HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. D1-218 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-V-018 PRIEMONĖS „BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 21 d. Nr. D1-545

Vilnius

 

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-218 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 34 punkto lentelės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1.

Žemė

1.1. Tinkama finansuoti:

1.1.1. žemės pirkimo išlaidos (žemės pirkimo išlaidos negali sudaryti daugiau nei 10 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus projekto vykdytojo pagrįstus atvejus, kai žemės pirkimas susijęs su aplinkos apsauga);

1.1.2. nepriklausomo turto vertintojo žemės rinkos vertės ataskaitos parengimo išlaidos (jei reikalaujama pateikti ataskaitą);

1.1.3. išlaidos notarui už sandorio įforminimą;

1.1.4. žemės sklypo kadastrinių matavimų, sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengimo ir teisinės registracijos išlaidos.

1.2. Netinkama finansuoti:

1.2.1. žemės ūkio paskirties žemės pirkimas.“

 

 

2. Papildau 602 punktu:

602. Projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatyta tvarka.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Simonas Gentvilas