HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSAKYMO NR. D1-526 „DĖL ARCHITEKTO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 26 d. Nr. D1-230

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. D1-526 „Dėl architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. S u d a r a u  šios sudėties Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisiją (toliau – Komisija):

Marius Narmontas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vadovas, Komisijos pirmininkas;

Daiva Veličkaitė – Lietuvos architektų rūmų pirmininkė, Komisijos pirmininko pavaduotoja.

Nariai:

Romualdas Kučinskas – Vilniaus dailės akademijos Aukštųjų studijų fakulteto dekanas;

Darius Linartas – Lietuvos architektų sąjungos atstovas;

Liutauras Nekrošius – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto dekanas;

Algimantė Treinienė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyresnioji patarėja;

Kęstutis Zaleckis – Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto profesorius.“

1.2. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. S k i r i u  Gintarę Dubickaitę, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyriausiąją specialistę, Komisijos sekretore.“.

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintų Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos nuostatų 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Komisiją sudaro ne daugiau kaip 7 nariai (įskaitant Komisijos pirmininką):

5.1. Komisijos pirmininku skiriamas Ministerijos atstovas;

5.2. Komisijos pirmininko pavaduotoju skiriamas Lietuvos architektų rūmų (toliau – Rūmai) pirmininkas;

5.3. Komisijos nariais skiriami:

5.3.1. Ministerijos atstovas;

5.3.2. vienas Lietuvos architektų sąjungos atstovas;

5.3.3. trys Lietuvos Respublikos aukštųjų universitetinių mokyklų, rengiančių architektus (Kauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Vilniaus dailės akademijos) (toliau – Mokyklos), atstovai (po vieną iš kiekvienos Mokyklos);

5.4. Komisijos sekretoriumi skiriamas Ministerijos atstovas (toliau – Komisijos sekretorius).“

2. N u s t a t a u,  kad šio įsakymo 1.3 papunktis įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Mažeika