Suvestinė redakcija nuo 2019-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 70-3624, i. k. 112301MISAK00D1-526

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ARCHITEKTO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 18 d. Nr. D1-526

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo pavyzdinio tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 1069, 7 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ 1.1.1 papunkčiu, Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17 punktu ir Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-39 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo pavyzdinio tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-499, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20560

 

1. S u d a r a u  šios sudėties Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisiją (toliau – Komisija):

Marius Narmontas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vadovas, Komisijos pirmininkas;

Daiva Veličkaitė – Lietuvos architektų rūmų pirmininkė, Komisijos pirmininko pavaduotoja.

Nariai:

Romualdas Kučinskas – Vilniaus dailės akademijos Aukštųjų studijų fakulteto dekanas;

Darius Linartas – Lietuvos architektų sąjungos atstovas;

Liutauras Nekrošius – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto dekanas;

Algimantė Treinienė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyresnioji patarėja;

Kęstutis Zaleckis – Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto profesorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-128, 2015-02-18, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14883

Nr. D1-93, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02714

Nr. D1-629, 2016-09-19, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23685

Nr. D1-871, 2017-10-26, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17018

Nr. D1-230, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06855

 

2. T v i r t i n u Komisijos nuostatus (pridedama).

3. S k i r i u  Gintarę Dubickaitę, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyriausiąją specialistę, Komisijos sekretore.

Papildyta punktu:

Nr. D1-871, 2017-10-26, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17018

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-230, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06855

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-526

 

ARCHITEKTO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS VERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-499, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20560

 

1. Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo tvarką, jos funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką.

2. Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisija (toliau – Komisija) nagrinėja Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių narių, Europos Ekonominės Erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau – valstybė narė) bei trečiųjų šalių piliečių (toliau – Pareiškėjas) architekto profesinės kvalifikacijos, įgytos užsienio valstybėje, paraiškas pripažinti architekto profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikoje (toliau – Paraiška) bei teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (toliau – Ministerija) išvadas dėl Pareiškėjo profesinės kvalifikacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-128, 2015-02-18, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14883

Nr. D1-499, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20560

 

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu (toliau – Įstatymas), Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu 2004 m. kovo 25 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu 2012 m. sausio 16 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-39 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo pavyzdinio tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais teisės aktais ir Nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-499, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20560

 

4. Komisijos sudėtis tvirtinama aplinkos ministro įsakymu, kuris skelbiamas teisės aktų registre (TAR).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-128, 2015-02-18, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14883

 

5. Komisiją sudaro ne daugiau kaip 7 nariai (įskaitant Komisijos pirmininką):

5.1. Komisijos pirmininku skiriamas Ministerijos atstovas;

5.2. Komisijos pirmininko pavaduotoju skiriamas Lietuvos architektų rūmų (toliau – Rūmai) pirmininkas;

5.3. Komisijos nariais skiriami:

5.3.1. Ministerijos atstovas;

5.3.2. vienas Lietuvos architektų sąjungos atstovas;

5.3.3. trys Lietuvos Respublikos aukštųjų universitetinių mokyklų, rengiančių architektus (Kauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Vilniaus dailės akademijos) (toliau – Mokyklos), atstovai (po vieną iš kiekvienos Mokyklos);

5.4. Komisijos sekretoriumi skiriamas Ministerijos atstovas (toliau – Komisijos sekretorius).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-871, 2017-10-26, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17018

Nr. D1-230, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06855

 

6. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principu, asmenine Komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą bei sprendimų priėmimo nešališkumu.

 

II SKYRIUS
KOMISIJOS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-499, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20560

 

7. Komisija vykdo šias funkcijas:

7.1. nagrinėja Pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pateiktą Paraišką ir dokumentus;

7.2. vertina Pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pateiktą Paraišką ir dokumentus;

7.3. teikia Ministerijai išvadą dėl Pareiškėjo profesinės kvalifikacijos;

7.4. siūlo Ministerijai priimti vieną iš šių sprendimų:

7.4.1. pripažinti profesinę kvalifikaciją;

7.4.2. nepripažinti profesinės kvalifikacijos ir nurodyti motyvuotas atsisakymo priežastis;

7.4.3. skirti Pareiškėjui kompensacinę priemonę: profesinės adaptacijos laikotarpį, trunkantį iki trejų metų ar profesinio tinkamumo testą.

8. Komisijos pareigos:

8.1. tikrinti Pareiškėjo pateiktus dokumentus:

8.1.1. ar profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti pateikta Paraiška ir būtini dokumentai;

8.1.2. ar Pareiškėjas (ar jo įgaliotas asmuo) ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo Komisijos ar Ministerijos kreipimosi dienos pateikė trūkstamus ir (arba) papildomus profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti būtinus dokumentus ar jų vertimą;

8.1.3. ar trečiosios šalies, Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės arba Šveicarijos Konfederacijos institucijos (toliau – Institucija) Ministerijai pateikė atsakymus į užklausas dėl papildomos informacijos, susijusios su Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais, būtinos profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti, arba pateikė tikslų ir išsamų atsakymą;

8.2. vertinti Pareiškėjo profesinę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus:

8.2.1. ar architekto rengimo kurso, dėl kurio Pareiškėjas pateikia formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė nėra daugiau nei vienais metais trumpesnė už privalomą Lietuvos Respublikoje, kai profesinė kvalifikacija įgyta trečiojoje šalyje;

8.2.2. ar Pareiškėjo baigtas architekto rengimo kursas neapima mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų ir atitinkamai kiekvieno dalyko kreditų skaičiaus (jeigu jie yra), negu tie, kurie būtini siekiant gauti formalios architekto kvalifikacijos įrodymą, privalomą Lietuvos Respublikoje, kai profesinė kvalifikacija įgyta trečiojoje šalyje;

8.2.3. ar Pareiškėjo baigtas architekto rengimas neapima iš esmės skirtingų dalykų negu tie, kurie nurodyti formalios kvalifikacijos įrodyme, kurio reikalauja Lietuvos Respublika, kai profesinė kvalifikacija įgyta valstybėje narėje ir pripažįstama pagal Įstatymo III dalies I skyriuje nustatytą bendrąją formalios kvalifikacijos įrodymų pripažinimo sistemą;

8.2.4. ar architekto profesija Lietuvos Respublikoje neapima vienos ar daugiau architekto profesinės veiklos rūšių, kurių neturi architekto profesija Pareiškėjo kilmės valstybėje narėje, ir dėl to reikalaujama baigti rengimą, kuris apima iš esmės skirtingus dalykus, negu tie, kurie nurodyti Pareiškėjo kompetenciją patvirtinančiame dokumente ar formalios kvalifikacijos įrodyme, kai profesinė kvalifikacija įgyta valstybėje narėje ir pripažįstama pagal Įstatymo III dalies I skyriuje nustatytą bendrąją formalios kvalifikacijos įrodymų pripažinimo sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-499, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20560

 

8.3. pateikti išvadą dėl Pareiškėjo profesinės kvalifikacijos;

8.4. sudaryti profesinio tinkamumo testui dalykų sąrašą, kuris parengiamas lyginant architekto rengimo programos dalykus Lietuvos Respublikoje su tais, kurie nurodyti Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodyme (-uose) ir (ar) jo priede su išklausytų disciplinų pavadinimais ir kreditų skaičiumi (jeigu jie yra);

8.5. parengti pasiūlymus dėl profesinio tinkamumo testą vykdančios institucijos, profesinio tinkamumo testo vykdymo formos ir jo vertinimo, profesinio tinkamumo testo vykdymo išlaidų padengimo tvarkos;

8.6. pateikti pasiūlymus dėl profesinės adaptacijos laikotarpio organizavimo, jo rezultatų vertinimo taisyklių, prižiūrimos praktikos atliekančio asmens teisių ir pareigų profesinės adaptacijos laikotarpiu;

8.7. savo funkcijas vykdyti, laikantis šių nuostatų 3 punkte nustatytų teisės aktų reikalavimų.

9. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

9.1. pareikalauti, kad Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateiktų trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus, susijusius su jo profesinės kvalifikacijos vertinimu;

9.2. kreiptis į kitas Institucijas dėl papildomos informacijos, susijusios su Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais, pateikimo;

9.3. pakartotinai kreiptis į Nuostatų 9.2 punkte nurodytas Institucijas, jei per 3 mėnesius nuo Komisijos ar Ministerijos kreipimosi dienos iš šių Institucijų negautas atsakymas į užklausą dėl informacijos, susijusios su Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais, būtinos profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti, arba gautas netikslus ar neišsamus atsakymas;

9.4. nenagrinėti Paraiškos, jei Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo ir (arba) kitos Institucijos nepateikė Komisijai ir (arba) Ministerijai trūkstamų ir (arba) papildomų dokumentų ar informacijos per 3 mėnesius nuo Komisijos ar Ministerijos kreipimosi dienos;

9.5. nepripažinti Pareiškėjo profesinės kvalifikacijos ir nurodyti motyvuotas atsisakymo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-871, 2017-10-26, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17018

 

III SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-499, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20560

 

10. Komisijos darbo forma yra posėdžiai, kuriems vadovauja komisijos pirmininkas, o, kai jo nėra, – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisijos posėdžiai vyksta ir jos sprendimai yra teisėti, kai posėdžiuose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Komisijos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo daugiau negu pusė posėdyje dalyvavusių komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko (arba Komisijos pirmininko pavaduotojo, kai Komisijos pirmininko nėra) balsas. Narys, be pateisinamos priežasties neatvykęs į Komisijos posėdį daugiau kaip 3 kartus iš eilės, praranda teisę dalyvauti Komisijos darbe. Komisijos pirmininkas protokoliniu sprendimu nušalina jį nuo darbo Komisijoje ir teikia siūlymą aplinkos ministrui dėl tokio nario pašalinimo iš Komisijos personalinės sudėties. Aplinkos ministras, atsižvelgdamas į siūlymą, priima sprendimą dėl Komisijos sudėties pakeitimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-871, 2017-10-26, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17018

 

11. Komisijos posėdžiai protokoluojami, protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius. Esant aplinkybėms, dėl kurių sukviesti Komisijos posėdžio Nuostatų 16 punkte numatytais terminais neįmanoma, Komisijos pirmininko siūlymu Komisijos sprendimas dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo gali būti priimtas rašytinių Komisijos narių išvadų pateikimo būdu. Šiuo atveju Komisijos nariai pateikia rašytinę išvadą Komisijos pirmininkui su Pareiškėjo pateiktų dokumentų aprašymu ir siūlomu sprendimu. Komisijos narių pasirašytos išvados pridedamos prie posėdžio protokolo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-499, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20560

 

12. Apie posėdį Komisijos nariams pranešama raštu ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki posėdžio dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-128, 2015-02-18, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14883

 

13. Komisijos darbą organizuoja, rengia posėdžiams medžiagą, vykdo susirašinėjimą ir informacijos suteikimą Komisijos sekretorius.

14. Komisijos sekretorius patvirtina apie Paraiškos gavimą per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos ir praneša Pareiškėjui apie trūkstamus dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-871, 2017-10-26, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17018

 

15 Komisijos sekretorius raštu ar el. paštu pareikalauja, kad Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateiktų trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus, susijusius su jo profesinės kvalifikacijos vertinimu, ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo pareikalavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-871, 2017-10-26, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17018

 

16. Komisijos posėdis organizuojamas ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo Nuostatų 18 punkte nurodytų rašytinių išvadų ar įvertinimų ir išvadų gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-128, 2015-02-18, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14883

 

17. Komisijos sekretorius, gavęs visus Pareiškėjo dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikia Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymo dokumentus nagrinėti Komisijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-128, 2015-02-18, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14883

Nr. D1-499, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20560

 

18. Mokyklų įgalioti atstovai Komisijoje ne vėliau kaip per 15 darbo dienų pateikia Komisijai išvadą:

18.1. ar Pareiškėjo baigto architekto rengimo kurso trukmė nėra daugiau nei vieneriais metais trumpesnė už privaloma Lietuvos Respublikoje ir ar baigtas rengimo kursas apima ne mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų ir atitinkamai kiekvieno dalyko kreditų skaičiaus (jeigu jie yra), negu tie, kurie būtini siekiant gauti formalios kvalifikacijos įrodymą, privalomą Lietuvos Respublikoje, lyginant su savo mokyklos architekto rengimo programa, kai profesinė kvalifikacija įgyta trečiojoje šalyje;

18.2. ar Pareiškėjo baigtas architekto rengimas apima iš esmės skirtingus dalykus, negu tie, kurie nurodyti architekto formalios kvalifikacijos įrodyme, kurio reikalauja Lietuvos Respublika, ar architekto profesija Lietuvos Respublikoje apima vieną ar daugiau architekto profesinės veiklos rūšių, kurių neturi architekto profesija Pareiškėjo kilmės valstybėje narėje, ir dėl to reikalaujama baigti rengimą, kuris apima iš esmės skirtingus dalykus, negu tie, kurie nurodyti Pareiškėjo kompetenciją patvirtinančiame dokumente ar formalios kvalifikacijos įrodyme, kai profesinė kvalifikacija įgyta valstybėje narėje ir pripažįstama pagal Įstatymo III dalies I skyriuje nustatytą bendrąją formalios kvalifikacijos įrodymų pripažinimo sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-128, 2015-02-18, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14883

Nr. D1-499, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20560

 

19. Komisija Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymo dokumentus nagrinėja atsižvelgusi į mokyklų įgaliotų atstovų Komisijoje pateiktas išvadas ir Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 44 straipsnyje nustatytus būtiniausius architekto rengimo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-128, 2015-02-18, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14883

Nr. D1-499, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20560

 

20. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Komisijos sekretorius Pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį raštu ar el. paštu informuoja apie numatomą Komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki posėdžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-871, 2017-10-26, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17018

 

21. Jeigu Komisija priėmė sprendimą paprašyti Ministerijos kreiptis į Institucijas dėl papildomos informacijos, susijusios su Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais, pateikimo, Komisijos sekretorius Pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį raštu ar el. paštu informuoja apie Ministerijos kreipimąsi.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-871, 2017-10-26, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17018

 

22. Komisija, išnagrinėjusi Pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pateiktą Paraišką ir dokumentus, pateikia išvadą dėl Pareiškėjo profesinės kvalifikacijos ir siūlo Ministerijai priimti vieną iš Nuostatų 7.4 punkte nurodytų sprendimų.

23. Komisija gali siūlyti Ministerijai priimti sprendimą nepripažinti Pareiškėjo profesinės kvalifikacijos, jeigu:

23.1. architekto rengimo kurso, dėl kurio Pareiškėjas pateikia formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė – daugiau nei vienais metais trumpesnė už privalomą Lietuvos Respublikoje, kai profesinė kvalifikacija įgyta trečiojoje šalyje;

23.2. Pareiškėjo baigtas architekto rengimo kursas apima mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų ir atitinkamai kiekvieno dalyko kreditų skaičiaus (jeigu jie yra), negu tie, kurie būtini siekiant gauti formalios architekto kvalifikacijos įrodymą, privalomą Lietuvos Respublikoje, kai profesinė kvalifikacija įgyta trečiojoje šalyje;

23.3 jeigu paaiškėja, kad architekto profesinė veikla, kuria norėdamas užsiimti prašo pripažinti kvalifikaciją, neatitinka Pareiškėjo įgytos kvalifikacijos valstybėje narėje, kai pripažįstama kvalifikacija įgyta valstybėje narėje pagal Įstatymo III dalies I skyriuje nustatytą bendrąją formalios kvalifikacijos įrodymų pripažinimo sistemą;

23.4. Pareiškėjas (ar jo įgaliotas asmuo) per Nuostatų 15 punkte nustatytą terminą nepateikia trūkstamų ir (arba) papildomų profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti būtinų dokumentų ar jų vertimo;

23.5. Institucija Ministerijai nepateikia atsakymo į pakartotinę užklausą dėl papildomos informacijos, susijusios su Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais, būtinos profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti, arba pateikia netikslų ir neišsamų atsakymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-499, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20560

 

24. Komisija išvadą dėl Nuostatų 22 punkte nurodytų sprendimų priėmimo pateikia Ministerijai kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos posėdžio dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-128, 2015-02-18, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14883

 

IV SKYRIUS
KOMPENSACINIŲ PRIEMONIŲ SKYRIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-499, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20560

 

25. Jeigu Komisija siūlo Ministerijai priimti sprendimą skirti Pareiškėjui kompensacinę priemonę, ji turi pasiūlyti Pareiškėjui pasirinkti vieną iš jų:

25.1. profesinės adaptacijos laikotarpį, trunkantį iki trejų metų;

25.2. profesinio tinkamumo testą.

26. Nuostatų 25 punkte nurodytos kompensacinės priemonės taikomos, jeigu:

26.1. architekto rengimo kurso, dėl kurio Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateikia formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė – ne daugiau nei vieneriais metais trumpesnė už privalomą Lietuvos Respublikoje, kai profesinė kvalifikacija įgyta trečiojoje šalyje;

26.2. baigtas architekto rengimo kursas apima ne mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų ir atitinkamai kiekvieno dalyko kreditų skaičiaus (jeigu jie yra), negu tie, kurie būtini siekiant gauti formalios architekto kvalifikacijos įrodymą, privalomą Lietuvos Respublikoje, kai profesinė kvalifikacija įgyta trečiojoje šalyje;

26.3. baigtas architekto rengimas apima iš esmės skirtingus dalykus negu tie, kurie nurodyti architekto formalios kvalifikacijos įrodyme, kurio reikalauja Lietuvos Respublika, kai profesinė kvalifikacija įgyta valstybėje narėje ir pripažįstama pagal Įstatymo III dalies I skyriuje nustatytą bendrąją formalios kvalifikacijos įrodymų pripažinimo sistemą;

26.4. architekto profesija Lietuvos Respublikoje apima vieną ar daugiau architekto profesinės veiklos rūšių, kurių neturi architekto profesija Pareiškėjo kilmės valstybėje narėje, ir dėl to reikalaujama baigti rengimą, kuris apima iš esmės skirtingus dalykus, negu tie, kurie nurodyti Pareiškėjo kompetenciją patvirtinančiame dokumente ar formalios kvalifikacijos įrodyme, kai profesinė kvalifikacija įgyta valstybėje narėje ir pripažįstama pagal Įstatymo III dalies I skyriuje nustatytą bendrąją formalios kvalifikacijos įrodymų pripažinimo sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-499, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20560

 

27. Komisija, siūlydama Ministerijai skirti vieną iš kompensacinių priemonių, privalo atsižvelgti į tai, kad Pareiškėjas savo kilmės šalyje, iš kurios jis atvyko, yra architektas.

28. Komisija pateikia Ministerijai pasiūlymus dėl profesinio tinkamumo testo atlikimo ir sudaro dalykų sąrašą, kuris parengiamas lyginant architekto rengimo programos dalykus Lietuvos Respublikoje su tais, kurie nurodyti Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodyme (-uose) ir (ar) jo priede su išklausytų disciplinų pavadinimais ir kreditų skaičiumi (jeigu jie yra).

29. Profesinio tinkamumo testas apima architekto rengimo programos dalykus, kurie pasirenkami iš Nuostatų 28 punkte nurodyto sąrašo ir kurių žinios būtinos siekiant užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje.

30. Jeigu Pareiškėjas pageidauja atlikti profesinio tinkamumo testą, Komisija parengia pasiūlymus dėl profesinio tinkamumo testą vykdančios institucijos, profesinio tinkamumo testo vykdymo formos ir jo vertinimo, profesinio tinkamumo testo vykdymo išlaidų padengimo tvarkos ir informuoja Ministeriją, nurodydama:

30.1. profesinio tinkamumo testą vykdančią instituciją ir jos adresą;

30.2. profesinio tinkamumo testo vykdymo formą ir jo vertinimą;

30.3. profesinio tinkamumo testo vykdymo išlaidų padengimo tvarką;

30.4. kitą reikalingą su profesinio tinkamumo testo vykdymu susijusią informaciją.

31. Komisija privalo ne vėliau kaip per mėnesį nuo profesinio tinkamumo testo atlikimo dienos jį įvertinti ir rezultatus pateikti Ministerijai, kuri apie rezultatus raštu informuoja Pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį.

32. Neišlaikęs profesinio tinkamumo testo, Pareiškėjas gali laikyti šį testą pakartotinai.

33. Profesinio tinkamumo testo vykdymo išlaidas Pareiškėjas sumoka profesinio tinkamumo testą vykdančiai institucijai pagal jos nustatytus įkainius.

34. Jeigu Pareiškėjas pageidauja pasirinkti profesinės adaptacijos laikotarpį, Komisija pateikia Ministerijai pasiūlymus dėl profesinės adaptacijos laikotarpio organizavimo, jo rezultatų vertinimo taisyklių, prižiūrimos praktikos atliekančio asmens teisių ir pareigų profesinės adaptacijos laikotarpiu.

35. Komisija privalo ne vėliau kaip per mėnesį nuo profesinės adaptacijos laikotarpio pasibaigimo dienos įvertinimo rezultatus pateikti Ministerijai, kuri raštu apie rezultatus informuoja Pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį.

36. Pareiškėjas, išlaikęs profesinio tinkamumo testą ar pasibaigus profesinės adaptacijos laikotarpiui, per 10 darbo dienų nuo įvertinimo gavimo pateikia Ministerijai paraišką pakartotinai įvertinti ir pripažinti jo profesinę kvalifikaciją.

37. Komisija, gavusi paraišką pakartotinai įvertinti ir pripažinti Pareiškėjo profesinę kvalifikaciją, siūlo Ministerijai priimti galutinį sprendimą, nurodytą Nuostatų 7.4.1 arba 7.4.2 punkte, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo paraiškos pakartotinai įvertinti ir pripažinti profesinę kvalifikaciją gavimo.

 

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-499, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20560

 

38. Pareiškėjas, nesutinkantis su Komisijos sprendimu, gali jį apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-499, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20560

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-128, 2015-02-18, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14883

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. D1-526 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-93, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02714

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. D1-526 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-499, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20560

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. D1-526 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-629, 2016-09-19, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23685

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. D1-526 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-871, 2017-10-26, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17018

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. D1-526 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-230, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06855

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. D1-526 „Dėl architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo