VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

įsakymas

DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. 27V-63 „DĖL Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant Telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 30 d. Nr. 27V-46

Vilnius

 

P a k e i č i u Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“,:

1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Valstybės tarnybos departamento ir įstaigų naudojamiems TGĮ taikomi minimalūs techniniai reikalavimai nustatyti Aprašo 1 priede. Jeigu komisijos nariai, pretendentai ir stebėtojai jungiasi iš nutolusių vietų, jų naudojamiems TGĮ taikomi minimalūs techniniai reikalavimai nustatyti Aprašo 2 priede. Jeigu pretendentų vertinimo komisijoje metu taikomas testas, atliekamas iš nutolusių vietų Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS), pretendentai turi naudoti kompiuterį, kuriam taikomi minimalūs techniniai reikalavimai nustatyti Aprašo 2 priedo 1-3 punktuose, ir Google Chrome naršyklę.“

2. Pakeičiu 8 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovas, atsakingas už konkurso į įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo ar atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas (toliau – konkursas ar atranka) administravimą, ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios komisijos nariams elektroniniu paštu, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios pretendentams per VATIS ir ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios stebėtojams jų nurodytu elektroniniu paštu turi išsiųsti informacinį pranešimą dėl komisijos narių, pretendentų ir stebėtojų naudojamų TGĮ testavimo (toliau – Informacinis pranešimas), kuriame pateikiamos prisijungimo nuorodos.“

3. Papildau 10 punktu ir jį išdėstau taip:

10. Jeigu pretendentų vertinimo komisijoje metu taikomas testas, atliekamas iš nutolusių vietų VATIS, Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovas šiam testui pretendentus užregistruoja VATIS ir pretendentams suteiktą unikalų prisijungimo prie testo laikymo kodą bei prisijungimo prie testo nuorodą pateikia per VATIS atskiru informaciniu pranešimu iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios. Pretendentas yra atsakingas už suteikto kodo konfidencialumo išsaugojimą iki testo, atliekamo iš nutolusių vietų VATIS, pabaigos.“

4. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Dėl naudojamų TGĮ testavimo metu ar atliekant bandomąjį prisijungimą bei pretendentų vertinimo metu atsiradusių trikdžių šalinimo komisijos nariai, pretendentai ir stebėtojai gali konsultuotis su KDV priežiūros specialistais, kurių kontaktiniai duomenys nurodyti Informaciniame pranešime.“

5. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Jeigu komisija pagal pretendentų vertinimo organizavimo planą nusprendžia taikyti testą, sprendžiamą popierine forma, Aprašo 9 punkto nuostatos netaikomos ir pretendentui, kuriam atsirado Aprašo 3.3 papunktyje nurodytos aplinkybės, nesudaroma galimybė pretendentų vertinime komisijoje dalyvauti iš nutolusių vietų.

Jeigu komisija pagal pretendentų vertinimo organizavimo planą nusprendžia taikyti testą, atliekamą Valstybės tarnybos departamente VATIS, pretendentui, kuriam atsirado Aprašo 3.3 papunktyje nurodytos aplinkybės, gali būti leidžiama laikyti testą, atliekant jį iš nutolusių vietų VATIS, jeigu tai leidžia padaryti techninės galimybės. Jeigu pretendentui leidžiama laikyti testą, atliekant jį iš nutolusių vietų VATIS, Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovas atlieka Aprašo 10 punkte nurodytus veiksmus. Jeigu nėra techninių galimybių pretendentui laikyti testą, atliekant jį iš nutolusių vietų VATIS, pretendentui neleidžiama dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje iš nutolusių vietų ir apie tai pažymima protokole.“

6. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Pretendentų vertinimo komisijoje metu patalpose gali būti tik komisijos nariai, pretendentai, stebėtojai. Jeigu pretendentų vertinimo komisijoje metu taikomas testas, atliekamas iš nutolusių vietų VATIS, pretendentams išeiti iš patalpos testo atlikimo metu be komisijos nario leidimo, draudžiama. Komisijos nariai gali būti atitinkamai tik Valstybės tarnybos departamento ir (ar) įstaigos patalpose. Esant Aprašo 3.2 nurodytoms aplinkybėms komisijos nariai gali būti nutolusiose vietose. Antrasis sekretorius – įstaigos atstovas, kuris nėra komisijos narys, įstaigos patalpose gali būti tik tuomet, kai nustatoma pretendentų ir stebėtojų asmens tapatybė, pretendentai žodžiu supažindinami su vertinimo eiga ir jie atlieka popierinės formos testus bei vykdomas šių testų rezultatų įvertinimas ir vertinimo balų skaičiavimas. Pretendentai ir stebėtojai Aprašo 3 punkte nustatytais atvejais gali būti atitinkamai Valstybės tarnybos departamento ar įstaigos patalpose arba nutolusiose vietose. KDV priežiūros specialistai, Valstybės tarnybos departamento atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą pretendentų vertinimo komisijoje metu, (toliau – Valstybės tarnybos departamento atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą) ir įstaigos atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą, gali būti atitinkamai Valstybės tarnybos departamento ir įstaigos patalpose tik, kai šalina atsiradusius TGĮ techninius sutrikimus ir (ar) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimus, arba turi būti pasiekiami telefonu ir kviečiami ne vėliau kaip per 10 minučių atvykti, jeigu TGĮ techniniai sutrikimai ir (ar) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimai negali būti šalinami nuotoliniu būdu.“

7. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Jeigu komisija pagal pretendentų vertinimo organizavimo planą nusprendžia taikyti testą, komisijos pirmininkas turi priimti sprendimą, kuris (-ie) komisijos narys (-iai) atliks testo rezultatų įvertinimą ir vertinimo balų skaičiavimą. 

Jeigu testai sprendžiami popierine forma įstaigos patalpose ir priimtas sprendimas šių testo rezultatų įvertinimą ir vertinimo balų skaičiavimą atlikti Valstybės tarnybos departamento patalpose esančiam (-tiems) komisijos nariui (-iams), įstaigos komisijos narys (-iai) pretendentų popierine forma atliktų testų skanuotas kopijas turi atsiųsi komisijos pirmininko nurodytu elektroniniu paštu (-ais).

Jeigu testai sprendžiami popierine forma įstaigos patalpose ir priimtas sprendimas šių testo rezultatų įvertinimą ir vertinimo balų skaičiavimą atlikti įstaigos patalpose esančiam (-iems) komisijos nariui (-iams), tai kartu su pretendentais esantis (-ys) komisijos narys (-iai) atlieka pretendentų testo užduočių įvertinimą ir įvertinimo rezultatus per internetinę kamerą parodo komisijos pirmininkui ir sekretoriui. Jeigu nėra galimybės testo užduočių įvertinimo rezultatus parodyti per internetinę kamerą, tai kartu su pretendentais esantis (-ys) komisijos narys (-iai), testo užduočių įvertinimo rezultatus įgarsina žodžiu. Jeigu kartu su pretendentais yra tik vienas komisijos narys, jam padėti atlikti pretendentų testo užduočių įvertinimą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu gali būti paskiriamas antrasis sekretorius – įstaigos atstovas, kuris nėra komisijos narys.

Pretendentai, esantys kitose nutolusiose vietose, popierine forma atliktus testus komisijos nariams atsiunčia komisijos pirmininko nurodytu elektroniniu paštu.

Jeigu pretendentų vertinimo komisijoje metu taikomas testas, atliekamas VATIS, testo ar jo dalies sprendimo rezultatas pretendentui pateikiamas VATIS ir (ar) pristatomas žodžiu pretendentų vertinimo komisijoje metu. Testo ar jo dalies, atlikto VATIS, rezultatas galioja tik konkrečiam konkursui ar atrankai. Pasibaigus testo ar testo daliai atlikti skirtam laikui VATIS, testo ar jo dalies sprendimas nutraukiamas automatiškai, o nespėjus laiku atlikti testo ar jo testo dalies, papildomas laikas VATIS nesuteikiamas.

Atliktų testų galutinius įvertinimo rezultatus komisijos sekretorius įrašo į protokolą.“

8. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Jeigu atliekant pretendentų vertinimą komisijoje (pvz., vertinant konkretų pretendentą, įvertinus tik dalį pretendentų, komisijos nariams skaičiuojant balus) atsiranda TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų, sutrikimai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 minučių, turi būti pašalinti ir pretendentų vertinimas komisijoje toliau tęsiamas. Jeigu sprendžiant testą, atliekamą VATIS, atsiranda Valstybės tarnybos departamento naudojamų TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų, sutrikimai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 minučių, turi būti pašalinti ir testo sprendimas, atliekamas VATIS, vykdomas po šių sutrikimų pašalinimo. Jeigu sprendžiant testą, atliekamą nuotoliniu būdu VATIS, atsiranda pretendento ar stebėtojo naudojamų TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų, sutrikimai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 minučių, turi būti pašalinti.

