HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. KOVO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-224 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.2.1-APVA-V-022 PRIEMONĖS „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ DEGINIMO PAJĖGUMŲ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 26 d. Nr. D1-608

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-V-022 priemonės „Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-224 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-V-022 priemonės „Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.            Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 48 553 044 eurų (keturiasdešimt aštuoni milijonai penki šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai keturiasdešimt keturi eurai) Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.“

2. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 48 553 044 eurai (keturiasdešimt aštuoni milijonai penki šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai keturiasdešimt keturi eurai) Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.

3. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 71,72 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau negali viršyti 34,21 proc. finansuojamos dalies, skaičiuotinos nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir išlaidų, nurodytų Aprašo 411 punkte (nurodyta Europos Komisijos sprendime (2017 m. spalio 12 d. SFC2014 gavimo patvirtinimas „Pranešimas Komisijai apie atrinktą didelės apimties projektą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 102 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą „Komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumų sukūrimas Vilniaus mieste“), Sprendime nustatyto didžiausio galimo valstybės pagalbos dydžio. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 65,79 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir išlaidų, nurodytų Aprašo 411 punkte. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo užtikrinti netinkamų finansuoti išlaidų, nurodytų Aprašo 411 punkte, padengimą ir įgyvendinančiajai institucijai pateikti dokumentus, pagrindžiančius šias išlaidas.“

4. Papildau 411 punktu:

411. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos taip pat Europos investicijų banko paskolos lėšomis dengiamos projekto išlaidos.“

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Simonas Gentvilas