Suvestinė redakcija nuo 2020-11-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 42-1641, i. k. 1092330ISAK003D-236

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL DRAUDIMO ĮMOKŲ DALINIO KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. balandžio 10 d. Nr. 3D-236

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174) 8 straipsnio 1 dalimi ir 9 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                           KAZYS STARKEVIČIUS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m.  spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-590

 

DRAUDIMO ĮMOKŲ DALINIO KOMPENSAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius su visais pakeitimais (toliau – reglamentas (ES) Nr. 702/2014), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-801, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24395

 

2. Taisyklės parengtos siekiant skatinti augalų, už kurių auginimą mokamos tiesioginės išmokos (toliau – augalai), draudimo sistemos kūrimą bei palaikyti žemės ūkio veiklos subjektų pajamas netekus derliaus dėl nepalankių oro sąlygų.

3. Taisyklės reglamentuoja valstybės pagalbos teikimą iš valstybės biudžeto lėšų, kompensuojant dalį draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams, kurie užsiima pirmine žemės ūkio produktų gamyba ir pagal reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priedą yra laikomi maža ar vidutine įmone ir atskira draudimo sutartimi yra apdraudę nuosavybės teise priklausančius ir Lietuvos Respublikoje auginamus augalus nuo nuostolių, kuriuos sukelia stichinėms nelaimėms prilyginamos nepalankios oro sąlygos ir (arba) tokios nepalankios oro sąlygos, kaip šalna, speigas, kruša, ledas, lietus, audra ir kt.

4. Pagal Taisykles kompensuojama draudimo įmokų dalis apdraudus pasėlius ir (arba) augalus nuo iššalimo sukeltų padarinių, kai pagal draudimo sutartį numatomi padengti ne didesni kaip 20 proc. vidutinės trejų metų produkcijos nuostoliai.

Vidutinė metinė trejų metų produkcija apskaičiuojama pagal tos savivaldybės, kurioje yra registruotas žemės ūkio veiklos subjekto ūkis, Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamą vidutinį metinį praėjusių trejų metų produkcijos rūšies derlingumą tonomis iš hektaro.

5. Taisyklėse vartojama sąvoka Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (toliau – ŽŪMIS) – prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valdymo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė sistema.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede bei Bendrosiose administravimo taisyklėse.

6. Dalis draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams, sumokėjusiems visas draudimo įmokas, kompensuojama tik už draudimo sutartį, jos priedus (priedais laikomi visi draudimo įmonės išduoti dokumentai, susiję su augalų draudimu) ir jų papildymo ir (arba) patikslinimo (toliau – draudimo sutartis) įsigaliojimo dieną nuosavybės teise priklausančius draudžiamus augalus, nurodytus Taisyklių 1 priede. Augalų plotas pagal augalų rūšis, nurodytas draudimo sutartyje, negali būti didesnis nei nurodyta žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo dokumentuose. Tais atvejais, kai toje pačioje vietoje per augalų vegetaciją sodinami ar sėjami augalai ne vieną kartą ir apie tai yra nurodyta draudimo dokumentuose, vienu metu augančių augalų plotas negali būti didesnis negu deklaruotas bendras šių augalų plotas. Apdraudus augalų pagal rūšis didesnį plotą, negu deklaruota, valstybės pagalbos suma skaičiuojama atsižvelgiant į deklaruotą plotą ir sumažintą draudimo įmoką už šią augalų rūšį, išskyrus tuos atvejus, kai, įvykus draudžiamajam įvykiui, už juos yra sumokėtos draudimo išmokos. Jeigu dėl objektyvių priežasčių draudimo sutartyje ir žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo dokumentuose augalų plotas pagal augalų rūšis nesutampa, žemės ūkio veiklos subjektas turi teisę patikslinti duomenis per 10 darbo dienų pasibaigus 10 punkte nurodytiems terminams.

7. Nepaisant to, įvyko draudžiamasis įvykis ar ne, žemės ūkio veiklos subjektams, apdraudusiems augalus, kompensuojama 50 procentų draudimo įmokų sumos, atsižvelgiant į didžiausiuosius draudimo įmokų įkainius 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis, kurie nustatomi atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Pagal šį punktą apskaičiuota kompensuojama suma pagal augalų rūšį suapvalinama euro centų tikslumu iki mažesnio skaičiaus.

8. Draudimo sutartyje privalo būti nurodyta kiekvienos augalų rūšies draudimo įmoka, augalų plotai pagal augalų rūšis.

9. Dalis draudimo įmokų kompensuojama, jeigu:

9.1. draudimo sutartis pasirašoma ne ilgesniam kaip vienam augalų vegetacijos laikotarpiui;

9.2. žemės ūkio veiklos subjektas ir jo sutuoktinis (jeigu žemės ūkio veiklos subjektas yra fizinis asmuo) negauna paramos pagal Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

9.3. žemės ūkio veiklos subjektas negauna paramos augalų draudimo įmokoms už tuos pačius draudimo įvykius kompensuoti iš kitų nacionalinių ar Europos Sąjungos programų lėšų;

9.4. žemės ūkio veiklos subjektas nėra sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje;

9.5. žemės ūkio veiklos subjektas nėra gavęs  valstybės pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba žemės ūkio veiklos subjektas yra sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

10. Žemės ūkio veiklos subjektai, apdraudę augalus, sumokėję visą draudimo įmoką bei deklaravę žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijai (toliau – savivaldybė) nuo einamųjų metų birželio 1 d., bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 30 d., asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta, elektroniniu paštu pateikia šiuos dokumentus (kopijos tvirtinamos žemės ūkio veiklos subjekto parašu ir įrašu „Kopija tikra“ arba pasirašomos saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu):

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-801, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24395

10.1. paraišką dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti (2 priedas; neteikiama, kai paraiška buvo pateikta Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka);

10.2. draudimo sutartį bei visų jos pakeitimų kopijas;

10.3. draudimo įmokų mokėjimo įrodymo dokumentus (dokumento originalai grąžinami žemės ūkio veiklos subjektui) ir jų kopijas;

10.4. paaiškinimą, jeigu apdrausti augalų plotai didesni negu deklaruoti, ir dokumentus, kuriais įrodoma, kad, įvykus draudžiamajam įvykiui (jei toks įvykis buvo), išmokėtos draudimo išmokos (draudimo įmonės pateiktą raštą dėl draudimo išmokų žalos atveju, išrašus apie gautas draudimo išmokas, žalų pranešimus ir kt.), o augalai buvo atsėti ar atsodinti.

11. Savivaldybė, nustačiusi, kad žemės ūkio veiklos subjektas, draudimo objektas ir draudžiamasis įvykis atitinka Taisyklių 3, 4, 6 ir 9 punktuose nustatytus reikalavimus bei žemės ūkio veiklos subjektai laiku pateikė 10 punkte nurodytus dokumentus, ir vadovaudamasi Taisyklių 7 punktu, per 10 darbo dienų nuo tinkamų dokumentų gavimo apskaičiuoja žemės ūkio veiklos subjektui priklausantį gauti kompensacijos dydį  ir priima sprendimą, kad žemės ūkio veiklos subjektai yra tinkami gauti valstybės pagalbą.

Savivaldybė apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas informuoja žemės ūkio veiklos subjektus, o duomenis apie lėšų poreikį daliai draudimo įmokų kompensuoti (Taisyklių 3 priedas) ir apie augalų draudimo sutartį (Taisyklių 4 priedas) suveda į ŽŪMIS.

12. Savivaldybė, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m   lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, per Registro nuostatuose nustatytą terminą pateikia duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais.

Tuo atveju, jei vienam pareiškėjui vienu sprendimu skiriama valstybės pagalbos suma viršija Reglamento (ES) Nr. 702/2014 9 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytą ribą, Savivaldybė Reglamento (ES) Nr. 702/2014 III priede nurodytą informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą pateikia Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministerija per šešis mėnesius nuo valstybės pagalbos suteikimo dienos pateikia informaciją į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę adresu https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/.

13. Savivaldybė, Taisyklių 11 punkte nurodyta tvarka nustačiusi, kad žemės ūkio veiklos subjektas nėra tinkamas gauti valstybės pagalbą, priima sprendimą neskirti valstybės pagalbos ir per 10 darbo dienų raštu apie tai informuoja žemės ūkio veiklos subjektą, nurodydama tokio sprendimo motyvus ir sprendimo apskundimo tvarką.

14. Teisė į dalies draudimo įmokų kompensaciją neprarandama, jei Taisyklėse nustatyti reikalavimai laiku neįvykdomi dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo žemės ūkio veiklos subjekto valios (pvz.: pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai, ir kt.), ir per 10 darbo dienų nuo minėtų aplinkybių atsiradimo dienos apie tai raštu pranešama savivaldybei ar draudimo įmonei, kartu pateikiant įrodymo dokumentus.

15. Pasikeitus asmens ir kitiems duomenims (pvz.: atsiskaitomosios sąskaitos numeris, adresas ir pan.), žemės veiklos ūkio subjektas per 10 darbo dienų apie tai praneša raštu savivaldybei ar draudimo įmonei, pateikdamas įrodymo dokumentus.

16. Agentūra, gavusi Taisyklių 3 ir 4 prieduose nurodytus duomenis ir savo nustatyta tvarka patikrinusi, ar žemės ūkio veiklos subjekto apdraustų augalų pagal augalų rūšis plotas (plotas tikrinamas pagal tos dienos informaciją, nurodytą žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo informacinėje sistemoje) nėra didesnis negu deklaruotasis, bei patikrinusi, ar žemės ūkio veiklos subjektas ir jo sutuoktinis (jeigu žemės ūkio veiklos subjektas yra fizinis asmuo) atitinka Taisyklių 9.2 papunkčio reikalavimą:

16.1. tolesniam patikrinimui pasirenka:

16.1.1. visas draudimo sutartis, kuriose bendra įmokų suma per vieną vegetacinį laikotarpį viršija 30 tūkst. Eur;

16.1.2. iš likusių nepasirinktų draudimo sutarčių ne mažiau kaip 1 proc. visų draudimo sutarčių;

16.2. ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dokumentų arba duomenų gavimo, pasirinkusi draudimo sutartis Taisyklių 16.1 papunktyje nustatyta tvarka, patikrina, ar juose žemės ūkio veiklos subjektas, draudimo objektas ir draudžiamasis įvykis atitinka Taisyklių 3, 4, 6 ir 9 punktuose nurodytus reikalavimus (apdraustų augalų pagal augalų rūšis ploto atitiktis deklaruotajam nebetikrinama), žemės ūkio veiklos subjektas yra sumokėjęs visą draudimo įmoką ir kompensuojama draudimo įmoka apskaičiuota teisingai.

17. Administracinei patikrai atlikti Agentūra savo nustatyta tvarka ir terminais iš savivaldybės ir (arba) draudimo įmonės, esant reikalui, ir iš žemės ūkio veiklos subjekto, gali prašyti su draudimo įmokų kompensavimu susijusių dokumentų kopijų (draudimo įmokos sumokėjimo įrodymo dokumentų, nuosavybės teisės į apdraustą turtą įrodymo dokumentų, draudimo sutarties ir jos priedų, draudimo išmokų patvirtinimo dokumentų, žemės ūkio veiklos subjekto įregistravimo dokumento ir dokumentų, kuriais patvirtinama kita su dalies draudimo įmokų daliniu kompensavimu susijusi informacija). Jeigu prašomi dokumentai nepateikiami per Agentūros nustatytą laikotarpį, kompensacija nemokama. Esant reikalui, Agentūra gali atlikti užsakomąsias patikras vietoje žemės ūkio veiklos subjekto ūkyje ar draudimo įmonėje.

18. Patikrą vietoje taip pat gali atlikti ir ministerijos atsakingi darbuotojai.

19. Agentūra, Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka patikrinusi duomenis ir nustačiusi, kad žemės ūkio veiklos subjektai atitinka Taisyklių nustatytus reikalavimus, užsako lėšas daliai draudimo įmokų kompensuoti (įvertindama išmokėtą avansą) Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

20. Agentūra, gavusi iš banko, tvarkančio jos sąskaitas, išrašą apie pervestas lėšas daliai draudimo įmokų kompensuoti, per 5 darbo dienas, vadovaudamasi savivaldybės pateiktais duomenimis, perveda lėšas į žemės ūkio veiklos subjektų sąskaitas.

21. Jeigu Agentūra pripažįsta, kad savivaldybės pateikė tinkamus dokumentus ir (arba) duomenis, lėšos daliai draudimo įmokų kompensuoti, gavus asignavimus, pervedamos iki einamųjų metų pabaigos.

22. Kompensacija žemės ūkio veiklos subjektams neišmokama, jeigu:

22.1. Agentūra administracinės patikros metu nustato, kad žemės ūkio veiklos subjektas, draudimo objektas ar draudžiamasis įvykis neatitinka nors vieno iš Taisyklių 3, 4, 6 ir 9 punktuose nurodytų reikalavimų;

22.2. žemės ūkio veiklos subjektas nėra sumokėjęs visos draudimo įmokos.

23. Agentūra apie kompensacijos neišmokėjimą nustatyta tvarka informuoja savivaldybę. Gavusi minėtą informaciją, savivaldybė informuoja atitinkamus žemės ūkio veiklos subjektus.

24. Kompensacija ar jos dalis grąžinama, jei įsigaliojęs draudimo sandoris, pagal kurį Agentūra kompensavo dalį draudimo įmokos, nutraukiamas arba duomenys tikslinami ir draudimo įmonė grąžina sumokėtą draudimo įmoką (jos dalį) žemės ūkio veiklos subjektui, kuris ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo lėšų gavimo privalo grąžinti kompensacijos sumą (jeigu draudimo sutartis tikslinama – jos dalis) Agentūrai, apie tai informuoti savivaldybę ir pateikti jai įmokos (jos dalies) grąžinimo dokumento kopiją, o jei draudimo sutartis tikslinama – ir patikslintą draudimo  sutartį. Savivaldybė, gavusi nurodytą informaciją, Agentūrai su lydraščiu pateikia priimtą sprendimą, kuriuo žemės ūkio veiklos subjektui patikslino kompensacijos dydį, ir Pažymą apie patikslintus duomenis ir (arba) nutrauktus draudimo sandorius (Taisyklių 5 priedas).

25. Jeigu po Taisyklių 10 punkte nurodytos datos tikslinamas arba nutraukiamas draudimo sandoris ir draudimo įmoka mažėja, draudimo įmonė per 1 mėnesį nuo draudimo sandorio patikslinimo arba nutraukimo privalo informuoti Agentūrą.

26. Kiti klausimai, susiję su valstybės pagalbos teikimu pagal Taisykles, bet neaptarti Taisyklėse, sprendžiami Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

AVANSO ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

27. Žemės ūkio veiklos subjektai, apdraudę augalus, sumokėję visą draudimo įmoką, gali gauti 70 proc. draudimo įmokos kompensacijos avanso. Tokiu atveju nuo sausio 1 d., bet ne vėliau kaip iki balandžio 30 d., savivaldybei asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta, elektroniniu paštu pateikia šiuos dokumentus (kopijos tvirtinamos žemės ūkio veiklos subjekto parašu ir įrašu „Kopija tikra“ arba pasirašomos saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu):

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-801, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24395

27.1. Paraišką dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti (2 priedas);

27.2. draudimo sutartį bei visų jos pakeitimų (tuo atveju, jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį buvo tikslinama ar buvo nutrauktą) kopijas;

27.3. draudimo įmokų mokėjimo įrodymo dokumentų kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-229, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06099

 

28. Savivaldybė, nustačiusi, kad žemės ūkio veiklos subjektas, draudimo objektas ir draudžiamasis įvykis atitinka Taisyklių 3, 4 ir 9 punktuose nustatytus reikalavimus bei žemės ūkio veiklos subjektai laiku pateikė Taisyklių 27 punkte nurodytus dokumentus, per 10 darbo dienų nuo tinkamų dokumentų gavimo apskaičiuoja žemės ūkio veiklos subjektui priklausantį gauti kompensacijos dydį ir priima sprendimą, kad žemės ūkio veiklos subjektai yra tinkami gauti valstybės pagalbą.

Savivaldybė apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas informuoja žemės ūkio veiklos subjektus, o duomenis apie lėšų poreikį daliai draudimo įmokų avansams išmokėti (Taisyklių 6 priedas) pateikia Agentūrai el. paštu [email protected]

29. Savivaldybė, vadovaudamasi Taisyklių 12 punkte  nurodyta tvarka perduoda duomenis apie skiriamą valstybės pagalbą.

30. Savivaldybė, Taisyklių 28 punkte nurodyta tvarka nustačiusi, kad žemės ūkio veiklos subjektas nėra tinkamas gauti valstybės pagalbą, priima sprendimą neskirti valstybės pagalbos ir per 5 darbo dienas raštu apie tai informuoja žemės ūkio veiklos subjektą, nurodydama tokio sprendimo motyvus ir sprendimo apskundimo tvarką.

31. Agentūra per 30 darbo dienų nuo 28 punkte nurodytų duomenų gavimo išmoka paramos gavėjui 27 punkte nurodytą paramos dalį.

32. Paramos gavėjas ne vėliau kaip nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. savivaldybei turi pateikti Taisyklių 10.2 – 10.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

33. Savivaldybė, įvertinusi paramos gavėjo Taisyklių 32 punkte nurodytus dokumentus ir nustačiusi, kad draudimo objektas ir draudžiamasis įvykis atitinka Taisyklių 6 ir 9 punktuose nustatytus reikalavimus, vadovaudamasi Taisyklių 7 punktu, per 10 darbo dienų nuo tinkamų dokumentų gavimo apskaičiuoja paramos gavėjui priklausantį gauti kompensacijos dydį  (įvertinant išmokėtą avansą).

Savivaldybė duomenis apie lėšų poreikį likusiai daliai draudimo įmokų kompensuoti (Taisyklių 3 priedas) ir apie augalų draudimo sutartį (Taisyklių 4 priedas) suveda į ŽŪMIS.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

34. Už Taisyklių 10 ir 27 punktuose nurodytų dokumentų pateikimą ir prašymuose bei pažymose pateiktos informacijos teisingumą bei lėšų grąžinimą Taisyklių 24 punkte nustatyta tvarka atsako žemės ūkio veiklos subjektas.

35. Už žemės ūkio veiklos subjektų tinkamumo draudimo įmokų kompensacijai gauti nustatymą, kompensuojamų draudimo įmokų dydžio apskaičiavimą atsako savivaldybė.

36. Už Agentūros laiku informavimą apie nutrauktas ar patikslintas draudimo sutartis, kai mažėja draudimo įmoka po Taisyklių 10 punkte nurodytos datos, bei lėšų grąžinimą Taisyklių 24 punkte nustatyta tvarka atsako draudimo įmonė.

