herbas

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2021-2022 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ IR ŠIO KONKURSO KOMISIJOS SUDĖTIES  PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 30 d. Nr. 2V-207 (1.4)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-399 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina  1.1.3. papunktyje nurodytą priemonę „1.1.3. įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2020 metų veiksmų plano priedo 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 5.2.4, 5.3.1 ir 5.3.2 papunkčiuose nurodytas priemones;“ ir atsižvelgdamas į Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.       Tvirtinu:

1.1.    Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021 - 2022 metais konkurso nuostatus (pridedama).

1.2.    Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021- 2022 metais konkurso komisijos (toliau – komisija) sudėtį:

Eglė Poteliūnė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros projektų koordinatorė (komisijos pirmininkė) (jos nesant, Rūta Goštautaitė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros  projektų administratorė);

Jolanta Skirmantienė – Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus Jaunimo užimtumo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkės pavaduotoja) (jos nesant, Virginija Jaruševičiūtė – Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Utenos Jaunimo užimtumo skyriaus vedėja);

Neringa Pulauskienė – Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos valdybos narė, Elektrėnų savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (jos nesant, Simona Dambrauskienė – Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos valdybos narė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė);

Rita Andrejeva – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant, Eitvydas Zurba – Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausiasis specialistas);

Tatjana Gurova – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja (jos nesant, Eglė Došienė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja).

2. Skiriu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresnįjį patarėją Darių Grigaliūną (jo nesant, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją specialistę Gintarę Stankevičienę) vykdyti komisijos sekretoriaus funkcijas.

3. Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresniajam patarėjui Dariui Grigaliūnui skelbti ir organizuoti Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021-2022 metais konkursą.

 

 

Direktorius                                                                                                                  Jonas Laniauskas

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 2V-207 (1.4)

 

JAUNIMO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2021–2022 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021-2022 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja  jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančioms organizacijoms reikalavimus projektų turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir projekto dalyviams, paraiškų teikimo Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021-2022 metais konkursui (toliau – Konkursas), paraiškų vertinimo, finansavimo, vykdymo tvarką ir kontrolę.

2.  Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

3.  Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektus, siekiant užtikrinti kokybišką jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą ir jaunimo informavimo ir konsultavimo taškų bei jaunimo informavimo ir konsultavimo centrų metodinį palaikymą bei plėtrą.

 

II SKYRIUS

NUOSTATUOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

4.  Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1.  bendrinis jaunimo informavimas ir konsultavimas – jaunimo informavimo rūšis, kurios metu jaunam žmogui pateikiama bendro pobūdžio informacija bet kokiu jaunam žmogui aktualiu klausimu, su galimybe jauną žmogų nukreipti į specialistą, konsultuojantį specializuotais klausimais;

4.2. informacinė sistema – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdoma informacinė paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistema, pasiekiam adresu: https://sopas.sppd.lt:8099;

4.3jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

4.4.  jaunimas du ir (ar) daugiau jaunų žmonių;

4.5nuotolinė konsultacija – paslauga, kurios metu elektroniniu būdu, (pvz. el. paštu, pokalbio realiu laiku (live chat), vaizdo konferencijos, socialinių tinklų ir pan. priemonėmis) jaunam žmogui suteikiama informacija jam aktualia tema bei padedama jaunam žmogui rasti atsakymus į jam rūpimus klausimus;

4.6paraiška – pareiškėjo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, per informacinę sistemą užpildyta ir pateikta paraiškos „Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektas“ forma;

4.7.  pareiškėjas Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip 2019 m. sausio 1 d įregistruotas viešasis juridinis asmuo, teikiantis Konkursui paraišką;

4.8. partneris – jaunimo informavimo centras arba jaunimo informavimo taškas, kuris projekto vykdymo laikotarpiu planuoja teikti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas savo apskrityje. Tarp pareiškėjo ir partnerio turi būti pasirašyta partnerystės deklaracija, užpildyta pagal Nuostatų 2 priedą.

4.9.  projektas – pareiškėjo veiklų visuma, apimanti veiklas, skirtas Konkurso tikslui įgyvendinti, vykdyti ir administruoti;

4.10. projekto dalyvis – asmuo, kuriam yra skirtas projektas, arba kuris dalyvauja projekte numatytose veiklose (pvz. paslaugų gavėjas);

4.11. projekto vadovas – asmuo, atsakingas už projekto administravimą;

4.12. projekto vykdytojas – pareiškėjas, kuriam Departamento direktoriaus sprendimu skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos projektui įgyvendinti ir kuris yra pasirašęs valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis) su SPPD;

4.13. savanoris – jaunas žmogus, neatlygintinai prisidedantis prie jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo. Savanoris privalo turėti savanoriškos veiklos sutartį, pasirašytą su organizacija, kurioje atliekama ši veikla;

4.14. specializuotas jaunimo informavimas ir konsultavimas – jaunimo informavimo rūšis, kurios metu jaunam žmogui pateikiama tam tikros srities informacija, padedanti atsakyti į jaunam žmogui kylančius klausimus konkrečioje srityje (pvz., mokesčių, jaunimo įdarbinimo klausimai);

4.15. tinklalapio administravimas – informacijos tinklalapiui rengimas ir skelbimas, kiti informacijos tvarkymo veiksmai, kuriais užtikrinamas jos aktualumas, bei techninė tinklalapio priežiūra;

4.16. vykdytojas – fizinis asmuo, tiesiogiai atsakingas už projekto ir (ar) tam tikrų jo dalių įgyvendinimą. Vykdytoju nelaikomas asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, konsultantas).

5.  Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Jaunimo informavimo ir konsultavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. A1-1048 „Dėl 2019 m. spalio 15 įsakymo Nr. A1-614 „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašo, Mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Jaunimo informavimo ir konsultavimo tvarkos aprašas), ir Rekomendacijose jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti, patvirtintose Departamento direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 2V-68 (1.4) „Dėl Rekomendacijų jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti patvirtinimo“.

6.  Nuostatai parengti vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės), todėl jei Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis.

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMO DYDIS IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

 

7.  Projektams skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšos:

7.1. didžiausia vienam projektui vieneriems metams galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienam projektui vieneriems metams galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur.

7.2. visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur.

8.  Projekto vykdymo laikotarpis bei tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2022 m. – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis Nuostatų 64 punktu.

 

IV SKYRIUS

FINANSUOJAMOS VEIKLOS IR REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI

 

9.    Konkurso būdu finansuojamos veiklos:

9.1. specializuoto jaunimo informavimui ir konsultavimui skirto tinklalapio administravimas;

9.2. nuotolinės konsultacijos jaunimui;

9.3. savanorių parengimas teikti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas;

9.4. metodinės pagalbos bei kitos aktualios informacijos jaunimo informavimo ir konsultavimo taškams bei jaunimo informavimo ir konsultavimo centrams teikimas;

9.5. jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų plėtra Lietuvoje.

10.  Projekto turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

10.1.   pareiškėjo, projekto vykdytojo planuojamos vykdyti veiklos turi atitikti Nuostatų 9 punkte numatytas visas finansuojamas veiklas;

10.2.   įgyvendinant projektą, turi būti užtikrinta, kad jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugos, įskaitant ir teikiamas per jaunimo informavimo ir konsultavimo tinklalapį (informacija pateikta tinklalapyje), apimtų visas šias temas:

10.2.1. bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo temas:

10.2.1.1.   išsilavinimo klausimai (pvz., vidurinis, profesinis ugdymas, studijos, kalbų mokymasis, neformalus ugdymas);

10.2.1.2.   jaunų žmonių teisės ir pareigos (pvz., kaip piliečio, žmogaus, šeimos nario, vartotojo);

10.2.1.3.   internetinio (informacinio) raštingumo klausimai (pvz., informacijos paieška, naudojimosi kompiuteriu ir naršymo internete pagrindai, saugumas internete);

10.2.1.4.   laisvalaikio ir įsitraukimo į visuomeninę veiklą klausimai (pvz., vasaros stovyklos, renginiai, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos);

10.2.1.5.   socialinių problemų sprendimo klausimai (pvz., pagalbą teikiančios institucijos);

10.2.1.6.   psichologinės pagalbos teikimo klausimai;

10.2.1.7.   sveikatos, jaunimo psichinės, reprodukcinės sveikatos klausimai;

10.2.1.8.   jaunimo finansinio raštingumo ir verslumo klausimai (pvz., asmeninių finansų valdymas, atsakingas skolinimasis, verslo pradėjimas);

10.2.1.9.   priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija;

10.2.1.10. jaunimo užimtumo klausimai (įsidarbinimo galimybės);

10.2.1.11. jaunų šeimų poreikiai (atsakinga tėvystė) ir būstas.

10.2.2.      specializuoto jaunimo informavimo ir konsultavimo temas, nukreipiant jauną žmogų į tiesiogiai paslaugas teikiančias organizacijas ir institucijas:

10.2.2.1.   jaunimo savanoriškos veiklos klausimai;

10.2.2.2.   neformaliojo jaunimo ugdymo klausimai;

10.2.2.3.   jaunimo užimtumo ir laisvalaikio klausimai (atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių veikla, mobiliojo darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje paslaugos);

10.2.2.4. jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo klausimai;

10.3. įgyvendinant projektą, visose apskrityse turi būti užtikrintas kokybiškas tarpininkavimas tarp jauno žmogaus ir organizacijų bei institucijų, kuriose jam gali būti tiesiogiai suteiktos specializuotos jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugos.

11. Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir rezultatas.

12. Įgyvendinant projektą, veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus veiklas, vykdomas nuotoliniu būdu.

13. Finansavimas projektams neskiriamas, jeigu projektas atitinka bent vieną iš šių punktų:

13.1.   tikslingai skirtas atostogoms ir (ar) turizmui;

13.2.   skirtas siekti pelno;

13.3.   kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, nepagrįstai varžo kitų žmonių teises ir laisves;

13.4.   bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos arba užsienio valstybės simboliams;

13.5.   bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

13.6.   bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos ir (ar) kitų šalių Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

13.7.   skiriama politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS, PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS 

 

14. Konkursui paraišką teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:

14.1. pareiškėjas yra viešasis juridinis asmuo, kaip jis apibrėžiamas Nuostatų 4.7 papunktyje;

14.2. pareiškėjas turi ne mažiau kaip 10 (dešimt) projekto partnerių kiekvienoje apskrityje (būtina pateikti partnerystės deklaracijas, užpildytas pagal Nuostatų 2 priedą);

14.3.    pareiškėjas nėra likviduojamas (-a) (pagal Juridinių asmenų registro viešus duomenis);

14.4.    pareiškėjas paraiškos teikimo dieną nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) Eur;

14.5.    pareiškėjo projektui prašoma skirti suma nėra mažesnė negu Nuostatų 7 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už minėtame punkte numatytą didžiausią projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą.

 

VI SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

15. Finansavimą gavę, projektų vykdytojai iki 2021 m. gruodžio 31 d. turi pasiekti:

15.1.  šiuos esminius kiekybinius rodiklius:

15.1.1. suteikti ne mažiau kaip 700 (septynis šimtus) nuotolinių konsultacijų projekto dalyviams;

15.1.2. suorganizuoti ne mažiau kaip 2 (du) jaunimo informavimo ir konsultavimo viešinimo renginius;

15.2. šiuos kiekybinius rodiklius:

15.2.1.užtikrinti, kad jaunimo informavimo ir konsultavimo tinklalapyje apsilankytų ne mažiau kaip 500 000 (penki šimtai tūkstančių) projekto dalyvių per metus;

15.2.2. užtikrinti, kad ne mažiau kaip 10 (dešimt) savanorių dirbtų jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančiose organizacijose visose apskrityse;

15.3.  šiuos kokybinius rodiklius:

15.3.1. didinti jaunimo informavimo ir konsultavimo tinklalapio žinomumą ir pasiekiamumą jaunimui, pvz. taikant optimizavimo paieškos sistemoms (angl. SEO – Search Engine Optimization) metodą;

15.3.2. sudaryti sąlygas Departamentui jaunimo informavimo ir konsultavimo tinklalapyje skelbti informaciją iš savo veiklos sričių;

15.3.3. nuolat kelti vykdytojų ir savanorių kompetencijas, reikalingas jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimui;

15.3.4. vykdyti visas projekte numatytas veiklas vadovaujantis Jaunimo informavimo ir konsultavimo tvarkos aprašu;

15.3.5. analizuoti savo įgyvendinamas veiklas, atsižvelgiant į jaunimui kylančius poreikius ir teikti Departamentui pasiūlymus apie teikiamų paslaugų kryptingumą.

16. Finansavimą gavę projektų vykdytojai iki 2022 m. gruodžio 31 d. turi pasiekti:

16.1.  šiuos esminius kiekybinius rodiklius:

16.1.1. suteikti ne mažiau kaip 700 (septynis šimtus) nuotolinių konsultacijų projekto dalyviams;

16.1.2. suorganizuoti ne mažiau kaip 2 (du) jaunimo informavimo ir konsultavimo viešinimo renginius; 

16.2. šiuos kiekybinius rodiklius:

16.2.1.užtikrinti, kad jaunimo informavimo ir konsultavimo tinklalapyje apsilankytų ne mažiau kaip 500 000 (penki šimtai tūkstančių) projekto dalyvių per metus;

16.2.2. užtikrinti, kad ne mažiau kaip 10 (dešimt) savanorių dirbtų jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančiose organizacijose visose apskrityse;

16.3.  šiuos kokybinius rodiklius:

16.3.1. didinti jaunimo informavimo ir konsultavimo tinklalapio žinomumą ir pasiekiamumą jaunimui, pvz. taikant optimizavimo paieškos sistemoms (angl. SEO – Search Engine Optimization) metodą;

16.3.2. sudaryti sąlygas Departamentui jaunimo informavimo ir konsultavimo skirtame tinklalapyje skelbti informaciją iš savo veiklos sričių;

16.3.3. nuolat kelti vykdytojų ir savanorių kompetencijas, reikalingas jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimui;

16.3.4. vykdyti projekte numatytas veiklas vadovaujantis Jaunimo informavimo ir konsultavimo tvarkos aprašu;

16.3.5. analizuoti savo įgyvendinamas veiklas, atsižvelgiant į jaunimui kylančius poreikius ir teikti Departamentui pasiūlymus apie teikiamų paslaugų kryptingumą.

17. Pareiškėjas, projekto vykdytojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų rinkdamas projekto dalyvių duomenis ir kitą aktualią informaciją ir, gavęs Departamento ir (ar) SPPD prašymą raštu, pateikti šią informaciją Departamentui, jei tai neprieštarauja teisės aktams.

18. Pareiškėjas, projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo bendradarbiauti su Departamentu, dalyvauti visuose Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose.

19. Pareiškėjas, projekto vykdytojas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą, pareiškėjas, projekto vykdytojas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Departamentas bei kokiu tikslu ir kiek valstybės biudžeto lėšų buvo panaudota vykdant projektą.

20. Pareiškėjas, projekto vykdytojas, kuris yra perkančioji organizacija, įgydamas prekes ir paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

 

VII SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

21. Projektams vykdyti skirtos valstybės biudžeto lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus. Finansuojamos tik tinkamos finansuoti projektų vykdymo išlaidos. Jos turi būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga, planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2022 m. – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis Nuostatų 64 punktu. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais arba jų kopijomis. Projekto vykdytojas paslaugas ar prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo.

22. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

22.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų nuo visos iš Departamento prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos):

22.1.1.   projekto vadovo ir (ar) asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas;

22.1.2.   buhalterinės apskaitos paslaugos (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens).

