HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašO patvirtinimo“ pakeitimo

 

2017 m. vasario 9 d. Nr. D1-129

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                    Kęstutis Navickas

 


 

Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo

2 priedas

 

LAIKINAI IR KARTAIS TEIKIAMŲ ARCHITEKTŪRINIŲ PASLAUGŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE DEKLARACIJA1

 

______________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

1. Ši deklaracija pildoma:

£ Pirmą kartą teikiant paslaugas Lietuvos Respublikoje (prašome užpildyti 2–5 punktus)

£ Kartą per metus atnaujinant deklaraciją2 (prašome užpildyti 2–5 punktus)

____________________

1 Prašome turėti šios deklaracijos kopiją. Jūs turėsite pateikti šią deklaraciją, jeigu ateityje norėsite teikti laikinas arba vienkartines architektūrines paslaugas.

2 Prašome pridėti ankstesnės ir pirmosios deklaracijos kopijas.

 

2. Paslaugų teikėjo asmens duomenys:

2.1. Vardas (-ai) ir pavardė (-ės).................................................... ........................................................

 

2.2. Pilietybė (-ės):

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£ LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

£ SI

£ SK

£ SE

£ UK

£ BG

£ RO

£ IS

£ LI

£ NO

£ HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita (-os)........................................................................................ ........................................................

 

2.3. Paso/asmens tapatybės kortelės numeris: Valstybė.........................................................................

Valstybė........................................................................

Valstybė........................................................................

 

2.4. Lytis:                      £ Vyras                        £ Moteris

 

2.5. Gimimo metai: ££££ ££ ££

metai/mėnuo/diena

 

2.6. Gimimo vieta:                          Miestas/vietovė: .............................................................................

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£ LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

£ SI

£ SK

£ SE

£ UK

£ BG

£ RO

£ IS

£ LI

£ NO

£ HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita ............................................................................................... ........................................................

 

2.7. Kontaktiniai duomenys įsisteigimo valstybėje narėje (privaloma):

Adresas: .................................................................................................................................................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ...............................................................................................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ....................................................................................................

El. paštas: ...............................................................................................................................................

2.8. Kontaktiniai duomenys Lietuvos Respublikoje (jei galite, nurodykite):

Adresas: .................................................................................................................................................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ...............................................................................................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ....................................................................................................

El. paštas: ...............................................................................................................................................

 

3. Deklaruojama profesinė veikla:

3.1. Profesinė veikla, kuria užsiimate valstybėje narėje3, kurioje esate įsisteigęs:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

3.2. Profesinė veikla, kuria Jūs norite užsiimti Lietuvos Respublikoje:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

____________________

3 Prašome nurodyti profesijos pavadinimą tos valstybės narės kalba, kurioje esate įsisteigęs, ir lietuvių kalba ir/arba viena iš šių kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių.

 

4. Teisėtas įsisteigimas vienoje ar daugiau valstybių narių:

Šioje deklaracijoje „teisėtas įsisteigimas“ – užsiėmimas architekto profesine veikla įsisteigimo valstybėje narėje, kai nėra jokių profesinių ir administracinių draudimų, net ir laikinų.

Asmenims, įgijusiems architekto profesinę kvalifikaciją trečiosiose šalyse, teisėto įsisteigimo nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai tokie asmenys yra įgiję bent 3 metų architekto profesinę patirtį valstybėje narėje, kuri pripažino tokių asmenų architekto profesinę kvalifikaciją, vadovaudamasi nacionaliniais teisės aktais ir Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 3 dalimi.

 

4.1. Ar Jūs teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje užsiimti architekto profesine veikla ?

£ Taip                                   £ Ne

Jei atsakėte „taip“, kurioje valstybėje narėje Jūs esate teisėtai įsisteigęs?

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£ LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

£ SI

£ SK

£ SE

£ UK

£ BG

£ RO

£ IS

£ LI

£ NO

£ HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei „ne“, prašome paaiškinti: .................................................................................................................

 

4.2. Ar Jūs priklausote architektų profesinei asociacijai ar lygiavertei organizacijai įsisteigimo valstybėje narėje?

£ Taip                                   £ Ne

Jei Jūs atsakėte taip, prašome įvardinti, kuriai, nurodyti kontaktinius duomenis ir Jūsų registracijos numerį joje (jei yra).

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Ar Jus patvirtinto ir (ar) prižiūri įsisteigimo valstybės narės kompetentinga institucija?

£ Taip                                    £ Ne

Jei jūs atsakėte „taip“, prašome įvardinti, kurios, ir nurodyti jos (jų) kontaktinius duomenis.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Jei esate įsisteigęs daugiau nei vienoje valstybėje narėje, prašome pateikti informaciją apie laikinų ir kartais teikiamų paslaugų teikimą Lietuvos Respublikoje kiekvienai įsisteigimo valstybei narei.

5. Profesinis draudimas

5.1. Ar Jūs turite draudimą, susijusį su profesine atsakomybe, atsirandančia užsiimant architekto profesine veikla?

£ Taip                                   £ Ne

Jei taip, prašome nurodyti detalesnę informaciją apie draudimą:

Draudimo kompanijos pavadinimas: .....................................................................................................

Sutarties numeris: ..................................................................................................................................

Komentarai: ...........................................................................................................................................

 

5.2. Ar Jūs turite kitą asmeninę arba kolektyvinę apsaugą, susijusią su profesine atsakomybe, atsirandančia užsiimant architekto profesine veikla?

£ Taip                                   £ Ne

Jei taip, prašome nurodyti detalesnę informaciją: .................................................................................

Komentarai: ...........................................................................................................................................

 

6. Dokumentai, pridedami prie šios deklaracijos4:

6.1. Prašome pažymėti dokumentą (-us)5, pridedamus prie šios deklaracijos:

£ Asmens pilietybę įrodantis dokumentas

£ Dokumentas, patvirtinantis teisėtą įsisteigimą

£ Profesinės kvalifikacijos įrodymai

£ Dokumentą, patirtinantį, kad pareiškėjas dirbo pagal architekto profesiją valstybėje narėje ar keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip vienerius metus per pastaruosius dešimt metų6

___________________

4 Ši dalis pildoma pirmą kartą teikiant laikinas arba vienkartines paslaugas Lietuvos Respublikoje.

5 Dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimai patvirtinti vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.

6 Dokumentas reikalingas, kai architekto profesija nėra reglamentuojama įsisteigimo valstybėje narėje.

 

7. Atnaujinta informacija (pildoma, kai ši deklaracija yra atnaujinama)7

7.1. Kokiais periodais Jūs teikėte paslaugas Lietuvos Respublikoje (metai/mėnuo/diena)?

Nuo ££££/££/££ iki ££££/££/££

Nuo ££££/££/££ iki ££££/££/££

Nuo ££££/££/££ iki ££££/££/££

Nuo ££££/££/££ iki ££££/££/££

Nuo ££££/££/££ iki ££££/££/££

Komentarai: ...........................................................................................................................................

 

7.2. Prašome įvardinti konkrečias profesines veiklas, kuriomis užsiėmėte teikdamas architektūrines paslaugas.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

____________________

7 Ši dalis pildoma atnaujinant deklaraciją.

 

8. Kiti komentarai

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

______________                        ______________________

(parašas)                                                    (vardas ir pavardė)

 

_________________