LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ARCHITEKTO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 18 d. Nr. D1-526

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo pavyzdinio tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 1069 (Žin., 2011, Nr. 115-5403), 7 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 75-2959; 2009, Nr. 131-5696; 2010, Nr. 86-4551) 1.1 punktu ir Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-39 (Žin., 2012, Nr. 11-481), 10 punktu:

1. S u d a r a u šios sudėties Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisiją (toliau – Komisija):

Juozas Vaškevičius – Lietuvos Respublikos architektų rūmų pirmininkas, Komisijos pirmininkas;

Marius Narmontas – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius, Komisijos pirmininko pavaduotojas.

Nariai:

doc. dr. Jonas Jakaitis – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros instituto direktorius;

doc. Kęstutis Pempė – Vilniaus dailės akademijos Architektūros katedros docentas;

prof. Marius Pranas Šaliamoras – Vilniaus dailės akademijos Architektūros katedros vedėjas;

Algimantė Treinienė – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Urbanistikos, architektūros ir planavimo normų skyriaus vyriausioji specialistė;

prof. dr. Kęstutis Zaleckis – Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto Architektūros ir kraštotvarkos katedros vedėjas.

2. T v i r t i n u Komisijos nuostatus (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-526

 

ARCHITEKTO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS VERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo tvarką, jos funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką.

2. Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisija (toliau – Komisija) nagrinėja Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių narių, Europos Ekonominės Erdvės valstybių ir Šveicarijos konfederacijos bei trečiųjų šalių piliečių (toliau – Pareiškėjas) architekto profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje šalyje, paraiškas pripažinti architekto profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikoje (toliau – Paraiška) bei teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (toliau – Ministerija) išvadas dėl Pareiškėjo profesinės kvalifikacijos.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu (Žin., 2008, Nr. 47-1747), Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu 2004 m. kovo 25 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-131 (Žin., 2004, Nr. 55-1916; 2008, Nr. 114-4373), Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu 2012 m. sausio 16 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-39 (Žin., 2012, Nr. 11-481), kitais teisės aktais ir Nuostatais.

4. Komisijos sudėtis tvirtinama aplinkos ministro įsakymu, kuris skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“.

5. Komisiją sudaro ne daugiau kaip 7 nariai (įskaitant Komisijos pirmininką):

5.1. Komisijos pirmininku skiriamas Lietuvos Respublikos architektų rūmų (toliau – Rūmai) pirmininkas;

5.2. Komisijos pirmininko pavaduotoju skiriamas Ministerijos atstovas;

5.3. Komisijos nariais skiriami:

5.3.1. vienas Ministerijos atstovas;

5.3.2. vienas Lietuvos architektų sąjungos atstovas;

5.3.3. trys Lietuvos Respublikos aukštųjų universitetinių mokyklų, rengiančių architektus, (Kauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Vilniaus dailės akademijos) (toliau – Mokyklos) atstovai (po vieną iš kiekvienos Mokyklos).

5.4. Komisijos sekretorių skiria Rūmai (toliau – Komisijos sekretorius).

6. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principu, asmenine Komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą bei sprendimų priėmimo nešališkumu.

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Komisija vykdo šias funkcijas:

7.1. nagrinėja Pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pateiktą Paraišką ir dokumentus;

7.2. vertina Pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pateiktą Paraišką ir dokumentus;

7.3. teikia Ministerijai išvadą dėl Pareiškėjo profesinės kvalifikacijos;

7.4. siūlo Ministerijai priimti vieną iš šių sprendimų:

7.4.1. pripažinti profesinę kvalifikaciją;

7.4.2. nepripažinti profesinės kvalifikacijos ir nurodyti motyvuotas atsisakymo priežastis;

7.4.3. skirti Pareiškėjui kompensacinę priemonę: profesinės adaptacijos laikotarpį, trunkantį iki trejų metų ar profesinio tinkamumo testą.

8. Komisijos pareigos:

8.1. tikrinti Pareiškėjo pateiktus dokumentus:

8.1.1. ar profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti pateikta Paraiška ir būtini dokumentai;

8.1.2. ar Pareiškėjas (ar jo įgaliotas asmuo) ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo Komisijos ar Ministerijos kreipimosi dienos pateikė trūkstamus ir (arba) papildomus profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti būtinus dokumentus ar jų vertimą;

8.1.3. ar trečiosios šalies, Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės arba Šveicarijos Konfederacijos institucijos (toliau – Institucija) Ministerijai pateikė atsakymus į užklausas dėl papildomos informacijos, susijusios su Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais, būtinos profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti, arba pateikė tikslų ir išsamų atsakymą;

8.2. vertinti Pareiškėjo profesinę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus:

8.2.1. ar rengimo kurso, dėl kurio Pareiškėjas pateikia formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė nėra daugiau nei vienais metais trumpesnė už privalomą Lietuvos Respublikoje;

8.2.2. ar Pareiškėjo baigtas rengimo kursas neapima mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų ir atitinkamai kiekvieno dalyko kreditų skaičiaus (jeigu jie yra), negu tie, kurie būtini siekiant gauti formalios kvalifikacijos įrodymą, privalomą Lietuvos Respublikoje;

8.3. pateikti išvadą dėl Pareiškėjo profesinės kvalifikacijos;

8.4. sudaryti profesinio tinkamumo testui dalykų sąrašą, kuris parengiamas lyginant architekto rengimo programos dalykus Lietuvos Respublikoje su tais, kurie nurodyti Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodyme (-uose) ir (ar) jo priede su išklausytų disciplinų pavadinimais ir kreditų skaičiumi (jeigu jie yra);

8.5. parengti pasiūlymus dėl profesinio tinkamumo testą vykdančios institucijos, profesinio tinkamumo testo vykdymo formos ir jo vertinimo, profesinio tinkamumo testo vykdymo išlaidų padengimo tvarkos;

8.6. pateikti pasiūlymus dėl profesinės adaptacijos laikotarpio organizavimo, jo rezultatų vertinimo taisyklių, prižiūrimos praktikos atliekančio asmens teisių ir pareigų profesinės adaptacijos laikotarpiu;

8.7. savo funkcijas vykdyti, laikantis šių nuostatų 3 punkte nustatytų teisės aktų reikalavimų.

9. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

9.1. pareikalauti, kad Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateiktų trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus, susijusius su jo profesinės kvalifikacijos vertinimu;

9.2. kreiptis į kitas Institucijas dėl papildomos informacijos, susijusios su Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais, pateikimo;

9.3. pakartotinai kreiptis į Nuostatų 9.2 punkte nurodytas Institucijas, jei per 3 mėnesius nuo Komisijos ar Ministerijos kreipimosi dienos iš šių Institucijų negautas atsakymas į užklausą dėl informacijos, susijusios su Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais, būtinos profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti, arba gautas netikslus ar neišsamus atsakymas;

9.4. nenagrinėti Paraiškos, jei Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo ir (arba) kitos Institucijos nepateikė Komisijai ir (arba) Ministerijai trūkstamų ir (arba) papildomų dokumentų ar informacijos per 3 mėnesius nuo Komisijos ar Ministerijos kreipimosi dienos;

9.5. siūlyti Ministerijai priimti sprendimą nepripažinti Pareiškėjo profesinės kvalifikacijos.

 


III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10. Komisijos darbo forma yra posėdžiai, kuriems vadovauja komisijos pirmininkas, o kai jo nėra, – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisijos posėdžiai vyksta ir jos sprendimai yra teisėti, kai posėdžiuose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Komisijos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo daugiau negu pusė posėdyje dalyvavusių komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko (arba Komisijos pirmininko pavaduotojo, kai Komisijos pirmininko nėra) balsas.

11. Komisijos posėdžiai protokoluojami, protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius. Esant aplinkybėms, dėl kurių sukviesti Komisijos posėdžio Nuostatų 16 punkte numatytais terminais neįmanoma, Komisijos pirmininko siūlymu Komisijos sprendimas dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo gali būti priimtas rašytinės Komisijos narių apklausos būdu. Šiuo atveju Komisijos nariams pateikiama rašytinė anketa (parengta Komisijos sekretoriaus) su Pareiškėjo pateiktų dokumentų aprašymu, ir Komisijos nariai parašo siūlomą sprendimą, kurį pasirašę grąžina Komisijos pirmininkui. Komisijos narių pasirašytos apklausos anketos pridedamos prie posėdžio protokolo.