Jeigu Valstybės tarnybos departamento ir (ar) įstaigos, komisijos nario (-ių) esančio (-ių) nutolusioje (-se) vietoje (-se), naudojamų TGĮ, techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų nepavyksta pašalinti per 30 minučių, tai pretendentų vertinimo komisijoje procedūrai užbaigti organizuojamas kitas pretendentų vertinimo komisijos posėdis, naudojant TGĮ, kuriame vertinami tik nevertinti pretendentai, o balų skaičiavime ir rezultatų paskelbime turi teisę dalyvauti visi pretendentai.

Jeigu sprendžiant testą, atliekamą VATIS, atsiradusių Valstybės tarnybos departamento naudojamų TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų, nepavyksta pašalinti per 30 minučių, gali būti nustatyta kita pretendentų vertinimo komisijoje data.

Jeigu sprendžiant testą, atliekamą nuotoliniu būdu VATIS, atsiranda pretendento naudojamų TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų, kuriuos jam pavyko pašalinti per 30 minučių nuo šių sutrikimų atsiradimo momento, komisijos sprendimu tokiam pretendentui gali būti leidžiama tęsti spręsti testą, atliekamą nuotoliniu būdu VATIS, arba atlikti jį pakartotinai (tą pačią dieną ir tik vieną kartą). TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų šalinimui panaudotas testo atlikimo laikas papildomai nepridedamas prie bendro testo, atliekamo nuotoliniu būdu VATIS, sprendimo laiko.“

9. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Jeigu pretendentas, kurio vertinimo metu, ar stebėtojas pretendentų vertinimo komisijoje metu, arba pretendentas ar stebėtojas testo, atliekamo nuotoliniu būdu VATIS, sprendimo metu, vadovaujantis Aprašo 25 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka, atsisako arba negali pašalinti atitinkamai pretendento ar stebėtojo naudojamų TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų, arba komisijos sekretoriui ne vėliau kaip per 30 minučių nuo šių sutrikimų atsiradimo momento nepavyksta prisiskambinti pretendentui ar stebėtojui dėl atitinkamai pretendento ar stebėtojo naudojamų TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų pašalinimo, atitinkamai tokiam pretendentui ar stebėtojui neleidžiama dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje ir apie tai pažymima protokole.“

10. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Aprašo 24 punkto ir 25 punkto antrojoje ir trečiojoje pastraipose nustatytais atvejais komisijos nariams apie pretendentų vertinimo komisijoje datą, laiką ir vietą Valstybės tarnybos departamentas praneša elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios, pretendentams apie pretendentų vertinimo komisijoje datą, laiką, vietą, prašymo atsiėmimą, nusprendus nedalyvauti pretendentų vertinime komisijoje – per VATIS ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios, stebėtojams apie pretendentų vertinimo komisijoje datą, laiką ir vietą – elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios.“

11. Pakeičiu 29 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

29. Pretendentų vertinimo komisijoje metu pretendentams leidžiama naudotis tik komisijos leidžiamomis pagalbinėmis priemonėmis. Komisijai nustačius, kad pretendentas klastoja duomenis, teikia klaidingus duomenis ar informaciją apie save, atskleidžia pretendentų vertinimo komisijoje klausimus ar užduotis tretiesiems asmenims, konsultuojasi dėl atsakymų su trečiaisiais asmenimis, daro garso ar vaizdo įrašus, naudoja kitas technines ar pagalbines priemones ar kitaip piktnaudžiauja savo teisėmis, komisijos sprendimu gali būti pašalintas iš pretendentų vertinimo komisijoje ir (ar) anuliuotas jo rezultatas ir apie tai pažymima protokole.“

12. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Visi pretendentų vertinime komisijoje, naudojant TGĮ, dalyvavę asmenys privalo laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir neatskleisti asmens duomenų, užtikrinti klausimų ir užduočių konfidencialumą ir jų neviešinti tretiesiems asmenims. Komisija privalo užtikrinti Priėmimo tvarkos apraše nustatytų procedūrų laikymąsi.“

13. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Aprašo 23 punkte nurodytų dokumentų originalai ir skanuotos kopijos pridedami prie protokolo originalo. Laikmena su skaitmeniniu garso bei garso ir vaizdo įrašu pridedama prie protokolo skanuotos kopijos, saugomos Informatikos ir ryšių departamento administruojamuose serveriuose. Šiame punkte nurodyti dokumentai ir laikmena su skaitmeniniu garso bei garso ir vaizdo įrašu saugomi Priėmimo tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų saugojimą, nustatyta tvarka. Testų, atliktų VATIS, rezultatai saugomi VATIS.“

14. Papildau 34 punktu ir jį išdėstau taip:

34. Veiksmai, neveikimas, kuriais pažeidžiamos šio Aprašo nuostatos, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Gediminas Miškinis