansines ataskaitas pagal Sutartyje pateiktas formas. Prie projekto veiklos ataskaitos gali būti pridedama turima su projekto įgyvendinimu susijusi rašytinė ir (ar) vaizdinė medžiaga.

73.  Savivaldybės administracija kontroliuoja finansuojamų projektų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą pagal paskirtį, t. y. einamaisiais kalendoriniais metais (įgyvendinant projektą) ir pasibaigus kalendoriniams metams (baigus įgyvendinti projektą) tikrina, kaip tikslingai pareiškėjai naudoja projektams finansuoti skirtas lėšas: ar faktinės išlaidos atitinka sąmatose planuotas išlaidas, ar teisingi ataskaitose teikiami duomenys, ar vykdomos teisės aktuose, projektuose numatytos veiklos, ar pasiekiamas planuotas rezultatas. Atlikusi patikrinimą, savivaldybės administracija parengia kontrolės ataskaitą ir pateikia ją tikrintam subjektui.

74Savivaldybės administracijai nustačius, kad pareiškėjas projektui finansuoti skirtas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, pareiškėjas jas privalo grąžinti į Sutartyje nurodytą banko, kredito ar kitos mokėjimo įstaigos sąskaitą Nuostatų 79 punkte nustatyta tvarka.

75.  Nustačiusi Nuostatų ir (ar) Sutarties reikalavimų pažeidimų, savivaldybės administracija gali sustabdyti arba nutraukti tolesnį projekto finansavimą Nuostatų 77 ir 78 punktuose nustatyta tvarka.

76Neįgaliųjų reikalų departamentas:

76.1sudaro Biudžeto lėšų naudojimo sutartis su savivaldybių administracijomis dėl projektų finansavimo ir įgyvendinimo;

76.2planuoja ir skiria lėšas savivaldybių administracijoms projektams finansuoti ir administruoti;

76.3.  kontroliuoja, kaip laikomasi Nuostatų, Biudžeto lėšų naudojimo sutarties reikalavimų, kaip tikslingai panaudojamos valstybės biudžeto lėšos;

76.4esant poreikiui (pasikeitus Nuostatų reikalavimams, galiojančių teisės aktų, turinčių esminę reikšmę vykdant projektus, nuostatoms ir kt.), savivaldybių administracijoms ir pareiškėjams organizuoja mokymus aktualiais projektų rengimo, finansavimo ir įgyvendinimo klausimais.

77.     Neįgaliųjų reikalų departamentas, nustatęs ar turėdamas pagrįstų įtarimų, kad pareiškėjas netinkamai vykdo Nuostatų, Sutarties ir (ar) galiojančių teisės aktų, turinčių esminę reikšmę vykdant Sutartį, reikalavimus, apie tai raštu informuoja jį ir savivaldybės administraciją. Savivaldybės administracija, gavusi Neįgaliųjų reikalų departamento pranešimą, sustabdo Sutarties vykdymą. Pareiškėjas, per rašte nurodytą terminą pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja savivaldybės administraciją ir Neįgaliųjų reikalų departamentą apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę vykdant Sutartį, nustatytus reikalavimus, pateikia tai patvirtinančius įrodymus. Jei pareiškėjas per 2 darbo dienas nuo rašte nurodyto termino pabaigos neinformuoja savivaldybės administracijos ir Neįgaliųjų reikalų departamento apie pasirengimą tinkamai vykdyti Nuostatuose, Sutartyje ir (ar) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę vykdant Sutartį, nustatytus reikalavimus, savivaldybės administracija privalo vienašališkai nutraukti Sutartį. Pareiškėją apie vienašališką Sutarties nutraukimą savivaldybės administracija turi įspėti prieš 10 darbo dienų. Pateikusi įspėjimą pareiškėjui apie vienašališką Sutarties nutraukimą, savivaldybės administracija apie tai per 3 darbo dienas informuoja Neįgaliųjų reikalų departamentą.

