KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS ĮSTAIGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 2 d. Nr. V-250

Vilnius

 

 

1. Tvirtinu Bausmių vykdymo sistemos įstaigų viešųjų pirkimų kontrolės taisykles (pridedama).

2. Pavedu Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Veiklos organizavimo skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Virginijus Kulikauskas

 

PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento prie Lietuvos

Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2019 m. liepos 2 d.

įsakymu Nr. V-250

 

 

bausmių vykdymo sistemos ĮSTAIGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bausmių vykdymo sistemos įstaigų viešųjų pirkimų kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldžių įstaigų (toliau – įstaigos) atliekamų viešųjų pirkimų kontrolės sistemą.

2. Kalėjimų departamentas tikrina įstaigų viešųjų pirkimų inicijavimą, planavimą, verčių skaičiavimą, viešųjų pirkimų procedūrų atlikimą.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis.

4. Įstaigų viešųjų pirkimų kontrolė atliekama vadovaujantis objektyvumo, proporcingumo, viešumo, metodinės pagalbos teikimo principais.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INICIJAVIMO KONTROLĖ

 

6. Įstaigos, prieš pradėdamos vykdyti viešuosius pirkimus, kurie nėra įtraukti į Tipinį bausmių vykdymo sistemos viešųjų pirkimų sąrašą (1 priedas), privalo pateikti Kalėjimų departamentui Prašymą leisti atlikti viešąjį pirkimą (2 priedas), išsamiai pagrįsdamos viešojo pirkimo poreikį, nurodydamos reikalingas lėšas, pirkimo būdą, viešųjų pirkimų plano eilutę ir kitą svarbią informaciją.

7. Gautą įstaigos prašymą leisti atlikti viešąjį pirkimą nagrinėja ir vertina Kalėjimų departamento administraciniai padaliniai pagal jiems priskirtas veiklos sritis.

8. Viešuosius pirkimus, kurie nėra įtraukti į Tipinį bausmių vykdymo sistemos viešųjų pirkimų sąrašą, įstaigos gali vykdyti tik gavusios raštišką Kalėjimų departamento sutikimą vykdyti viešąjį pirkimą.

 

III SKYRIUS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATRANKOS TIKRINIMUI KRITERIJAI

 

9. Įstaigų viešieji pirkimai tikrinimui atrenkami, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

9.1. neperkama iš CPO.lt katalogo, nors perkamas pirkimo objektas siūlomas CPO.lt kataloge;

9.2. gaunama tiekėjo pastabų ar pretenzijų, susijusių su diskriminuojamaisiais arba konkurenciją ribojančiais pirkimo dokumentais;

9.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;

9.4. to paties tipo prekių, paslaugų pirkimus laimi tas pats tiekėjas tris ar daugiau kartų per ketvirtį;

9.5. pirkimas neįtrauktas į įstaigos planuojamų atlikti pirkimų planą;

9.6. sudarytos pirkimo sutarties vertė viršija pirkimo paraiškoje nurodytą pirkimui skiriamą maksimalią lėšų sumą;

9.7. atliekant didesnės nei 1000 Eur su PVM vertės pirkimą, neužpildyta rinkos tyrimo pažyma;

9.8. atlikus pirkimą, kurio vertė nuo 3000 Eur be PVM, neužpildyta tiekėjų apklausos pažyma;

9.9. atlikus pirkimą, kurio vertė nuo 3000 Eur be PVM, nesudaryta rašytinė sutartis;

9.10. atlikus pirkimą ir pasirašius pirkimo sutartį, pirkimo sutartis ir laimėjusio tiekėjo pasiūlymas nepaviešinti Centriniame viešųjų pirkimų portale, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalyje;

9.11. gavus informaciją ar kilus pagrįstų abejonių dėl atliekamo ar atlikto pirkimo procedūrų teisėtumo.

10. Įstaigos tikrinamos pagal Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintą grafiką.

 

III SKYRIUS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TIKRINIMO ATLIKIMAS

 

11. Įstaigų viešųjų pirkimų tikrinimus atlieka Kalėjimų departamento Centralizuoto viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) darbuotojai, analizuodami įstaigų kas ketvirtį teikiamas Atliktų viešųjų pirkimų ataskaitas (3 priedas). Įstaigos Atliktų viešųjų pirkimų ataskaitas Kalėjimų departamentui turi pateikti per 10 darbo dienų ketvirčiui pasibaigus.

12. Tikrinimas atliekamas nuotoliniu būdu arba (ir) įstaigoje, jei toks tikrinimo būdas yra efektyvesnis.

13. Atliekant tikrinimą, analizuojama ir vertinama viešai paskelbta informacija (pvz., informacija, paskelbta Centriniame viešųjų pirkimų portale, įstaigos interneto svetainėje ir kt.), taip pat informacija, kurią pateikia įstaiga.

14. Atlikdamas patikrinimą, Skyriaus darbuotojas turi teisę:

14.1. susipažinti su visais tikrinamo pirkimo dokumentais ir gauti jų kopijas;

14.2. prašyti atsakingų įstaigos darbuotojų pateikti paaiškinimus;

14.3. konsultuotis su specialistais, turinčiais atitinkamų žinių, reikalingų visapusiškam viešojo pirkimo įvertinimui;

14.4. gauti kitą reikiamą informaciją, susijusią su tikrinamu pirkimu.

15. Tikrinimo rezultatai įforminami Patikrinimo pažymoje (4 priedas).

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Parengta Patikrinimo pažyma su išvadomis ir rekomendacijomis pateikiama Kalėjimų departamento direktoriui ir tikrinamos įstaigos direktoriui.

17. Įstaigos direktorius per vieną mėnesį nuo Patikrinimo pažymos gavimo dienos turi pateikti Kalėjimų departamentui informaciją apie nustatytų trūkumų pašalinimą ir pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.

18. Parengta Patikrinimo pažyma saugoma Skyriaus dokumentų byloje pagal dokumentacijos planą 5 metus.

_____________________