LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS DIREKTORIUS

 

 

Įsakymas

DĖL VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 21 d. Nr. T1-26

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo“, 6 punktu:

t v i r t i n u Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarties formą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                Ignotas Šalavėjus

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Aplinkos projektų valdymo agentūra direktoriaus

2022 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. T1-26

 

(Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarties forma)

 

 

VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO

SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

 

_____________ Nr. ______

(data )

_____________

(sudarymo vieta )

 

I SKYRIUS

SUTARTIES ŠALYS

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra)

(Projekto administratoriaus pavadinimas) (toliau – Projekto administratorius)

Kodas juridinių asmenų registre

 

Kodas juridinių asmenų registre / asmens kodas

 

Kontaktinė informacija (adresas korespondencijai, už sutartį atsakingas asmuo):

 

Kontaktinė informacija (adresas korespondencijai, už sutartį atsakingas asmuo):

 

Buveinės adresas

 

Buveinės adresas

 

Telefono Nr.

 

Telefono Nr.

 

El. pašto adresas

 

El. pašto adresas

 

Veikimo pagrindai

(Agentūros nuostatai)

Veikimo pagrindai

(daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolo data, numeris ir (ar) pavedimo sutartis)

Atstovaujama

(pareigos, vardas ir pavardė)

Atstovaujama

(pareigos, vardas ir pavardė)

Banko sąskaita, bankas

 

Banko sąskaita, bankas

 

PVM mokėtojo kodas:

_

PVM mokėtojo kodas:

 

Toliau šioje Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartyje (toliau – Sutartis) bendrai vadinamos „Sutarties šalimis“.

 

II SKYRIUS

SUTARTIES TEISINIS PAGRINDAS

 

Sutarties šalys Sutartį sudarė vadovaujantis:

2.1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi.

2.2. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“, 6 punktu.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ATNAUJINAMĄ (MODERNIZUOJAMĄ) DAUGIABUTĮ NAMĄ

 

3.1. Daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, ir daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintą ir Agentūros suderintą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą:

Informacija apie daugiabutį namą:

Informacija apie daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą:

Adresas:

 

Planuojama pasiekti pastato energinio naudingumo klasė:

 

Bendrasis plotas:

 

Planuojami skaičiuojamieji šilumos energijos sutaupymai:

 

Naudingasis plotas:

 

Planuojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų sumažinimas:

 

Butų ir kitų patalpų skaičius:

 

Planuojama projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina:

 

Butų skaičius:

 

Investicijų plano patvirtinimo data ir numeris:

 

Kitų patalpų skaičius:

 

Investicijų plano suderinimo su Agentūra data ir numeris:

 

 

IV SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

 

4.1. Sutarties objektas yra valstybės parama, nurodyta Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 3 straipsnyje. Valstybės parama teikiama apmokant arba kompensuojant faktines išlaidas, ne didesnes už nurodytas:

Valstybės paramos būdas

Valstybės paramos dydis, eurais

4.1.1. projektui ar jo daliai parengti:

 

 

4.1.2. projekto įgyvendinimui administruoti:

15%

15%

50%

20%

(įrašyti apskaičiuotą sumą)

(įrašyti apskaičiuotą sumą)

(įrašyti apskaičiuotą sumą)

(įrašyti apskaičiuotą sumą)

Iš viso:

 

4.1.3. statybos techninei priežiūrai vykdyti:

 

 

4.1.4. energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:

 

 

4.1.5. papildoma valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:

 

 

 

4.2. Rangos darbų kaina (investicijų dydis), numatyta energinį efektyvumą didinančioms priemonėms - __________ Eur:

4.2.1 rangos darbų kaina (investicijų dydis) individualioms investicijoms - __________ Eur.

4.3. Rangos darbų kaina (investicijų dydis), numatyta kitoms priemonėms (ne energinį efektyvumą didinančioms priemonėms) - __________ Eur.

4.4. Bendra statybos rangos darbų kaina __________ Eur.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI VALSTYBĖS PARAMAI TEIKTI

 

Valstybės parama teikiama šios Sutarties pagrindu, jeigu įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, pagal daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą pasiekiami projekto tikslai, daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas įgyvendintas šios Sutarties Specialiųjų ir Bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TERMINAS

 

Projekto įgyvendinimo terminas – 24 mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu projektas, esant objektyvioms aplinkybėms (teisminiai ginčai, statybos rangovų bankrotas ar kitos nuo atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų ar projekto administratoriaus nepriklausančios aplinkybės), neįgyvendinamas per šiame punkte nustatytą terminą, jis gali būti pratęsiamas administratoriaus ir Agentūros susitarimu, kuriuo keičiamos Sutarties Specialiosios sąlygos.

 

VII SKYRIUS

SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

Sutarties šalių teisės ir pareigos nustatytos Sutarties Bendrosiose sąlygose, kurios yra neatsiejama Sutarties Specialiųjų sąlygų dalis.

 

VIII SKYRIUS

SUTARTIES KEITIMAS, NUTRAUKIMAS IR PABAIGA

 

Sutarties keitimo, nutraukimo ir pasibaigimo sąlygos nustatytos Sutarties Bendrosiose sąlygose, kurios yra neatsiejama Sutarties Specialiųjų sąlygų dalis.

 

IX SKYRIUS

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

 

Sutartis laikoma įsigaliojusia nuo Sutarties šalių pasirašymo dienos. Sutarties pasirašymo tvarka nustatoma Sutarties Bendrosiose sąlygose ir yra neatsiejama Sutarties Specialiųjų sąlygų dalis.

 

X SKYRIUS

VALSTYBĖS PARAMOS GRĄŽINIMO SĄLYGOS

 

Valstybės paramos grąžinimo sąlygos nustatomos Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“, 97 punkte ir Sutarties Bendrosiose sąlygose.

 

XI SKYRIUS

SUTARTIES PRIEDAI

 

Investicijų planas, Sutarties priedai ir Sutarties pakeitimai ir (ar) papildymai yra neatsiejama šios Sutarties Specialiųjų ir Bendrųjų sąlygų dalis.

 

 

XII SKYRIUS

SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

(Projekto administratoriaus pavadinimas)

(pareigų pavadinimas)

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

 

VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO

SUTARTIS

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Sutartį sudaro Specialiosios ir Bendrosios Sutarties sąlygos. Sutarties Specialiosios sąlygos nustato Sutarties Šalis, Sutarties teisinį pagrindą, sutarties dalyką ir objektą, projekto įgyvendinimo terminą, valstybės paramos grąžinimo sąlygas. Sutarties Bendrosios sąlygos nustato reikalavimus valstybės paramai teikti, valstybės pagalbos ir (ar) nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo sąlygas ir tvarką, sutarties šalių teises ir pareigas, sutarties keitimą, nutraukimą ir pabaigą, ginčų sprendimą ir kitas sąlygas.

 

II SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

 

2.1.         Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiųjų sąlygų I skyriuje nurodytos Sutarties šalys.

2.2.         Sutarties dalykas ir objektas nustatytas Sutarties Specialiųjų sąlygų IV skyriuje.

 

III SKYRIUS

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMĄ (MODERNIZAVIMĄ) REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 

3.1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (toliau – Įstatymas).

3.2. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa).

3.3. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (toliau – Nutarimas).

3.4. Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Paraiškų teikimo aprašas).

3.5. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Investicijų planų rengimo aprašas).

3.6. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. D1-34 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pirkimų aprašas).

3.7. Pavyzdinė butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-495 „Dėl Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo“ (toliau – Protokolo forma).

3.8. Pavyzdinė pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-495 „Dėl Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo“ (toliau – Pavedimo sutarties forma).

3.9. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-174/A1-116 „Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kredito ir palūkanų apmokėjimo aprašas).

3.10. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Stebėsenos aprašas).

3.11. Informacija apie daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus, įsiskolinusius komunalines ar kitas paslaugas teikiantiems asmenims, forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. D1-156 „Dėl informacijos apie daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus, įsiskolinusius komunalines ar kitas paslaugas teikiantiems asmenims, formos patvirtinimo“ (toliau – Informacijos forma).

3.12. Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, apskaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 974 „Dėl valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, apskaičiavimo tvarkos aprašas).

 

IV SKYRIUS

SĄVOKOS

 

4.1. Sutartisvalstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarties Specialiosios ir Bendrosios sąlygos su visais jų priedais, Sutarties ir/arba Sutarties priedų pakeitimais ir papildymais.

4.2. Sutarties specialiosios sąlygos (toliau – Sutarties Specialiosios sąlygos) – neatsiejama Sutarties dalis, kurioje nurodytos individualios Sutarties sąlygos, t. y. Sutarties Šalys, Sutarties teisinis pagrindas, sutarties dalykas ir objektas (valstybės paramos dydis), projekto įgyvendinimo terminas, valstybės paramos grąžinimo sąlygos, šalių rekvizitai, taip pat kitos individualios Sutarties sąlygos.

4.3. Sutarties bendrosios sąlygos (toliau – Sutarties Bendrosios sąlygos) – neatsiejama Sutarties dalis, kurioje nurodytos bendrosios valstybės paramos teikimo sąlygos, Sutarties šalių įsipareigojimai, atsakomybė bei kitos bendrosios Sutarties nuostatos.

4.4. Valstybės parama (toliau – parama) – Įstatyme nurodyta valstybės parama daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti).

4.5. Valstybės paramą administruojanti institucija (toliau – Agentūra) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

4.6. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas (toliau – investicijų planas) – daugiabučio namo atnaujinimo projekto dalis, kurioje pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams, nustatomos pagrindinės techninės užduoties sąlygos kitoms atnaujinimo projekto dalims parengti.

4.7. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau – projektas) – pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus ir Programos priede nustatytus specialiuosius reikalavimus parengtas ir suderintas dokumentas.

4.8. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius (toliau – projekto administratorius) – bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius.

4.9. Finansuotojas – bankas ar kita finansų įstaiga, suteikianti (administruojanti) lengvatinį kreditą projektui įgyvendinti Europos Sąjungos fondų lėšomis, nuosavomis lėšomis (bendrojo finansavimo atveju) arba kitomis teisėtai gautomis lėšomis.

4.10. Tinkamos finansuoti išlaidos – su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, kurios ar jų dalis apmokamos arba kompensuojamos Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.11. Netinkamos finansuoti išlaidos su projekto įgyvendinimu nesusijusios išlaidos, pažeidus paslaugų ar darbų pirkimų vykdymo procedūras pagal pirkimus reglamentuojančius teisės aktus priklausomai nuo pirkimus vykdančio subjekto ir (ar) negavus suderinimo iš Agentūros teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) įgyvendinus projektą pažeidžiami daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) reglamentuojantys teisės aktai.

4.12. Valstybinę priežiūrą atliekanti institucija – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) ir jos teritoriniai padaliniai.

4.13. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Įstatyme, Statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI VALSTYBĖS PARAMAI TEIKTI

 

5.1. Šalys susitaria, kad parama teikiama:

5.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu ir laikantis Sutarties sąlygų;

5.1.2. jeigu pagal investicijų plane numatytas priemones pasiekiami Taisyklių 3 punkte nustatyti tikslai;

5.1.3. jei projektas yra įgyvendinamas Įstatymo, Taisyklių, Programos ir Sutartyje nustatyta tvarka;

5.1.4. apmokant arba kompensuojant tinkamas finansuoti ir faktines išlaidas teikiant prašymą (-us) Taisyklių nustatyta tvarka. Prašymai suteikti paramą energinį efektyvumą didinančioms priemonėms teikiami ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto išdavimo dienos;

5.1.5. apmokant ar kompensuojant už Sutarties Specialiųjų sąlygų IV skyriuje nurodytas paslaugas ir (ar) darbus Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) kitomis teisėtai gautomis lėšomis;

5.1.6. jeigu Sutarties 5.3., 5.5. ir 5.6. papunkčiuose nurodytos paslaugos ir (ar) darbai nupirkti Nutarime nustatyta tvarka.

5.2. Teikiant paramą, apmokamos arba kompensuojamos tik tinkamos finansuoti išlaidos, susijusios su projekto, kuriam teikiama parama, įgyvendinimu ir atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų – naudos principus.

5.3. Parama projektui ar jo daliai parengti Taisyklėse nustatyta tvarka teikiama:

5.3.1. apmokant projekto ar jo dalies parengimo išlaidas tiesiogiai paslaugos tiekėjui;

5.3.2. kompensuojant projekto ar jo dalies parengimo išlaidas butų ir kitų patalpų savininkams, savivaldybei ar projekto administratoriui, jeigu projekto ar jo dalies parengimo išlaidas jie apmokėjo patys.

5.4. Parama projekto įgyvendinimo administravimo išlaidoms apmokėti arba kompensuoti teikiama Taisyklių nustatyta tvarka už faktiškai suteiktas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas ir Taisyklių 51 punkte nustatytomis dalimis.

5.5. Parama statybos techninei priežiūrai vykdyti Taisyklėse nustatyta tvarka teikiama apmokant arba kompensuojant statybos techninės priežiūros išlaidas,  kurios proporcingos faktiškai atliktiems statybos rangos darbams.

5.6. Parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Taisyklėse nustatyta tvarka teikiama įgyvendinus projektą ir pasiekus Taisyklių 3 punkte nurodytas sąlygas.

5.7. Parama neteikiama projekto ar jo dalies tikslinimo išlaidoms padengti.

5.8. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintame investicijų plane numatyta įgyvendinti šildymo sistemos atnaujinimo ar pertvarkymo ir (ar) balansavimo, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimo, ir (ar) vamzdynų izoliavimo, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimo, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimo priemonę, vykdant statybos rangos darbų pirkimą arba vykdant statybos rangos darbų kartu su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (techninio darbo projekto) parengimu pirkimą, turi būti užtikrinta, kad šių darbų įgyvendinimo kaina būtų išskirta.

5.9. Pasirašęs Sutartį, projekto administratorius ne vėliau kaip iki rangos darbų arba iki statybos rangos darbų kartu su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (techninio darbo projekto) parengimu pirkimo pradžios kreipiasi į finansuotoją dėl projekto finansavimo, jeigu projektui įgyvendinti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai yra priėmę sprendimą skolintis lėšų (išskyrus atvejus, jeigu į finansuotoją kreiptasi iki Sutarties pasirašymo dienos).

5.10. Projekto administratorius, jeigu šio punkto papunkčiuose nurodytus paslaugų ir (ar) statybos rangos darbų pirkimus nebuvo įvykdęs iki šios Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos, sudaręs Sutartį, vykdo:

5.10.1. techninio darbo projekto parengimo kartu su statinio projekto vykdymo priežiūra (kai statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus) paslaugos arba statybos rangos darbų su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (techninio darbo projekto) parengimo kartu su statinio projekto vykdymo priežiūra (kai statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus) pirkimą pagal butų ir kitų patalpų patvirtintą investicijų planą;

5.10.2. iki techninio darbo projekto parengimo termino pabaigos įvykdyti techninio darbo projekto ekspertizės atlikimo paslaugos pirkimą;

5.10.3. statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimą;

5.10.4. statybos rangos darbų kartu su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (techninio darbo projekto) parengimu pirkimą arba statybos rangos darbų pirkimą pagal iš anksto parengtą ir eksperto įvertintą techninį darbo projektą (tik gavęs statybą leidžiantį dokumentą), pirkimas vykdomas, kai yra gautas finansuotojo sprendimas dėl lengvatinio kredito sutarties sudarymo;

5.10.5. sandarumo matavimo bandymo paslaugos pirkimą, kuris atliekamas baigus vykdyti statybos rangos darbus prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą;

5.10.6. energinio naudingumo sertifikato parengimo pirkimą, kuris atliekamas baigus vykdyti statytos rangos darbus;

5.11. Projekto administratorius, vykdydamas paslaugų ar darbų pirkimus Nutarime nustatyta tvarka ir vertindamas pateiktus paslaugų ir darbų tiekėjų pasiūlymus, įsitikina, kad:

5.11.1. laimėjusio paslaugų tiekėjo pasiūlymo kaina neviršija Sutarties specialiosiose sąlygose numatytos paslaugų kainos;

5.11.2 laimėjusio statybos rangos darbų pasiūlymo kaina arba daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (techninio darbo projekto) parengimo su statybos rangos darbais pasiūlymo kaina neviršija Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytos statybos rangos darbų ir projekto parengimo kainos, nupirktų statybos rangos darbų kaina, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, darbų kaina, tenkanti butų ir kitų patalpų savininkų bendrosioms ir individualioms investicijoms, ir darbų kaina kitoms ne energinį efektyvumą didinančios priemonėms  neviršija šių darbų kainos, nustatytos Sutarties Specialiosiose sąlygose.

5.12. Visos sutartys su trečiaisiais asmenimis / tiekėjais dėl darbų / paslaugų, kurių išlaidas prašoma apmokėti arba kompensuoti, turi būti sudarytos vadovaujantis Taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatomis.

5.13. Parama laikinai neteikiama, jeigu projekto administratorius:

5.13.1. nesudarė sąlygų ar neleidžia Agentūros įgaliotiems ar turintiems teisę tikrinti kitiems asmenims apžiūrėti vietoje ir (ar) patikrinti, kaip įgyvendinamas projektas;

5.13.2. nevykdo Sutarties Specialiųjų ir Bendrųjų sąlygų, nustatančių Agentūrai pareigą tvarkyti projekto įgyvendinimo dokumentus, kad juose pateikiama informacija būtų teisinga, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku ir išsami.

5.14. Agentūra, nustačiusi ir (ar) gavusi informacijos, kad yra pažeistos pasirašytos Sutarties Specialiosios ir (ar) Bendrosios sąlygos ir (ar) pažeisti daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) reglamentuojantys teisės aktai, užfiksuoja pažeidimus ir per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokios informacijos ar dokumentų gavimo dienos atlieka papildomą gautų dokumentų patikrinimą ir patikrą vietoje. Agentūra, nustačiusi, kad pažeistos Sutarties Specialiosios ir (ar) Bendrosios sąlygos ir (ar) daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) reglamentuojantys teisės aktai, nustato projekto administratoriui terminą, per kurį nustatyti pažeidimai turi būti ištaisyti. Parama pagal pateiktą projekto administratoriaus prašymą (-us) neteikiama, kol projekto administratorius neištaiso nustatytų pažeidimų.

5.15. Jeigu projekto administratorius per Agentūros nustatytą terminą nepašalina nustatytų pažeidimų, Agentūra šią informaciją užfiksuoja raštu ir priima sprendimą nutraukti Sutartį; per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuoja projekto administratorių ir finansuotoją apie Sutarties nutraukimą, paramos skyrimo nutraukimą ir pareikalauja grąžinti išmokėtas lėšas (jeigu parama suteikta) Taisyklėse nustatyta tvarka.

5.16. Projekto administratorius, gavęs sprendimą dėl laikino paramos neteikimo arba Sutarties nutraukimo ir paramos lėšų grąžinimo, privalo per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardintus reikalavimus ir apie jų įvykdymą raštu nedelsdamas informuoti Agentūrą ir finansuotoją.

 

VI SKYRIUS

VALSTYBĖS PAGALBOS IR (AR) NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS TEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

Valstybės pagalba asmenims, vykdantiems ūkinę veiklą, teikiama vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais ir Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, apskaičiavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Projekto administratorius privalo informuoti ūkinę veiklą vykdančius butų ir kitų patalpų savininkus, kad valstybės parama daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui) teikiama atsižvelgus į 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje, 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje ir kituose taikytinuose Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

 

VII SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

7.1. Pagal Sutartį Agentūra įsipareigoja:

7.1.1. projekto administratoriui Taisyklių nustatyta tvarka, sąlygomis ir nustatytais terminais apmokėti tinkamas finansuoti išlaidas ar jų dalį;

7.1.2. atlikti projekto paramos administravimą ir projekto įgyvendinimo priežiūrą pagal Taisyklių IX skyriuje nustatytą tvarką;

7.1.3. Taisyklių ir Sutarties Bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka ir terminais tikrinti ir vertinti projekto administratoriaus pateiktus prašymus dėl paramos lėšų suteikimo ir su prašymu teikiamus dokumentus, teikti konsultacijas;

7.1.4. teikti paramą tik nustačius, kad mokėjimo prašymas (-ai) ir su prašymu teikiami dokumentai tinkami, o paramos suma neviršija Nutarime, Sutarties Specialiosiose sąlygos numatytos leistinos paramos sumos;

7.1.5. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka tvarkyti ir saugoti visus su projekto įgyvendinimu ir paramos lėšų panaudojimu susijusius dokumentus ir užtikrinti, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

7.1.6. įregistruoti suteiktą valstybės pagalbą ir (ar) nereikšmingą (de minimis) pagalbą, tenkančią ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

7.1.7. įgyvendinti kitus įsipareigojimus, nustatytus Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

7.2. Agentūra turi teisę:

7.2.1. reikalauti iš projekto administratoriaus papildomos informacijos arba dokumentų apie projekto rengimą, įgyvendinimą, butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo);

7.2.2. įspėti dėl Sutarties nutraukimo, raštu informuoti apie paramos skyrimo nutraukimą ir reikalauti grąžinti išmokėtą paramą Taisyklių, Sutarties ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7.2.3. nustačiusi, kad projektas įgyvendintas pažeidžiant daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) reglamentuojančius teisės aktus ir (ar) įgyvendinamas netinkamai, kad projektą įgyvendinus bus nepasiekti Taisyklių 3 punkte numatyti tikslai, priimti sprendimą nesuteikti paramos ir (ar) išmokėtą paramą susigrąžinti;

7.2.4. vykdyti kitas Taisyklėse, kituose teisės aktuose nustatytas teises.

7.3. Projekto administratorius įsipareigoja:

7.3.1. projektą įgyvendinti pagal pasirašytą Sutartį, butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintą investicijų planą. Įgyvendinant projektą vadovautis Statybos įstatyme, Įstatyme, Programoje, Taisyklėse, Investicijų plano rengimo tvarkos apraše, Kredito ir palūkanų apmokėjimo apraše, Pirkimų apraše, Sutarties Specialiosiose ir Bendrosiose sąlygose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose projektų įgyvendinimą, nustatyta tvarka;

7.3.2. paslaugų ir (ar) darbų pirkimus vykdyti vadovaujantis Nutarime nustatyta tvarka, užtikrinti, kad vykdomi pirkimai nepažeistų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, neribotų tiekėjų konkurencijos;

7.3.3. pateikti Agentūrai pasirašytą ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotą kredito sutarties kopiją per 20 darbo dienų nuo jos įregistravimo, kartu pateikti kredito grąžinimo ir (ar) palūkanų mokėjimo grafiką, jeigu grafikas sudaromas, arba šį grafiką pateikti per 5 darbo dienas nuo jo sudarymo;

7.3.4.  užtikrinti, kad lengvatinio kredito lėšos statybos rangos darbams atlikti būtų naudojamos investicijų plane numatytoms priemonėms (atitinkančioms Programos priedą) finansuoti, nupirktų darbų kaina neviršytų Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytos statybos rangos darbų kainos ir nupirktų darbų kaina, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, taip pat darbų kaina tenkanti butų ir kitų patalpų savininkų bendrosioms ir individualioms investicijoms, neviršytų šių darbų kainos, nustatytos Sutarties Specialiosiose sąlygose – apmokėti už atliktus statybos rangos darbus;

7.3.5. vykdyti informavimo ir viešinimo apie projekto įgyvendinimą veiksmus, nustatytus lengvatinio kredito sutartyje su finansuotoju;

7.3.6. organizuoti investicijų plano tikslinimą tik gavus butų ir kitų patalpų savininkų pritarimą ir esant objektyvioms aplinkybėms, kai: dėl techninių galimybių investicijų plane numatytų priemonių neįmanoma įgyvendinti; įgyvendinant investicijų planą pasirenkama nauja energinį efektyvumą didinanti ir (ar) kita papildoma priemonė ir dėl to keičiasi energijos sutaupymai ar numatyta pasiekti pastato energinio naudingumo klasė; priemonė, numatyta investicijų plane, keičiama kita ir šie pakeitimai didina Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytą paramos sumą, tenkančią energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Investicijų planas gali būti netikslinamas Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.1.3. papunktyje nurodytais atvejais; 

7.3.7. prieš tikslinant investicijų planą, gauti Agentūros sutikimą / leidimą, pateikti butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą; su Agentūra suderintas patikslintas investicijų planas tampa neatskiriama Sutarties dalimi be atskiro šalių susitarimo nuo Agentūros sprendimo priėmimo dienos;

7.3.8. Projekto įgyvendinimo metu laiku Agentūrai teikti reikiamus dokumentus pagal Taisykles ir kitus teisės aktus, užtikrinti Agentūrai pateikiamų duomenų teisingumą, kad teikiama informacija būtų objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku ir išsami;

7.3.9. teikti informaciją apie daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus, vykdančius ūkinę veiklą atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo jam nuosavybės teise priklausančiame bute ar kitose patalpose, taip pat informaciją, kai ūkinė veikla nevykdoma bute ir kitose patalpose, bet priklauso asmeniui, kuris vykdo tokią veiklą, nuosavybės teise;

7.3.10. įgyvendinti projekto tikslus pagal patvirtintą butų ir kitų patalpų savininkų investicijų planą;

7.3.11. tinkamai apskaityti panaudotą valstybės paramą, tvarkyti projekto įgyvendinimo dokumentaciją, kad joje pateikiama informacija būtų tinkama, objektyvi, pateikiama laiku, išsami, taip pat laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių reikalavimus projekto administratoriaus apskaitos tvarkymui;

7.3.12. per 5 darbo dienas nuo informacijos apie statybos rangos darbų sustabdymą ar teismo arba kreditorių susirinkimo sprendimą pradėti įmonės (statybos rangovo) bankroto procesą atsiradimo dienos pranešti raštu Agentūrai;

7.3.13. pateikti Agentūrai visą reikiamą informaciją, reikalingą stebėsenai atlikti projekto įgyvendinimo metu ir po projekto įgyvendinimo 3 metus iš eilės per 30 darbo dienų pasibaigus kalendoriniams metams, Agentūrai raštu teikti informaciją apie faktinius šiluminės energijos vartojimo baigtuose atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiuose namuose rodiklius;

7.3.14. bendradarbiauti su Agentūros atsakingais asmenimis ir jiems paprašius pateikti visus su projektu susijusius dokumentus ir informaciją per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu prašomos informacijos ar dokumentų negalima pateikti per nurodytą terminą, informacija ir dokumentacija pateikiama per terminą, suderintą su Agentūra; sudaryti sąlygas apžiūrėti projekto vykdymo vietą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto ir Sutarties vykdymu; užtikrinti galimybę netrukdomai vykdyti projekto įgyvendinimo priežiūrą;

7.3.15. butų ir kitų patalpų savininkams teikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, t. y. ne rečiau kaip kas mėnesį, teikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, šią iškabinant daugiabučio namo skelbimų lentoje arba įmetant į pašto dėžutę kiekvienam butų ir kitų patalpų savininkui ar kitu su butų ir kitų patalpų savininkais daugumos balsais susitartu būdu, o kai jie kreipiasi raštu ar elektroniniu laišku dėl su projekto įgyvendinimu susijusios informacijos, pateikti ją atsižvelgiant į prašymo/skundo/paklausimo turinį, – atsakyti raštu ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos;

7.3.16. keičiant projekto administratorių per 10 darbo dienų perdavimo – priėmimo aktu perduoti naujam, butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pasirinktam, projekto administratoriui su projektu susijusius dokumentus ir informaciją;

7.3.17. pakeisti statybos techninę priežiūrą atliekantį asmenį kitu, jeigu jis nevykdo ar netinkamai vykdo statybos techninę priežiūrą ir yra tai patvirtinantis valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos sprendimas. Apie priimtą sprendimą projekto administratorius privalo informuoti Agentūrą per 5 darbo dienas. Naujas paslaugų pirkimas vykdomas vadovaujantis Nutarime nustatyta tvarka;

7.3.18. Sutartyje nustatyta tvarka gavęs Agentūros sprendimą dėl laikino paramos nemokėjimo, per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime nurodytus reikalavimus;

7.3.19. Projekto įgyvendinimo metu ir ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų po projekto įgyvendinimo pabaigos Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka tvarkyti ir saugoti visus su projekto įgyvendinimu ir paramos panaudojimu susijusius dokumentus, užtikrinti, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

7.3.20. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai pagal projektą statybos rangos darbai atlikti ir pasirašytas perdavimo – priėmimo aktas, prašyti Inspekcijos padalinio išduoti statybos užbaigimo aktą;

7.3.21. įgyvendinus projektą ir gavus paramą, Taisyklių 95 punkte nustatyta tvarka ir terminais informuoti butų ir kitų patalpų savininkus pateikiant įgyvendinto projekto ataskaitą (nurodomi duomenys ir informacija apie projekto įgyvendinimą, atliktus darbus pagal investicijų plane nurodytas priemones, realias projekto įgyvendinimo išlaidas, pasiektus rezultatus, suteiktą valstybės paramą, investicijų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams, taikytas sankcijas tiekėjams dėl paslaugų ir darbų pirkimo sutartyse numatytų terminų nesilaikymo);

7.3.22. nedelsiant pranešti Agentūrai, butų ir kitų patalpų savininkams apie pradėtas reorganizavimo, likvidavimo ar bankroto procedūras ir kitas priežastis, jei projekto administratorius nebegali vykdyti veiklos, ir pateikti visą informaciją ar dokumentus pagal Sutartį. Vykdyti kitus Sutarties Specialiosiose ir Bendrosiose sąlygos ir teisės aktuose nustatytus projekto administratoriaus įsipareigojimus;

7.3.23. fiksuoti (fotografuoti) įrengtą prie namo informacinį stendą, kuris prasidėjus statybos rangos darbų procesui įrengiamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Agentūrai pareikalavus, pateikti nuotraukas;

7.3.24. įgyvendinus projektą, ne trumpiau kaip penkerius metus suteikti sąlygas ir galimybę auditą atliekančiai įmonei nustatyta tvarka atlikti Stebėsenos tvarkos apraše nurodytą energinį auditą ir įgyvendintų priemonių ekspertizę, kurių metu gali būti atliekami ir statybinių medžiagų, ir technologinių sprendinių laboratoriniai tyrimai. Agentūrai pareikalavus, vykdyti kitus reikalavimus, nurodytus Stebėsenos apraše.

7.4. Projekto administratorius turi teisę:

7.4.1. teikti prašymą tikslinti investicijų planą atsiradus 7.3.6. papunktyje numatytoms sąlygoms;

7.4.2. vadovaujantis butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu, inicijuoti Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimą laikantis Sutarties Bendrosiose sąlygose nustatytos tvarkos;

7.4.3. žodžiu ir raštu teikti Agentūrai paklausimus apie projekto įgyvendinimą;

7.4.4. esant objektyvioms aplinkybėms, Sutarties Specialiųjų sąlygų VI skyriaus nustatytais atvejais Agentūrai teikti prašymą dėl projekto įgyvendinimo termino pratęsimo nurodant projekto neįgyvendinimo/vėlavimo priežastis.

 

VIII SKYRIUS

SUTARTIES KEITIMO IR NUTRAUKIMO ATVEJAI IR SĄLYGOS

 

8.1. Sutarties Specialiosios sąlygos gali būti pakeistos ir (ar) papildytos šalių rašytiniu susitarimu, jeigu:

8.1.1. projekto administratorius dėl objektyvių aplinkybių turi pakeisti projekto apimtį, jo įgyvendinimo terminą ar kitaip pakeisti projektą. Sutartis gali būti keičiama projekto administratoriui pateikus Agentūrai motyvuotą prašymą ar siūlymą ir Sutartyje nurodytais atvejais butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą;

8.1.2. Sutarties 7.3.6. papunktyje nurodytais atvejais patikslintas ir butų ir kitų patalpų savininkų pavirtintas ir su Agentūra suderintas investicijų planas;

8.1.3. įvykdžius paslaugų ir (ar) darbų pirkimus nepateiktas nei vienas tiekėjo pasiūlymas arba pateikti visų tiekėjų pasiūlymai viršija Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytas paslaugų ir (ar) darbų kainas, arba darbų pirkimo atveju pagal parengto techninio darbo projekto nustatytą statybos skaičiuojamąją kainą, kaina viršija Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytą darbų kainą, arba darbų kartu su techninio darbo projekto parengimu pirkimo atveju pagal Agentūros tinklalapyje patalpintus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamuosius įkainius darbų kaina nurodyta investicijų plane yra ženkliai mažesnė ir yra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sprendimas dėl investicijų sumos keitimo;

8.1.4. yra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas pakeisti projekto administratorių, projekto administratoriui pradėtas bankroto, likvidavimo ar reorganizavimo (dėl kurio keičiasi juridinio asmens kodas, pavadinimas, veiklos tikslai) procesas ar kitos priežastys, dėl kurių projekto administratorius nebegali tęsti veiklos pagal Sutartį. Pakeitus/ išrinkus naują projekto administratorių, kai naujasis projekto administratorius Taisyklių 58 punkto nustatyta tvarka kreipiasi į Agentūrą, Agentūra per 5 darbo dienas inicijuoja Sutarties pakeitimą ir pasirašymą dėl projekto administratoriaus pakeitimo, apie tai raštu įspėdama buvusį projekto administratorių. Pakeitus Sutartį, buvęs projekto administratorius netenka įgaliojimų pagal Sutartį, o naujasis projekto administratorius perima visas projekto administratoriaus teises ir įsipareigojimus. Agentūra gali nesutikti pasirašyti susitarimo dėl projekto administratoriaus teisių ir pareigų perėmimo, jei atsirado pagrindas pagal Sutartį ją nutraukti arba projekto administratoriaus pakeitimas nesuderintas su finansuotoju;

8.1.5. įvykdytas naujas projekto parengimo ar jo dalies, techninės priežiūros, rangos darbų pirkimas, keičiantis paramos dydį.

8.2. Šalis, Sutarties keitimo iniciatorė, pateikia kitai šaliai siūlymą keisti sutartį ir nurodo aplinkybes, pagrindžiančias keitimo būtinybę. Apie sutikimą ar atsisakymą keisti sutartį šalis, Sutarties keitimo iniciatorė, raštu informuojama per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymo gavimo dienos, jei su juo pateikti visi įrodymai, pagrindžiantys prašymą.

8.3. Projekto administratorius privalo nedelsdamas raštu informuoti Agentūrą apie visus numatomus su projekto įgyvendinimu susijusius pakeitimus ir pranešti apie aplinkybes, kodėl projekto įgyvendinimo sąlygos kinta; inicijuoti Sutarties pakeitimą Sutarties nustatyta tvarka. Visa dokumentacija ir informacija, susijusi su projektu ir jo įgyvendinimu, turi atitikti teisės aktuose numatytas derinimo su Agentūra procedūras.

8.4. Agentūra turi teisę vienašališkai keisti Sutarties Bendrąsias sąlygas, apie jų pakeitimo įsigaliojimo datą informuodama Projekto administratorių informaciniu pranešimu. Sutarties Bendrosios sąlygos yra skelbiamos teisės aktų registre ir Agentūros internetiniame tinklalapyje adresu www.apva.lt.

8.5. Sutarties nutraukimo atvejai:

8.5.1. Sutartis pasibaigia automatiškai, t. y. be atskiro įspėjimo, neįgyvendinus projekto per Sutarties Specialiųjų sąlygų VI skyriuje  nurodytą projekto įgyvendinimo terminą, išskyrus atvejus, kai Sutartyje nurodytas projekto įgyvendinimo terminas pratęsiamas Agentūros ir projekto administratoriaus rašytiniu susitarimu;

8.5.2. Sutartis nutraukiama vienašališku Agentūros sprendimu, apie tai ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų raštu informavus projekto administratorių, jeigu:

8.5.2.1. projekto administratorius nepradeda projekto įgyvendinimo veiksmų; nevykdo paslaugų ar darbų pirkimo projektui parengti ar įgyvendinti (išskyrus atvejus, nepriklausančius nuo projekto administratoriaus veiksmų ar neveikimo, kai projekto administratorius iki Sutarties termino pabaigos kreipiasi į Agentūrą ir nurodo šias aplinkybes);

8.5.2.2. įgyvendinus projektą nepasiekti Taisyklių 3 punkte nurodyti tikslai;

8.5.2.3. projektas įgyvendinamas pažeidžiant Įstatymo, Nutarimo, Taisyklių reikalavimus, kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, kurios reglamentuoja daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą), o pažeidimų mastas neleidžia ištaisyti padarytų pažeidimų iki Sutarties įsipareigojimų įvykdymo termino;

8.5.2.4. įgyvendinant projektą neįgyvendintos arba netinkamai įgyvendintos investicijų plane numatytos energinį efektyvumą didinančios ar kitos priemonės neturint tam teisinio pagrindo (butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl energinį efektyvumą didinančių priemonių atsisakymo ar pasirinkimo);

8.5.2.5. pateikta neteisinga arba nuslėpta informacija, kuri buvo svarbi sprendimo dėl paramos suteikimo priėmimui arba tinkamai projekto įgyvendinimo kontrolei atlikti;

8.5.2.6. projekto administratoriaus paaiškinimai dėl projekto įgyvendinimo nepagrįsti ir (ar) nustatyti pažeidimai nepašalinti ir (ar) nuo sprendimo dėl paramos teikimo sustabdymo gavimo dienos per nustatytą terminą yra negauti (taikoma Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.13 papunktyje nustatytais atvejais);

8.5.2.7. projekto administratorius daugiau kaip vieną kartą nesudarė sąlygų ar neleido Agentūros įgaliotiems ar kitiems turintiems teisę tikrinti asmenims apžiūrėti vietoje ir (ar) patikrinti, kaip įgyvendinamas projektas;

8.5.2.8. paaiškėja, kad dėl nenumatytų priežasčių projekto įgyvendinti neįmanoma; 

8.5.3. projekto administratorius, vadovaudamasis butų ir kitų patalpų savininkų priimtu sprendimu, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų raštu informuodamas Agentūrą, jeigu projektui įgyvendinti nesuteikiamas lengvatinis kreditas, nenupirktos su projekto parengimu ir įgyvendinimu susijusios paslaugos ar darbai, nepatvirtintas patikslintas investicijų planas ir (ar) dėl to projektą įgyvendinti per Sutartyje nurodytą terminą nėra galimybių;

8.5.4. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu šalių rašytiniu sutarimu.

8.6. Nutraukus Sutartį arba atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Sutartis pasibaigia automatiškai, visa pagal Sutartį išmokėta parama Sutartyje nustatyta tvarka pervedama į Agentūros nurodytą sąskaitą arba išieškoma Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

9.1. Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą).

9.2. Šalys įsipareigoja Sutarties Specialiosiose ir Bendrosiose sąlygose neaptartais klausimais vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais.

9.3. Šalių ginčai, kilę dėl jos vykdymo, sprendžiami derybų būdų. Ginčo per 20 (dvidešimt) dienų nepavykus išspręsti taikiai, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

X SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

 

10.1. Atsiradus nenugalimai jėgai arba esant kitoms aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo šalių valios, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 ir 6.253 straipsnius abi šalys privalo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms, Sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi šios aplinkybės. Tai patvirtinama šalių susitarimu.

10.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai arba vieną egzempliorių, kai sutarties šalys pasirašo Sutartį kvalifikuotu elektroniniu parašu.

10.3. Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso, telefono ar telefakso aparato numerio pasikeitimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vieno iš šių duomenų pasikeitimo dienos. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar paaiškinimų, kad kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis.

10.4. Esant prieštaravimui ar neatitikimui tarp Sutarties Specialiųjų ir Bendrųjų sąlygų, turi būti vadovaujamasi Sutarties Specialiosiomis sąlygomis.

10.5. Sutarties vykdymą kontroliuoja Agentūra.

 

______________________________