Suvestinė redakcija nuo 2008-10-05 iki 2010-11-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 55-1916, i. k. 104301MISAK00D1-131

 

Nauja redakcija nuo 2008-10-05:

Nr. D1-507, 2008-09-29, Žin. 2008, Nr. 114-4373 (2008-10-04), i. k. 108301MISAK00D1-507

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ARCHITEKTO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT UŽSIIMTI ARCHITEKTO PROFESINE VEIKLA AR LAIKINAI ARBA VIENKARTINAI TEIKTI ARCHITEKTŪRINES PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 25 d. Nr. D1-131

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 75-2959) 3.1 ir 3.2 punktais:

Tvirtinu Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2008 m. rugsėjo 29 d.

įsakymu Nr. D1-507

 

ARCHITEKTO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT UŽSIIMTI ARCHITEKTO PROFESINE VEIKLA AR LAIKINAI ARBA VIENKARTINAI TEIKTI ARCHITEKTŪRINES PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių, Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių profesinių kvalifikacijų pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laisvai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarką.

2. Šis Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu (Žin., 2008, Nr. 47-1747) (toliau – Įstatymas).

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi Įstatymu ir šiuo Tvarkos aprašu, automatiškai pripažįsta architektų profesinę kvalifikaciją pagal Įstatymo 5 priedo 5.7.1 punkte ir 6 priedo 6 punkte nurodytus architektų formalios kvalifikacijos įrodymus. Formalios kvalifikacijos įrodymai turi atitikti būtiniausius architekto rengimo reikalavimus, nurodytus Įstatymo 42 straipsnyje.

4. Jei architekto formalios kvalifikacijos įrodymas neatitinka kurios nors šio Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytos automatinio profesinės kvalifikacijos pripažinimo principo sąlygos, taikomos Įstatymo III dalies I skyriaus nuostatos.

5. Lietuvos Respublikai pripažinus architekto profesinę kvalifikaciją, asmuo gali pagal darbo sutartį arba savarankiškai užsiimti Lietuvos Respublikoje architekto profesine veikla, kurios kvalifikaciją jis laikomas turinčiu kilmės valstybėje narėje.

6. Asmuo gali pagal darbo sutartį arba savarankiškai užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

7. Asmeniui neribojama laisvė teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje, jeigu jis yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje (toliau – Įsisteigimo valstybė narė).

8. Architekto profesinė veikla, kuria asmuo nori pagal darbo sutartį arba savarankiškai užsiimti Lietuvos Respublikoje, yra ta pati, kurios kvalifikaciją jis laikomas turinčiu kilmės valstybėje narėje, jei apimama veikla yra vykdoma pagal architekto profesinį vardą.

9. Asmenys, kurių profesinė architekto kvalifikacija pripažinta, turi mokėti lietuvių kalbą tiek, kiek tai būtina norint užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje.

10. Ministerija užtikrina jų gaunamos informacijos, susijusios su architektų profesinių kvalifikacijų pripažinimu, konfidencialumą.

11. Pagrindinės šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

11.1. iš esmės kitokie skirtingi dalykai – tai dalykai, kuriuos būtina išmanyti siekiant užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje ir kurių turinys ar rengimo trukmė iš esmės skiriasi nuo reikalaujamų Lietuvos Respublikoje;

11.2. kompetentinga institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, įgaliota išduoti ar priimti formalios kvalifikacijos įrodymus ar kitus dokumentus, arba informaciją, taip pat gauti asmenų, siekiančių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo, prašymus ir priimti sprendimus dėl šių prašymų ar teikti informaciją kitais jos kompetencijai priskirtais architektų profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais;

11.3. pareiškėjas – valstybės narės pilietis, siekiantis architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint užsiimti architekto profesine veikla ar laisvai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje;

11.4. profesinė patirtis – asmens faktiškas ir teisėtas užsiėmimas architekto profesine veikla valstybėje narėje;

11.5. profesinės adaptacijos laikotarpis – praktikos laikotarpis, per kurį asmuo užsiima architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje ir yra prižiūrimas atsakomybę prisiėmusio kvalifikuoto architekto. Profesinės adaptacijos laikotarpiu leidžiama papildomai mokytis;

11.6. profesinio tinkamumo testas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos organizuojamas asmens profesinių žinių patikrinimas siekiant įvertinti jo gebėjimą užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje;

11.7. kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. ARCHITEKTO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO PROCEDŪRA NORINT UŽSIIMTI ARCHITEKTO PROFESINE VEIKLA

 

12. Ministerija, vadovaudamasi Įstatymu ir šio Tvarkos aprašo 3 punkto reikalavimais, pripažįsta architektų profesinę kvalifikaciją.

13. Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo užpildo ir pateikia Ministerijai paraišką (1 priedas) ir nustatytąja tvarka patvirtintas (notaro ar atitinkamos institucijos) dokumentų kopijas. Kartu su paraiška Ministerijai pateikiami šie dokumentai (arba jų kopijos):

13.1. asmens pilietybę įrodantis dokumentas;

13.2. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai);

13.3. dokumentas (-ai), liudijantis (-ys) rengimo trukmę ir turinį (jei neatitinka Įstatymo 5 priedo 5.7.1 punkte nurodytų formalios kvalifikacijos įrodymams keliamų reikalavimų);

13.4. dokumentai, susiję su architekto kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra);

13.5. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentas (-ai) (jeigu tokie yra);

13.6. kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys jo profesinę kvalifikaciją (mokslo laipsnis, svarbesnių parengtų projektų sąrašas architektūros srityje). Valstybės narės piliečiai, kuriems leista naudotis architekto profesiniu vardu pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, leidžiančius valstybės narės kompetentingai institucijai suteikti architekto profesinį vardą valstybės narės piliečiams, ypač išsiskiriantiems pasiekimais architektūros srityje, laikomi atitinkančiais reikalavimus, keliamus siekiant užsiimti architekto profesine veikla pagal architekto profesinį vardą. Atitinkamų asmenų veiklos architektūrinį pobūdį turi patvirtinti jų kilmės valstybės narės suteiktas atestatas;

13.7. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi);

13.8. dokumentas, išduotas kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, nurodantis, kad pareiškėjas faktiškai ir teisėtai užsiėmė architekto profesine veikla jų teritorijoje ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo;

13.9. dokumentas, išduotas kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, patvirtinantis, kad šiems formalios kvalifikacijos įrodymams taikoma 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL 2005 L 255, p. 22) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/100/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo, adaptuojančia tam tikras direktyvas laisvo asmenų judėjimo srityje (OL 2006 L 363, p. 141);

13.10. įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo;

13.11. profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).

14. Architekto formalios kvalifikacijos įrodymą turi išduoti valstybės narės kompetentinga institucija, paskirta pagal tos valstybės narės teisės aktų nuostatas.

15. Kartu su paraiška pateikiami ir dokumentų, nurodytų šio Tvarkos aprašo 13.2–13.10 punktuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu.

16. Šio Tvarkos aprašo 13.8 ir 13.9 punktuose nurodytus dokumentus turi išduoti institucijos ne anksčiau kaip prieš tris mėnesius iki jų pateikimo dienos.

17. Ministerija patvirtina paraiškos gavimą per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos ir praneša pareiškėjui apie bet kokį trūkstamą dokumentą.

18. Ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjo pateiktus dokumentus, gali priimti tokius sprendimus:

18.1. pripažinti pareiškėjo profesinę kvalifikaciją;

18.2. nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos;

18.3. skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą arba profesinės adaptacijos laikotarpį.

19. Ministerija galutinį motyvuotą sprendimą dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

20. Prireikus Ministerija gali kreiptis į kitas institucijas dėl pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymų ir kitų dokumentų.

21. Ministerija, turėdama pagrįstų abejonių, gali kreiptis į valstybės narės kompetentingas institucijas patvirtinti toje valstybėje narėje išduotų pažymėjimų ir formalios kvalifikacijos įrodymų autentiškumą, o, kai taikytina, – ir patvirtinti, ar asmuo, siejant su Įstatymo III dalies III skyriuje nurodyta architekto profesija, atitinka būtiniausius rengimo reikalavimus, nustatytus atitinkamai Įstatymo 42 straipsnyje.