37. Už atrinktų draudimo sutarčių patikrą, teisingą išmokėtų lėšų apskaitą ir išmokėjimą žemės ūkio veiklos subjektams arba draudimo įmonei pagal Taisykles atsako Agentūra.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Draudimo sutartis, dalies draudimo įmokų apmokėjimo ir kitus dokumentus, susijusius su valstybės pagalbos daliai draudimo įmokų kompensuoti teikimu, savivaldybės ir draudimo įmonės turi saugoti ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos, o žemės ūkio veiklos subjektai ne trumpiau kaip 3 metus nuo dokumentų dėl dalies draudimo įmokų kompensavimo pateikimo.

39. Žemės ūkio veiklos subjektai, neteisėtai gavę dalies draudimo įmokų kompensaciją, arba asmenys, prisidėję prie neteisėtos dalies draudimo įmokų kompensacijos gavimo (sąmoningai pateikė ar patvirtino klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

40. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

41. Pasikeitus šioms Taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems paramos gavėjams, išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme  numatyta kitaip.

42. Savivaldybės,  Agentūros sprendimai, jų veikimas ar neveikimas gali būti skundžiami ikiteisminei administracinių ginčų nagrinėjimo komisijai arba administraciniam teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-922, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6443 (2009-12-08), i. k. 1092330ISAK003D-922

Nr. 3D-383, 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 55-2659 (2011-05-10), i. k. 1112330ISAK003D-383

Nr. 3D-954, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-22 (2012-01-04), i. k. 1112330ISAK003D-954

Nr. 3D-590, 2019-10-28, paskelbta TAR 2019-10-28, i. k. 2019-17042

 

 

Draudimo įmokų dalinio

kompensavimo taisyklių

1 priedas

 

 

PASĖLIŲ IR AUGALŲ, KURIUOS APDRAUDUS KOMPENSUOJAMOS DRAUDIMO ĮMOKOS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Auginamų augalų ar kitų plotų pavadinimas

Augalai ir jų grupės*

Augalų rūšies kodas

1.        

Avižos

Vasariniai, ankštiniai javai

AVI

2.        

Grikiai

Grikiai

GRI

3.        

Vasariniai kvietrugiai

Vasariniai, ankštiniai javai

KRV

4.        

Žieminiai kvietrugiai

Žieminiai javai

KRŽ

5.        

Kukurūzai

Kukurūzai

KUK

6.        

Vasariniai kviečiai

Vasariniai, ankštiniai javai

KVV

7.        

Vasariniai kviečiai ‚Spelta‘

Vasariniai, ankštiniai javai

KSV

8.        

Žieminiai kviečiai

Žieminiai javai

KVŽ

9.        

Žieminiai kviečiai ‚Spelta‘

Žieminiai javai

KSŽ

10.        

Vasariniai miežiai

Vasariniai, ankštiniai javai

MIV

11.        

Žieminiai miežiai

Žieminiai javai

MIŽ

12.        

Vasariniai rapsai

Vasariniai rapsai

RAV

13.        

Žieminiai rapsai

Žieminiai rapsai

RAŽ

14.        

Vasariniai rugiai

Vasariniai, ankštiniai javai

RUV

15.        

Žieminiai rugiai

Žieminiai javai

RUŽ

16.        

Rapsukai

Žieminiai rapsai

RAP

17.        

Judros

Žieminiai rapsai

JUD

18.        

Kiti augalai ariamojoje žemėje

Vasariniai, ankštiniai javai

KTŽ

19.        

Agurkai

Kitos daržovės

AGK

20.        

Pomidorai

Kitos daržovės

POD

21.        

Burokėliai

Burokėliai

BUR

22.        

Brokoliai

Kitos daržovės

BRO

23.        

Gūžiniai kopūstai

Kopūstai

KOP

24.        

Žiediniai kopūstai

Kopūstai

KOŽ

25.        

Kininiai kopūstai

Kopūstai

KOK

26.        

Briuseliniai kopūstai

Kopūstai

KOB

27.        

Artišokai

Kitos daržovės

ART

28.        

Morkos

Morkos

MOR

29.        

Kaliaropės

Kitos daržovės

KAL

30.        

Svogūnai

Kitos daržovės

SVO

31.        

Porai

Kitos daržovės

POR

32.        

Česnakai

Kitos daržovės

ČES

33.        

Kitos daržovės

Kitos daržovės

DAK

34.        

Salierai

Kitos daržovės

SAL

35.        

Cukinijos

Kitos daržovės

CUK

36.        

Moliūgai

Kitos daržovės

MOL

37.        

Patisonai

Kitos daržovės

PAT

38.        

Salotos

Kitos daržovės

SLO

39.        

Baltieji, juodieji ridikai

Kitos daržovės

RID

40.        

Ridikėliai

Kitos daržovės

RDK

41.        

Aguročiai

Kitos daržovės

AGR

42.        

Paprikos

Kitos daržovės

PAP

43.        

Griežčiai

Kitos daržovės

GRE

44.        

Rūgštynės

Kitos daržovės

RŪG

45.        

Krapai

Kitos daržovės

KRA

46.        

Špinatai

Kitos daržovės

ŠPI

47.        

Ropės

Kitos daržovės

ROP

48.        

Baklažanai

Kitos daržovės

BAK

49.        

Pastarnokai

Kitos daržovės

PAS

50.        

Bulvės

Bulvės

BUL

51.        

Apyniai

Kiti augalai

APY

52.        

Cukriniai runkeliai

Cukriniai runkeliai

CUR

53.        

Pašariniai runkeliai

Cukriniai runkeliai

PAR

54.        

Baltosios garstyčios

Vasariniai rapsai

GAB

55.        

Rudosios, juodosios garstyčios

Vasariniai rapsai

GAJ

56.        

Aliejiniai ridikai

Aliejiniai ridikai

ALR

57.        

Kmynai

Kmynai

KMY

58.        

Facelijos

Kiti augalai

FAC

59.        

Pluoštinės kanapės

Linai

KAN

60.        

Bolivinės balandos

Kiti augalai

BOB

61.        

Linai

Linai

LIN

62.        

Saulėgrąžos

Vasariniai rapsai

SAU

63.        

Soros

Vasariniai, ankštiniai javai

SRS

64.        

Sorgai

Vasariniai, ankštiniai javai

SRG

65.        

Strypainiai (kanarėlių lesalas)

Vasariniai, ankštiniai javai

STR

66.        

Sojos

Vasariniai, ankštiniai javai

SJO

67.        

Tabakas

Kiti augalai

TAB

68.        

Aromatiniai, medicininiai ir prieskoniniai augalai (mėtos, kalendros, medetkos, čiobreliai, ramunėlės, mairūnai, šalavijai, pankoliai, bazilikai, melisos, valerijonai ir petražolės, raudonėliai, kt.)

Kiti augalai

AMP

69.        

Žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys (išskyrus žolinių augalų mišinius)

Vasariniai, ankštiniai javai

BMI

70.        

Žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai nėra vyraujantys

Vasariniai, ankštiniai javai

NMI

71.        

Pupos, pupuolės, pupelės

Pupos

PUP

72.        

Vikiai

Vasariniai, ankštiniai javai

VIK

73.        

Žirniai

Žirniai

ŽIR

74.        

Lęšiai

Vasariniai, ankštiniai javai

LEŠ

75.        

Lubinai

Lubinai

LUB

76.        

Obelų sodai

Sodų augalai

OBS

77.        

Kriaušių sodai

Sodų augalai

KRS

78.        

Slyvų sodai

Sodų augalai

SLS

79.        

Vyšnių sodai

Sodų augalai

VYS

80.        

Trešnių sodai

Sodų augalai

TRS

81.        

Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai

Sodų augalai

KTS

82.        

Kiti augalai

Kiti augalai

-

Pastabos:

Deklaruojamų pasėlių, augalų ir kitų plotų pavadinimai ir kodai atitinka nustatytuosius Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“.

io stulpelio duomenys naudojami tikrinant, ar teisingai pritaikyti didžiausi draudimo įmokos įkainiai 1 ha.

______________

 

Draudimo įmokų dalinio

kompensavimo taisyklių

2 priedas

 

(Paraiškos dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti forma)

 

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė / įmonės pavadinimas)   _______________________________________________________________________________

( kodas, adresas, banko kodas, atsiskaitomosios sąkaitos numeris)

 

_______________________________________________________________________________

(draudimo liudijimo data, serija ir numeris)

 

____________________  savivaldybės administracijai

 

PARAIŠKA DALIES DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSACIJAI UŽ AUGALUS GAUTI

 

Aš, pretenduojantis gauti dalies draudimo įmokų kompensaciją (jei subjektas – fizinis asmuo) arba atstovaujantis įmonei, pretenduojančiai gauti dalies draudimo įmokų kompensaciją            m. derliui auginamus augalus, pasirašydamas patvirtinu, kad (draudimo sutarties įsigaliojimo dieną):

1.

Pagal 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p. 1), I priedo nuostatas, esu pripažįstamas*:

1.1.

šios rūšies įmone:

savarankiška įmonė

[ ]

įmonė partnerė

[ ]

susijusi įmonė

[ ]

1.2.

šios kategorijos įmonė:

[ ]

maža ar vidutinė įmonė

[ ]

didelė įmonė

[ ]

2.

Draudžiamas plotas, ha

[ ]

3.

Užsiimu pirmine žemės ūkio produktų gamyba

[ ]

4.

Draudimo įmonei esu sumokėjęs visą draudimo įmoką

[ ]

5.

Darbuotojų skaičius per paskutinį ataskaitinį laikotarpį (pridėjus įmonių partnerių ir susijusių įmonių duomenis), vnt.*

[ ]

6.

Metinė apyvarta per paskutinį ataskaitinį laikotarpį (pridėjus įmonių partnerių ir susijusių įmonių duomenis), Eur*

[ ]

7.

Žemės ūkio valda įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registre, valdos Nr.____________________

[ ]

8.