78Savivaldybių administracijos nutraukia Sutartį su pareiškėju ir pareiškėjas skirtas lėšas privalo grąžinti, jei:

78.1Neįgaliųjų reikalų departamentas ar savivaldybių administracijos nustato, kad skirtos lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;

78.2Neįgaliųjų reikalų departamentas ar savivaldybių administracijos nustato esminių Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminę reikšmę vykdant Sutartį, pažeidimų;

78.3vadovaujantis Nuostatų 77 punktu, sustabdomas Sutarties vykdymas;

78.4paaiškėja, kad deklaracijoje buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, pareiškėjas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo, arba, sudarius nurodytą Sutartį, įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo iš pareiškėjo savivaldybės administracijai priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos.

79Savivaldybės administracijai ir (ar) Neįgaliųjų reikalų departamentui nustačius, kad pareiškėjas projektui įgyvendinti skirtas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, netinkamai panaudotas lėšas pareiškėjas privalo grąžinti savivaldybės administracijai per rašte nurodytą terminą. Nepanaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas lėšas gautas palūkanas pareiškėjas privalo grąžinti savivaldybės administracijai per jos nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 4 d. Savivaldybių administracijos pareiškėjų grąžintas nepanaudotas ar netikslingai panaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas lėšas gautas palūkanas ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 7 d. turi grąžinti Neįgaliųjų reikalų departamentui.

Negrąžintos projektui finansuoti skirtos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pareiškėjas praranda teisę teikti projektus ir gauti finansavimą pagal visas Ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento programas 3 metus nuo teismo sprendimo, kuriuo iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

80Savivaldybių administracijos Biudžeto lėšų naudojimo sutartyse nustatyta tvarka teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui ataskaitas apie lėšų panaudojimą įgyvendinant projektus ir pasiektus rezultatus.

81.     Savivaldybių administracijos pagal Biudžeto lėšų naudojimo sutartyse nustatytus reikalavimus iki 2019 m. kovo 1 d. Neįgaliųjų reikalų departamentui pateikia informaciją apie lėšų projektams paskirstymą pagal vykdomas veiklas ir laukiamus projektų rezultatus.

VIII SKYRIUS

LĖŠŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI PLANAVIMAS

 

82.  Neįgaliųjų reikalų departamentas planuoja valstybės biudžeto lėšas 2019 m. projektams finansuoti konkrečioje savivaldybėje, įvertinęs bendrą projektams finansuoti visose savivaldybėse numatytą lėšų dydį, išlaidas projektams administruoti, pagal bendrą šalyje gyvenančių neįgaliųjų dalį perskaičiuotą vidutinį konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičių, neįgaliųjų interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų aktyvumo, einamaisiais metais įgyvendinant projektus konkrečioje savivaldybėje, rodiklį:

82.1.  planuojamos lėšos dalijamos į dvi dalis – projektams finansuoti ir projektams administruoti (projektams administruoti kiekvienos savivaldybės administracijai skiriama 5 procentai projektams finansuoti planuojamų lėšų, tačiau ne daugiau kaip 26 000 eurų);

82.2.  lėšas projektams finansuoti sudaro dvi dalys – kintamoji dalis ir tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalis;

82.3.  kintamosios dalies lėšas projektams finansuoti sudaro konkrečiose savivaldybėse skiriamų lėšų suma, kuri apskaičiuojama įvertinus organizacijų aktyvumą įgyvendinant projektus:

K = K1 + K2 + K3 + … + KX + … + K60;

K1, … KX, ... K60 – kintamosios dalies lėšos konkrečioje savivaldybėje;

82.4.    konkrečioje savivaldybėje projektams finansuoti kintamosios dalies lėšos apskaičiuojamos, nustatant 2018 metais projektams įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų dydį ir organizacijų aktyvumo rodiklį:

KX = LX * APX, kur:

KX – 2018 metais konkrečioje savivaldybėje projektams finansuoti skirtos kintamosios dalies lėšos;

LX – 2018 metais konkrečioje savivaldybėje projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų dydis;

APX – konkrečios savivaldybės neįgaliųjų interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų aktyvumo rodiklis;

82.5.    konkrečioje savivaldybėje neįgaliųjų interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų aktyvumo rodiklis apskaičiuojamas, nustatant asmenų (neįgaliųjų, jų šeimos narių), gaunančių paslaugas 2018 metais įgyvendinant projektus, dalį nuo perskaičiuoto vidutinio konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičiaus, kuris apskaičiuojamas, konkrečios savivaldybės gyventojų skaičių dauginant iš šalyje gyvenančių neįgaliųjų skaičiaus ir dalijant iš bendro gyventojų skaičiaus:

 

AX

APX = ––––, kur:

NVX

 

APX – konkrečios savivaldybės neįgaliųjų interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų aktyvumo rodiklis;

AX – konkrečioje savivaldybėje 2018 metais paslaugas gaunančių asmenų (neįgaliųjų ir jų šeimos narių) skaičius;

NVX – perskaičiuotas vidutinis konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičius;

 

GX * N

NVX = –––––––, kur:

G

 

GX – konkrečios savivaldybės gyventojų skaičius;

N – bendras neįgaliųjų skaičius;

G – bendras gyventojų skaičius;

82.6.  projektams finansuoti tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos apskaičiuojamos iš visų 2019 metais projektams finansuoti planuojamų lėšų atimant kintamosios dalies lėšas:

 

T = B – K, kur:

 

T – projektams finansuoti 2019 metais tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos;

B – visos projektams finansuoti 2019 metais planuojamos lėšos;

K – kintamosios dalies lėšos projektams finansuoti 2019 metais;

82.7.  konkrečioje savivaldybėje projektams finansuoti skirtos tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos apskaičiuojamos, dalijant visas projektams finansuoti skirtas tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšas iš bendro neįgaliųjų skaičiaus ir dauginant iš perskaičiuoto vidutinio konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičiaus:

 

T * NVX

TX = –––––––, kur:

N

 

TX – projektams finansuoti skirtos tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos konkrečioje savivaldybėje;

T – projektams finansuoti skirtos tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos;

NVX – perskaičiuotas vidutinis konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičius;

N – bendras neįgaliųjų skaičius.

83.  Neįgaliųjų reikalų departamentas ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 5 d. informuoja savivaldybių administracijas apie 2019 metais projektams įgyvendinti planuojamas skirti maksimalias valstybės biudžeto lėšas, kurios apskaičiuojamos taip, kaip nurodyta Nuostatų 82 punkte.

84.  Jeigu, suorganizavus projektų vertinimo ir atrankos konkursą, paaiškėja, kad savivaldybėje nėra finansuojamų projektų arba projektams finansuoti reikia skirti mažiau lėšų, nei planuota skirti maksimaliai valstybės biudžeto lėšų, arba likusios nepanaudotos lėšos nepaskirstytos projektams Nuostatų 56 punkte nustatyta tvarka, savivaldybės administracija ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 1 d. apie tai informuoja Neįgaliųjų reikalų departamentą.

85.  Jeigu, suorganizavus projektų vertinimo ir atrankos konkursą, paaiškėja, kad savivaldybėje projektams finansuoti reikia daugiau lėšų, nei buvo planuota skirti maksimaliai valstybės biudžeto lėšų, savivaldybės administracija iki 2018 m. gruodžio 14 d. raštu pateikia motyvuotą prašymą Neįgaliųjų reikalų departamentui, kuris, atsižvelgdamas į prašyme nurodytus argumentus ir kitų savivaldybių atsisakytų lėšų sumą, gali paskirstyti lėšų likutį lėšų prašančiai savivaldybei. Savivaldybės administracija motyvuotame prašyme nurodo papildomai prašomą lėšų sumą, savivaldybės indėlį, paslaugų gavėjų skaičių, jeigu būtų skirta papildomų lėšų, – numatomą vykdyti veiklą ir jos vykdymo laikotarpį. Lėšų likutis paskirstomas savivaldybėms, suderinus su asignavimų valdytoju. Nemotyvuoti prašymai nenagrinėjami. Papildomos lėšos neskiriamos savivaldybių administracijoms projektams administruoti.