22. Ministerija, turėdama pagrįstų abejonių, gali pasiteirauti kvalifikacijos suteikimo kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos, ar Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje apibrėžtą formalios kvalifikacijos įrodymą išdavė valstybės narės kompetentinga institucija ir ar jis susijęs su rengimu, visiškai ar iš dalies įgytu kitos valstybės narės teritorijoje teisėtai įsteigtoje institucijoje:

22.1. ar rengiančioje institucijoje rengimo kursas buvo oficialiai patvirtintas švietimo įstaigos, įsikūrusios kvalifikacijos suteikimo kilmės valstybėje narėje;

22.2. ar išduotas formalios kvalifikacijos įrodymas yra tas pats, kuris būtų išduotas, jei visas kursas būtų vykęs kvalifikacijos suteikimo kilmės valstybėje narėje;

22.3. ar formalios kvalifikacijos įrodymas suteikia tas pačias profesines teises kvalifikacijos suteikimo kilmės valstybės narės teritorijoje.

23. Asmenys, kurių architekto profesinė kvalifikacija pripažinta, norėdami užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje, privalo laikytis tokių pačių reikalavimų ir įsipareigojimų, nustatytų architekto profesinę veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kaip ir Lietuvos Respublikoje architekto profesinę kvalifikaciją įgiję piliečiai.

 

III. ARCHITEKTO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO PROCEDŪRA NORINT LAIKINAI ARBA VIENKARTINAI TEIKTI ARCHITEKTŪRINES PASLAUGAS

 

24. Šio Tvarkos aprašo III dalies nuostatos taikomos tik tada, kai paslaugos teikėjas atvyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas.

25. Architektūrinių paslaugų teikimo laikinumą ir vienkartiškumą kiekvienu konkrečiu atveju Ministerija įvertina pagal paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, reguliarumą ir tęstinumą.

26. Pareiškėjas turi pateikti Ministerijai užpildytą išankstinę rašytinę deklaraciją, kai jis pirmą kartą iš valstybės narės persikelia į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti architektūrinių paslaugų. Rašytinės deklaracijos forma pridedama šio Tvarkos aprašo 2 priede.

27. Pareiškėjas turi pateikti Ministerijai atnaujintą deklaraciją kartą per metus, jeigu jis ketina teikti per tuos metus laikinas arba vienkartines paslaugas.

28. Pareiškėjas gali pateikti deklaraciją raštu, elektroniniu paštu, pasirašytą elektroniniu parašu ar kita forma.

29. Pradedant teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje arba jei iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, kartu su deklaracija pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar nustatytąja tvarka patvirtintas (notaro ar atitinkamos institucijos) dokumentų kopijas:

29.1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;

29.2. pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti architekto profesine veikla;

29.3. profesinės kvalifikacijos įrodymus;

29.4. pažymėjimą, patvirtinantį, kad pareiškėjas faktiškai ir teisėtai užsiėmė Įsisteigimo valstybėje narėje architekto profesine veikla ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

30. Architekto profesinis vardas nurodomas Įsisteigimo valstybės narės oficialia kalba.

31. Jeigu architektūrinės paslaugos teikiamos pirmą kartą ir architekto profesija nėra automatiškai pripažįstama, Ministerija gali patikrinti pareiškėjo profesinę kvalifikaciją iki jam pradedant teikti paslaugas.

32. Ministerija ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos gali priimti vieną iš šių sprendimų:

32.1. tikrinti pareiškėjo kvalifikaciją;

32.2. netikrinti pareiškėjo kvalifikacijos ir leisti teikti paslaugas.

33. Kai yra kliūčių, dėl kurių gali būti vėluojama, Ministerija per vieną mėnesį nuo deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos praneša pareiškėjui apie vėlavimo priežastį ir numatomo sprendimo, kuris turi būti priimtas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo visų dokumentų gavimo dienos, priėmimo datą.

34. Jeigu Ministerija nustato esminį skirtumą tarp pareiškėjo profesinės kvalifikacijos ir Lietuvos Respublikoje nustatytų architekto rengimo reikalavimų, pareiškėjui suteikiama galimybė įrodyti, kad jis įgijo trūkstamų žinių ar kompetencijos. Ministerija pirmenybę teikia profesinio tinkamumo testui.

35. Paslaugą pareiškėjas gali pradėti teikti per vieną mėnesį nuo Ministerijos priimto sprendimo netikrinti kvalifikacijos ar nuo sprendimo leisti pradėti teikti paslaugas priėmimo dienos.

36. Paslaugą pareiškėjas gali pradėti teikti, jei Ministerija nepriima sprendimo arba nepraneša pareiškėjui apie priežastis, dėl kurių šio sprendimo priėmimas atidedamas šio Tvarkos aprašo 33 ir 35 punkte nustatytais terminais.

37. Kai kvalifikacija patikrinama pagal šio Tvarkos aprašo 34–36 punktų nuostatas, paslauga teikiama naudojant architekto profesinį vardą.

38. Ministerija gali prašyti Įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų suteikti bet kokią informaciją apie pareiškėjo įsisteigimo teisėtumą ir veiklos tinkamumą, taip pat ir dėl kokių nors profesinio pobūdžio drausminių ar baudžiamųjų sankcijų nebuvimo.

39. Paslaugos teikėjas turi iš anksto arba, kai būtina, suteikęs paslaugas, nedelsdamas pranešti socialinio draudimo institucijai apie paslaugas, kurias jis ketina suteikti ar suteikė.

40. Tais atvejais, kai architektūrinė paslauga teikiama naudojant Įsisteigimo valstybės narės suteiktą profesinį vardą arba naudojantis paslaugos teikėjo kvalifikacija, Ministerija gali reikalauti, kad pareiškėjas suteiktų paslaugos gavėjui tokią informaciją:

40.1. registro, kuriame jis įregistruotas, pavadinimą, jo registracijos numerį arba lygiavertes tame registre nurodytas tapatumo nustatymo priemones, jeigu paslaugos teikėjas yra įregistruotas komerciniame registre ar panašiame viešame registre;

40.2. institucijos, įgaliotos teisės aktų nustatyta tvarka išduoti tokį leidimą, pavadinimą ir adresą, jeigu veiklai vykdyti Įsisteigimo valstybėje narėje būtinas leidimas;

40.3. profesinę asociaciją ar panašią instituciją, kurioje įregistruotas paslaugos teikėjas;

40.4. profesinį vardą arba, jei tokio nėra, paslaugos teikėjo formalią kvalifikaciją ir valstybę narę, kurioje ji buvo suteikta;

40.5. pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodą, jeigu paslaugos teikėjas užsiima veikla, kuri apmokestinama PVM;

40.6. duomenis apie bet kokį profesinį draudimą ar kitokias asmenines ar kolektyvines profesinės atsakomybės apsaugos priemones.

 

IV. KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS

 

41. Ministerija gali reikalauti, kad pareiškėjas įvykdytų šias kompensacines priemones:

41.1. baigtų profesinės adaptacijos laikotarpį, trunkantį iki trejų metų; arba

41.2. atliktų profesinio tinkamumo testą.

42. Šio Tvarkos aprašo 41 punkte nurodytos kompensacinės priemonės taikomos, jeigu:

42.1. architektų rengimo kurso, dėl kurio jis pateikia formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė yra bent vienais metais trumpesnė už privalomą Lietuvos Respublikoje;

42.2. baigtas architektų rengimo kursas apima iš esmės skirtingus dalykus negu tie, kurie būtini siekiant gauti formalios kvalifikacijos įrodymą, privalomą Lietuvos Respublikoje.

43. Prižiūrimą praktiką atliekančio ir profesinio tinkamumo testui pasirengti pageidaujančio architekto teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, socialines garantijas ir lengvatas reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai.

44. Jeigu Ministerija reikalaus, kad asmuo baigtų profesinės adaptacijos laikotarpį arba atliktų profesinio tinkamumo testą, ji turi teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti, ar asmens įgytos profesinės patirties metu žinios valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje gali visiškai arba iš dalies kompensuoti iš esmės kitokius skirtingus dalykus.

45. Ministerija siūlo pareiškėjui pasirinkti arba profesinės adaptacijos laikotarpį, arba profesinio tinkamumo testą.

46. Profesinio tinkamumo testą organizuoja Ministerija. Profesinio tinkamumo testai turi būti organizuojami ne rečiau kaip 2 kartus per metus, jeigu yra pareiškėjų. Ministerija, sudaranti šį testą, privalo atsižvelgti į tai, kad pareiškėjas savo kilmės valstybėje narėje arba valstybėje narėje, iš kurios jis yra atvykęs, yra kvalifikuotas specialistas.

47. Ministerija profesinio tinkamumo testui atlikti parengia dalykų sąrašą, kuris sudaromas lyginant architekto rengimo programos dalykus Lietuvos Respublikoje su tais, kurie nurodyti pareiškėjo turimame ar kitame formalios kvalifikacijos įrodyme.

48. Profesinio tinkamumo testas apima architekto rengimo programos dalykus, kurie pasirenkami iš šio Tvarkos aprašo 47 punkte nurodyto sąrašo ir kurių žinios būtinos siekiant užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje.

49. Ministerija raštu informuoja pareiškėją, nurodydama:

49.1. profesinio tinkamumo testą vykdančią instituciją ir jos adresą;

49.2. profesinio tinkamumo testo vykdymo formą ir jo vertinimą;

49.3. profesinio tinkamumo testo organizavimo išlaidų padengimo tvarką;

49.4. kitą reikalingą su profesinio tinkamumo testo vykdymu susijusią informaciją.

50. Ministerija sudaro rekomenduojamos literatūros sąrašą ir pateikia jį pareiškėjui.

51. Ministerija privalo ne vėliau kaip per mėnesį nuo testo atlikimo dienos jį įvertinti ir apie laikymo rezultatus informuoti pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį.

52. Neišlaikęs profesinio tinkamumo testo, pareiškėjas nustatyta tvarka gali laikyti šį testą pakartotinai.

53. Profesinio tinkamumo testo organizavimo išlaidų kainą pareiškėjas sumoka profesinio tinkamumo testą vykdančiai institucijai.

54. Įstaiga (institucija, organizacija), organizuojanti architekto profesinės adaptacijos laikotarpį, privalo atsižvelgti į tai, kad pareiškėjas savo kilmės valstybėje narėje arba valstybėje narėje, iš kurios jis atvyko, yra architektas.

55. Ministerija privalo užtikrinti, kad:

55.1. profesinės adaptacijos laikotarpis neviršytų trejų metų;

55.2. pareiškėjas būtų informuotas apie profesinės adaptacijos laikotarpio organizavimo tvarką;

55.3. būtų rekomenduotos įstaigos (institucijos, organizacijos), kuriose pareiškėjas gali atlikti profesinės adaptacijos laikotarpį.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

56. Sprendimas dėl pareiškėjo profesinės kvalifikacijos pripažinimo arba jo nebuvimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

_________________


 

Architekto profesinės kvalifikacijos

pripažinimo norint užsiimti architekto

profesine veikla ar laikinai arba

vienkartinai teikti architektūrines

paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos

aprašo

1 priedas

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Lytis:

 

mot.

 

vyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso / Asmens tapatybės kortelės numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankstesnis vardas / pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė

 

Lietuvos Respublikos

 

Kita (parašyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

Gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namas

 

 

 

 

Butas

 

 

 

 

Pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestas / Vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

(adresatas)

 

PARAIŠKA
DĖL ARCHITEKTO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT UŽSIIMTI ARCHITEKTO PROFESINE VEIKLA LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

_______________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau pripažinti mano profesinę kvalifikaciją:_________________________________

Profesinės kvalifikacijos pripažinimo tikslas:___________________________________

___________________________________________________________________________

(reglamentuojama profesija arba profesinė veikla, pagal kurią norite dirbti Lietuvos Respublikoje, ar kita)

 

I. DUOMENYS APIE IŠSILAVINIMĄ (Išvardykite švietimo institucijas, kuriose įgytas išsilavinimas)

 

Formalios kvalifikacijos įrodymą išdavusios švietimo įstaigos pavadinimas ir adresas

Mokytasi ir (ar) studijuota

Formalios Mokymosi kvalifikacijos

Formalios kvalifikacijos įrodyme įrašyta profesinė kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

nuo

iki

ir (ar) studijų forma1

Įrodymo pavadinimas

(įrašyti originalo kalba)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

1 D – dieninė, N – neakivaizdinė, V – vakarinė, NT – nuotolinė.

 

 

II. PROFESINĖ PATIRTIS

(Profesija arba profesinė veikla, kuria užsiėmėte per paskutinius penkerius metus. Jeigu pildote šią dalį, pridėkite dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) Jūsų profesinę patirtį ir trukmę)

 

Profesinė patirtis

Darbinės veiklos trukmė

(metai, mėnuo)

Pareigos

Institucijos (įstaigos) pavadinimas

Valstybė

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PAPILDOMA INFORMACIJA

(Informacija apie kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos Jūsų profesinės kvalifikacijos pripažinimui)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

IV. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO ĮGALIOTĄ ASMENĮ (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo)

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

Gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namas

 

 

 

 

Butas

 

 

 

 

Pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestas / Vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SUTIKIMAS

 

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(pareiškėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė)

esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir sutinku, kad kompetentinga institucija kreiptųsi į valstybines ir (ar) privačias įstaigas (institucijas, įmones, organizacijas ar kt.) dėl informacijos apie mane (mane įgaliojusį asmenį) ir mano (mane įgaliojusio asmens) turimą profesinę kvalifikaciją.

Sutinku, kad atitinkama kompetentinga institucija vertintų mano (mane įgaliojusio asmens) profesinę kvalifikaciją.

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi.

 

______________                     ______________________

(parašas)                                   (vardas ir pavardė)

 

PRIDEDAMA*:

 

£[]

1.

Asmens pilietybę įrodantis dokumentas.

£[]

2.

Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai).

£[]

3.

Dokumentas (-ai), liudijantis (-ys) rengimo trukmę ir turinį (jei neatitinka Įstatymo 5 priedo 5.7.1 punkte nurodytų formalios kvalifikacijos įrodymams keliamų reikalavimų).

£[]

4.

Dokumentas (-ai), susijęs (-ę) su architekto kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra).

£[]

5.

Formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentas (-ai) (jeigu tokie yra).

£[]

6.

Kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys architekto profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra) (asmens veiklos architektūrinį pobūdį patvirtinantis jo kilmės valstybės narės suteiktas atestatas, mokslo laipsnis, svarbesnių parengtų projektų sąrašas architektūros srityje).

£[]

7.

Pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi).

£[]

8.

Dokumentas, išduotas kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, nurodantis, kad pareiškėjas faktiškai ir teisėtai užsiėmė architekto veikla kilmės valstybės narės teritorijoje ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

£[]

9.

Dokumentas, išduotas kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, patvirtinantis, kad šiems formalios kvalifikacijos įrodymams taikoma 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL 2005 L 255, p. 22) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/100/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo, adaptuojančia tam tikras direktyvas laisvo asmenų judėjimo srityje (OL 2006 L 363, p. 141).

£[]

10.

Įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo.

£[]

11.

Profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).

 

___________________

* Pastabos:

1. Prašome pažymėti tik pateikiamus dokumentus.

2. Siunčiant paštu dokumentų kopijos turi būti patvirtintos nustatyta tvarka (notaro ar atitinkamos institucijos).

3. Dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą o vertimas patvirtintas asmens, išvertusio dokumentą parašu.

 

______________                     ______________________

(parašas)                                   (vardas ir pavardė)

 

_________________


 

Architekto profesinės kvalifikacijos

pripažinimo norint užsiimti architekto

profesine veikla ar laikinai arba

vienkartinai teikti architektūrines

paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos

aprašo

2 priedas

 

LAIKINAI ARBA VIENKARTINAI TEIKIAMŲ ARCHITEKTŪRINIŲ PASLAUGŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE DEKLARACIJA1

 

______________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

1. Ši deklaracija pildoma:

£[] Pirmą kartą teikiant paslaugas Lietuvos Respublikoje (prašome užpildyti 2–5 punktus)

£[] Kartą per metus atnaujinant deklaraciją2 (prašome užpildyti 2–5 punktus)

____________________

1 Prašome turėti šios deklaracijos kopiją. Jūs turėsite pateikti šią deklaraciją jeigu ateityje norėsite teikti laikinas arba vienkartines architektūrines paslaugas.

2 Prašome pridėti ankstesnės ir pirmosios deklaracijos kopijas.

 

2. Paslaugų teikėjo asmens duomenys:

2.1. Vardas (-ai) ir pavardė (-ės)................................................

2.2. Pilietybė (-ės):

 

£[]AT

£[]BE

£[]CY

£[]CZ

£[]DE

£[]DK

£[]EE

£[]EL

£[]ES

£[]FI

£[]FR

£[]HU

£[]IE

£[]IT

£[]LT

£[]LV

£[]LU

£[]MT

£[]NL

£[]PL

£[]PT

£[]SI

£[] SK

£[] SE

£[]UK

£[]BG

£[]RO

£[]IS

£[]LI

£[]NO

Kita (-os)......................................................................

 

2.3. Paso/asmens tapatybės kortelės numeris: Valstybė.......................................

Valstybė...........................................

Valstybė...........................................

 

2.4. Lytis:                £[] Vyras                        £[] Moteris

 

2.5. Gimimo metai: £[]£[]£[]£[] £[]£[] £[]£[]

metai/mėnuo/diena

 

2.6. Gimimo vieta:                    Miestas/vietovė: ................................................

£[]AT

£[]BE

£[]CY

£[]CZ

£[]DE

£[]DK

£[]EE

£[]EL

£[]ES

£[]FI

£[]FR

£[]HU

£[]IE

£[]IT

£[]LT

£[]LV

£[]LU

£[]MT

£[]NL

£[]PL

£[]PT

£[]SI

£[] SK

£[] SE

£[]UK

£[]BG

£[]RO

£[]IS

£[]LI

£[]NO

Kita .............................................................................

 

2.7. Kontaktiniai duomenys įsisteigimo valstybėje narėje (privaloma):

Adresas: .............................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): .............................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): .............................

El. paštas: .............................

 

2.8. Kontaktiniai duomenys Lietuvos Respublikoje (jei galite, nurodykite):

Adresas: .............................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): .............................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): .............................

El. paštas: .............................

 

3. Deklaruojama profesinė veikla:

3.1. Profesinė veikla, kuria užsiimate valstybėje narėje3, kurioje esate įsisteigęs:

.............................

.............................

.............................

 

3.2. Profesinė veikla, kuria Jūs norite užsiimti Lietuvos Respublikoje:

.............................

.............................

.............................

____________________

3 Prašome nurodyti profesijos pavadinimą tos valstybės narės kalba, kurioje esate įsisteigęs, ir lietuvių kalba ir/arba viena iš šių kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių.

 

4. Teisėtas įsisteigimas vienoje ar daugiau valstybių narių:

Šioje deklaracijoje „teisėtas įsisteigimas“ – užsiėmimas architekto profesine veikla įsisteigimo valstybėje narėje, kai nėra jokių profesinių ir administracinių draudimų, net ir laikinų. Asmenims, įgijusiems architekto profesinę kvalifikaciją trečiosiose šalyse, teisėto įsisteigimo nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai tokie asmenys yra įgiję bent 3 metų per paskutiniuosius 5 metus profesinę patirtį valstybėje narėje, kuri pripažino tokių architektų profesinę kvalifikaciją, remiantis nacionaliniais teisės aktais (Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 3 dalis).

 

4.1. Ar Jūs teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje užsiimti architekto profesine veikla ?

£[] Taip                     £[] Ne

 

Jei atsakėte „taip“, kurioje valstybėje narėje Jūs esate teisėtai įsisteigęs?

£[]AT

£[]BE

£[]CY

£[]CZ

£[]DE

£[]DK

£[]EE

£[]EL

£[]ES

£[]FI

£[]FR

£[]HU

£[]IE

£[]IT

£[]LT

£[]LV

£[]LU

£[]MT

£[]NL

£[]PL

£[]PT

£[]SI

£[] SK

£[] SE

£[]UK

£[]BG

£[]RO

£[]IS

£[]LI

£[]NO

Jei „ne“, prašome paaiškinti: ...........................................

 

4.2. Ar Jus priklausote architektų profesinei asociacijai ar lygiavertei organizacijai įsisteigimo valstybėje narėje?

 

£[] Taip                     £[] Ne

Jei Jūs atsakėte taip, prašome įvardinti, kuriai, nurodyti kontaktinius duomenis ir Jūsų registracijos numerį joje (jei yra).

.............................

.............................

.............................

 

Ar Jūs esate patvirtintas ir (ar) prižiūrimas įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos?

 

£[] Taip                     £[] Ne

Jei jūs atsakėte „taip“, prašome įvardinti, kurios, ir nurodyti jos (jų) kontaktinius duomenis.

.............................

.............................

.............................

 

Jei esate įsisteigęs daugiau nei vienoje valstybėje narėje, prašome pateikti informaciją apie laikinų arba vienkartinų paslaugų teikimą Lietuvos Respublikoje kiekvienai įsisteigimo valstybei narei.

 

5. Profesinis draudimas

5.1. Ar Jūs turite draudimą, susijusį su profesine atsakomybe, atsirandančia užsiimant architekto profesine veikla?

£[] Taip                     £[] Ne

Jei taip, prašome nurodyti detalesnę informaciją apie draudimą:

Draudimo kompanijos pavadinimas: .............................

Sutarties numeris: .............................

 

Komentarai: .............................

 

5.2. Ar Jūs turite kitą asmeninę arba kolektyvinę apsaugą susijusią su profesine atsakomybe, atsirandančia užsiimant architekto profesine veikla?

£[] Taip                     £[] Ne

Jei taip, prašome nurodyti detalesnę informaciją: .............................

 

Komentarai: .............................

 

6. Dokumentai, pridedami prie šios deklaracijos4:

6.1. Prašome pažymėti dokumentą (-us), pridedamus prie šios deklaracijos:

£[] Asmens pilietybę įrodantis dokumentas

£[] Dokumentas, patvirtinantis teisėtą įsisteigimą

£[] Profesinės kvalifikacijos įrodymai

___________________

4 Ši dalis pildoma pirmą kartą teikiant laikinas arba vienkartines paslaugas Lietuvos Respublikoje.

 

7. Atnaujinta informacija (pildoma, kai ši deklaracija yra atnaujinama)5

7.1. Kokiais periodais Jūs teikėte paslaugas Lietuvos Respublikoje (metai/mėnuo/diena)?

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[] iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[] iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[] iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[] iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[] iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

 

Komentarai: .............................

7.2. Prašome įvardinti konkrečias profesines veiklas, kuriomis užsiėmėte teikdamas architektūrines paslaugas.

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

____________________

5 Ši dalis pildoma atnaujinant deklaraciją.

 

8. Kiti komentarai

...............................................................................................

...............................................................................................

 

______________                     ______________________

(parašas)                                   (vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-102, 2007-02-15, Žin., 2007, Nr. 23-895 (2007-02-22), i. k. 107301MISAK00D1-102

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-131 "Dėl Architekto diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-507, 2008-09-29, Žin., 2008, Nr. 114-4373 (2008-10-04), i. k. 108301MISAK00D1-507

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-131 "Dėl Architekto diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo" pakeitimo