Nesu sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje*

[ ]

9.

Nesu gavęs neteisėtos valstybės pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba esu sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka

[ ]

10.

Aš ir mano sutuoktinis negauname paramos pagal Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“**

[ ]

11.

Negaunu paramos augalų draudimo įmokoms už tuos pačius draudimo įvykius kompensuoti iš kitų nacionalinių ar Europos Sąjungos programų lėšų

[ ]

12.

Sutinku ne mažiau kaip 3 metus nuo prašymo kompensuoti dalį draudimo įmokų pateikimo saugoti su augalų draudimu bei draudimo įmokų kompensavimu susijusius dokumentus

[ ]

13.

Esu susipažinęs su Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklėmis ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pagalbos teikimą, nuostatomis ir atitinku jų reikalavimus

[ ]

14.

Sutinku su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) arba Žemės ūkio ministerijos reikalavimu pateikti papildomus duomenis apie įmonę ir visus su draudimo įmokų kompensavimu susijusius dokumentus jos nustatytais terminais

[ ]

15.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku.

[ ]

16.

Įsipareigoju informuoti savivaldybę apie nutrauktą ir (arba) patikslintą draudimo sutartį ir grąžinti draudimo įmoką ar jos dalį į Agentūros sąskaitą

[ ]

17.

Šioje deklaracijoje ir pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

[ ]

18.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad deklaracijoje  ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

[ ]

19.

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą.**

[ ]

20.

Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytojas yra Agentūra.

[ ]

21.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.**

[ ]

22.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.**

[ ]

23.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos viešinimo tikslais įgyvendinant 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p. 1), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymą Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, Taisykles.**

[ ]

Pastabos:*1, 5, 6 ir 8 punktus pildo tik juridiniai asmenys.

**10, 19, 21, 22, 23 punktus pildo fiziniai asmenys.

 

 

 

 

(Asmens / Juridinio asmens atstovo pareigų pavadinimas)            (Parašas)            (Vardas ir pavardė)  

 

Pildymo data

20          m.                                            d.

 

 

 

 

Draudimo įmokų dalinio kompensavimo

taisyklių

3 priedas

 

(Lėšų poreikio daliai draudimo įmokų kompensuoti suvestinės forma)

 

LĖŠŲ POREIKIO DALIAI DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSUOTI SUVESTINĖ

 

 

Eil. Nr.

 

Žemės ūkio veiklos subjekto asmens /

įmonės kodas

Valdos numeris

Žemės ūkio veiklos subjekto vardas

Žemės ūkio veiklos subjekto pavardė / įmonės pavadinimas

Banko / kredito unijos kodas

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris

Visas apdraustas plotas, ha

Kompensacijos suma, Eur

Metinė draudimo įmokų suma, Eur

Metinė draudimo suma, Eur

Savivaldybės kodas

Išmokos kodas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2406

 

___________________________

 

Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių

4 priedas

 

(Pažymos apie augalų draudimo sutartis forma)

____________________________________________________________________________________________________________

(draudimo įmonės pavadinimas, kodas, buveinė, kiti  draudimo įmonės duomenys)

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

prie Žemės ūkio ministerijos

 

 

PAŽYMA APIE AUGALŲ DRAUDIMO SUTARTIS*

_______________ Nr.__________

(data)                                

 

 

Eil. Nr.

Žemės ūkio veiklos subjekto asmens / įmonės kodas

Žemės ūkio veiklos subjekto vardas

Žemės ūkio veiklos subjekto pavardė /

įmonės pavadinimas

Adresas (gatvė, namo Nr., kaimas, seniūnija, savivaldybė, pašto kodas)

 

Draudimo sutarties

Apdrausto augalų ploto

(įskaitant atsėtą)

Atsėtas plotas ha

 

Metinė draudimo suma

Visa metinė draudimo įmoka, Eur

Draudimo įmoka pagal draudimo kompensavimo teisinį pagrindą, Eur

Draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinančio

dokumento

Sumokėta draudimo įmoka, Eur

Kompensa-cijos suma, Eur

Pastabos

įsigalio-

jimo data

Pabaigos data

serija ir Nr.

 

 

data

Nr.

kodas

ha

 

 

ES

LT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

Pastabos:

* Savivaldybės  šiame priede nurodytus duomenis suveda į ŽŪMIS.

 

Draudimo sutartys pasirašytos ne ilgesniam kaip vienų metų augalų vegetacijos  laikotarpiui (reikalavimas patvirtinti taikomas savivaldybėms).

Teikimas kartu su ____________________________________________________

(dokumento Nr., data ir t. t.)

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                                                                                (Parašas)                                                                                                                                                   (Vardas ir pavardė)

 

 

(Rengėjo nuoroda)

 

 

Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių

5 priedas

 

(Pažymos apie patikslintus duomenis ir (arba) nutrauktus draudimo sandorius forma)

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(savivaldybės ar draudimo įmonės pavadinimas)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(kodas, buveinė, kiti savivaldybės  ar draudimo įmonės duomenys)

 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

prie Žemės ūkio ministerijos

 

PAŽYMA APIE PATIKSLINTUS DUOMENIS IR (ARBA) NUTRAUKTUS DRAUDIMO SANDORIUS

 

 

_________________ Nr__________

(data)

 

 

Eil.

Nr.

Žemės ūkio veiklos subjekto asmens / įmonės kodas

Žemės ūkio veiklos subjekto vardas

Žemės ūkio veiklos subjekto pavardė / įmonės pavadini-mas

Draudimo sutarties 

Augalų rūšis (pagal 1 priedą) pirminėje pažymoje 

 

Patikslinta metinė draudimo suma, Eur

Visa metinė draudimo įmoka pirminėje pažymoje, Eur

Patikslinta visa metinė draudimo įmoka, Eur

Tinkama kompen-suoti pagal taisykles draudimo įmokos suma Eur

Paramos suma pagal draudimo kompen-savimo teisinį pagrindą, Eur

Augalų rūšies

(pagal 1 priedą)

Vidutinis metinis praėjusių 3 metų produkcijos rūšies derlingumas savival-dybės, kurioje registruotas žemės ūkio veiklos subjekto ūkis, t/ ha

Atsėtas plotas, ha

Grąžinama pagalbos suma, Eur

Kompen-sacijos suma, Eur

Sumokėta NMA kompen-sacijos suma, Eur

Įsiga-liojimo data

serija ir Nr.

 

kodas

ha

 

ES

LT

kodas

patikslintas apdraustų augalų plotas, įskaitant atsėtą, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

Bendra draudimo suma  Eur.                      Bendra draudimo įmokų suma        Eur.

 

(Pareigų pavadinimas)                                                                                   (Parašas)                                                  (Vardas ir pavardė)

 

 

(Rengėjo nuoroda)

 

 

6 priedas. Neteko galios nuo 2016-10-18

Priedo naikinimas:

Nr. 3D-597, 2016-10-17, paskelbta TAR 2016-10-17, i. k. 2016-25258

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-383, 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 55-2659 (2011-05-10), i. k. 1112330ISAK003D-383

Nr. 3D-954, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-22 (2012-01-04), i. k. 1112330ISAK003D-954

Nr. 3D-980, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20083

 

 

Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių

6 priedas

 

(Lėšų poreikio daliai draudimo įmokų avansams suvestinės forma)

 

LĖŠŲ POREIKIO DALIAI DRAUDIMO ĮMOKŲ AVANSAMS SUVESTINĖ

 

 

Eil. Nr.

 

Asmens /

juridinio asmens kodas

Vardas

Pavardė / juridinio asmens pavadinimas

Banko / kredito unijos kodas

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris

Draudimo įmonės pavadinimas

Draudimo įmonės kodas

Bendra sumokėta draudimo įmoka Eur

Bendra kompensacijos suma Eur

 

Avanso suma Eur

Išmokos kodas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

7 priedas. Neteko galios nuo 2016-10-18

Priedo naikinimas:

Nr. 3D-597, 2016-10-17, paskelbta TAR 2016-10-17, i. k. 2016-25258

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-954, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-22 (2012-01-04), i. k. 1112330ISAK003D-954

Nr. 3D-426, 2015-06-03, paskelbta TAR 2015-06-03, i. k. 2015-08814

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-922, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6443 (2009-12-08), i. k. 1092330ISAK003D-922

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 "Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-383, 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 55-2659 (2011-05-10), i. k. 1112330ISAK003D-383

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 "Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-754, 2011-10-13, Žin., 2011, Nr. 125-5976 (2011-10-18), i. k. 1112330ISAK003D-754

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 "Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-954, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-22 (2012-01-04), i. k. 1112330ISAK003D-954

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 "Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-117, 2012-02-24, Žin., 2012, Nr. 25-1177 (2012-02-28), i. k. 1122330ISAK003D-117

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 "Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-529, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 76-3968 (2012-06-30), i. k. 1122330ISAK003D-529

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 "Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-537, 2013-07-29, Žin., 2013, Nr. 85-4281 (2013-08-03), i. k. 1132330ISAK003D-537

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 "Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-278, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-15, i. k. 2014-05432

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-980, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20083

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-426, 2015-06-03, paskelbta TAR 2015-06-03, i. k. 2015-08814

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-671, 2015-09-09, paskelbta TAR 2015-09-09, i. k. 2015-13644

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-597, 2016-10-17, paskelbta TAR 2016-10-17, i. k. 2016-25258

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-274, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07071

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-798, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18121

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-432, 2019-07-12, paskelbta TAR 2019-07-12, i. k. 2019-11567

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-590, 2019-10-28, paskelbta TAR 2019-10-28, i. k. 2019-17042

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-229, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06099

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-801, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24395

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo