LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2014 m. spalio 24 d. ĮSAKYMO Nr. 1-261 „DĖL ENERGETIKOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ KONTROLĖS TVARKos Aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m. gruodžio 28 d. Nr. 1-438

Vilnius

 

 

1Pakeičiu Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2. kontroliuoja energetikos objektų ir įrenginių techninę saugą, energetikos įrenginių įrengimą ir eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą, vartojimo efektyvumą ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūrą, vadovaudamiesi Aprašo 1 priede nurodytais teisės aktais;“.

1.2. Pakeičiu 8.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4. tikrina energetikos įmonių pasirengimą įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius ir išduoda atestatus juos įrengti ir eksploatuoti, vadovaujantis Aprašo 1 priedo 14 punkte nurodytu teisės aktu;“.

1.3. Pakeičiu 8.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.6. pagal kompetenciją tikrina naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų elektrinių ir katilinių, elektros perdavimo sistemos operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklų ir jų technologinių priklausinių, elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų 1000 V ir aukštesnės įtampos elektros tinklų ir jų technologinių priklausinių, vartotojų 1000 V ir aukštesnės įtampos įrenginių ir gamintojų elektros įrenginių (išskyrus gaminančių vartotojų elektros įrenginius, kai įrengtoji generuoti galia neviršija 5 kW), lokaliųjų 1000 V ir aukštesnės įtampos elektros tinklų ir jų technologinių priklausinių, didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio gamtinių dujų slėgio dujotiekių ir jų įrenginių, pastatų vartotojų gamtinių dujų sistemų, kai įrengtų dujinių prietaisų bendra vardinė galia yra didesnė kaip 100 kW, gamtinių dujų saugyklų, suskystintųjų gamtinių dujų importo, eksporto terminalų bei saugyklų, skystojo kuro ir alternatyviųjų degalų degalinių, degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistemų, suskystintų naftos dujų talpyklų, pilstymo stočių, postų, sandėlių, magistralinių naftotiekių, produktotiekių, naftos perdirbimo įrenginių, naftos ir naftos produktų terminalų bei saugyklų, šilumos tiekimo tinklų ir jų priklausinių, statinio šilumos punktų ir šildymo bei karšto vandens sistemų, statinio vietinio šildymo katilinių, statinio vietinio šildymo su šilumos siurbliu sistemų, taip pat statinių, kuriuose sumontuotos energetikos inžinerinės sistemos bei energetikos įrenginiai atitiktį projektui, esminiams statinio reikalavimams, galimybę saugiai, patikimai juos naudoti pagal paskirtį ir išduoda energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymas;“.

1.4. Papildau 8.61 papunkčiu:

8.61. pagal Aprašo nustatytą tvarką atlieka vartotojų elektros ir gamtinių dujų įrenginių, nenurodytų Aprašo 8.6 papunktyje, kontrolę ir šių įrenginių įrengimo darbus atliekančių rangovų priežiūrą;“.

1.5. Papildau 9.5 papunkčiu:

9.5. vertinant skirstomųjų elektros ir gamtinių dujų tinklų operatorių pateiktose ataskaitose (Aprašo 7 ir 8 priedai) apie Aprašo 8.6 papunktyje nenurodytus vartotojų įrengtus elektros ir gamtinių dujų įrenginius.“

1.6. Papildau 122 punktu:

122. VEI vykdo elektros ir gamtinių dujų įrengimo veiklos atestatus turinčių ir Aprašo 8.6 papunktyje nenurodytų vartotojų įrenginių įrengimo darbus atliekančių rangovų priežiūrą vertinant skirstomųjų tinklų operatorių teikiamų ataskaitų duomenis (Aprašo 7 ir 8 priedai).“

1.7. Pakeičiu133 punktą ir jį išdėstau taip:

133. Į Metinį planą planiniams patikrinimams įtraukiami ir VEI atrinkti energetikos įrenginiai, kuriems užpildytos energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijos, ne mažiau kaip po 1 proc. iš skirtingų energetikos sektorių (elektros, atsinaujinančių išteklių, šilumos, dujų, naftos) nuo einamaisiais metais pateiktų deklaracijų skaičiaus, o taip pat energetikos įrenginiai, kuriems turėjo būti užpildytos deklaracijos, bet jos nebuvo užpildytos ir pateiktos VEI.“

1.8. Papildau 136 punktu:

136. Į Metinį planą planiniams patikrinimams įtraukiami iš skirstomųjų elektros ir gamtinių dujų tinklų operatorių pateiktų ataskaitų (Aprašo 7 ir 8 priedai) VEI atrinkti vartotojų elektros ir gamtinių dujų įrenginiai. Patikrinama ne daugiau kaip po 0,25 proc. ataskaitose nurodytų elektros ir gamtinių dujų įrenginių. Patikrinama šių įrenginių atitiktis projektui, teisės aktų reikalavimams, galimybė saugiai, patikimai juos eksploatuoti.“

1.9. Papildau 137 punktu:

137. Skirstomųjų elektros ir gamtinių dujų tinklų operatoriai, prijungiantys prie tinklo Aprašo 8.6 papunktyje nenurodytus vartotojų įrenginius, pagal Aprašo 7 ir (ar) 8 prieduose nustatytos pavyzdinės formos užpildytas ataskaitas privalo pateikti VEI kas ketvirtį, per 10 darbo dienų ketvirčiui pasibaigus.“

1.10. Pakeičiu14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. VEI pareigūnų kontroliuojamų energetikos objektų ir įrenginių, energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros, taip pat Aprašo 11 punkte nurodytų vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo periodiškumas nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 priedo 75 punkte nurodytu teisės aktu.“

1.11. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. VEI pareigūnas dalyvauja tiriant mirtinus ir sunkius buitinius nelaimingus atsitikimus, susijusius su energetikos įrenginiais ir energijos vartojimu, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus su asmenimis, kuriuos sieja darbo santykiai, pagal raštišką Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimą.“

1.12. Pakeičiu Aprašo 1 priedą:

1.12.1. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;“.

1.12.2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“;“.

1.12.3. Pripažįstu netekusiu galios 33 punktą.

1.12.4. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-148 „Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo“;“.

1.12.5. Pripažįstu netekusiu galios 37 punktą.

1.12.6. Pripažįstu netekusiu galios 49 punktą.

1.13. Papildau 7 priedu (pridedama).

1.14. Papildau 8 priedu (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                         Žygimantas Vaičiūnas

 

Energetikos valstybinės kontrolės ir     

vartotojų energetikos įrenginių         

kontrolės tvarkos aprašo

7 priedas                                                    

 

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

ATASKAITA

APIE ĮRENGTUS IR PRIE SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ PRIJUNGTUS VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIUS

PER 20 M. KETVIRTĮ

 

Įrengtoji galia*,

kW

Objekto pavadinimas

Objekto adresas

Objekto savininkas

(vartotojas),

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

Įrenginį įrengęs rangovas

 

Rangovo draudikas (juridinio asmens pavadinimas)

Draudimo liudijimo (poliso) Nr.

ir galiojimo laikotarpis

Savivaldybė

Miestas / kaimas

Gatvė, pastato Nr.

Įmonės pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

Atestato Nr.

Akto sudarymo data

Darbų vadovas

(vardas, pavardė, pažymėjimo Nr. ir jį išdavusios įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Jeigu skirstomųjų tinklų operatoriai per Aprašo 137 punkte nustatytą terminą neprijungė nei vieno vartotojo elektros įrenginio – ataskaita VEI neteikiama.

2. * Nurodoma esamos ir naujos galios suma.

3. Ataskaita teikiama VEI Excel formatu, jeigu nesusitariama kitaip.

___________

 

Energetikos valstybinės kontrolės ir     

vartotojų energetikos įrenginių         

kontrolės tvarkos aprašo

8 priedas                                                    

 

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

ATASKAITA

APIE ĮRENGTUS IR PRIE SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ PRIJUNGTUS VARTOTOJŲ GAMTINIŲ DUJŲ ĮRENGINIUS

PER 20 M. KETVIRTĮ

 

Įrengtų

dujinių prietaisų bendra vardinė galia*,

kW arba m3 / val.

Objekto pavadinimas

Objekto adresas

Objekto savininkas

(vartotojas),

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

Įrenginį įrengęs rangovas

Techninis prižiūrėtojas

(vardas, pavardė, pažymėjimo Nr. ir jį išdavusios įmonės pavadini-mas)

Rangovo draudikas

(juridinio asmens pavadini-mas)

Draudimo liudijimo (poliso) Nr.

ir galiojimo laikotarpis

Savivaldybė

Miestas / kaimas

Gatvė, pastato Nr.

Įmonės pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

Atestato Nr.

Akto sudarymo data

Darbų vadovas

(vardas, pavardė, pažymėji-mo Nr.

ir jį išdavusios įmonės pavadini-mas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Jeigu skirstomųjų tinklų operatoriai per Aprašo 137 punkte nustatytą terminą neprijungė nei vieno vartotojo gamtinių dujų įrenginio – ataskaita VEI neteikiama.

2. * Nurodoma esamos ir naujos galios suma.

3. Ataskaita teikiama VEI Excel formatu, jeigu nesusitariama kitaip.

 

__________________