VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

Nutarimas

DĖL DEKLARACIJOS FORMOS LEIDIME NUMATYTAI VEIKLAI VYKDYTI IR PRAŠYMO FORMOS PATIKSLINTI LEIDIMĄ PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugpjūčio 13 d. Nr. O3E-701

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 8, 131, 21, 22, 23, 24, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 281 ir 282 straipsniais įstatymo Nr. XIII-3138 12 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Leidimų skyriaus 2020 m. rugpjūčio 12 d. pažymą Nr. O5E-628 „Dėl Deklaracijos formos leidime numatytai veiklai vykdyti ir Prašymo formos patikslinti leidimą patvirtinimo“, Taryba              n u t a r i a:

1. Patvirtinti Deklaracijos leidime numatytai veiklai vykdyti formą (pridedama).

2. Patvirtinti Prašymo patikslinti leidimą formą (pridedama).

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                  Inga Žilienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2020 m. rugpjūčio 13  d. nutarimu Nr. O3E-701

 

DEKLARACIJA

LEIDIME NUMATYTAI VEIKLAI VYKDYTI

 

__________________

(Pildymo data)

 

Kiekvienam leidimo pakeitimui teikiama atskira deklaracija

 

1.  Juridinio asmens kodas arba fizinio asmens kodas[1]

(įrašyti)

1.1.                Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė

(įrašyti)

 

 

Pažymėti

Pasirinkti leidimo rūšį:

Didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis

 

Mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis

 

Didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

 

Mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais      

 

 

 

 

 

Leidimą išdavė

(įrašyti)

Leidimo išdavimo ir patikslinimo datos

(įrašyti)

Kombinuotosios nomenklatūros kodai[2]

(įrašyti)

Veiklos teritorija (-os)

(įrašyti)

Pažymime / pažymiu, kad fizinis asmuo ar juridinio asmens, turinčio leidimą, vadovas, savininkas ir (ar) juridinio asmens dalyvis – fizinis asmuo, turintis ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl juridinio asmens, turinčio leidimą, ar dėl šio juridinio asmens dalyvio – juridinio asmens, turinčio ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, per pastaruosius penkerius metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šias nusikalstamas veikas: dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, nusikalstamo susivienijimo organizavimą arba vadovavimą jam, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, kreditinį sukčiavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, nusikalstamą bankrotą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar šias veikas atitinkančias nusikalstamas veikas pagal užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus.

 

Pažymime / pažymiu, kad fizinis asmuo ar juridinis asmuo, turintis leidimą atitinka vadybinius, finansinius ir technologinius pajėgumus[3].

 

Pažymime / pažymiu, kad fizinis asmuo ar juridinis asmuo, turintis leidimą prekybos vietų, iš kurių bus vykdoma didmeninė ar mažmeninė prekyba dujomis slėginiai įrenginiai ir rezervuarai yra įregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre ir yra atlikti techninės būklės patikrinimai.

 

Pažymime / pažymiu, kad fizinis asmuo ar juridinis asmuo, turintis leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, terminalų (sandėlių), talpyklų (rezervuarų) naftos produktų išdavimo sumuojami skaitikliai ar kitos matavimo priemonės yra registruotos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

 

Pažymime / pažymiu, kad fizinis asmuo, turintis leidimą, ar juridinio asmens, turinčio leidimą, vadovas, savininkas ir (ar) juridinio asmens dalyvis neturi mokestinių nepriemokų ir (ar) pradelstų įsipareigojimų valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ir (ar) fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ir (ar) Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) įsipareigojimų muitinei, kurių bendra suma viršija 10 tūkstančių eurų. Jeigu dėl šių mokestinių nepriemokų ir (ar) pradelstų įsipareigojimų mokėjimas yra atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl jų vyksta ginčas ginčus nagrinėjančioje institucijoje, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi[4].

 


Pažymime / pažymiu, kad fizinis asmuo, turintis leidimą, ar juridinio asmens, turinčio leidimą, vadovas, savininkas ir (ar) juridinio asmens dalyvis turintis leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje[5].

 


Pažymime / pažymiu, kad fizinis asmuo, turintis leidimą, ar juridinio asmens, turinčio leidimą, vadovas, savininkas ir (ar) juridinio asmens dalyvis turintis leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, pateikė nustatyto dydžio prievolių vykdymo užtikrinimo patvirtinančius dokumentus[6].

 

Pareiškėjas arba pareiškėjo įgaliotas atstovas pažymėdamas atitinkamus langelius prie kiekvieno punkto ir pasirašydamas šią deklaraciją, patvirtina, kad pateikti duomenys yra teisingi.

 

 

Pareiškėjo (pareiškėjo atstovo)                _______________                ________________________

(parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2020 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. O3E-701

 

 

PRAŠYMAS

PATIKSLINTI LEIDIMĄ

 

__________________

(Pildymo data)

 

Kiekvienam leidimo pakeitimui teikiamas atskiras prašymas

 

2.  Juridinio asmens kodas arba fizinio asmens kodas[7]

(įrašyti)

2.1.                Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė

(įrašyti)

3.  Kontaktinio asmens duomenys vardas, pavardė

(įrašyti)

 

3.1.                Telefonas, el. pašto adresas

(įrašyti)

4.  Buveinė

(adresas)

4.1. Gatvė

(įrašyti)

4.2 Namo numeris

(įrašyti)

4.3 Miestas

(įrašyti)

4.4 Savivaldybė (įrašyti)

 

 

 

 

Prašau pakeisti ________________________ išduotą leidimą verstis

(nurodyti savivaldybę)

 

______________________   į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patikslintą leidimą,

(nurodyti leidimo rūšį)

 

nekeičiant leidime nurodytų duomenų.

 

 

 

PRIDEDAMA:

1.   Užpildyta nustatytos formos deklaracija.

2.   Prašomo pakeisti leidimo originalas.

 

 

 

 

 

Pareiškėjo (pareiškėjo atstovo)        _______________                                 _______________

(parašas)                                                      (vardas, pavardė)

 [1] Pastaba: Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

[2] Nefasuotų naftos produktų, kurių prekybai išduodami leidimai nurodyti Leidimų verstis naftos produktais veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 2 priede. Suskystintų naftos dujų produktai, kurių didmeninei prekybai išduodami leidimai nurodyti Taisyklių 1 priede. Jeigu prašoma išduoti leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis suskystintų naftos dujų produktai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą nenurodomi.

[3] Vadybiniai, finansiniai ir technologiniai pajėgumai nurodyti Leidimų verstis naftos produktais veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 21, 22, 23 punktuose.

[4] Pildoma, jeigu prašoma išduoti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.

[5] Pildoma, jeigu prašoma išduoti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.

[6] Pildoma, jeigu prašoma išduoti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.

[7] Pastaba: Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.