Suvestinė redakcija nuo 2021-02-10

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10824

 

 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS ĮSTAIGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 2 d. Nr. V-250

Vilnius

 

 

1. Tvirtinu Bausmių vykdymo sistemos įstaigų viešųjų pirkimų kontrolės taisykles (pridedama).

2. Pavedu Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Veiklos organizavimo skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Virginijus Kulikauskas

 

PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento prie Lietuvos

Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2019 m. liepos 2 d.

įsakymu Nr. V-250

(2020 m. birželio 11 d. įsakymo

Nr. V-165 redakcija)

 

bausmių vykdymo sistemos ĮSTAIGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bausmių vykdymo sistemos įstaigų viešųjų pirkimų kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldžių įstaigų (toliau – įstaigos) atliekamų viešųjų pirkimų kontrolės sistemą.

2. Kalėjimų departamentas tikrina įstaigų viešųjų pirkimų inicijavimą, planavimą, verčių skaičiavimą, viešųjų pirkimų procedūrų atlikimą.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis.

4. Įstaigų viešųjų pirkimų kontrolė atliekama vadovaujantis objektyvumo, proporcingumo, viešumo, metodinės pagalbos teikimo principais.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATRANKOS TIKRINIMUI KRITERIJAI

 

6. Įstaigų viešieji pirkimai tikrinimui atrenkami, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

6.1. neperkama iš CPO.lt, BVS CPO katalogo, nors perkamas pirkimo objektas siūlomas CPO.lt, BVS CPO kataloge;

6.2. gaunama tiekėjo pastabų ar pretenzijų, susijusių su diskriminuojamaisiais arba konkurenciją ribojančiais pirkimo dokumentais;

6.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;

6.4. to paties tipo prekių, paslaugų pirkimus laimi tas pats tiekėjas tris ar daugiau kartų per ketvirtį;

6.5. pirkimas neįtrauktas į įstaigos planuojamų atlikti pirkimų planą;

6.6. sudarytos pirkimo sutarties vertė viršija pirkimo paraiškoje nurodytą pirkimui skiriamą maksimalią lėšų sumą;

6.7. atliekant pirkimą, kurio vertė nuo 1000 Eur be PVM, neužpildyta rinkos tyrimo pažyma;

6.8. atlikus pirkimą, kurio vertė nuo 3000 Eur be PVM, neužpildyta tiekėjų apklausos pažyma;

6.9. atlikus pirkimą, kurio vertė nuo 3000 Eur be PVM, nesudaryta rašytinė sutartis;

6.10. atlikus pirkimą ir pasirašius pirkimo sutartį, pirkimo sutartis ir laimėjusio tiekėjo pasiūlymas nepaviešinti Centriniame viešųjų pirkimų portale, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalyje;

6.11. gavus informaciją ar kilus pagrįstų abejonių dėl atliekamo ar atlikto pirkimo procedūrų teisėtumo.

7. Įstaigos tikrinamos pagal Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintą grafiką.

 

III SKYRIUS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TIKRINIMO ATLIKIMAS. TIKRINIMO APIMTIS

 

8. Įstaigų viešųjų pirkimų tikrinimus atlieka Kalėjimų departamento Centralizuoto viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) darbuotojai, analizuodami įstaigų kas ketvirtį teikiamas  Atliktų viešųjų pirkimų ataskaitas (1 priedas). Įstaigos Atliktų viešųjų pirkimų ataskaitas Kalėjimų departamentui turi pateikti per 10 darbo dienų ketvirčiui pasibaigus.

9. Tikrinimas atliekamas nuotoliniu būdu arba (ir) įstaigoje, jei toks tikrinimo būdas yra efektyvesnis.

10. Atliekant tikrinimą, analizuojama ir vertinama viešai paskelbta informacija (pvz., informacija, paskelbta Centriniame viešųjų pirkimų portale, įstaigos interneto svetainėje ir kt.), taip pat informacija, kurią pateikia įstaiga.

