VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. VASARIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 27V-25 „DĖL PRETENDENTŲ Į ĮSTAIGOS VADOVO, PRIIMAMO KONKURSO BŪDU, PAREIGAS KOMPLEKSINIO VERTINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 10 d. Nr. 27V-133

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompleksinio vertinimo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 27V-25 „Dėl Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompleksinio vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompleksinio vertinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas (toliau – įstaigos vadovo pareigos) tinkamumo eiti įstaigos vadovo pareigas kompleksinį vertinimą (toliau – kompleksinis vertinimas) Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas) ir susipažinimą su asmens kompleksinio vertinimo skaitmeniniu garso ar garso ir vaizdo įrašu.“

2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme bei Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau –Priėmimo tvarkos aprašas).“

3. Papildau nauju 51 punktu ir jį išdėstau taip:

51. Nepaprastosios padėties, karantino, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais kompleksinis vertinimas vykdomas, taikant šio Aprašo VII skyriuje nustatytas išimtis.“

4. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Asmenys, dalyvavę kompleksiniame vertinime, turi teisę dalyvaujant Valstybės tarnybos departamento atstovui susipažinti su jų kompleksinio vertinimo pusiau struktūruoto interviu ir žodžiu atliekamų praktinių užduočių skaitmeniniu garso įrašu ar kompleksinio vertinimo pusiau struktūruoto interviu skaitmeniniu garso ir vaizdo įrašu.“

5. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Asmuo, norėdamas susipažinti su savo kompleksinio vertinimo pusiau struktūruoto interviu ir žodžiu atliekamų praktinių užduočių skaitmeniniu garso įrašu ar kompleksinio vertinimo pusiau struktūruoto interviu skaitmeniniu garso ir vaizdo įrašu, Valstybės tarnybos departamento direktoriui raštu pateikia prašymą (Aprašo 4 priedas) leisti susipažinti su savo kompleksinio vertinimo pusiau struktūruoto interviu ir žodžiu atliekamų praktinių užduočių skaitmeniniu garso įrašu ar kompleksinio vertinimo pusiau struktūruoto interviu skaitmeniniu garso ir vaizdo įrašu Valstybės tarnybos departamente.“

6. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Prieš pateikiant asmeniui susipažinti jo kompleksinio vertinimo pusiau struktūruoto interviu ir žodžiu atliekamų praktinių užduočių skaitmeninį garso įrašą ar kompleksinio vertinimo pusiau struktūruoto interviu skaitmeninį garso ir vaizdo įrašą, Valstybės tarnybos departamento atstovas įsitikina asmens tapatybe pagal asmens pateiktą galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra jo asmens kodas ir veido atvaizdas.“

7. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Asmuo, susipažinęs su savo kompleksinio vertinimo pusiau struktūruoto interviu ir žodžiu atliekamų praktinių užduočių skaitmeniniu garso įrašu ar kompleksinio vertinimo pusiau struktūruoto interviu skaitmeniniu garso ir vaizdo įrašu, apie tai raštu pažymi savo pateiktame prašyme. Kompleksinio vertinimo pusiau struktūruoto interviu ir žodžiu atliekamų praktinių užduočių skaitmeninio garso įrašo ar kompleksinio vertinimo pusiau struktūruoto interviu skaitmeninio garso ir vaizdo įrašo kopija asmeniui neišduodama.“

8. Papildau nauju VII skyriumi „Kompleksinio vertinimo organizavimas nepaprastosios padėties, karantino, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais“ ir jį išdėstau taip:

 

VII SKYRIUS

KOMPLEKSINIO VERTINIMO ORGANIZAVIMAS NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES, KARANTINO, EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ AR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲATVEJAIS

 

35. Nepaprastosios padėties, karantino, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais kompleksinis vertinimas vykdomas, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), kai Valstybės tarnybos departamento vertintojai yra Valstybės tarnybos departamento patalpose ir (ar) kitose nutolusiose vietose, o pretendentas yra kitoje nutolusioje vietoje.

36. Kompleksinio vertinimo, naudojant TGĮ, metu bendrosios, vadybinės ir lyderystės kompetencijos vertinamos interviu metodu. Kompleksinio vertinimo, naudojant TGĮ, užduočių rinkinį sudaro pusiau struktūruoto interviu klausimai. Kompleksinio vertinimo, naudojant TGĮ, metu pagal standartizuotas procedūras vertinama pretendento žodžiu pateikta informacija, atsakant į pusiau struktūruoto interviu klausimus. Kompleksinio vertinimo, naudojant TGĮ, metu daromas skaitmeninis garso ir vaizdo įrašas.

37. Kompleksinio vertinimo, naudojant TGĮ, pusiau struktūruotą interviu gali vykdyti vienas arba du Valstybės tarnybos departamento vertintojai. Kompleksinio vertinimo, naudojant TGĮ, išvadą rengia ne mažiau kaip du Valstybės tarnybos departamento vertintojai. Kompleksinio vertinimo išvadai parengti naudojamas kompleksinio vertinimo, naudojant TGĮ, garso ir vaizdo įrašas.

38. Kompleksinis vertinimas, naudojant TGĮ, paprastai trunka 2,5-3 valandas, neįskaitant pertraukų pailsėti.

39. Pretendentai apie kompleksinį vertinimą, naudojant TGĮ, informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

40. Kompleksinį vertinimą, naudojant TGĮ, inicijuoja Valstybės tarnybos departamentas. Valstybės tarnybos departamento vertintojas (-ai) ir pretendentas jungiasi nuotoliniu būdu pasinaudodami prisijungimo nuorodomis, kurias sukuria Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) kompiuterinių darbo vietų priežiūros specialistai, atsakingi už TGĮ techninę priežiūrą (toliau – KDV priežiūros specialistai). Pretendentui, kuris kompleksiniame vertinime dalyvauja iš kitos nutolusios vietos, prisijungimo nuorodą pateikia Valstybės tarnybos departamento vertintojas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ne vėliau kaip 1 val. iki kompleksinio vertinimo pradžios.

41. Pretendentas, kuris kompleksiniame vertinime dalyvauja iš kitos nutolusios vietos, jo naudojamus TGĮ turi ištestuoti pats ne vėliau kaip likus 1 val. iki kompleksinio vertinimo pradžios. Informacinį pranešimą dėl naudojamų TGĮ testavimo (toliau – Informacinis pranešimas) pretendentas gauna per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, po užsiregistravimo į kompleksinį vertinimą. Pretendento naudojami TGĮ turi atitikti minimalius techninius reikalavimus, nustatytus Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede.

42. Pretendentas dėl jo naudojamų TGĮ tikrinimo ir tikrinimo metu atsiradusių trikdžių šalinimo gali konsultuotis su KDV priežiūros specialistais, kurių kontaktiniai duomenys nurodyti Informaciniame pranešime.

43. Kompleksinio vertinimo, naudojant TGĮ, metu Valstybės tarnybos departamento vertintojas (-ai) ir pretendentas turi matyti vaizdą ir girdėti vienas kitam žodžiu pateikiamą informaciją.

44. Pretendento asmens tapatybę kompleksinio vertinimo, naudojant TGĮ, metu patikrina Valstybės tarnybos departamento vertintojas pagal pretendento per internetinę kamerą parodytą galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu nėra galimybės įsitikinti pretendento asmens tapatybe pagal jo per internetinę kamerą parodytą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pretendentas Valstybės tarnybos departamento vertintojo nurodytu elektroniniu paštu turi atsiųsti savo galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (skenuotą arba foto nuotrauką). Pretendentui nepateikus galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar neparodžius jo per internetinę kamerą, ar nepateikus jo kopijos, atitinkamai pretendentui neleidžiama dalyvauti kompleksiniame vertinime ir apie tai pažymima kompleksinio vertinimo išvados eilutėje „Pastabos“ (Aprašo 3 priedas).

45. Kompleksinio vertinimo, naudojant TGĮ, metu Valstybės tarnybos departamento patalpose ir kitose nutolusiose vietose gali būti tik Valstybės tarnybos departamento vertintojas (-ai) ir pretendentas. KDV priežiūros specialistai, Valstybės tarnybos departamento atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą, (toliau – Valstybės tarnybos departamento atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą) gali būti kompleksinio vertinimo, naudojant TGĮ, metu Valstybės tarnybos departamento patalpose tik, kai šalina atsiradusius TGĮ techninius sutrikimus ir (ar) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimus.

46. Jeigu atliekant kompleksinį vertinimą, naudojant TGĮ, atsiranda TGĮ techniniai sutrikimai ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimai, šie sutrikimai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 minučių, turi būti pašalinti ir kompleksinis vertinimas toliau tęsiamas.

Jeigu Valstybės tarnybos departamento vertintojas (-ai) kompleksinio vertinimo metu yra Valstybės tarnybos departamento patalpose, TGĮ techninius sutrikimus ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimus šalina KDV priežiūros specialistai ar Valstybės tarnybos departamento atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą. Šie specialistai turi būti pasiekiami telefonu ir kviečiami ne vėliau kaip per 10 minučių atvykti. Atsiradę TGĮ techniniai sutrikimai ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimai gali būti šalinami ir nuotoliniu būdu.

Jeigu Valstybės tarnybos departamento vertintojas (-ai) ar pretendentas kompleksinio vertinimo metu yra kitose nutolusiose vietose ir atsiranda TGĮ techniniai sutrikimai ir (ar) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimai, šiuos sutrikimus šalina atitinkamai pats (-ys) Valstybės tarnybos departamento vertintojas (-ai) ar pretendentas. Dėl atsiradusių TGĮ techninių sutrikimų ir (ar) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų galima konsultuotis su KDV priežiūros specialistais ar Valstybės tarnybos departamento atsakingais darbuotojais, vykdančiais techninę TGĮ priežiūrą.

47. Jeigu kompleksinio vertinimo, naudojant TGĮ, metu atsiradusių Valstybės tarnybos departamento ir (ar) Valstybės tarnybos departamento vertintojo (-ų), ir (ar)pretendento, naudojamų TGĮ, techninių sutrikimų ir (ar) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų, nepavyksta pašalinti per 30 minučių, tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas organizuojamas kitas pretendento kompleksinis vertinimas, naudojant TGĮ.

Jeigu kompleksinio vertinimo, naudojant TGĮ, pusiau struktūruotą interviu vykdo du Valstybės tarnybos departamento vertintojai, dalyvaujantys kompleksiniame vertinime iš skirtingų vietų, esant vieno Valstybės tarnybos departamento vertintojo, naudojamų TGĮ, techniniams sutrikimams ir (ar) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimams, kurių per 30 minučių nepavyksta pašalinti, kompleksinį vertinimą gali tęsti antrasis Valstybės tarnybos departamento vertintojas.

Jeigu pretendentas kompleksinio vertinimo, naudojant TGĮ, metu atsisako pašalinti jo naudojamų TGĮ techninius sutrikimus ir (ar) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimus, ir (ar) neturi vaizdo kameros ir (ar) mikrofono, arba Valstybės tarnybos departamento vertintojui ne vėliau kaip per 30 min nuo šių sutrikimų atsiradimo momento nepavyksta prisiskambinti pretendentui, skambinant ne mažiau kaip 3 kartus, dėl jo naudojamų TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų pašalinimo, tokiam pretendentui neleidžiama dalyvauti kompleksiniame vertinime ir apie tai pažymima kompleksinio vertinimo išvados eilutėje „Pastabos“ (Aprašo 3 priedas).

48. Pretendentai kompleksinio vertinimo, naudojant TGĮ, metu gali naudotis tik rašymo priemonėmis ir popieriaus lapu.

49. Pretendentai susipažinti su savo kompleksinio vertinimo, naudojant TGĮ, pusiau struktūruoto interviu skaitmeniniu garso ir vaizdo įrašu gali tik Valstybės tarnybos departamente iš anksto suderintu su Valstybės tarnybos departamento vertintoju laiku, vadovaujantis šio Aprašo 31-34 punktuose nustatyta tvarka.“

9. Buvusį VII skyrių „Baigiamosios nuostatos“ laikau VIII skyriumi „Baigiamosios nuostatos“.

10. Buvusį 35 punktą laikau 50 punktu, jį pakeičiu ir išdėstau taip:

51. Kompleksinio vertinimo dokumentai ir kompleksinio vertinimo pusiau struktūruoto interviu ir žodžiu atliekamų praktinių užduočių skaitmeninis garso įrašas bei kompleksinio vertinimo pusiau struktūruoto interviu skaitmeninis garso ir vaizdo įrašas, perkelti į kompiuterinę laikmeną, saugomi Valstybės tarnybos departamente teisės aktų nustatyta tvarka.“

11. Buvusį 36 punktą laikau 51 punktu.

12. Pakeičiu Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompleksinio vertinimo organizavimo tvarkos aprašo 3 priedą (pridedama).

13. Pakeičiu Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompleksinio vertinimo organizavimo tvarkos aprašo 4 priedą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Gediminas Miškinis

 

Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo

konkurso būdu, pareigas kompleksinio

vertinimo organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Pretendento į įstaigos vadovo pareigas kompleksinio vertinimo išvados forma)

 

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

VADOVŲ ATRANKOS IR PLANAVIMO SKYRIUS

 

PRETENDENTO Į ĮSTAIGOS VADOVO PAREIGAS

KOMPLEKSINIO VERTINIMO IŠVADA

 

__________________ Nr.

(data)

 

________________________________________________________________________________

                                                                                        (pretendento vardas, pavardė)

 

Kompleksinio vertinimo data: ___________________________

 

Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės kompetencijų, reikalingų vadovauti įstaigai, raiškos profilis:

 

<Pretendento kompetencijų profilis>

 

Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės kompetencijų, reikalingų vadovauti įstaigai, įvertinimo pagrindimas:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Pagrindimas parengtas apibendrinus kompleksinio vertinimo rezultatus, gautus taikant individualios praktinės užduoties ir pusiau struktūruoto interviu metodus arba tik pusiau struktūruoto interviu metodą (taikytą metodą (-us) pabraukti).

 

Šis atliktas kompleksinis vertinimas pretendentui suteikia teisę dalyvauti pretendentų vertinime konkurso komisijoje į įstaigos vadovo pareigas. Pretendento į įstaigos vadovo pareigas kompleksinio vertinimo išvada konkurso komisijai ir į pareigas priimančiam asmeniui yra rekomendacinio pobūdžio. Ši išvada po kompleksinio vertinimo datos galioja 3 metus.

 

Pastabos: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

___________________________

(pareigos)

_________________

(parašas)

_____________________________

(vardas, pavardė)

__________________________

(pareigos)

_________________

(parašas)

______________________________

(vardas, pavardė)“

______________

 

Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo

konkurso būdu, pareigas kompleksinio

vertinimo organizavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Prašymo leisti susipažinti su kompleksinio vertinimo skaitmeniniu garso ar garso ir vaizdo įrašu forma)

 

___________________________________________________________

(vardas, pavardė)

___________________________________________________________________

(adresas, el. pašto adresas, telefono numeris)

 

 

Valstybės tarnybos departamento prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

direktoriui

 

 

PRAŠYMAS

LEISTI SUSIPAŽINTI SU KOMPLEKSINIO VERTINIMO

SKAITMENINIU GARSO AR GARSO IR VAIZDO ĮRAŠU

 

____________

(data)

________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

 

Prašau leisti susipažinti su savo kompleksinio vertinimo, vykusio ___________________

skaitmeniniu garso ar garso ir vaizdo įrašu (reikiamą pažymėti):                             (data)

 

pusiau struktūruoto interviu;

žodžiu atliekamų praktinių užduočių.

 

 

_________________

(parašas)

______________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

Susipažinau

_______________________________

(parašas)

_______________________________

(vardas, pavardė)

_______________________________

(data, laikas)“

 

____________________