HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2021–2023 M. FINANSAVIMO KRYPČIŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės 12 d. Nr. D1-287

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 437 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicijų projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.2 papunktį,

t v i r t i n u Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2021–2023 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Simonas Gentvilas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2021 m. gegužės 12 d.

įsakymu Nr. D1-287

 

LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2021–2023 M. FINANSAVIMO KRYPTYS

 

Eil. Nr.

Lėšų paskirtis

Išmokėta arba numatyta išmokėti 2021–2023 m., Eur

Skiriama kvietimams 2021 m., Eur

Išmokėta arba numatyta išmokėti 2021 m., Eur

Lėšų gavėjas (atsakinga institucija)

1.

Iš viso Strateginiame veiklos plane suplanuota lėšų

22 400 000,00

7 900 000,00

Iš jų projektams

21 008 000,00

 

7 436 000,00

 

Iš jų kitoms išlaidoms

1 392 000,00

 

464 000,00

 

2.

Iš viso paskirstyta (numatoma išmokėti) lėšų (2.1+2.2+2.3)

22 399 994,50

7 245 575,50

7 899 994,55

Rezervas (nepaskirstyta)

5,50

5,45

2.1.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2021–2023 m. finansavimo kryptys (toliau – finansavimo kryptys), pagal kurias bus skelbiami kvietimai teikti paraiškas[1]

11 723 070,00

5 017 980,00

3 010 788,00

2.1.1.

Vandenų apsauga

9 603 070,00

4 017 980,00

2 410 788,00

 

2.1.1.1.

projektai, susiję su nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje),  iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos Pagrįstoje nuomonėje[2]

7 483 070,00

3 017 980,00

1 810 788,00

APVA

2.1.1.2.

prevenciniai projektai, susiję su technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimu arba optimizavimu[3] (vertinami pagal naudos ir kokybės vertinimo kriterijus, nustatytus finansavimo krypčių 1 priede)

2 120 000,00

1 000 000,00

600 000,00

APVA

2.1.2.

Aplinkos oro apsauga[4]

2 120 000,00

1 000 000,00

600 000,00

2.1.2.1.

projektai, susiję su technologinių įrenginių ir priemonių, mažinančių ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų, diegimu[5] (vertinami pagal naudos ir kokybės vertinimo kriterijus, nustatytus finansavimo krypčių 2 priede)

2 120 000,00

1 000 000,00

600 000,00

APVA

2.2.

Finansiniai įsipareigojimai pagal sutartis ir kvietimus teikti paraiškas

9 284 924,50

2 227 595,50

4 425 206,55

 

2.2.1.

Finansiniai įsipareigojimai pagal sutartis, sudarytas iki 2021-01-01

7 057 329,00

 

3 088 649,25

 

2.2.1.1.

Vandenų apsaugos projektai, nurodyti finansavimo krypčių 3 priede

4 118 773,47

 

1 429 160,14

APVA

2.2.1.2.

Aplinkos oro apsaugos projektai, nurodyti finansavimo krypčių 3 priede

2 938 555,53

 

1 659 489,11

APVA

2.2.2.

Finansiniai įsipareigojimai pagal kvietimus teikti paraiškas aplinkos oro apsaugos srityje (paskelbtus iki 2021-01-31)

2 227 595,50

2 227 595,50

1 336 557,30

 

2.2.2.1.

projektai, susiję su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu

1 227 595,50

1 227 595,50

736 557,30

APVA 

2.2.2.2.

projektai, susiję su ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymu

1 000 000,00

1 000 000,00

600 000,00

APVA

2.3.

Kitos išlaidos (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)

1 392 000,00

 

464 000,00

 

2.3.1.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų administravimui, iš jų:

1 226 000,00

 

422 000,00

 

2.3.1.1.

Darbo užmokestis

493 630,00

 

162 830,00

APVA

2.3.1.2.

Darbo užmokestis

271 370,00

 

92 170,00

AM

2.3.1.3.

Turtas

30 000,00

 

10 000,00

APVA

2.3.1.4.

Kitos administravimo išlaidos ir socialinis draudimas

431 000,00

 

157 000,00

APVA

2.3.2.

Informacinės aplinkosauginės mokesčių kontrolės sistemos atnaujinimas ir administravimas

36 000,00

 

12 000,00

AM

2.3.3.

Informacinės aplinkosauginės mokesčių kontrolės sistemos atnaujinimas ir administravimas

114 000,00

 

38 000,00

AAD

2.3.4.