86.  Jeigu asignavimų valdytojo sprendimu keičiamas bendras projektams įgyvendinti planuojamų valstybės biudžeto lėšų dydis, Neįgaliųjų reikalų departamentas patikslina 2019 m. projektams įgyvendinti planuojamų valstybės biudžeto lėšų dydį ir apie tai informuoja savivaldybių administracijas iki 2018 m. gruodžio 19 d.

87.  Projektams administruoti savivaldybėms skiriamos valstybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos projektų vertinimo, administravimo, kontrolės vykdymo, transporto, įrangos remonto išlaidoms apmokėti, ryšio paslaugoms, kanceliarijos prekėms, kitoms prekėms, išskyrus ilgalaikį materialųjį turtą, įsigyti.

 

IX SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 

88Pareiškėjas ir savivaldybių administracijos turi viešinti (savo interneto svetainėse, vietinėje spaudoje ir pagal galimybes kitose viešosios informacijos rengėjų ir visuomenės informavimo priemonių sistemose) projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą, rezultatus. Skelbdami ir skleisdami informaciją apie projektą, pareiškėjas ir savivaldybių administracijos turi nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, laikytis viešosios tvarkos ir nurodyti, kad projektui lėšų skyrė Ministerija. Savivaldybių administracijos tikrina, kaip pareiškėjai laikosi šiame punkte nustatyto reikalavimo.

89Už informacijos ir su projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako pareiškėjas. Dokumentus, susijusius su projektu bei jo įgyvendinimu (paraiška, buhalterinės apskaitos dokumentai ir kt.), pareiškėjas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat savivaldybės administracijos ir (ar) Neįgaliųjų reikalų departamento reikalavimu pateikti konkursui pateiktų dokumentų bei su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų originalus ir (ar) jų patvirtintas kopijas.

90Pareiškėjas, kuris yra perkančioji organizacija, vykdydamas pirkimą, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

91Neįgaliųjų reikalų departamento sprendimas dėl lėšų savivaldybėms skyrimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai projektų konkursams, ar kitiems dokumentams (pvz., programos sąmatoms). Savivaldybės administracijos veiksmai ir neveikimas, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl lėšų skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

92.  Savivaldybių administracijos projektų vykdymo laikotarpiu gali skirti papildomai savivaldybės biudžeto lėšų projektams finansuoti. Lėšos projektams skirstomos savivaldybių administracijų nustatyta tvarka.

93Savivaldybės administracija neprisiima atsakomybės, jei dėl projekte nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjas negauna laiškų arba su pareiškėju negalima susisiekti kitu būdu.

94Ministerijai patvirtinus 2019 metų asignavimus programoms, Neįgaliųjų reikalų departamentas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas savo interneto svetainėje skelbia Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymą dėl 2019 metais projektams finansuoti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

95Savivaldybių administracijos ir Neįgaliųjų reikalų departamentas (pagal savivaldybių administracijų pateiktą informaciją) savo interneto svetainėse skelbia apibendrintus duomenis apie projektų įgyvendinimą.

96Savivaldybių administracijos ir Neįgaliųjų reikalų departamentas, vykdydami Nuostatuose nurodytas funkcijas, bei pareiškėjai, rengdami, teikdami paraiškas ir įgyvendindami projektus, turi užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų laikymąsi. Pareiškėjai fizinių asmenų duomenis gali tvarkyti tik paraiškų teikimo, projektų vykdytojai – projektų vykdymo, savivaldybių administracijos ir Neįgaliųjų reikalų departamentas – Nuostatuose nurodytų funkcijų vykdymo tikslais.

97Paraiškos, projektų vertinimo anketos ir kiti su konkurso organizavimo ir projektų įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. 

_________________