VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KONTAKTINIU BŪDU ORGANIZUOJAMŲ KONKURSŲ

 

2021 m. rugsėjo 21 d. Nr. 27V-97

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1V-1097 „Dėl darbo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu Šventaragio g. 2 pastate organizavimo“ ir Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-983 „Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 16.5 papunkčiu, bei siekdamas užtikrinti, kad kontaktiniu būdu Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas) patalpose vykdomi konkursai būtų organizuojami, atsižvelgiant į rekomenduojamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, užtikrinant kitus valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus visuomenės sveikatos saugos ir higienos ir kitus susijusius reikalavimus, taip pat kad kontaktiniu būdu Valstybės tarnybos departamento patalpose vykdomuose konkursuose Valstybės tarnybos departamento patalpose būtų tik asmenys, atitinkantys vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nustatytų kriterijų,:

1. N u s t a t a u, kad pretendentai ir komisijos nariai, neatitinkantys nė vieno iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodyto kriterijaus, kontaktiniu būdu Valstybės tarnybos departamento patalpose vykdomame konkurse gali dalyvauti iš nutolusių vietų mutatis mutandis Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

2. Į g a l i o j u Administravimo skyrių su šiuo įsakymu supažinti visus Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

 

 

 

Direktorius                                                                                                          Gediminas Miškinis