11. Atlikdamas patikrinimą, Skyriaus darbuotojas turi teisę:

11.1. susipažinti su visais tikrinamo pirkimo dokumentais ir gauti jų kopijas;

11.2. prašyti atsakingų įstaigos darbuotojų pateikti paaiškinimus;

11.3. konsultuotis su specialistais, turinčiais atitinkamų žinių, reikalingų visapusiškam viešojo pirkimo įvertinimui;

11.4. gauti kitą reikiamą informaciją, susijusią su tikrinamu pirkimu.

12. Atliekant tikrinimą, vertinama ir tikrinama:

12.1. ar pirkimo objektas įsigyjamas iš CPO.lt, BVS CPO katalogo, jei ne – ar toks sprendimas motyvuotai pagrįstas;

12.2. ar įstaiga yra patvirtinusi einamaisiais metais planuojamų vykdyti pirkimų planą ir laiku bei tinkamai apie planą bei jų patikslinimus paskelbė;

12.3. ar įstaiga laiku pateikė Atliktų viešųjų pirkimų ataskaitas Kalėjimų departamentui;

12.4. ar įstaiga laiku pateikė Kalėjimų departamentui informaciją apie sudarytas pagrindines sutartis preliminariųjų ar per dinaminę pirkimų sistemą sudarytų sutarčių pagrindu;

12.5. ar tinkamai apskaičiuota numatomo pirkimo vertė, vadovaujantis Numatomo viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“;

12.6. ar tinkamai pasirinktas pirkimo būdas;

12.7. ar tinkamai paskelbta apie pirkimą;

12.8. ar pirkimo dokumentuose pateikta privaloma informacija;

12.9. ar pirkimo objektas suskaidytas į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį;

12.10. ar pirkimo techninė specifikacija užtikrina konkurenciją ir nediskriminuoja tiekėjų;

12.11. jei pirkimo dokumentuose nustatyti tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai, ar reikalavimai nustatyti tinkamai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsniu, Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“;

12.12. jei pirkimo dokumentuose nustatyti pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai, ar kriterijai nustatyti tinkamai;

12.13. ar tinkamai atliktas tiekėjo ir jo pateikto pasiūlymo vertinimas;

12.14. ar tinkamai ir laiku išnagrinėtos tiekėjų pretenzijos, jei jos gautos;

12.15. ar sudarant pirkimo sutartį nepakeista laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudos ar kitos sąlygos, derybų atveju – galutinai suderėta kaina, sąnaudos ar kitos sąlygos ir pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos;

12.16. ar pirkimo sutartyje nustatytos privalomos sąlygos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalyje;

12.17. ar tinkamai ir laiku Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas laimėjusio dalyvio pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir visi sutarties pakeitimai, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalyje;

12.18. ar pirkimo sutarties pakeitimai atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.Tikrinimo rezultatai įforminami Patikrinimo pažymoje (2 priedas).

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Parengta Patikrinimo pažyma pateikiama Kalėjimų departamento direktoriui ir tikrinamos įstaigos direktoriui.

15. Įstaigos direktorius per vieną mėnesį nuo Patikrinimo pažymos gavimo dienos turi pateikti Kalėjimų departamentui informaciją apie nustatytų trūkumų pašalinimą ir pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.

16. Parengta Patikrinimo pažyma saugoma Skyriaus dokumentų byloje pagal dokumentacijos planą 5 metus.

 

_____________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas (nauja redakcija pagal V-51)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-51, 2021-02-09, paskelbta TAR 2021-02-09, i. k. 2021-02510

 

2 priedas (nauja redakcija pagal V-165)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-165, 2020-06-11, paskelbta TAR 2020-06-11, i. k. 2020-12813

Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-250 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos įstaigų viešųjų pirkimų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-51, 2021-02-09, paskelbta TAR 2021-02-09, i. k. 2021-02510

Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-250 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos įstaigų viešųjų pirkimų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo