Suvestinė redakcija nuo 2022-04-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23292

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS  apie asmenIS, siekiančiUS eiti arba einančiUS pareigas VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTE, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose LIETUVOS RESPUBLIKOS TEIKIMU, pateikimo TVARKOS APRAŠO IR PRAŠYMŲ PATEIKTI INFORMACIJĄ FORMŲ TVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio 10 d.  Nr. 2-231

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 16 dalimi:

1.  T v i r t i n u:

1.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas viešojo sektoriaus subjekte, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu, pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).

1.2. Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, einantį pareigas viešojo sektoriaus subjekte, formą (pridedama).

1.3. Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas viešojo sektoriaus subjekte, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu, formą (pridedama).

2.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios:

2.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. 2-366 „Dėl rekomendacijų dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimo patvirtinimo“.

2.2. STT direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. 2-290 „Dėl prašymų pateikti informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, Europos Sąjungos arba tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu, formų ir pateikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

3.  Skelbiu šį įsakymą:

3.1. Teisės aktų registre.

3.2. STT interneto svetainėje.

4.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus jo 3 punktą, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

Direktorius                                                                                                                Žydrūnas Bartkus

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų

tyrimų tarnybos direktoriaus

2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 2-231

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

Informacijos apie asmenIS, siekiančiUS eiti arba einančiUS pareigas VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTE, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose LIETUVOS RESPUBLIKOS TEIKIMU, pateikimo tvarkos aprašas

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas viešojo sektoriaus subjekte, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu (toliau – asmenys), pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos rinkimo, patikrinimo ir pateikimo į pareigas asmenį skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam viešojo sektoriaus subjekto vadovui, kolegialaus valdymo organo vadovui arba valstybės politikui (toliau – į pareigas asmenį skiriantis, teikiantis ar paskyręs subjektas) tvarką.

2.    STT informaciją renka ir pateikia asmenį į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui:

2.1. kai yra gautas asmenį į pareigas skiriančio ar teikiančio subjekto rašytinis prašymas, kurio pateikimas STT yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 17 straipsnio 4 dalį;

2.2. kai yra gautas asmenį į pareigas skiriančio ar teikiančio subjekto rašytinis prašymas dėl asmenų, kurie skiriami ar teikiami į KPĮ 17 straipsnio 5 dalyje nurodytame sąraše įtrauktas, kitas nei išvardyta KPĮ 17 str. 4 dalyje, viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų pareigybes;

2.3. kai yra gautas asmenį į pareigas paskyrusio subjekto motyvuotas rašytinis prašymas dėl asmenų, einančių KPĮ 17 straipsnio 4 dalyje, išskyrus šios dalies 2 punktą, nurodytas pareigas arba kitas pareigas, kurios yra įtrauktos į Aprašo 2.2 papunktyje nurodytą sąrašą.

3.  Tvarkant asmens duomenis, gautus šio Aprašo nustatyta tvarka yra vadovaujamasi KPĮ 27 straipsnyje nurodytais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Asmens duomenys yra tvarkomi nusikalstamų veikų prevencijos ir nacionalinio saugumo tikslais.

4.  Šio aprašo 3 punkte nurodytu tikslu asmenis identifikuojantys ir KPĮ 16 straipsnyje nustatyti duomenys saugomi STT dokumentacijos plane nurodytą laikotarpį.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ pateikti informaciją apie asmenIS priėmimas IR JUOSE NURODYTŲ DUOMENŲ PATIKRINIMAS

 

5.    STT direktorius tvirtina prašymų pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti ir einantį pareigas, formas. Laikoma, kad prašymas pateiktas tinkamu formatu, jei jame yra visa STT direktoriaus patvirtintoje prašymo formoje nurodyta informacija.

6.    Prašymai pateikti informaciją apie asmenį STT gali būti pateikiami tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais (pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu).

7. Rašytiniai prašymai STT turi būti pateikiami prieš asmenį skiriant į pareigas, t. y., prieš tokį terminą, kad STT per KPĮ  nustatytą terminą spėtų surinkti ir pateikti informaciją, o į pareigas skiriantis ar teikiantis subjektas – iki įstatymo nustatyto termino spėtų priimti sprendimą dėl asmens patikimumo, tinkamumo siekiamoms pareigoms.

8.    Gauti prašymai registruojami per STT dokumentų valdymo sistemą „Doclogix“ (toliau – DVS) ir perduodami nagrinėti už informacijos apie asmenis surinkimą ir pateikimą atsakingiems darbuotojams (toliau – atsakingi darbuotojai).

9. Prašymas gali būti teikiamas tik dėl vieno konkursą, atranką laimėjusio, vertinimo, atestacijos, tarnybinio kaitumo ar kitas analogiškas procedūras perėjusio arba savo pasirinkto asmens, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 2 dalį į įstaigos vadovo, įstaigos vadovo pavaduotojo ir įstaigos padalinio vadovo pareigas priimančiam asmeniui Vyriausybės įgaliota įstaiga atrenka du geriausiai centralizuotame konkurse įvertintus pretendentus.

10. STT teikiamą prašymą pateikti informaciją apie į pareigas skiriamą, teikiamą ar paskirtą asmenį pasirašo į pareigas asmenį skiriantis, teikiantis ar paskyręs subjektas ar jo įgaliotas asmuo. Prašymus, kad STT pateiktų informaciją apie:

10.1. asmenį, kurį į pareigas skiria Seimas, pasirašo Seimo Pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo arba į šias pareigas teikiantis subjektas ar jo įgaliotas asmuo;

10.2. asmenį, kurį į pareigas skiria ar teikia Vyriausybė, pasirašo Ministras Pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo arba į šias pareigas teikiantis subjektas ar jo įgaliotas asmuo;

10.3. asmenį, kurį į pareigas skiria savivaldybės taryba, pasirašo meras ar jo įgaliotas asmuo;

10.4. asmenį, kurį į pareigas skiria kitas kolegialus valdymo organas, pasirašo jo vadovas ar jo įgaliotas asmuo;

10.5. kandidatą į Europos Komisijos narius, Audito Rūmų narius, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo narius, Regionų komiteto narius, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius, taip pat apie kandidatą į teisminių ir kitokių tarptautinių institucijų pareigūnus, pasirašo Ministras Pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo.

11. Prašymą taip pat gali pasirašyti išrinktas ar paskirtas, bet dar pareigų nepradėjęs eiti Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas ar meras, pateikus asmens, apie kurį bus renkama informacija, rašytinį sutikimą rinkti apie jį informaciją (tokiu atveju informacija apie asmenį jį į pareigas skiriančiam ar teikiančiam subjektui pateikiama tik po to, kai jis pradės eiti pareigas).

12.  Prieš pradėdami rinkti informaciją apie asmenį, atsakingi darbuotojai turi patikrinti:

12.1.  ar juridinis asmuo, kuriame siekia eiti ar eina pareigas asmuo, priklauso vienai iš šių kategorijų (tuo atveju, jei pagrindas rinkti ir pateikti informaciją apie asmenį atsiranda dėl juridinio asmens, kuriame šis asmuo siekia eiti arba eina pareigas, statuso):

12.1.1. savarankiška įstaiga, kita valstybės ar savivaldybės įstaiga;

12.1.2. valstybės ar savivaldybės įmonė;

12.1.3. akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, kurios visos akcijos ar jų dalis, jeigu ji suteikia daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei, vienai ar kelioms savivaldybėms;

12.1.4. taip pat 12.1.3 papunktyje nurodytų bendrovių patronuojamosios (dukterinės) akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės bei visos kitos su šiomis bendrovėmis per paskesnių eilių patronuojamąsias (dukterines) bendroves susijusios patronuojamosios (dukterinės) bendrovės;

12.2.  ar asmenį į pareigas skiria Respublikos Prezidentas, Seimas, Seimo Pirmininkas, Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas (tuo atveju, jei pagrindas rinkti ir pateikti informaciją apie asmenį atsiranda dėl asmenį į pareigas skiriančio, teikiančio ar paskyrusio subjekto);

12.3.  ar prašyme nurodytos asmenį į pareigas skiriančio, teikiančio ar paskyrusio subjekto pareigos, vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data);

12.4.  ar prašymą pateikė asmenį į pareigas skiriantis, teikiantis ar paskyręs, t. y. tinkamas, subjektas;

12.5.  ar prašymą pasirašęs asmuo turi įgalinimus jį pasirašyti, t. y. eina pareigas, nėra teismo laikinai nušalintas nuo pareigų, įgalinimai suformuluoti tinkamai ir kt.;

12.6.  ar pateiktos nuorodos į viešai prieinamus dokumentus ar teisės aktus, kurie patvirtina prašymą pasirašiusio asmens įgalinimus pateikti prašymą STT pagal KPĮ 17 straipsnį, arba pateiktos dokumentų, kuriuose jie įgalinti pateikti prašymą STT pagal KPĮ 17 straipsnį, patvirtintos kopijos, kai dokumentai nėra viešai prieinami (jei prašymą pasirašo asmuo, veikiantis pagal į pareigas skiriančio, teikiančio ar paskyrusio subjekto įgaliojimą);

12.7.  ar nurodytas asmens, apie kurį prašoma pateikti informaciją, vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data);

12.8.  ar nurodytas asmens siekiamų ar einamų pareigų pavadinimas;

12.9. ar pateikta nuoroda į viešai prieinamą sąrašą pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas viešojo sektoriaus subjekte arba siekiantį eiti pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse teisminėse ir kitose institucijose, arba kaip priedas pateikta įsakymo, kuriuo patvirtintas pareigybių sąrašas bei paties sąrašo, kopija, kai toks sąrašas nėra viešai prieinamas;

12.10.  kai prašoma pateikti informaciją apie pareigas einantį asmenį, ar asmuo eina pareigas, nurodytas KPĮ 17 straipsnio 15  dalyje;

12.11.  ar nurodyti motyvai ir juos pagrindžiantys duomenys, keliantys abejonių dėl asmens, einančio KPĮ 17 straipsnio 5 dalyje nurodytame sąraše esančias pareigas, patikimumo, tinkamumo, t. y. nurodytos konkrečios faktinės aplinkybės, sukėlusios pagrįstų abejonių dėl asmens patikimumo, tinkamumo einamoms pareigoms (tokiais duomenimis gali būti duomenys, susiję su KPĮ 16 straipsnyje nurodyta informacija, taip pat kiti svarbūs duomenys, keliantys pagrįstų abejonių dėl asmens patikimumo, tinkamumo einamoms pareigoms);

12.12.  ar nurodyta leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo data, numeris, slaptumo žyma, su kuria asmenį į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui suteikta teisė dirbti ar susipažinti, duomenys apie asmenį į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam asmeniui suteiktą teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, arba pažymėta, kad toks leidimas nėra išduotas ir teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nėra suteikta (išskyrus Respublikos Prezidentą, Seimo Pirmininką, Ministrą Pirmininką ir teismo pirmininką). Jei į pareigas asmenį skiriantis, teikiantis ar paskyręs subjektas yra kolegialus valdymo organas ir informacija apie asmenį pateikiama jo vadovui, reikia patikrinti ar prašyme nurodytos kolegialaus valdymo organo nariams, kurie turi teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, išduotų leidimų datos, numeriai ir slaptumo žymos;

12.13.  ar prašymas pateikti informaciją apie asmenį registruotas, pasirašytas ir kt.,

12.14.  ar nurodyti asmenį į pareigas skiriančio, teikiančio ar paskyrusio subjekto darbovietės rekvizitai (juridinio asmens pavadinimas, buveinė ir kodas) ir kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefonų, faksų numeriai ir kt.);

12.15. ar nurodyti prašymą parengusio asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas);

12.16.  ar asmuo į siektinomis nurodytas pareigas nepaskirtas iki prašymo pateikimo STT datos.

13.  Prašyme nurodyti duomenys patikrinami valstybės registruose ir kitose informacinėse sistemose, asmens darboviečių tinklalapiuose ir kituose viešai prieinamuose informacijos šaltiniuose.

14.  Nustatę neesminius asmens duomenų neatitikimus, pavyzdžiui, klaidingai nurodytas vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data) ir pan., atsakingi darbuotojai valstybės registrų ir informacinių sistemų išrašus prideda prie gauto prašymo, t. y. susieja dokumentus DVS, ir apie pastebėtus neesminius asmens duomenų neatitikimus pažymi DVS prie gauto prašymo pastaboms skirtoje vietoje.

15.  Nustatę esminius asmens duomenų neatitikimus, pavyzdžiui, neatitikimus, dėl kurių negalima tiksliai identifikuoti į pareigas skiriamo ar paskirto asmens ir pan., atsakingi darbuotojai sustabdo informacijos rinkimą, valstybės registrų ir informacinių sistemų išrašus prideda prie gauto prašymo, t. y. susieja dokumentus DVS, ir nedelsdami apie tai informuoja prašymą pateikusį subjektą prašydami patikslinti asmens duomenis. Informacijos rinkimas pradedamas tik gavus patikslintą subjekto prašymą.

16.  Nevykdomi (informacija nerenkama):

16.1.  tinkamai nepasirašyti, neregistruoti prašymai;

16.2. prašymai pateikti informaciją apie daugiau nei vieną asmenį ir Aprašo 9 punkte nurodytu atveju  - daugiau nei du asmenis; 

16.3.  prašymai pateikti informaciją apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas juridiniame asmenyje, kuris nepriklauso nei vienai iš šio Aprašo 12.1 papunktyje nurodytų kategorijų, o asmenį į pareigas skiriantis subjektas nėra nurodytas šio Aprašo 12.2 papunktyje;

16.4. prašymai, kuriuose nepateikta nuoroda į viešai prieinamą sąrašą pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas viešojo sektoriaus subjekte arba siekiantį eiti pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse teisminėse ir kitose institucijose, arba kaip priedas nepateikta įsakymo, kuriuo patvirtintas pareigybių sąrašas bei paties sąrašo, kopija, kai toks sąrašas nėra viešai prieinamas;

16.5. prašymai dėl asmenų, skiriamų ar teikiamų į KPĮ 17 str. 5 d. nurodytą sąrašą neįtrauktas pareigas;

16.6.  prašymai, kuriuose nenurodytas asmenį į pareigas skiriančio, teikiančio ar paskyrusio subjekto vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data);

16.7.  prašymai, kuriuos pasirašę subjektai neturėjo įgalinimų jį pasirašyti;

16.8.  prašymai, kuriuos pasirašę subjektai nepateikė nuorodos į viešai prieinamus dokumentus ar teisės aktus, kurie patvirtina prašymą pasirašiusio asmens įgalinimus pateikti prašymą STT pagal KPĮ 17 straipsnį, arba nepridėjo dokumentų, kuriuose jie įgalinti pateikti prašymą STT pagal KPĮ 17 straipsnį, patvirtintų kopijų, kai dokumentai nėra viešai prieinami (jei prašymą pasirašo asmuo, veikiantis pagal į pareigas skiriančio, teikiančio ar paskyrusio subjekto įgaliojimą);

16.9.  prašymai pateikti informaciją apie einantį pareigas asmenį, kuriuose nenurodyti motyvai ir juos pagrindžiantys duomenys, keliantys abejonių dėl asmens patikimumo, tinkamumo einamoms pareigoms;

16.10.  prašoma pateikti informaciją apie pareigas einantį asmenį, tačiau toks asmuo eina į KPĮ 17 straipsnio 5 dalyje nurodytą sąrašą neįtrauktas pareigas;

16.11.  prašymai, kuriuose nenurodytas asmens tikslus siekiamų ar einamų pareigų pavadinimas;

16.12.  prašymai, kuriuose nenurodyti asmenį į pareigas skiriančio, teikiančio ar paskyrusio subjekto darbovietės rekvizitai (juridinio asmens pavadinimas, buveinė ir kodas) ir kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefonų, faksų numeriai ir kt.);

16.13. prašymai, kuriuose nenurodyti prašymą parengusio asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas);

16.14.  prašymai dėl asmens, kuris paskirtas į siektinomis nurodytas pareigas prieš pateikiant prašymą STT.

17.     Gavę nevykdytiną (netinkamą) prašymą, atsakingi darbuotojai nedelsdami raštu informuoja prašymą pateikusį subjektą, kad jo prašymas nebus vykdomas, nurodydami priežastis.

18.  Jei prašyme nenurodyta leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo data, numeris ir (ar) slaptumo žyma, su kuria asmenį į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui, taip pat kolegialaus valdymo organo nariams (jei į pareigas asmenį teikiantis, skiriantis ar paskyręs subjektas yra kolegialus valdymo organas) suteikta teisė dirbti ar susipažinti, nepateikti duomenys apie teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nors ir nepažymėta, kad toks leidimas ar teisė nėra išduoti (suteikti) (išskyrus Respublikos Prezidentą, Seimo Pirmininką, Ministrą Pirmininką ir teismo pirmininką), laikoma, kad asmuo tokio leidimo (teisės) neturi.

 

III SKYRIUS

Informacijos rinkimas

 

19.  Atsakingi darbuotojai informaciją privalo surinkti ir į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo rašytinio prašymo pateikti informaciją apie asmenį gavimo dienos, išskyrus atvejį, kai pradėtas surinktos ar pateiktos informacijos pagrįstumo patikrinimas, nurodytas KPĮ 17 straipsnio 14 dalyje (plačiau žr. šio Aprašo 30 – 37 punktus).

20. Gavę atsakingų darbuotojų rašytinius prašymus pateikti turimą informaciją ir (ar) duomenis apie asmenis, kriminalinės žvalgybos subjektai ar kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos, žvalgybos institucijos, kitos institucijos, įstaigos ir įmonės privalo per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pateikti turimą informaciją ir (ar) duomenis. Surinktos ar pateiktos informacijos pagrįstumo patikrinimo atveju, informacija ir (ar) duomenys patikrinami ir atsakingiems darbuotojams pateikiami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atsakingų darbuotojų prašymo atlikti informacijos patikrinimą gavimo dienos.

21. Kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos, kriminalinės žvalgybos subjektai ar žvalgybos institucijos informaciją apie asmenis, kuriuos jie skiria į pareigas, ar informaciją apie asmenis, einančius pareigas kriminalinės žvalgybos pagrindinėse institucijose, kriminalinės žvalgybos subjektuose ar žvalgybos institucijose, renka savarankiškai. Informacija renkama vadovaujantis atitinkamai kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, kriminalinės žvalgybos subjektų ar žvalgybos institucijų vidaus tvarkos teisės aktais, reglamentuojančiais šios informacijos rinkimą.

22.  KPĮ 16 straipsnyje nurodyta informacija apie asmenį renkama:

22.1.  iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų;

22.2.  iš kriminalinės žvalgybos subjektų, kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių pateikiant jiems rašytinius prašymus;

22.3.  iš STT informacinės sistemos.

23.  Atsakingi darbuotojai rašytiniuose prašymuose kriminalinės žvalgybos subjektams, kriminalinės žvalgybos pagrindinėms institucijoms ir žvalgybos institucijoms privalo nurodyti:

23.1.  teisinius prašymo pateikimo pagrindus;

23.2.  informacijos pateikimo STT terminus;

23.3.  renkamos informacijos turinį;

23.4. laikotarpį, už kurį prašoma pateikti informaciją (atsižvelgiant į KPĮ 16 straipsnyje nurodytus terminus, skaičiuojamus nuo rašytinio prašymo pateikti informaciją apie asmenį gavimo dienos);

23.5.  asmens, apie kurį prašoma pateikti informaciją, vardą, pavardę, asmens kodą;

23.6.  asmens siekiamų (einamų) pareigų pavadinimą;

23.7.  asmenį į pareigas skiriančio, teikiančio ar paskyrusio subjekto pareigas, vardą, pavardę.

24.  Atsakingi darbuotojai rašytiniuose prašymuose kitoms institucijoms, įstaigoms ir įmonėms privalo nurodyti:

24.1.  teisinius prašymo pateikimo pagrindus;

24.2.  informacijos pateikimo STT terminus,

24.3.  renkamos informacijos turinį;

24.4. laikotarpį, už kurį prašoma pateikti informaciją (atsižvelgiant į KPĮ 16 straipsnyje nurodytus terminus, skaičiuojamus nuo rašytinio prašymo pateikti informaciją apie asmenį gavimo STT dienos);

24.5.  asmens, apie kurį prašoma pateikti informaciją, vardą, pavardę, gimimo datą.

25.     Valstybės registrų ir informacinių sistemų įrašų išrašus ir kriminalinės žvalgybos subjektų, kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių pateiktus dokumentus atsakingi darbuotojai išsaugo DVS, susieja su prašymu pateikti informaciją apie asmenį, išskyrus įslaptintą informaciją.

26.     Gavus informacijos, kad asmuo, dėl kurio pateiktas prašymas STT, paskirtas į nurodytas siekiamas pareigas ar atleistas iš tarnybos ar pareigų, apie jį negavus informacijos iš STT, informacijos rinkimo procedūra nutraukiama. Apie tai raštu informuojamas prašymą STT pateikęs subjektas.

 

IV SKYRIUS

apie asmenį surinktos informacijos tikrinimas IR TIKSLINIMAS

 

27.  Prieš pateikiant informaciją į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui, atsakingi darbuotojai patikrina kriminalinės žvalgybos subjektų ar kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų atitiktį KPĮ 16 straipsnio reikalavimams.

28.  Prieš pateikiant asmenį skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui įslaptintą informaciją apie KPĮ 16 straipsnyje nurodytas aplinkybes, kurią gavo STT kriminalinės žvalgybos subjektai, atsakingi darbuotojai privalo patikrinti, ar ši informacija griežtai atitinka KPĮ 16 straipsnyje nurodytus požymius ir ar ji yra teiktina asmenį į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui, bei teiktinos įslaptintos informacijos apimtį suderinti su šią informaciją gavusio STT kriminalinės žvalgybos subjekto vadovu.

29Jei kriminalinės žvalgybos subjektų ar kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija galimai neatitinka KPĮ 16 straipsnio ir kitų teisės aktų reikalavimų ir dėl to negali būti pateikta į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui, atsakingi darbuotojai apie tai pagal kompetenciją nedelsdami raštu informuoja STT direktorių ar STT direktoriaus pavaduotoją pagal administravimo sritį.

30.  Atsakingi darbuotojai, nustatę, kad valstybės registrų ir informacinių sistemų įrašai yra netikslūs, neteisingi ir pan., apie tai praneša valstybės registrų ir informacinių sistemų valdytojui ir (ar) tvarkytojui, prašydami atlikti tvarkomų duomenų patikrinimą, patikslinimą ir (ar) pateikdami prašymą pagrindžiančius duomenis (dokumentus).

31.  Atsakingi darbuotojai, nustatę, kad kriminalinės žvalgybos subjektų ar kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra netiksli, prieštaringa ir pan. ir dėl to kyla abejonių, ar gali būti pateikta pagal KPĮ 17 straipsnį, apie tai jas informuoja raštu, prašydami atlikti pateiktos informacijos pagrįstumo patikrinimą (patikslinimą).

32. Į pareigas asmenį skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui kilus abejonių dėl apie asmenį STT surinktos ar pateiktos informacijos pagrįstumo, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, raštu kreiptis į STT dėl tokios informacijos patikrinimo. Rašytiniame prašyme būtina nurodyti konkrečius duomenis, dėl kurių kyla abejonių dėl pateiktos informacijos pagrįstumo. Gavus į pareigas skiriančio, teikiančio ar paskyrusio subjekto prašymą, kuriame išdėstytos abejonės dėl apie asmenį pateiktos informacijos pagrįstumo, atsakingi darbuotojai pradeda tokios informacijos pagrįstumo patikrinimą (patikslinimą) šio Aprašo 30–31 punktuose nustatyta tvarka.

33. Surinktos ar pateiktos informacijos pagrįstumo patikrinimas (patikslinimas) atliekamas per 20 darbo dienų nuo asmenį į pareigas skiriančio, teikiančio ar paskyrusio subjekto prašymo atlikti informacijos pagrįstumo patikrinimą (patikslinimą) gavimo ar STT iniciatyva priimto sprendimo patikrinti informaciją priėmimo dienos.

34. Jei informacijos pagrįstumo patikrinimas (patikslinimas) truks ilgiau, nei šio Aprašo 33 punkte numatytas terminas, atsakingi darbuotojai apie tai raštu ne vėliau kaip tą pačią dieną, kai baigiasi surinktos ar pateiktos informacijos pagrįstumo patikrinimo (patikslinimo) terminas, informuoja prašymą pateikusį subjektą.

35. Apie informacijos pagrįstumo patikrinimo (patikslinimo) atlikimą ir terminą, per kurį bus pateikta informacija apie asmenį, kai informacijos pagrįstumo patikrinimas (patikslinimas) atliekamas STT iniciatyva, atsakingi darbuotojai raštu ne vėliau kaip tą pačią dieną, kai baigiasi informacijos surinkimo ir pateikimo terminas, informuoja į pareigas skiriantį, teikiantį ar paskyrusį subjektą.

36Jeigu duomenų rinkmenų valdytojai ir (ar) tvarkytojai, taip pat kriminalinės žvalgybos subjektai ar kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos, žvalgybos institucijos, kitos institucijos, įstaigos ar įmonės atsisako ištaisyti, patikslinti, papildyti ir pan. duomenis, atsakingi darbuotojai pagal kompetenciją nedelsdami raštu informuoja STT direktorių ar STT direktoriaus pavaduotoją pagal administravimo sritį.

37.  Baigus apie asmenį pateiktos informacijos pagrįstumo patikrinimą, atsakingi darbuotojai nedelsdami raštu informuoja į pareigas skiriantį, teikiantį ar paskyrusį subjektą apie informacijos patikrinimo rezultatus.

 

V SKYRIUS

Informacijos PATEIKIMAS

 

38.  Asmenį į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui pateikiama tik KPĮ 16 straipsnio nuostatas atitinkanti informacija apie asmenį.

39.  Asmenį į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui informacija apie asmenį (atsakymas į prašymą) pateikiama raštu, kai surinkta informacija iš registrų ir informacinių sistemų bei gauti visų kriminalinės žvalgybos subjektų, kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų atsakymai į STT pateiktus rašytinius prašymus, arba, esant reikalingumui, atliktas surinktos ir gautos informacijos pagrįstumo patikrinimas. Per nustatytus terminus negavus šių įstaigų atsakymo, atsakingi darbuotojai ne vėliau kaip tą pačią dieną, kai baigiasi informacijos surinkimo ir pateikimo arba informacijos pagrįstumo patikrinimo terminas, apie tai raštu privalo informuoti prašymą pateikusį subjektą.

40.  Kitų įstaigų ir įmonių vėliau, nei nustatytas informacijos pateikimo STT terminas, pateikta informacija apie asmenį į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui raštu pateikiama papildomai, nepaisant pasibaigusio informacijos pateikimo termino.

41.  Jeigu į pareigas asmenį skiriantis ar teikiantis subjektas teikė prašymą STT pateikti informaciją dėl dviejų pretendentų, tokiu atveju informacija apie kiekvieną asmenį pateikiama atskirais raštais.

42.  Tuo atveju, jei apie asmenį buvo surinkta ir įslaptinta informacija, asmenį į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui informacija pateikiama dviem dokumentais: viename išdėstoma neįslaptinta, o kitame įslaptinta informacija. Šie dokumentai į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui pateikiami vienu metu.

43.  Įslaptinta informacija į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui, kuriam nėra išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir nėra suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, neteikiama.

44.  Į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui pateikiama tik tokios slaptumo žymos įslaptinta informacija, su kuria dirbti ar susipažinti jam išduotas leidimas.

45.  Neįslaptinta informacija apie asmenį į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui pateikiama elektroniniu paštu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, esant būtinumui gali būti pateikta paštu.

46.  Įslaptinta informacija apie asmenį į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui pateikiama tik paštu ar įrenginiais ir tinklais, skirtais įslaptintai informacijai perduoti.

47.  Subjekto pageidavimu informacija apie asmenį jam gali būti pateikta tiesiogiai.

48.  Pateikę asmenį skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui KPĮ 16 straipsnyje nurodytą informaciją, kuri yra įslaptinta ir gauta STT kriminalinės žvalgybos subjektų, atsakingi darbuotojai privalo nedelsdami raštu informuoti informaciją gavusio STT kriminalinės žvalgybos subjekto vadovą apie tai, kad pateikta informacija pagal KPĮ 17 straipsnį.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49.  Atsakingi darbuotojai turi:

49.1.  Užtikrinti STT surinktos ir į pareigas skiriantiems, teikiantiems ar paskyrusiems subjektams pateiktos informacijos atsekamumą bei tinkamą asmens duomenų apsaugą.

49.2.  Teikti konsultacijas dėl informacijos surinkimo ir pateikimo proceso į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui STT interneto svetainėje viešai paskelbtu fiksuotojo ryšio telefono numeriu, elektroniniu paštu.

49.3.  Rengti metodinę medžiagą apie informacijos rinkimą ir pateikimą į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui, dalyvauti šių subjektų ir už korupcijos prevenciją atsakingų asmenų mokymuose.

49.4.  Teikti pasiūlymus dėl STT interneto svetainėje viešai skelbtinos informacijos, susijusios su KPĮ III skyriuje nustatytos priemonės įgyvendinimu.

50. Prašymai pateikti informaciją apie asmenį bei jų patikrinimo dokumentai, STT surinkta informacija apie asmenis, informacijos apie asmenį pateikimo į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui dokumentai saugomi 10 metų. Informacija, kuri yra įslaptinta ir gauta STT kriminalinės žvalgybos subjektų, saugoma 10 metų laikantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų atskirų kategorijų informacijos administravimo reikalavimų.

Papildyta punktu:

Nr. 2-99, 2022-04-27, paskelbta TAR 2022-04-27, i. k. 2022-08507

 

51. Už šio aprašo pažeidimus STT darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 2-99, 2022-04-27, paskelbta TAR 2022-04-27, i. k. 2022-08507

 

____________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 2-99, 2022-04-27, paskelbta TAR 2022-04-27, i. k. 2022-08507

Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 2-231 „Dėl Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas viešojo sektoriaus subjekte, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu, pateikimo tvarkos aprašo ir prašymų pateikti informaciją formų tvirtinimo“ pakeitimo