22.2.      projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 3 punkte nurodyto Konkurso tikslo įgyvendinimu ir Nuostatų 9 punkte nurodytų veiklų vykdymu):

22.2.1.   vykdytojo (-ų) darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas;

22.2.2.   prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

22.2.2.1.   ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur 1 projekto vykdytojui per mėnesį), pašto);

22.2.2.2.   transporto išlaikymas (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo) ir transporto paslaugos (autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

22.2.2.3.   materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma);

22.2.2.4.   ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos (paslaugos, teikiamos pagal autorines, paslaugų sutartis (lektoriai, mokymų vadovai (ne daugiau kaip 40 Eur už 1 val.);

22.2.2.5.   kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

22.2.2.5.1. kitos Nuostatų 22.2.2.1–22.2.2.4 papunkčiuose neišvardytų prekių įsigijimo išlaidos (išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti (kanceliarinėms, ūkio prekėms, maisto produktams);

22.2.2.5.2. kitos Nuostatų 22.2.2.1– 22.2.2.4 papunkčiuose neišvardytų paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

22.2.2.5.2.1. maitinimo paslaugos (maitinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (pietūs kavinėje, valgyklos maitinimo paslaugos) ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per dieną);

22.2.2.5.2.2. apgyvendinimo paslaugos (apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje ne daugiau kaip 20 Eur 1 asmeniui per parą);

22.2.2.5.2.3. viešinimo paslaugos (lankstinukų gamybos paslaugų, straipsnių spaudoje, televizijos reportažų pirkimas);

22.2.2.5.2.4. kitos Nuostatų 22.2.2.1–22.2.2.5 ir 22.2.2.5.2.1–22.2.2.5.2.3 papunkčiuose neišvardytos paslaugos (kitų tiesiogiai su projektu susijusių, pagrįstų ir būtinų projektui įgyvendinti paslaugų išlaidos (pvz., mokesčiai už banko paslaugas).

23.    Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

23.1. ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

23.2. statinių ir (arba) patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ir einamojo remonto aplinkos ir teritorijos priežiūros išlaidos;

23.3. išlaidos patalpų, nuosavybes teise priklausančių projekto vykdytojui, nuomai;

23.4. išlaidos, susijusios su projekto parengiamuoju etapu, t. y. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką, taip pat išlaidos, patirtos iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai (pvz., paraiškos parengimo išlaidos ir pan.). Pratęsus finansavimą 2022 metams netinkamos finansuoti išlaidos nustatomos vadovaujantis Nuostatų 64 punktu.

23.5. bet kokios išlaidos, patirtos ne Lietuvos Respublikoje;

23.6. išlaidos pareiškėjo, projekto vykdytojo skoloms, nesusijusioms su finansuojamo projekto įgyvendinimu, padengti;

23.7. kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu nesusijusios išlaidos.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS KONKURSUI

 

24. Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau negu vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėlesnė, bet ne vėlesnė negu Nuostatų 31 punkte nustatytas terminas. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

25. Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099. Pareiškėjo paraiška užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

26. Informacinėje sistemoje pateikus 2021 m. projektą, automatiškai sukuriamas naujas projektas 2022 m. duomenų įvedimui. Teikiant paraišką Konkursui, privaloma užpildyti ir pateikti abiejų metų projektus.

27. Paraiška teikiama per informacinę sistemą turi būti surašyti lietuvių kalba.

28. Paraiškoje nurodoma:

28.1. projekto pavadinimas;

28.2. informacija apie pareiškėją ir projekto vadovą;

28.3. banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos, numeris, banko pavadinimas, banko kodas;

28.4. projekto tikslas;

28.5. projekto uždaviniai;

28.6. projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės);

28.7. projekto aprašymas (santrauka), nurodant iškeltą problemą ir jos pagrindimą;

28.8. projekto įgyvendinimo laikotarpis;

28.9. informacija dėl Nuostatų 10 punkte nurodytų reikalavimų įgyvendinimo;

28.10. pareiškėjo žmogiškieji ištekliai (projekto vykdytojai ir savanoriai) ir pajėgumas įgyvendinti projektą (kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai vykdyti numatytas veiklas);

28.11. projekto partneriai, jų kontaktiniai duomenys ir gebėjimai įgyvendinti planuojamą projektą;

28.12. metodinės pagalbos bei kitos aktualios informacijos jaunimo informavimo ir konsultavimo taškams bei jaunimo informavimo ir konsultavimo centrams teikimo organizavimas;

28.13. jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų plėtros Lietuvoje skatinimas;

28.14. savanorių parengimas teikti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas;

28.15. jaunimo informavimo ir konsultavimo tinklalapio žinomumo ir pasiekiamumo jaunimui didinimas;

28.16. laukiami rezultatai ir projekto viešinimas;

28.17. projekto veiklų įgyvendinimo planai 2021-2022 m., kuriuose turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, vykdymo vieta, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, kokybiniai ir kiekybiniai projekto įgyvendinimo rodikliai, nustatyti atsižvelgiant į siektinus rezultatus, nurodytus Nuostatų 15-16 punktuose;

28.18. detali projekto įgyvendinimo sąmata (nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš konkursą organizuojančiai įstaigai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų);

28.19. pareiškėjo pateikiama papildoma informacija, susijusi su projektu;

29. Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti projektą, kuri jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose Departamento, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija), Ministerijai pavaldžių įstaigų ar viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ projektų / programų finansavimo konkursuose.

30. Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

30.1. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą.

30.2. partnerystės deklaracijų, užpildytų pagal Nuostatų 2 priedą, pasirašytų su partneriais, kurie vykdys veiklą 10 (dešimtyje) apskričių;

30.3. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti: kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamam projektui įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);

30.4.  jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

30.5. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

31. Nuostatai skelbiami Departamento interneto svetainėje ir Teisės aktų registre (www. e-tar.lt). Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 30 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais informacinėje sistemoje turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

32. Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Departamento vyresnysis patarėjas Darius Grigaliūnas, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 633 46057, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

33. Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su Konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

 

IX SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PARAIŠKŲ ir projektų VERTINIMAS

 

34. Paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina SPPD specialistas vadovaudamasis Projektų administravimo taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka.

35. Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 14.1–14.5, 24–27, 31 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas (išskyrus netikslumus, kurie nesudaro esminių kliūčių formaliųjų kriterijų atitikties tinkamumo vertinimui, pavyzdžiui, atsiskaitomosios sąskaitos numerio ar kredito įstaigos rekvizitų, paraiškos surašymo datos, rašybos klaidų ir (ar) dokumentų užsienio kalba vertimo, paraiškos priedų pateikimo kita nei nuostatuose nustatyta forma ir kt.).

Projektų atitiktis nustatytiems formaliesiems kriterijams vertinama ir projektai, neatitinkantys formaliųjų kriterijų, atmetami Projektų administravimo taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka.

36. Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga (SPPD) Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, pareiškėjo projekto turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Departamento direktoriaus įsakymu vieniems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 nariai, kuri vadovaujasi Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu.

Ekspertai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Konkursui pateikto projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo anketą informacinėje sistemoje. Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus Konkursui pateikto projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo anketą informacinėje sistemoje.

37. Ekspertai vertindami projekto turinį ir lėšų planavimą vertina ir (ar) skiria balus už:

37.1. projekto atitiktį Nuostatų 10 punkte nurodytoms privalomoms sąlygoms. Vertinimo metu nurodant vertinimą „Taip arba Ne“;

37.2. jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų visomis Nuostatų 10.2 papunktyje išvardintomis temomis teikimą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

37.3. projekte numatytų veiklų atitiktį Jaunimo informavimo ir konsultavimo tvarkos aprašui, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

37.4. projekto vadovo ir vykdytojų patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

37.5. partnerių prisidėjimą prie kiekybinių ir kokybinių projekto rodiklių pasiekimo, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

37.6. projekto tikslo ir uždavinių aiškumą, atitiktį Konkurso tikslui, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

37.7. projekto veiklų įvairovę ir jų pakankamumą projekto tikslams įgyvendinti ir projekto dalyvių poreikiams tenkinti, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

37.8. projekte numatytų veiklų ir naudojamų metodų efektyvumą planuojamiems rezultatams pasiekti, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

37.9. kiekybinį ir kokybinį jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo pokytį formuluojant projekto tikslus ir uždavinius, planuojant veiklas, rezultatus, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

37.10. projekto sąmatos pagrįstumą ir atitiktį numatomoms veikloms, vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų: 0 – neatitinka, 1–6 – iš dalies atitinka, 7 – atitinka;

37.11. projekto sąmatos aiškumą, detalumą ir racionalumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų: 0 – neatitinka, 1–6 – iš dalies atitinka, 7 – atitinka;

37.12. laukiamų rezultatų realumą ir pagrįstumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

37.13. projekto viešinimui numatytų veiklų pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka.

38. vertinimo dalį, kurioje vertinamas projekto turinys ir lėšų planavimas, daugiausia gali būti skiriama 64 balai vienam projektui. Privaloma surinkti minimali balų suma už projekto turinį ir lėšų planavimą – 25 balai. Projektai, kurie nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, yra nefinansuojami.

39. Pareiškėjai reitinguojami pagal dviejų ekspertų balų vidurkį, skirtą už projekto turinį ir lėšų planavimą. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas pareiškėjų ir projektų vertinimo suvestinę, kurioje nurodoma dviejų projektą vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai.

40. Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi Departamento pareiškėjų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis bei SPPD projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis ir kitą su projektais, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti sumų projektams įgyvendinti vidurkiui. Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl projekto turinio ir (ar) siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiui, komisijos sprendimu projektas perduodamas SPPD, kuris projektą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, komisija pritaria arba nepritaria jo vertinimui ir (ar) siūlomai skirti sumai. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo eksperto vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio projekto vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną projektą, projektų paskirstymo komisijos nariams bei komisijos narių atliekamo pakartotinio projektų vertinimo tvarka aprašyta komisijos darbo reglamente. Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

41. Jei projektui įgyvendinti komisija siūlo skirti dalį lėšų, komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos priimto sprendimo informacinėje sistemoje informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

Kai pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo informacinėje sistemoje gavimo dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą (-as) ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą (-us).

Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose, komisijos darbo reglamente ir administruojančios įstaigos patvirtinto ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus įvertina ir SPPD ekspertų vertinimo suvestinę parengia bei kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas bei vadovaudamasi Nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir priima sprendimą jiems pritarti arba nepritarti.

Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir ji įtraukiama į nefinansuotinų projektų sąrašą.

42. Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Departamento direktoriui pasiūlymą dėl finansavimo skyrimo.

43. Sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos yra paskelbiamas Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl Konkurso rezultatų priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą pateikdamas sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką.

44. Departamentas, skelbdamas Konkurso laimėtojus, paskelbia ir laukiančiųjų sąrašą (rezervinių projektų sąrašą). Laukiančiųjų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto finansavimo, nepasirašo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties (toliau – Sutartis) per Nuostatų 47 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba valstybės biudžeto lėšos grąžinamos, arba esant papildomam finansavimui.