Aplinkosauginei informacijai apie numatomas finansuoti aplinkos apsaugos priemones skleisti

130 000,00

 

30 000,00

APVA

 

 

 

Lietuvos aplinkos apsaugos

investicijų fondo programos lėšų

naudojimo 2021–2023 m.

finansavimo krypčių

1 priedas

 

 

PAREIŠKĖJO (juridinio asmens pavadinimas) vandenų apsaugos projekto „projekto pavadinimas“, vykdomo pagal 2.1.1.2 finansavimo kryptį, naudos ir kokybės vertinimo balų lentelė

 

 

Kriterijaus pavadinimas

Kriterijaus reikšmė

Maksimalus vertinimas balais

Projekto vertinimas

Balai

Vertinimo pagrindimas

1. Bendri kriterijai

20

 

 

1.1. Projektas vykdomas aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos Pagrįstoje nuomonėje

 

10

 

 

1.2. Nuotekų išvalymo laipsnis nustatytas pagal poveikį priimtuvui[6]

 

10

 

 

2. Projekto poveikio aplinkai vertinimas (pildoma tik 2.1 arba 2.2 punktai)

80

 

 

2.1. Gamybinės nuotekos, išleidžiamos tiesiogiai į gamtinę aplinką

 

2.1.1. Sumažėja teršiančių medžiagų pagal Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priedą bei 2 priedo A dalį kiekis

Eliminuojama tarša

50

 

 

≤ DLK

20

 

 

2.1.2. Sumažėja teršalų kiekis nuotekose pagal BDS7

≤ DLK

10

 

 

2.1.3. Sumažėja teršalų kiekis nuotekose pagal bendrąjį azotą

≤ DLK

10

 

 

2.1.4. Sumažėja teršalų kiekis nuotekose pagal bendrąjį fosforą

≤ DLK

10

 

 

2.2. Gamybinės nuotekos, išleidžiamos į centralizuotąją nuotekų surinkimo sistemą

 

2.2.1. Sumažėja teršiančių medžiagų pagal Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priedą bei 2 priedo A dalį kiekis

Eliminuojama tarša

30

 

 

≤ DLK į nuotekų sistemą

15

 

 

2.2.2. Sumažėja teršalų kiekis nuotekose pagal BDS7

≤ DLK į nuotekų sistemą

5

 

 

2.2.3. Sumažėja teršalų kiekis nuotekose pagal bendrąjį azotą

≤ DLK į nuotekų sistemą

5

 

 

2.2.4. Sumažėja teršalų kiekis nuotekose pagal bendrąjį fosforą

≤ DLK į nuotekų sistemą

5

 

 

Bendras balų skaičius

Viso:

∑ 100

 

 

 

Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 30 balų, paraiška atmetama.

 

Jeigu įvertinus pagal šią lentelę projektai surenka vienodą balų skaičių (ne mažiau kaip 30), tarpusavy jie reitinguojami pagal subsidijos aplinkosauginį efektą, prioritetą teikiant didesnio aplinkosauginio efekto siekiančiam projektui.

 

Subsidijos aplinkosauginis efektas

Balai apskaičiuojami pagal formulę:

Ei = (Ri/Rmax)×10,

kur:

Ei – vertinamo projekto subsidijos aplinkosauginio efekto balai;

Ri – vertinamo projekto subsidijos aplinkosauginio efekto reikšmė, kg/Eur;

Rmax – didžiausia visų vertinamų projektų paraiškose nustatyta subsidijos aplinkosauginio efekto reikšmė, kg/Eur

 

Vertintojas (vardas ir pavardė, parašas, data):                   

 

 

Lietuvos aplinkos apsaugos

investicijų fondo programos lėšų

naudojimo 2021–2023 m.

finansavimo krypčių

2 priedas

 

Pareiškėjo (juridinio asmens pavadinimas) aplinkos oro apsaugos projekto „projekto pavadinimas“, VYKDOMO PAGAL 2.1.2.1. FINANSAVIMO KRYPTĮ, naudos ir kokybės vertinimo balų lentelė

 

Kriterijaus pavadinimas

Kriterijaus reikšmė

Maksimalus vertinimas balais

Projekto vertinimas

Balai

Vertinimo pagrindimas

1. Projekto poveikis aplinkai

80

 

 

1.1. Išmetamo į aplinkos orą teršalų (sieros dioksido, azoto oksidų, nemetaninių lakiųjų organinių junginių, kietųjų dalelių, amoniako) kiekio[7] sumažėjimas

50 proc. ir daugiau

40

 

Skaičiuojamas bendras nurodytų teršalų planuojamas išmetamo kiekio mažėjimas lyginant su praėjusiais kalendoriniais metais išmestu kiekiu (šaltinis – informacinė sistema „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ („AIVIKS“)) arba kai ūkio subjektui teisės aktų[8] nustatyta tvarka nereikia TIPK leidimo ar taršos leidimo ir dėl to ar kitų pagrįstų priežasčių tokių duomenų „AIVIKS“ nėra, lyginant su kiekiu, nurodytu Aplinkos apsaugos agentūrai pateiktoje inventorizacijos ataskaitoje[9]. Vertinama, kai bendras nurodytų teršalų išmetamo kiekio sumažėjimas planuojamas didesnis kaip 1 tona. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų[10] kiekio sumažėjimas nevertinamas.

25 proc. ir daugiau, bet mažiau kaip 50 proc.

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Palaidų kietųjų medžiagų[11] saugojimo ir krovos darbų vykdymo sąlygų pasikeitimas[12]

Saugojimo ir krovos vykdymas uždaroje patalpoje

20

 

 

Saugojimo ar krovos vykdymas kitu uždaru būdu

10

 

 

1.3. Dyzelino ar kt. skystojo kuro naudojimo technologiniame procese sumažėjimas

Technologijos pakeitimas į dyzelino ar kt. skystojo kuro nenaudojančią technologiją

10

 

 

1.4. Teršalų, kuriems nustatyta cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė[13], kiekio sumažėjimas

Sumažinamas teršalo, kuriam nustatyta kvapo slenksčio vertė, kiekis

5

 

Vertinama, kai teršalo kiekio sumažėjimas planuojamas 10 ar daugiau proc.

1.5. Vykdoma veikla

Eksploatuojamas organinius tirpiklius naudojantis įrenginys[14]

5

 

Vertinama, ar vykdoma veikla patenka į LOJ taisyklių taikymo sritį

 

2. Projekto įgyvendinimo vieta

20

 

 

 

Projektas įgyvendinamas mieste[15]

20

 

 

Projektas įgyvendinamas kitoje nei miestas urbanizuotoje teritorijoje[16]

10

 

Bendras balų skaičius

 

∑ 100

 

 

 

Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 30 balų, paraiška atmetama.

 

Jeigu įvertinus pagal šią lentelę projektai surenka vienodą balų skaičių (ne mažiau kaip 30), tarpusavy jie reitinguojami pagal subsidijos aplinkosauginį efektą, prioritetą teikiant didesnio aplinkosauginio efekto siekiančiam projektui.

 

Subsidijos aplinkosauginis efektas

Balai apskaičiuojami pagal formulę:

Ei = (Ri/Rmax)×10,

kur:

Ei – vertinamo projekto subsidijos aplinkosauginio efekto balai;

Ri – vertinamo projekto subsidijos aplinkosauginio efekto reikšmė, kg/Eur;

Rmax – didžiausia visų vertinamų projektų paraiškose nustatyta subsidijos aplinkosauginio efekto reikšmė, kg/Eur

 

Vertintojas (vardas ir pavardė, parašas, data):                                                                                   

 

 

 

 

 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų

fondo programos lėšų naudojimo

2021–2023 m. finansavimo krypčių

3 priedas

 

FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL SUTARTIS, SUDARYTAS IKI 2021-01-01 (2.2.1.)

 

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

 

Aplinkos ministro įsakymo data, Nr.

Sutarties pasirašymo data, Nr.

Projekto (subsidijos) vertė, Eur

Išmokėta iki 2020-12-31, Eur

Išmokėta arba numatyta išmokėti 2021–2023 m., Eur

Išmokėta arba numatyta išmokėti 2021 m., Eur

Numatyta išmokėti 2022 m., Eur

Numatyta išmokėti 2023 m., Eur

2.2.1.1. Vandenų apsaugos projektai

Iš viso:

4 959 868,11

695 781,05

4 118 773,47

1 429 160,14

1 904 639,36

784 973,97

1.

Galvaninių nuotekų valymo sorbciniu-redukciniu metodu ir antrinio vandens panaudojimo įdiegimas galvaniniame bare

AB „Umega“ (pasikeitė į AB „Umega Group“)

2016-08-04, Nr. D1-540

2016-11-08, LAAIF-S-47(2016)

61 400,00

36 490,02

24 560,00

24 560,00

0,00

0,00

2.

Buitinių atliekų/antrinių žaliavų konteinerių ir atliekų surinkimo automašinų antstatų plovyklos įrengimas

SĮ „Kretingos komunalininkas“

2016-08-04, Nr. D1-540

2016-08-30, LAAIF-S-24(2016)

8 043,20

4 587,04

3 217,28

3 217,28

0,00

0,00

3.

Berteškių nuotekų valymo įrenginių modernizavimas

UAB „Raseinių vandenys“

2017-08-25, Nr. D1-688

2017-10-09, LAAIF-S-20(2017)

111 864,00

64 702,15

44 745,60

44 745,60

0,00

0,00

4.

Gargždų miesto paviršinių lietaus vandens valymo įrenginių projektavimas ir statyba

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

2017-08-25, Nr. D1-688

2017-10-09, LAAIF-S-19(2017)

102 528,70

0,00

102 528,70

61 517,22

41 011,48

0,00

5.

Autoserviso nuotekų valymo įrenginių diegimas UAB „Lutora"

UAB „Lutora“

2018-01-12, Nr. D1-22

2018-02-22, LAAIF-S-2(2018)

86 634,84

50 919,01

33 691,41

33 691,41

0,00

0,00

6.

Komunalinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kiemelių k., Pasvalio raj.

UAB „Pasvalio vandenys“

2018-01-12, Nr. D1-22

2018-02-28, LAAIF-S-10(2018)

73 670,40

40 844,33

27 714,56

27 714,56

0,00

0,00

7.

Paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginių diegimas AB „Klaipėdos mediena“

AB „Klaipėdos mediena“

2018-01-12, Nr. D1-22

2018-02-28, LAAIF-S-8(2018)

192 596,00

114 575,36

77 038,40

77 038,40

0,00

0,00

8.

Gamybinių nuotekų valymas

UAB „Somlita“

2018-01-12, Nr. D1-22

2018-03-02, LAAIF-S-14(2018)

149 689,60

51 710,28

59 875,84

59 875,84

0,00

0,00

9.

Gamybinių nuotekų valymo įrenginių įdiegimas UAB „Varėnos pienelis“

UAB „Varėnos pienelis“

2018-01-12, Nr. D1-22

2018-03-01, LAAIF-S-11(2018)

141 000,00

84 600,00

56 400,00

56 400,00

0,00

0,00

10.

Recirkuliacinės nuotekų valymo sistemos diegimas UAB „Ecoplasta“

UAB „Ecoplasta“

2019-01-09, Nr. D1-16

2019-04-01, LAAIF-S-34 (2019)

41 240,00

0,00

41 240,00

24 744,00

16 496,00

0,00

11.

Buitinių nuotekų tinklų SB „Tabakas“ statyba

UAB „Vilniaus vandenys“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-10-01, LAAIF-S-47(2019)

200 000,00

72 080,64

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

12.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje

UAB „Tauragės vandenys“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-10-01, LAAIF-S-48(2019)

50 067,20

0,00

50 067,20

30 040,32

20 026,88

0,00

13.

Gyventojų prijungimas prie nuotekų tinklų Pakruojo m.

UAB „Pakruojo vandentiekis“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-10-01, LAAIF-S-49(2019)

69 552,00

0,00

69 552,00

41 731,20

27 820,80

0,00

14.

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Babėnų g., Kėdainių m., Kėdainių m. sen., Kėdainių r. sav. supaprastintas statybos projektas

UAB „Kėdainių vandenys“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-10-01, LAAIF-S-50(2019)

87 045,29

52 227,17

34 818,12

0,00

34 818,12

0,00

15.

Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Šeduvos mieste

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-10-01, LAAIF-S-51(2019)

149 384,00

0,00

149 384,00

89 630,40

59 753,60

0,00

16.

Gyventojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Rokiškio m.

UAB „Rokiškio vandenys“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-10-01, LAAIF-S-46(2019)

82 928,00

0,00

82 928,00

49 756,80

33 171,20

0,00

17.

Spaustuvės, V. Krėvės, Transporto ir Statybininkų g. Varėnos m., statybos projektas (buitinių nuotekų tinklų)

UAB „Varėnos vandenys“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-10-01, LAAIF-S-45(2019)

104 657,32

50 118,05

41 862,93

0,00

41 862,93

0,00

18.

Buitinių nuotekų tinklų plėtra Kauno rajono aglomeracijose virš 2000 G.E.

UAB „Giraitės vandenys“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-12-20, LAAIF-S-59(2019)

168 538,65

0,00

168 538,65

101 123,19

67 415,46

0,00

19.

Gyventojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų Kupiškio m.

UAB „Kupiškio vandenys“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-10-01, LAAIF-S-52(2019)

200 000,00

0,00

200 000,00

120 000,00

80 000,00

0,00

20.

Gyventojų prijungimas prie nuotekų tinklų Kretingos m.

UAB „Kretingos vandenys“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-09-26, LAAIF-S-53(2019)

192 721,07

0,00

192 721,07

115 632,64

77 088,43

0,00

21.

Gyvenamųjų namų buitinių nuotekų septikų duobių/vietinių valymo įrenginių prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Druskininkų mieste

UAB „Druskininkų vandenys“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-10-01, LAAIF-S-54(2019)

75 553,75

0,00

45 404,89

27 242,93

18 161,96

0,00

22.

Nuotekų šalinimo tinklų įrengimas Ukmergės m. atskirųjų nuotekų tvarkymo sistemų pajungimui

UAB „Ukmergės vandenys“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-10-01, LAAIF-S-55(2019)

101 808,00

61 084,80

40 723,20

40 723,20

0,00

0,00

23.

Technologijos pakeitimas nuotekų kiekio mažinimui

UAB „Biovela – Utenos mėsa“

2019-10-02, Nr. D1-582

2019-10-14, LAAIF-S-56 (2019)

19 737,00

11 842,20

7 894,80

7 894,80

0,00

0,00

24.

Prevencinių priemonių diegimas UAB „Vinapack“

UAB „Vinapack“

2019-10-02, Nr. D1-582

2019-10-15, LAAIF-S-57(2019)

110 777,00

0,00

110 777,00

66 466,20

44 310,80

0,00

25.

AB „Plasta“ gamybinių nuotekų valymo įrenginių diegimas

AB „Plasta“

2019-10-02, Nr. D1-582

2019-11-08, LAAIF-S-58(2019)

172 111,00

0,00

172 111,00

103 266,60

68 844,40

0,00

26.

Gamybinių nuotekų apdorojimo ir pritaikymo tolimesniam naudojimui įrenginys

UAB „Neg Recycling“

2019-10-02, Nr. D1-582

2020-12-29, LAAIF-S-28(2020)

197 357,00

0,00

197 357,00

0,00

118 414,20

78 942,80

27.

Individualių namų prijungimas prie miesto nuotekų surinkimo infrastruktūros Alytaus mieste

UAB „Dzūkijos vandenys“

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-06-19, LAAIF-S-5(2020)

68 040,00

0,00

68 040,00

0,00

40 824,00

27 216,00

28.

Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste II etapas

Molėtų rajono savivaldybės administracija

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-06-09, LAAIF-S-4(2020)

192 950,74

0,00

192 950,74

0,00

115 770,44

77 180,30

29.

Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste

UAB „Ukmergės vandenys“

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-05-28, LAAIF-S-1(2020)

86 325,40

0,00

86 325,40

51 795,24

34 530,16

0,00

30.

Varėnos mieste ir Senosios Varėnos kaime esančių būstų prijungimas prie nuotekų tvarkytojams priklausančios nuotekų infrastruktūros

Varėnos rajono savivaldybės administracija

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-05-27, LAAIF-S-2(2020)

168 487,00

0,00

168 487,00

0,00

101 092,20

67 394,80

31.

Nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prijungimas prie esamų centralizuoto nuotekų tvarkymo sistemų Pabradės, Švenčionėlių ir Švenčionių miestų aglomeracijose

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-07-08, LAAIF-S-17(2020)

133 980,00

0,00

133 980,00

0,00

80 388,00

53 592,00

32.

Širvintų aglomeracijoje esančių privačių namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų

Širvintų rajono savivaldybės administracija

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-06-18, LAAIF-S-8(2020)

10 780,00

0,00

5 437,74

2 283,85

3 153,89

0,00

33.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje (papildomi darbai)

Tauragės rajono savivaldybės administracija

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-06-18, LAAIF-S-23(2020)

115 853,50

0,00

115 853,50

69 512,10

46 341,40

0,00

34.

Zarasų miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros

UAB „Zarasų vandenys“

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-06-15, LAAIF-S-11(2020)/2020-S-09

30 927,27

0,00

30 927,27

18 556,36

12 370,91

0,00

35.

Kazlų Rūdos miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-06-16, LAAIF-S-20(2020)

55 622,00

0,00

55 622,00

0,00

33 373,20

22 248,80

36.

Joniškio miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros

Joniškio rajono savivaldybės administracija

2020-05-04, Nr. D1-255

2020-06-22, LAAIF-S-3(2020)

68 560,54

0,00

68 560,54

0,00

41 136,32

27 424,22

37.

Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Trakų – Lentvario aglomeracijoje

UAB „Trakų vandenys“

2020-05-04, Nr. D1-256

2020-07-07, LAAIF-S-21(2020)

95 326,00

0,00

95 326,00

0,00

57 195,60

38 130,40

38.

Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste III etapas

Molėtų rajono savivaldybės administracija

2020-11-19, Nr. D1-702

2020-12-28, LAAIF-S-34(2020)

143 160,00

0,00

143 160,00

0,00

85 896,00

57 264,00

39.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje (II etapas)

Tauragės rajono savivaldybės administracija

2020-11-19, Nr. D1-702

2020-12-23, LAAIF-S-33(2020)

42 632,05

0,00

42 632,05

0,00

25 579,23

17 052,82

40.

Privačių namų prisijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Jurbarko mieste (II etapas)

UAB „Jurbarko vandenys“

2020-11-19, Nr. D1-702

2020-12-09, LAAIF-S-29(2020)

74 970,00

0,00

74 970,00

0,00

44 982,00

29 988,00

41.

Būstų nuotekų sistemų prijungimas prie Ukmergės m. centralizuotų buitinių nuotekų tinklų

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

2020-11-19, Nr. D1-702

2020-12-29, LAAIF-S-31(2020)

104 867,00

0,00

104 867,00

0,00

62 920,20

41 946,80

42.

Varėnos mieste ir Senosios Varėnos kaime esančių būstų prijungimas prie nuotekų tvarkytojams priklausančios nuotekų infrastruktūros (II etapas)

Varėnos rajono savivaldybės administracija

2020-11-19, Nr. D1-702

2020-12-28, LAAIF-S-35(2020)

106 671,00

0,00

106 671,00

0,00

64 002,60

42 668,40

43.

Kupiškio miesto privačių namų centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado prijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

2020-11-19, Nr. D1-702

2020-12-30, LAAIF-S-30(2020)

15 020,75

0,00

15 020,75

0,00

9 012,45

6 008,30

44.

Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Trakų - Lentvario aglomeracijoje

UAB „Trakų vandenys“

2020-11-19, Nr. D1-702

2020-12-30, LAAIF-S-36(2020)

36 400,00

0,00

36 400,00

0,00

21 840,00

14 560,00

45.

Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Telšių aglomeracijoje

Telšių rajono savivaldybės administracija

2020-11-19, Nr. D1-702

2020-12-30, LAAIF-S-39(2020)

94 918,15

0,00

94 918,15

0,00

56 950,89

37 967,26

46.

Joniškio miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros II etapas

Joniškio rajono savivaldybės administracija

2020-11-19, Nr. D1-702

2020-12-23, LAAIF-S-32(2020)​

50 400,00

0,00

50 400,00

0,00

30 240,00

20 160,00

47.

Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Kretingos aglomeracijoje

UAB „Kretingos vandenys“

2020-11-19, Nr. D1-702

2020-12-29, LAAIF-S-41(2020)

44 100,00

0,00

44 100,00

0,00

26 460,00

17 640,00

48.

Individualių namų prijungimas prie miesto nuotekų surinkimo infrastruktūros Alytaus mieste

UAB „Dzūkijos vandenys“

2020-11-19, Nr. D1-702

2020-12-30, LAAIF-S-37(2020)

100 972,69

0,00

100 972,69

0,00

60 583,61

40 389,08

49.

Vartotojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Klaipėdos miesto aglomeracijoje

AB „Klaipėdos vanduo“

2020-11-19, Nr. D1-702

2020-12-29, LAAIF-S-40(2020)

69 300,00

0,00

69 300,00

0,00

41 580,00

27 720,00

50.

Privačių būstų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros Lazdijų miesto aglomeracijoje

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

2020-11-19, Nr. D1-702

2020-12-28, LAAIF-S-38(2020)

98 700,00

0,00

98 700,00

0,00

59 220,00

39 480,00

2.2.1.2. Aplinkos oro apsaugos projektai

Iš viso:

4 087 089,38

1 089 507,60

2 938 555,53

1 659 489,11

1 116 730,73

162 335,68

1.

Oro teršalų valymo įrenginių diegimas Granito g. 10, Vilnius

UAB „Elme metalas“

2019-01-09, Nr. D1-16

2019-02-15, LAAIF-S-23(2019)

94 761,12

56 856,67

37 904,45

37 904,45

0,00

0,00

2.

Oro valymo įrenginių diegimas UAB „Termopalas“

UAB „Termopalas“

2019-01-09, Nr. D1-16

2019-02-21, LAAIF-S-27(2019)

100 352,00

61 956,72

38 395,28

38 395,28

0,00

0,00

3.

Oro valymo įrenginių diegimas gamybinėse patalpose

UAB „ROL Lithuania“ (buvusi UAB „Statga“)

2019-01-09, Nr. D1-16

2019-02-04, LAAIF-S-9(2019)

194 937,50

116 962,50

77 975,00

77 975,00

0,00

0,00

4.

Gamybos metu susidariusių medienos dulkių bei pjuvenų surinkimo ir šalinimo technologinio įrenginio diegimas

UAB „Padvaiskas ir ko“

2019-01-09, Nr. D1-16

2019-02-19, LAAIF-S-24(2019)

87 200,00

52 320,00

34 880,00

34 880,00

0,00

0,00

5.

UAB „Utenos mėsa“ į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio mažinimas

UAB „Biovela-Utenos mėsa“ (buvusi UAB „Utenos mėsa“)

2019-01-09, Nr. D1-16

2019-02-04, LAAIF-S-16(2019)

99 456,00

59 520,00

39 782,40

39 782,40

0,00

0,00

6.

Oro valymo įrangos įsigijimas baldų gamybos ceche

UAB „Reval MBG“

2019-01-09, Nr. D1-16

2019-02-19, LAAIF-S-25(2019)

89 696,00

50 911,43

35 878,40

35 878,40

0,00

0,00

7.

Į aplinkos orą išmetamų teršalų mažinimo įrenginių diegimas UAB „Ulmas“

UAB „Ulmas“

2019-01-09, Nr. D1-16

2019-02-19, LAAIF-S-26(2019)

48 080,00

27 752,08

19 232,00

19 232,00

0,00

0,00

8.

Oro valymo įrangos diegimas UAB „Vaivora Engineering“

UAB „Vaivora Engineering“

2019-01-09, Nr. D1-16

2019-02-28, LAAIF-S-31(2019)

24 000,00

0,00

24 000,00

14 400,00

9 600,00

0,00

9.

Dažymo kameros įsigijimas

UAB „Reval MBG“

2019-01-09, Nr. D1-16

2019-02-28, LAAIF-S-30(2019)

69 344,00

39 358,92

27 737,60

27 737,60

0,00

0,00

10.

Oro valymo įrenginių diegimas UAB „Langemė“

UAB „Langemė“

2019-01-09, Nr. D1-16

2019-02-04, LAAIF-S-6(2019)

183 360,00

96 456,10

73 344,00

0,00

73 344,00

0,00

11.

Oro valymo efektyvumo didinimas UAB „Grafų baldai“

UAB „Grafų baldai“

2019-01-09, Nr. D1-16

2019-02-05, LAAIF-S-15(2019)

80 508,78

44 543,30

32 203,51

32 203,51

0,00

0,00

12.

Oro valymo įrenginio diegimas UAB „Žybartuva“

UAB „Žybartuva“

2019-01-09, Nr. D1-16

2019-02-25, LAAIF-S-21(2019)

66 508,80

37 770,31

26 603,52

26 603,52

0,00

0,00

13.

Kietųjų dalelių filtravimo sistemos įdiegimas AB „Umega“ ŽŪT departamento suvirinimo ceche

AB „Umega“

2019-01-09, Nr. D1-16

2019-02-04, LAAIF-S-5(2019)

115 000,00

64 860,00

46 000,00

46 000,00

0,00

0,00

14.

UAB „Elga“ automatinės miltelinio dažymo kabinos su dažymo įranga ir ciklonine miltelių rekuperavimo sistema įrengimas

UAB „Elga“

2019-01-09, Nr. D1-16

2019-02-04, LAAIF-S-4(2019)

135 360,00

81 216,00

54 144,00

54 144,00

0,00

0,00

15.

