Herbas1

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. TS-132 „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 23 d. Nr. TS-32

Utena

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Pakeisti Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatus, patvirtintus Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-132 „Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“:

1.1.    papildyti 61 punktu:

61. Komisija sudaroma laikantis proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komisijos sudėtis, išlaikant proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principą, turi būti pakeista ne vėliau kaip per du mėnesius nuo savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos pasikeitimo. Komisijos pirmininką iš šios Komisijos narių – savivaldybės tarybos narių – deleguoja savivaldybės tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui. Komisijos pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš šios Komisijos narių – savivaldybės tarybos narių – skiria savivaldybės taryba. Jeigu savivaldybės tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja Komisijos pirmininko arba deleguoja savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, Komisijos pirmininką savivaldybės taryba mero siūlymu skiria iš šios Komisijos narių – savivaldybės tarybos narių.“;

1.2.    papildyti 62 punktu:

62. Komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje, savivaldybės tarybos narys. Komisijos pirmininkas šiame punkte nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu, o jeigu Komisijos pirmininkas buvo deleguotas savivaldybės tarybos opozicijos, – jį opozicijos raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu artimiausio savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui, atšaukus. Jeigu artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje savivaldybės tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto Komisijos pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito Komisijos pirmininko ar deleguoja savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl Komisijos pirmininko įgaliojimų netekimo ir naujo Komisijos pirmininko skyrimo mero siūlymu priima savivaldybės taryba.“;

1.3.    papildyti 63 punktu:

63. Siekiant užtikrinti, kad Komisijos pirmininku būtų skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 151 straipsnyje, tarybos narys, pretenduojantis tapti savivaldybės tarybos sudaromos Komisijos pirmininku, privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui ir savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka skelbiama viešai savivaldybės interneto svetainėje tol, kol savivaldybės tarybos narys eina pareigas, kurioms keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai“;

1.4.    papildyti 8.6 papunkčiu:

8.6. korupcijos prevencijos tikslais analizuoja savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, ir savivaldybės valdomų įmonių atliktus viešuosius pirkimus ir apie galimus korupcijos atvejus informuoja savivaldybės tarybą ir kompetentingas institucijas ar įstaigas. Komisijos pirmininkas ir nariai turi teisę susipažinti su visa analizuojamų viešųjų pirkimų informacija.“;

1.5.    pakeisti 10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.1 teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su reikiamais dokumentais ir informacija, kurią Komisijos įgaliojimams vykdyti iš valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių turi teisę gauti Komisijos pirmininkas“;

1.6.    papildyti 151 punktu:

151. Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komisijos posėdis negali vykti komisijos nariams dalyvaujant fiziškai, posėdis gali vykti nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu vyksiančio Komisijos posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir užtikrinant šiame įstatyme nustatytas savivaldybės tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu priimant komisijos sprendimus, turi būti užtikrintas komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.“;

1.7.    papildyti 28 punktu:

28. Komisijos nariai, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, Komisijos posėdžio metu atleidžiami nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, išsaugant jiems darbo vietą. Už darbą Komisijoje šios Komisijos nariams, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, apmokama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.“:

2Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktas, išskyrus 1.6 papunktį, taikomas sudarant Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisiją po šio sprendimo įsigaliojimo.

3Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                  Vitalijus Šeršniovas