 

X SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

45. Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, valstybės biudžeto lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, pasirašo su SPPD. Sutartis pasirašoma informacinės sistemos priemonėmis.

46. Departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiai pareiškėjo projektui skirto finansavimo dydis.

47. Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nesudarius Sutarties per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymo dalis dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo šiam pareiškėjui pripažįstama netekusia galios.

48. Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma 2021 metams. Valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos Nuostatų 8 punkte nurodytu laikotarpiu.

49. Laikotarpiu nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos iki Sutarties pasirašymo, paaiškėjus, kad pareiškėjas nėra atsiskaitęs už 2020 metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka, SPPD raštu apie tai informuoja Departamentą. Departamento komisijos sekretorius nedelsiant informuoja komisiją apie susidariusią situaciją ir organizuoja komisijos posėdį klausimui aptarti arba Departamento direktorius, vadovaudamasis SPPD pateikta informacija, gali pakeisti savo sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo pareiškėjui. Tokiu atveju, pareiškėjo patirtos išlaidos iki Sutarties pasirašymo nėra kompensuojamos ar finansuojamos.

XI SKYRIUS

PROJEKTŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

50.  Projektui įgyvendinti einamaisiais  metais skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas projekto vykdytojas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD nustačius, kad skirtas valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas panaudojo ne pagal paskirtį, jis privalo nepanaudotas ar netikslingai panaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD per SPPD nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Projekto vykdytojas praranda teisę teikti projektus ir gauti finansavimą pagal visas Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ programas trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ iš projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

51. Projekto vykdytojas, kurio projektui yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, privalo projektą įgyvendinti iki Sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d., o projekto finansavimą pratęsus 2022 metams – ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., ir kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų finansines ataskaitas bei, pirmajam ataskaitinių metų pusmečiui pasibaigus, iki einamųjų metų liepos 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. pusmečio ir metų projekto veiklos ataskaitas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Teikiamos šios ataskaitos:

51.1. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį per ataskaitinius metus);

51.2. išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį per ataskaitinius metus);

51.3. buhalterinės apskaitos dokumentų, patvirtinančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, suvestinė, kurioje turi būti nurodoma valstybės biudžeto lėšų gavėjo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, sutarties, žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio ir už visą projekto vykdymo laikotarpį per ataskaitinius metus);

51.4. veiklų įvykdymo ataskaita (už pirmąjį einamųjų metų pusmetį teikiama iki einamųjų metų liepos 5 d., o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį teikiama iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.), kurioje turi būti nurodyta:

51.4.1. informacija apie projekto metu įgyvendintas veiklas (taip kaip suformuluotos su paraiška pateiktame veiklų plane) pagal projekto tikslus;

51.4.2. informacija apie Nuostatų 15 ir 16 punktuose išvardytų esminių kiekybinių, kiekybinių ir kokybinių rodiklių pasiekimą ir (ar) išlaikymą;

51.4.3. informacija apie projekto viešinimą.

52. Departamentas ir SPPD tikrina finansuojamų projektų įgyvendinimą, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje projekto vykdytojui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ir veiklos vykdymo kontrolę.

53. Departamentui ar SPPD nustačius ar turint pagrįstų įtarimų, kad projekto vykdytojas netinkamai vykdo Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, Departamentas arba SPPD apie tai raštu informuoja projekto vykdytoją ir SPPD sustabdo Sutarties vykdymą. Šiuo atveju SPPD nustato projekto vykdytojui protingą terminą nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. SPPD, įvertinęs iš projekto vykdytojo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei projekto vykdytojas per nustatytą terminą nustatytų veiklos trūkumų nepašalina arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai projekto vykdytoją įspėjęs prieš 10 darbo dienų.

54. SPPD nutraukia Sutartį su projekto vykdytojui ir skirtas valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas privalo grąžinti, kai:

54.1. SPPD nustato, kad nesilaikoma esminių Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų reikalavimų ir (ar) Sutarties su SPPD įsipareigojimų, ir (ar) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimų;

54.2. paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti projekto vykdytojo vardu, pasirašytoje deklaracijoje buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, projekto vykdytojas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba sudarius Sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Departamentui, Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ iš projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos;

54.3. vadovaujantis Nuostatų 53 punktu sustabdomas Sutarties vykdymas;

54.4. nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;

54.5. nustatoma, kad Sutarties 2022 metams pratęsimo atveju projekto vykdytojas pateikė klaidinančią ar melagingą informaciją dėl projekto vykdymo, ar paaiškėja, kad per 2021 metus projekto vykdytojas neįvykdė Nuostatų 15.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių įsipareigojimų, o pratęsus sutartį – Nuostatų 16.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių įsipareigojimų. Jeigu projekto vykdytojas nepasiekė:

54.5.1. vieno iš Nuostatų 15.1 ir 16.1 papunkčiuose nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis turi grąžinti 50 (penkiasdešimt) procentų nuo skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

54.5.2. dviejų iš Nuostatų 15.1 ir 16.1 papunkčiuose nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis turi grąžinti 100 (vieną šimtą) procentų skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

54.6. nustatoma, kad pareiškėjas, projekto vykdytojas nėra atsiskaitęs už 2020 metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka.

55. Projektų vykdytojai gautas valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje ir patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

56. Projekto vykdytojas privalo informacinės sistemos priemonėmis, taip pat raštu informuoti SPPD apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavęs tokį pranešimą, SPPD sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą projekto vykdytojui projektui įgyvendinti. Projekto vykdytojui pašalinus šiame Nuostatų punkte nurodytas priežastis, atnaujinus projekte numatytų veiklų vykdymą ir apie tai raštu pranešus SPPD, sustabdytas valstybės biudžeto lėšų pervedimas atnaujinamas.

57. Projekto vykdytojas privalo informacinės sistemos priemonėmis, taip pat raštu informuoti Departamentą ir SPPD, jei vykdoma ar numatoma vykdyti projekto vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus bei informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis projekto vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti projekto veiklas.

58. Už informacijos ir su projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą, nepažeisdamas Nuostatų 17 punkte nustatyto reikalavimo, atsako pareiškėjas, projekto vykdytojas. Dokumentus, susijusius su projektu bei jo įgyvendinimu (paraišką, deklaraciją (-as), buhalterinės apskaitos dokumentus, darbo, paslaugų pirkimo ir (ar) teikimo sutartis, ataskaitas ir kt.), projekto vykdytojas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat SPPD ir (ar) Departamento reikalavimu pateikti Konkursui pateiktų dokumentų bei su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų (interneto duomenų, pvz. tinklalapio lankytojų srauto, statistinių ataskaitų, momentinių ekrano kopijų ar kitais būdais surinktos informacijos apie suteiktas nuotolines konsultacijas (pvz. konsultacijų ir prisijungusių asmenų skaičių, laiką, trukmę ir pan.)) originalus ir (ar) jų patvirtintas kopijas, viešinimo veiklų rezultatus (publikacijas, vaizdo medžiagos nuorodas) tiek projekto įgyvendinimo metu, tiek 24 (dvidešimt keturis) mėnesius po projekto  įgyvendinimo pabaigos (po 2022 m. gruodžio 31 d.).

 

XII SKYRIUS

FINANSAVIMO PRATĘSIMAS

 

59. Tinkamai įgyvendinus projektą 2021 metais, Sutartis gali būti pratęsta 2022 metams, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. Siekdamas pratęsti Sutartį, projekto vykdytojas iki 2021 m. lapkričio 15 d. informacinėje sistemoje turi pateikti:

59.1. prašymą pratęsti projekto finansavimą 2022 metams (Nuostatų 2 priedas);

59.2. asmens, turinčio teisę veikti projekto vykdytojo vardu, pasirašytą deklaraciją.

60. Prireikus SPPD gali paprašyti projekto vykdytoją per ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą nuo prašymo gavimo dienos pateikti papildomus dokumentus arba pateiktų dokumentų originalus.

61. Prašymą pratęsti projekto finansavimą, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 68-69 punktais, svarsto SPPD. SPPD susipažįsta su projekto vykdytojo prašymu pratęsti finansavimą (Nuostatų 3 priedas) ir remdamasis šiuo prašymu, SPPD sprendžia, ar projektas įgyvendintas ir valstybės biudžeto lėšos panaudotos tinkamai, bei Departamento direktoriui pateikia motyvuotą siūlymą pratęsti arba nepratęsti projekto finansavimą 2022 metams.

SPPD, gavęs metinę veiklos ataskaitą ir nustatęs, kad projekto vykdytojas nepasiekė Nuostatų 15.1 papunktyje nustatytų esminių kiekybinių rodiklių, numatytų pasiekti iki 2021 m. gruodžio 31 d., Departamento direktoriui pateikia motyvuotą siūlymą svarstyti nutraukti Sutartį, sudarytą 2022 metų laikotarpiui (tuo atveju, jei Sutartis dėl projekto finansavimo 2022 metais jau yra sudaryta), arba stabdo Sutarties 2022 metams sudarymo procesą ir teikia Departamentui siūlymą nepratęsti projekto finansavimo 2022 metams (tuo atveju, jei Sutartis dėl projekto finansavimo 2022 metams dar nėra sudaryta). Departamento direktorius per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos priima sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ar sprendimo dėl finansavimo skyrimo 2022 metams panaikinimo.

 

62. Sprendimą pratęsti arba nepratęsti finansavimą 2022 metams per 5 darbo dienas nuo SPPD siūlymo pateikimo dienos priima Departamento direktorius, įvertinęs SPPD siūlymą, pateiktą vadovaujantis Nuostatų 61 punkto 1 pastraipa. Departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl projekto finansavimo pratęsimo priėmimo dienos perduoda SPPD finansuojamų projektų vykdytojų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiam projekto vykdytojo projektui skirto finansavimo dydis.

 

63. Pratęsus projekto finansavimą, nauja Sutartis arba papildomas susitarimas dėl jau sudarytos Sutarties pakeitimo su projekto vykdytoju pasirašomas per 10 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl finansavimo pratęsimo priėmimo dienos, tačiau naujoje Sutartyje arba papildomame susitarime dėl jau sudarytos Sutarties pakeitimo turi būti numatyta, kad nauja Sutartis arba papildomas susitarimas dėl jau sudarytos Sutarties pakeitimo įsigalioja nuo 2022 m. sausio 20 d., jei projekto vykdytojas pasiekė visus Nuostatų 15.1 papunktyje nustatytus esminius kiekybinius rodiklius, numatytus pasiekti iki 2021 m. gruodžio 31 d.