Aplinkosauginės situacijos gerinimas UAB „Remlyga“

UAB „Remlyga“

2019-01-09, Nr. D1-16

2019-02-06, LAAIF-S-17(2019)

79 784,00

45 731,98

31 913,60

31 913,60

0,00

0,00

16.

Aplinkosauginių technologijų diegimas UAB „Ryterna modul“ ir taršos mažinimas

UAB „Ryterna modul“

2019-01-09, Nr. D1-16

2019-09-17, LAAIF-S-36(2019)

97 568,27

0,00

97 568,27

58 540,96

39 027,31

0,00

17.

Oro teršalų valymo įrenginio įrengimas

AB „Klaipėdos nafta“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-09-17, LAAIF-S-35(2019)

199 600,26

0,00

199 600,26

119 760,16

79 840,10

0,00

18.

UAB „Marijampolės pieno konservai“ pieno miltelių gamybos cecho šilumos ūkio rekonstrukcija keičiant kuro rūšį

UAB „Marijampolės pieno konservai“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-09-18, LAAIF-S-37(2019)

150 000,00

0,00

150 000,00

90 000,00

60 000,00

0,00

19.

Oro valymo diegimas UAB „LBI“ ir taršos mažinimas

UAB „LBI“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-09-20, LAAIF-S-39(2019)

61 800,00

28 252,80

24 720,00

0,00

24 720,00

0,00

20.

Oro valymo įrenginių diegimas

UAB „Taumona“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-09-20, LAAIF-S-38(2019)

143 295,00

85 977,00

57 318,00

0,00

57 318,00

0,00

21.

Oro valymo sistemos diegimas

UAB „Litnobiles“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-09-23, LAAIF-S-40(2019)

61 678,95

0,00

61 678,95

37 007,37

24 671,58

0,00

22.

Aplinkosauginės būklės gerinimas UAB „Martonas“

UAB „Martonas“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-09-24, LAAIF-S-41(2019)

152 987,16

90 648,48

60 432,32

60 432,32

0,00

0,00

23.

Emisijų mažinimas azoto rūgšties gamybos procese

AB „Achema“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-09-25, LAAIF-S-44(2019)

30 000,00

0,00

30 000,00

18 000,00

12 000,00

0,00

24.

Oro taršos mažinimas UAB „MK Technika“

UAB „MK technika“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-09-25, LAAIF-S-43(2019)

33 440,00

0,00

33 139,04

19 763,04

13 376,00

0,00

25.

Aplinkosauginių priemonių diegimas UAB „Metmega“

UAB „Metmega“

2019-09-09, Nr. D1-519

2019-09-25, LAAIF-S-42(2019)

69 444,57

0,00

67 048,75

39 270,92

27 777,83

0,00

26.

Oro teršalų valymo įrenginio įrengimas Bugenių Riedmenų plovykloje

AB „Lietuvos geležinkeliai“

2020-05-04, Nr. D1-253

2020-07-17, LAAIF-S- 27(2020)

147 717,50

0,00

147 717,50

0,00

88 630,50

59 087,00

27.

UAB „RV Holding“ aplinkosauginių priemonių diegimas oro taršai mažinti

UAB „RV Holding“

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-07-08, LAAIF-S-18(2020)

147 000,00

0,00

147 000,00

88 200,00

58 800,00

0,00

28.

Prevencinių priemonių diegimas AB „Pieno žvaigždės“ filiale „Pasvalio sūrinė“

AB „Pieno žvaigždės“

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-06-17, LAAIF-S-22(2020)

28 366,79

17 020,07

11,346,72

11 346,72

0,00

0,00

29.

Aplinkos oro taršos mažinimas UAB „Edvardo servisas“

Edvardo servisas

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-07-08, LAAIF-S-12(2020)

101 353,70

0,00

101 353,70

60 812,22

40 541,48

0,00

30.

Oro taršos mažinimas UAB „Baltijos autoremontas“

UAB „Baltijos autoremontas“

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-07-08, LAAIF-S-20(2020)

87 500,00

0,00

87 500,00

52 500,00

35 000,00

0,00

31.

Dažymo kameros rekonstrukcija ir perteklinės šilumos grąžinimas

UAB „Lanksti linija“

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-07-10, LAAIF-S-13(2020)

149 540,69

0,00

149 540,69

89 724,41

59 816,28

0,00

32.

Aplinkosauginių priemonių diegimas UAB „Šviežia kava“

UAB „Šviežia kava“

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-06-16, LAAIF-S-15(2020)

33 775,00

0,00

33 775,00

20 265,00

13 510,00

0,00

33.

Prevencinių įrenginių, mažinančių gamybinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį, diegimas UAB FREOR LT

UAB FREOR LT

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-07-08, LAAIF-S-24(2020)

121 278,50

0,00

121 278,50

72 767,10

48 511,40

0,00

34.

Taršos mažinimas ir prevencinių priemonių diegimas UAB „Autogedas“

UAB „Autogedas“

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-07-08, LAAIF-S-14(2020)

111 638,80

0,00

111 638,80

66 983,28

44 655,52

0,00

35.

Oro taršos mažinimas ir aplinkosauginių priemonių diegimas UAB „Baltic Premator Klaipėda“

UAB „Baltic Premator Klaipėda“

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-07-10, LAAIF-S-26(2020)

105 238,88

0,00

105 238,88

63 143,33

42 095,55

0,00

36.

Kvapų mažinimo sistemos įrengimas pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje

UAB „Šiaulių vandenys“

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-07-09, LAAIF-S-19(2020)

77 560,00

0,00

77 560,00

46 536,00

31 024,00

0,00

37.

Aplinkos oro apsaugos didinimas įmonėje AB „Roquette Amilina“ įdiegiant oro teršalų valymo įrenginį

AB „Roquette Amilina“

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-06-30, LAAIF-S-9(2020)

73 300,00

0,00

73 300,00

43 980,00

29 320,00

0,00

38.

UAB „Armi servisas“ aplinkosauginių technologijų diegimas, mažinant taršą į aplinkos orą

UAB „Armi servisas“

2020-05-04, Nr. D1-254

2020-07-10, LAAIF-S-25(2020)

120 695,40

0,00

120 695,40

72 417,24

48 278,16

0,00

39.

Kėdainių ŠTR Akademijos katilinės dūmų valymo filtrų įrengimas

UAB „Panevėžio energija“

2020-12-17, Nr. D1-790

2021-01-13, LAAIF-S-1(2021)

157 541,30

0,00

157 541,30

0,00

94 524,78

63 016,52

40.

Katilinės išmetamų dūmų taršos sumažinimas

UAB „Bremena“

2020-12-17, Nr. D1-790

2021-01-18, LAAIF-S-2(2021)

100 580,41

0,00

100 580,41

0,00

60 348,25

40 232,16

41.

Oro teršalų valymo įrenginių diegimas UAB „Tauraplastas“

UAB „Jupiter Bach Lietuva“ (buvusi UAB „Tauraplastas“)

2019-01-09, Nr. D1-16

2019-03-18, LAAIF-S-22(2019)

55 840,00

31 393,24

22 336,00

22 336,00

0,00

0,00

 [1] Išskyrus:

- projektus susijusius su gyvenamojo sektoriaus ar gamybos plėtra arba naujo taršos šaltinio sukūrimu,

- projektus, finansuotus arba finansuojamus valstybės ar savivaldybių biudžetų ar išteklių, ES Struktūrinės paramos ar kitų fondų bei programų lėšomis,

- atliekų deginimo įrenginių diegimą,

- numatytus arba tinkamus finansuoti iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, ir projektus, susijusius su biodegalų gamyba.

[2] Šiai finansavimo krypčiai taikomas atskiras Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų vandenų apsaugos investicinių projektų, susijusių su gyvenamųjų būstų prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašas.

[3] Išskyrus viešąsias nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančias vandentvarkos įmones.

[4] Išskyrus projektus, kuriuose numatoma mažinti tik išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2, CH4, N2O, fluoruotos dujos (HFC, PFC, SF6 ir NF3)) kiekį.

[5] Išskyrus projektus, susijusius su:

- šilumos energijos, naudojamos ne technologiniame gamybos procese, gamyba;

- gamyboje naudojamų LOJ turinčių medžiagų (žaliavų) keitimu LOJ neturinčiomis;

- anglinių filtrų LOJ sulaikymui diegimu.

[6] Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 11 p. nustatyta tvarka.

[7] Vertinamas tas kiekis sieros dioksido, azoto oksidų ir kietųjų dalelių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka apskaitos dokumentuose įvardijami su indeksu „(B)“.

[8] Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528; Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu  Nr. D1-259.

[9] Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita rengiama pagal Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340. 

[10] Šiltnamio efektą sukeliančios dujos – CO2, CH4, N2O, fluorintos dujos (HFC, PFC, SF6, NF3).

[11] Palaidos kietosios medžiagos apibrėžtos Minimaliuose reikalavimuose dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas, patvirtintuose LR aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-682 (toliau – Reikalavimai dulkėtumui mažinti).

[12] Reikalavimuose dulkėtumui mažinti nustatytų techninių priemonių įgyvendinimas.

[13] Cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė apibrėžta ir nustatyta Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“, patvirtintoje sveikatos apsaugos ministro  2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-362.

[14]  Organinius tirpiklius naudojantis įrenginys apibrėžtas Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 (toliau – LOJ taisyklės), 3.1 papunktyje:

„3.1. organinius tirpiklius naudojantis įrenginys (toliau – įrenginys) – stacionarus technikos objektas, kuriame vykdant Taisyklių 1 priede nurodytą vienos arba kelių rūšių veiklą, taip pat kitą toje pačioje vietoje vykdomą tiesiogiai techniškai susijusią veiklą, kurios metu išmetami lakieji organiniai junginiai, suvartojamas organinio tirpiklio kiekis atitinka Taisyklių 2 priedo 1 ir 2 lentelės skiltyje „Veiklos rūšis (organinio tirpiklio suvartojimo riba, tonomis per metus)“ nurodytą organinio tirpiklio suvartojimo ribą;“

[15] Miestas apibrėžtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų  įstatyme.

[16] Urbanizuota teritorija apibrėžta Teritorijų planavimo įstatyme.