12. Apie posėdį Komisijos nariams pranešama raštu ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio dienos.

13. Komisijos darbą organizuoja, rengia posėdžiams medžiagą, vykdo susirašinėjimą ir informacijos suteikimą Komisijos sekretorius.

14. Komisijos įgaliotas Komisijos sekretorius patvirtina Paraiškos gavimą per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos ir praneša Pareiškėjui apie trūkstamus dokumentus.

15. Komisijos įgaliotas Komisijos sekretorius pareikalauja, kad Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateiktų trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus, susijusius su jo profesinės kvalifikacijos vertinimu, ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo pareikalavimo.

16. Komisijos posėdis organizuojamas ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo visų dokumentų gavimo dienos.

17. Komisijos sekretorius, gavęs visus Pareiškėjo dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikia Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymo dokumentus Mokyklų įgaliotiems atstovams patikrinti, ar Pareiškėjo baigtas architekto rengimo kursas apima ne mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų ir atitinkamai kiekvieno dalyko kreditų skaičiaus (jeigu jie yra), negu tie, kurie būtini siekiant gauti formalios kvalifikacijos įrodymą, privalomą Lietuvos Respublikoje, lyginant su savo mokyklos architekto rengimo programa.

18. Mokyklų įgalioti atstovai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų pateikia Komisijai išvadas raštu, ar Pareiškėjo baigtas architekto rengimo kursas apima ne mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų ir atitinkamai kiekvieno dalyko kreditų skaičiaus (jeigu jie yra), negu tie, kurie būtini siekiant gauti formalios kvalifikacijos įrodymą, privalomą Lietuvos Respublikoje, lyginant su savo mokyklos architekto rengimo programa.

19. Komisijos sekretorius, gavęs Nuostatų 18 punkte nurodytas rašytines išvadas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas organizuoja Komisijos posėdį.

20. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Komisijos sekretorius Pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį raštu informuoja apie numatomą Komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki posėdžio. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo už Paraiškos nagrinėjimo paslaugas iki Komisijos posėdžio turi sumokėti Rūmams jų nustatytą įmoką. Jei Paraiškos pripažinimas atidedamas ar Paraiška nepripažįstama, sumokėta suma negrąžinama.

21. Jeigu Komisija priėmė sprendimą paprašyti Ministerijos kreiptis į Institucijas dėl papildomos informacijos, susijusios su Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais pateikimo, Komisijos sekretorius Pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį raštu informuoja apie Ministerijos kreipimąsi.

22. Komisija, išnagrinėjusi Pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pateiktą Paraišką ir dokumentus, pateikia išvadą dėl Pareiškėjo profesinės kvalifikacijos ir siūlo Ministerijai priimti vieną iš Nuostatų 7.4 punkte nurodytų sprendimų.

23. Komisija gali siūlyti Ministerijai priimti sprendimą nepripažinti Pareiškėjo profesinės kvalifikacijos, jeigu:

23.1. rengimo kurso, dėl kurio Pareiškėjas pateikia formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė – daugiau nei vienais metais trumpesnė už privalomą Lietuvos Respublikoje;

23.2. Pareiškėjo baigtas rengimo kursas apima mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų ir atitinkamai kiekvieno dalyko kreditų skaičiaus (jeigu jie yra), negu tie, kurie būtini siekiant gauti formalios kvalifikacijos įrodymą, privalomą Lietuvos Respublikoje;

23.3. Pareiškėjas (ar jo įgaliotas asmuo) per Nuostatų 15 punkte nustatytą terminą nepateikia trūkstamų ir (arba) papildomų profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti būtinų dokumentų ar jų vertimo;

23.4. Institucija Ministerijai nepateikia atsakymo į pakartotinę užklausą dėl papildomos informacijos, susijusios su Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais, būtinos profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti, arba pateikia netikslų ir neišsamų atsakymą.

24. Komisija išvadą dėl Nuostatų 22 punkte nurodytų sprendimų priėmimo pateikia Ministerijai kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų, įskaitant ir užsienyje įgyto išsimokslinimo vertinimo pažymą, kurią išduoda Studijų kokybės vertinimo centras, gavimo.

 

IV. KOMPENSACINIŲ PRIEMONIŲ SKYRIMAS

 

25. Jeigu Komisija siūlo Ministerijai priimti sprendimą skirti Pareiškėjui kompensacinę priemonę, ji turi pasiūlyti Pareiškėjui pasirinkti vieną iš jų:

25.1. profesinės adaptacijos laikotarpį, trunkantį iki trejų metų;

25.2. profesinio tinkamumo testą.

26. Nuostatų 25 punkte nurodytos kompensacinės priemonės taikomos, jeigu:

26.1. architektų rengimo kurso, dėl kurio Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateikia formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė – ne daugiau nei vienais metais trumpesnė už privalomą Lietuvos Respublikoje;

26.2. baigtas architekto rengimo kursas apima ne mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų ir atitinkamai kiekvieno dalyko kreditų skaičiaus (jeigu jie yra), negu tie, kurie būtini siekiant gauti formalios kvalifikacijos įrodymą, privalomą Lietuvos Respublikoje.

27. Komisija, siūlydama Ministerijai skirti vieną iš kompensacinių priemonių, privalo atsižvelgti į tai, kad Pareiškėjas savo kilmės šalyje, iš kurios jis atvyko, yra architektas.

28. Komisija pateikia Ministerijai pasiūlymus dėl profesinio tinkamumo testo atlikimo ir sudaro dalykų sąrašą, kuris parengiamas lyginant architekto rengimo programos dalykus Lietuvos Respublikoje su tais, kurie nurodyti Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodyme (-uose) ir (ar) jo priede su išklausytų disciplinų pavadinimais ir kreditų skaičiumi (jeigu jie yra).

29. Profesinio tinkamumo testas apima architekto rengimo programos dalykus, kurie pasirenkami iš Nuostatų 28 punkte nurodyto sąrašo ir kurių žinios būtinos siekiant užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje.

30. Jeigu Pareiškėjas pageidauja atlikti profesinio tinkamumo testą, Komisija parengia pasiūlymus dėl profesinio tinkamumo testą vykdančios institucijos, profesinio tinkamumo testo vykdymo formos ir jo vertinimo, profesinio tinkamumo testo vykdymo išlaidų padengimo tvarkos ir informuoja Ministeriją, nurodydama:

30.1. profesinio tinkamumo testą vykdančią instituciją ir jos adresą;

30.2. profesinio tinkamumo testo vykdymo formą ir jo vertinimą;

30.3. profesinio tinkamumo testo vykdymo išlaidų padengimo tvarką;

30.4. kitą reikalingą su profesinio tinkamumo testo vykdymu susijusią informaciją.

31. Komisija privalo ne vėliau kaip per mėnesį nuo profesinio tinkamumo testo atlikimo dienos jį įvertinti ir rezultatus pateikti Ministerijai, kuri apie rezultatus raštu informuoja Pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį.

32. Neišlaikęs profesinio tinkamumo testo, Pareiškėjas gali laikyti šį testą pakartotinai.

33. Profesinio tinkamumo testo vykdymo išlaidas Pareiškėjas sumoka profesinio tinkamumo testą vykdančiai institucijai pagal jos nustatytus įkainius.

34. Jeigu Pareiškėjas pageidauja pasirinkti profesinės adaptacijos laikotarpį, Komisija pateikia Ministerijai pasiūlymus dėl profesinės adaptacijos laikotarpio organizavimo, jo rezultatų vertinimo taisyklių, prižiūrimos praktikos atliekančio asmens teisių ir pareigų profesinės adaptacijos laikotarpiu.

35. Komisija privalo ne vėliau kaip per mėnesį nuo profesinės adaptacijos laikotarpio pasibaigimo dienos įvertinimo rezultatus pateikti Ministerijai, kuri raštu apie rezultatus informuoja Pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį.

36. Pareiškėjas, išlaikęs profesinio tinkamumo testą ar pasibaigus profesinės adaptacijos laikotarpiui, per 10 darbo dienų nuo įvertinimo gavimo pateikia Ministerijai paraišką pakartotinai įvertinti ir pripažinti jo profesinę kvalifikaciją.

37. Komisija, gavusi paraišką pakartotinai įvertinti ir pripažinti Pareiškėjo profesinę kvalifikaciją, siūlo Ministerijai priimti galutinį sprendimą, nurodytą Nuostatų 7.4.1 arba 7.4.2 punkte, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo paraiškos pakartotinai įvertinti ir pripažinti profesinę kvalifikaciją gavimo.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Pareiškėjas, nesutinkantis su Komisijos sprendimu, gali jį apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

_________________