 

64. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos projektui įgyvendinti 2022 metais, gali būti naudojamos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Jeigu Sutartis dėl pratęsto finansavimo 2022 metais nepasirašoma arba yra nutraukiama, kaip tai nurodyta Nuostatų 61 punkto 2 pastraipoje, vykdant projekto veiklas 2022 metais projekto vykdytojo patirtos ar apmokėtos išlaidos nėra finansuojamos ar kompensuojamos.

65. Pratęstos Sutartys vykdomos ir kontroliuojamos Nuostatų nustatyta tvarka.

 

XIII SKYRIUS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ SĄMATŲ IR VEIKLŲ PLANŲ TIKSLINIMAS

 

66. Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, projekto vykdytojas informacinės sistemos priemonėmis, taip pat raštu turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą kartu pateikdamas išlaidų sąmatos lyginamąjį variantą. SPPD, išnagrinėjęs projekto vykdytojo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo SPPD dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai informacinės sistemos priemonėmis informuoja projekto vykdytoją. Susitarimas dėl išlaidų sąmatos pakeitimo pasirašomas informacinės sistemos priemonėmis.

67. Prašymai tikslinti projekto išlaidų sąmatą SPPD teikiami vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

68. Jeigu tikslinama projekto išlaidų sąmata keičia projekto vykdytojo projekto veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), projekto vykdytojas privalo suderinti veiklų plano keitimą su Departamentu Nuostatų 69–70 punktuose nustatyta tvarka. SPPD gavęs prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad projekto išlaidų sąmatos pakeitimas pakeis projekto vykdytojo projekto veiklų planą, turi apie tai informuoti Departamentą, o projekto vykdytoją – apie Nuostatų 69–70 punktuose nustatytą projekto veiklų plano keitimo tvarką.

69. Projekto veiklų planas tikslinamas pateikiant prašymą elektroniniu paštu Departamentui. Norėdamas patikslinti projekto veiklų planą, projekto vykdytojas turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą tikslinti projekto veiklų planą, kartu pateikdamas projekto veiklų plano lyginamąjį variantą. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, išnagrinėjęs projekto vykdytojo prašymą, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl veiklų plano tikslinimo ir elektroniniu paštu apie sprendimą informuoja projekto vykdytoją. Departamentui pritarus projekto vykdytojo pasiūlytiems veiklų plano tikslinimams, Departamento ir projekto vykdytojo suderinto ir patikslinto veiklų plano kopiją Departamentas elektroniniu paštu išsiunčia SPPD.

70. Prašymai tikslinti projekto veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2021 m. gruodžio 1 d., pratęsus finansavimą 2022 metams prašymai tikslinti projekto veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2022 m. gruodžio 1 d. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo.

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

71. Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

72. Departamentas ir SPPD neatsako, jei dėl pareiškėjo, projekto vykdytojo projekte (paraiškoje ir (arba) Sutartyje) nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo, projekto vykdytojo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju, projekto vykdytoju negalima susisiekti kitu būdu.

73. Departamento direktoriaus sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios atsižvelgiant į SPPD pateiktą metinę atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tinkamą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, taip pat Departamentui arba teismui patenkinus pareiškėjo projekto vykdytojo skundą ir pakartotinai Projektų administravimo taisyklėse ir (ar) Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo, projekto vykdytojo paraišką.

74. Jei ne dėl projekto vykdytojo veiksmų atsirado nenumatytų, Nuostatuose nenustatytų aplinkybių, dėl kurių projekto vykdytojui nepakanka skirtų valstybės biudžeto lėšų numatytoms projekto veikloms įvykdyti, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai, ar projekto vykdytojas turi vykdyti papildomas, projekte nenumatytas veiklas, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai ar papildomi rezultatai, projektui vykdytojui gali būti skiriamos papildomos valstybės biudžeto lėšos.

Šios valstybės biudžeto lėšos skiriamos esant motyvuotam projekto vykdytojo prašymui.

Šiame Nuostatų punkte nurodytą projekto vykdytojo prašymą Komisija išnagrinėja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir pateikia pasiūlymą Departamento direktoriui dėl papildomų valstybės biudžeto lėšų skyrimo.

Sprendimą dėl papildomų valstybės biudžeto lėšų pareiškėjams, projekto vykdytojams skyrimo Departamento direktorius priima per 3 darbo dienas nuo Komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

75. Jei ne dėl projekto vykdytojo veiksmų atsirado nenumatytų, Nuostatuose nenustatytų aplinkybių, dėl kurių projekto vykdytojas negali vykdyti projekte numatytų veiklų, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai, ar projekto vykdytojas turi vykdyti papildomas, projekte nenumatytas veiklas, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai ar papildomi rezultatai, projekto vykdytojas gali keisti veiklas, jų įgyvendinimo terminus ar jų įgyvendinimo būdus (veiklas vykdyti pasitelkiant nuotolines ar bekontaktes priemones).

Veiklos ir (ar) jų įgyvendinimo priemonės gali būti keičiamos esant motyvuotam projekto vykdytojo prašymui.

Šiame Nuostatų punkte nurodytą projekto vykdytojo prašymą Komisija išnagrinėja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir pateikia pasiūlymą Departamento direktoriui.

Sprendimą dėl veiklos ir (ar) jų įgyvendinimo priemonių keitimo Departamento direktorius priima per 3 darbo dienos nuo Komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

76. Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, bendra Konkursui skirta valstybės biudžeto lėšų suma bei didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma gali būti pakeista atskiru Departamento direktoriaus įsakymu.

77. Sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________________