LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 179 „DĖL STATYBOS TECHNINIŲ REGLAMENTŲ STR 1.09.04: 2002 „STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA“ IR STR 1.09.05: 2002 „STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. spalio 26 d. Nr. D1-542

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819) 1.1.27 punktu,

pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 179 „Dėl statybos techninių reglamentų STR1.09.04: 2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05: 2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“ (Žin., 2002., Nr. 43-1638) 1 punktu patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.09.04: 2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. D1-542

redakcija)

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.09.04: 2007 STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) įgyvendina Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [4.1] nuostatas dėl statinio projekto vykdymo priežiūros ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aplinkos ministerijai suteiktais įgaliojimais [4.4], nustato:

1.1. statinio (statinių grupės ar statinio dalies) projekto vykdymo priežiūros (statybos metu) tvarką;

1.2. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų skyrimo (samdymo) tvarką, jų teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Statytojas (užsakovas) organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą (kai ji privaloma arba savo iniciatyva), o statinio projektuotojas statytojo (užsakovo) pavedimu [4.1] atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą.

3. Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [4.1].

 

II. NUORODOS

 

4. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr. 124-5625; 2006, Nr. 116-4402);

4.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102);

4.3. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74-2262, Nr. 77, Nr. 80, Nr. 82);

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819);

4.5. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06: 2005 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 4-80);

4.6. statybos techninį reglamentą STR 1.02.06: 2006 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas tvarkos aprašas“ (Žin., 2007, Nr. 8-339);

4.7. statybos techninį reglamentą STR 1.01.07: 2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ (Žin., 2002, Nr. 43-1639);

4.8. statybos techninį reglamentą STR 1.08.02: 2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150; 2005, Nr. 93-3473);

4.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3466);

4.10. statybos techninį reglamentą STR 1.02.01: 2002 „Statybos leidimas“ (Žin., 2002, Nr. 55-2203);

4.11. statybos techninį reglamentą STR 1.02.07: 2004 „Statinio projektuotojo, statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“ (Žin., 2004, Nr. 157-5739);

4.12. statybos techninį reglamentą STR 1.09.05: 2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638);

4.13. statybos techninį reglamentą STR 1.09.06: 2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ (Žin., 2007, Nr. 53-2055).

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Reglamente vartojamų pagrindinių sąvokų apibrėžtys yra pateiktos Statybos įstatyme [4.1]. Šiame skyriuje pateikiamos tik tiesiogiai su Reglamentu susijusių Statybos įstatyme vartojamų sąvokų ir kitų sąvokų, kurių nėra Statybos įstatyme, apibrėžtys:

statinio projektas – nustatytos sudėties dokumentų [4.5], kuriuose pateikiami statytojo (užsakovo) sumanyto statyti statinio sprendiniai pagal statinio projekto dalis, skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma.

Sąvoka „statinio projektas“ reiškia statinio techninio projekto ir darbo projekto, statinio techninio darbo projekto ar statinio supaprastinto projekto dokumentų visumą;

statinio projekto vykdymo priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūra yra statinio projekto vykdymo priežiūros dalis [4.1];

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas [4.9], statybos inžinierius [4.6], vadovaujantis statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis statinio projekto sprendinių įgyvendinimą statybos metu;

statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas – architektas [4.9], statybos inžinierius [4.6], prižiūrintis statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimą statybos metu;

statinio projekto rengėjas [4.1] – architektas ar statybos inžinierius, kuris vienas rengia statinio projektą ir yra šio statinio projekto vadovas arba rengia konkretaus statinio projektą vadovaujamas kito šio projekto vadovo. Statinio projekto rengėju gali būti statinio projekto vadovo vadovaujama fizinių asmenų grupė, sudaryta iš statinio projekto dalių vadovų, kitų architektų ir statybos inžinierių;

statinio projekto dalies rengėjas [4.1] – architektas ar statybos inžinierius, kuris vienas rengia statinio projekto dalį ir yra šios statinio projekto dalies vadovas arba vienas rengia statinio projekto dalį, vadovaujamas kito šios projekto dalies vadovo. Statinio projekto dalies rengėju gali būti ir fizinių asmenų grupė, sudaryta iš architektų ir statybos inžinierių;

neypatingas statinys – statinys, kuris nepriskirtas ypatingų statinių ir nesudėtingų statinių kategorijai.

 

IV. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRIVALOMUMAS

 

6. Statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma [4.1], kai statomas naujas, rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas:

6.1. ypatingas statinys [4.1];

6.2. statinys (ypatingas, neypatingas, I ir II kategorijos nesudėtingas (tarp jų laikinas) saugomoje teritorijoje [4.1], [4.7].

7. Statant 6 punkte nurodytus statinius, privaloma visų statinio projekto dalių sprendinių vykdymo priežiūra.

8. Statant 6 punkte nenurodytus statinius, statinio projekto vykdymo priežiūra yra neprivaloma ir gali būti atliekama statytojo (užsakovo) iniciatyva [4.1].

 

V. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA

 

9. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu), statinio projektuotojo pavedimu, atlieka statinio projekto rengėjas [4.1] pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo pasirašytą statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį.

Projektavimo darbų rangos sutartyje turi būti numatyta statinio projekto rengėjo prievolė atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą [4.1], nustatyta jos kaina ar kainos apskaičiavimo taisyklės, atsižvelgiant į statybos terminus, kurių sutarties šalys turi laikytis, sudarydamos statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį.

Tais atvejais, kai statinio darbo projektą [4.5] parengė kitas statinio projektuotojas statinio projekto vykdymo priežiūrą, statytojo (užsakovo) pavedimu atlieka statinio projektuotojas, parengęs šio statinio techninį projektą.

10. Statytojas (užsakovas) turi teisę [4.1] pavesti projektuotojui statinio projekto vykdymo priežiūrą ir statinio statybos techninę priežiūrą [4.12].

11. Statytojas (užsakovas) gali pasirinkti kitą statinio projektuotoją (neprojektavusį statomo statinio), turintį teisę [4.11] užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį, šiais atvejais [4.1]:

11.1. gavus statinio projektuotojo rašytinį sutikimą;

11.2. statinio projektuotojo nebėra (nebeveikia statinio projektą parengusi projektavimo įmonė) arba joje nebedirba statinio projekto priežiūros vadovas, turintis teisę [4.6], [4.9] vadovauti atitinkamai veiklai;

11.3. statinio projektuotojas fizinis asmuo jau nesiverčia projektavimo veikla, neturi šios veiklos verslo liudijimo ar teisės [4.6], [4.9] vadovauti atitinkamai veiklai arba jau miręs.

12. Jei statinio projektuotojas nevykdo ar pažeidžia šiame Reglamente nustatytus statinio projekto vykdymo priežiūros reikalavimus, statytojas (užsakovas) turi teisę [4.1] nutraukti statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį ir savo nuožiūra ar pagal Viešųjų pirkimų įstatymo [4.2] nuostatas pasirinkti kitą statinio projektuotoją (neprojektavusį statomo statinio), turintį teisę [4.11] užsiimti atitinkama veikla šiai priežiūrai atlikti.

13. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statytojas (užsakovas) arba statinio projektuotojas (tas, kas pasamdė ar skyrė statinio projekto vadovą) [4.1]. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statinio projektuotojas.

14. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo paskyrimas (samda) turi būti įformintas įsakymu arba statinio projekto vykdymo priežiūros sutartimi. Paskirtų (pasamdytų) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės ir dokumentų, suteikiančių teisę [4.6], [4.9] eiti sutartyje nurodytas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai įrašomi Statybos darbų žurnale [4.8].

15. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu statinio projekto (statinio projekto dalių) keitimai atliekami nustatyta tvarka [4.5] ir įregistruojami statybos darbų žurnale [4.8].

16. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio projekto (projekto dalies) sprendinių pakeitimai [4.5] atitiktų normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

 

VI. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS SUTARTIS

 

17. Statytojas (užsakovas) ir statinio projektuotojas, vadovaudamiesi Civiliniu kodeksu [4.3], įstatymais [4.1], [4.2] ir šiuo Reglamentu, statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį (toliau – Sutartis) sudaro ir pasirašo iki statinio statybos pradžios [4.8].

18. Prie Sutarties pridedama:

18.1. statinio projekto vykdymo priežiūros grupės (jei statinio projekto vykdymo priežiūrą atliks statinio projekto vykdymo priežiūros grupė) sudėtis (grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai);

18.2. kalendorinis statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafikas.

19. 18.1 ir 18.2 papunkčiuose nurodyti dokumentai yra neatskiriama statinio projekto vykdymo priežiūros sutarties dalis.

 

VII. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO IR STATINIO PROJEKTO DALIES VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO PAREIGOS IR TEISĖS

 

20. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas yra statinio projekto vykdymo priežiūros organizatorius ir techninis vadovas, statybos metu prižiūrintis statinio projekto sprendinių įgyvendinimą.

21. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas yra atitinkamos statinio dalies projekto vykdymo priežiūros techninis vadovas, statybos metu prižiūrintis tos statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimą.

22. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo veikla prasideda nuo jų paskyrimo (pasamdymo) į šias pareigas dienos ir trunka iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.

23. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo nurodymai pagal šio Reglamento nustatytą kompetenciją yra privalomi statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams.

24. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo:

24.1. statytojui (užsakovui) pageidaujant, padėti parengti statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį;

24.2. vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo priežiūros grupei (kai ši grupė atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą) ir jai atstovauti;

24.3. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje ir spręsti su statinio projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus;

24.4. tikrinti, ar statinys statomas laikantis statinio projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą;

24.5. nustatyta tvarka [4.5] organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų taisymą;

24.6. į statybos darbų žurnalą [4.8] surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius statinio projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti;

24.7. reikalauti iš rangovo [4.1] (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) (jei statyba vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į statybos darbų žurnalą [4.8], ir raštu kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą [4.13], kai:

24.7.1. nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto sprendinius, įgyvendinančius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, pakeitė statinio projekte nurodytus statinio gabaritus;

24.7.2. nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimai;

24.7.3. statomas statinys neatitinka statybos leidime [4.10] nurodytų pagrindinių statinio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų;

24.7.4. paaiškėja statinio projekto ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai esančių statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinis), ar įvyko avarija;

24.8. tikrinti, ar surašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų priėmimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai;

24.9. dalyvauti statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos darbe ir kartu su kitais komisijos nariais pasirašyti statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, jei pastatytas statinys atitinka statinio projekto sprendinius.

25. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas privalo:

25.1. sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo nurodymu lankytis statybvietėje, spręsti su jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus, informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą apie priimtus sprendimus;

25.2. tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius ir apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą, pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui savo išvadas dėl šios statinio dalies pripažinimo tinkama naudoti;

25.3. pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje);

25.4. drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą [4.8];

25.5. suderinus su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu, nustatyta tvarka [4.5] atlikti statinio projekto dalies sprendinių pakeitimus;

25.6. tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą;

25.7. reikalauti iš rangovo [4.1] (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) (jei statyba vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą [4.13], įrašant šį reikalavimą į statybos darbų žurnalą [4.8] ir raštu pranešant statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, kai:

25.7.1. nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto dalies sprendinius, įgyvendinančius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, ir pakeitė statinio projekte nurodytus statinio gabaritus;

25.7.2. nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimai;

25.7.3. statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybos leidime [4.10] nurodytų pagrindinių statinio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų;

25.7.4. paaiškėja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai esančių statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinis), ar įvyko avarija.

26. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas turi teisę:

26.1. patekti į statybvietę ir patikrinti, kaip įgyvendinami statinio projekto sprendiniai;

26.2. reikalauti, kad statinio statybos vadovas pateiktų atliktų statybos darbų, panaudotų statybos produktų ir įrenginių atitiktį patvirtinančius dokumentus, informaciją apie šių produktų ir įrenginių paskirtį ir naudojimo ypatybes; įrašyti į statybos darbų žurnalą [4.8] reikalavimus ir nurodymus dėl pastebėtų statybos produktų, įrenginių atitikties ir tinkamumo naudoti reikalavimų pažeidimų pašalinimo;

26.3. kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą [4.13], jei nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir pažeidžiami statytojo (užsakovo) ir trečiųjų asmenų interesai.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka.

28. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

29. Asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________