Suvestinė redakcija nuo 2017-06-26

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-04-13, i. k. 2016-08719

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SU MUITINE VERTE SUSIJUSIŲ DUOMENŲ DEKLARACIJOS PILDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 6 d. Nr. 1B-246

Vilnius

 

 

1. T v i r t i n u Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukciją (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. 1B-275 „Dėl Duomenų, susijusių su muitine verte, deklaracijos pildymo instrukcijos patvirtinimo“.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                     Arūnas Adomėnas


 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 generalinio direktoriaus

2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1B-246

 

 

SU MUITINE VERTE SUSIJUSIŲ DUOMENŲ DEKLARACIJOS PILDYMO

INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukcija (toliau – Instrukcija) nustato Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos ir jos papildomų lapų pildymo tvarką.

2. Su muitine verte susijusių duomenų deklaracija D.V.1 (toliau – D.V.1) – tai 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL 2016 L 69, p. 1) (toliau – Sąjungos muitinės kodekso pereinamojo laikotarpio deleguotasis aktas), 8 priede nustatytos formos popierinė deklaracija, kurioje pateikiami duomenys, reikalingi vienos importuojamų prekių siuntos muitinei vertei nustatyti, kai taikomas sandorio vertės metodas. D.V.1 pildoma, kai neveikia Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (MDAS) arba asmens, pateikiančio importo deklaracijas, elektroninė taikomoji programinė įranga. D.V.1 pagrindinio ir papildomų lapų blankų pavyzdžiai paskelbti Lietuvos Respublikos muitinės tinklalapio rubrikoje „Verslui ir privatiems asmenims / Prekių muitinis įvertinimas / Prekių muitinio įvertinimo reglamentavimas“ (http://www.lrmuitine.lt).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-442, 2017-06-02, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09512

 

3. Instrukcija parengta vadovaujantis 2013 m. spalio 9  d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1) (toliau – Sąjungos muitinės kodeksas), 69–76 straipsnių, 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1) (toliau – Sąjungos muitinės kodekso deleguotasis aktas), 1 ir 71 straipsnių, B priedo I antraštinės dalies „Duomenų reikalavimai“ 3 skyriaus 2 skirsnio 20 pastabos, 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (toliau – Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo aktas), 5, 127–146 ir 347 straipsnių bei 23–01 ir 23-02 priedų nuostatomis, Sąjungos muitinės kodekso pereinamojo laikotarpio deleguotojo akto 6 straipsnio, Muitinės veiklos tęstinumo taisyklių, taikomų neveikiant muitinės deklaracijų apdorojimo sistemai arba asmens, pateikiančio importo ir (arba) eksporto deklaraciją, elektroninei taikomajai programinei įrangai, patvirtintomis Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1B-356 „Dėl Muitinės veiklos tęstinumo taisyklių, taikomų neveikiant muitinės deklaracijų apdorojimo sistemai arba asmens, pateikiančio importo ir (arba) eksporto deklaraciją, elektroninei taikomajai programinei įrangai, patvirtinimo“ nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-442, 2017-06-02, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09512

 

4. Instrukcijoje vartojamos sąvokos atitinka Instrukcijos 3 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI SU PREKIŲ MUITINE VERTE SUSIJUSIŲ DUOMENŲ DEKLARAVIMO REIKALAVIMAI

 

5. Instrukcijos nustatyta tvarka užpildytos popierinės D.V.1 pagrindinis lapas ir papildomi lapai turi būti pateikiami muitiniam tikrinimui ir įforminimui kartu su muitinės popierine importo deklaracija, įforminta taikant veiklos tęstinumo procedūrą, kai importuojamų prekių muitinė vertė nustatoma taikant sandorio vertės metodą ir prekės deklaruojamos išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrai, įskaitant perdirbtųjų produktų, pagamintų iš laikinai išvežtų perdirbti prekių, išleidimą į laisvą apyvartą (reimportą) ir perdirbtųjų produktų, pagamintų iš laikinai įvežtų perdirbti prekių, išleidimą į laisvą apyvartą (išskyrus Instrukcijos 6 punkte nurodytus atvejus).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-442, 2017-06-02, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09512

 

6. D.V.1 gali būti neteikiama šiais atvejais:

6.1. jeigu importuojamų prekių siuntos muitinė vertė neviršija 20 000 eurų, išskyrus tuos atvejus, kai to paties siuntėjo tam pačiam gavėjui siunčiamos prekių siuntos suskaidomos į dalis arba sudaro tokių siuntų sekos dalį arba kai D.V.1 pateikti duomenys yra būtini tam, kad būtų teisingai nustatyta muitinė vertė. Šie duomenys laikomi būtinais, norint teisingai nustatyti muitinę vertę, jeigu deklaruota prekių sandorio vertė turi būti patikslinta importuotojui tenkančiomis išlaidomis, nurodytomis Sąjungos muitinės kodekso 71 ir 72 straipsniuose, taip pat muitinei nurodžius tais atvejais, kai teisingam muitinės vertės nustatymui reikalinga informacija pateikiama D.V.1 pagrindiniame lape;

6.2. jeigu sandoris, kuriuo remiantis prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą, yra nekomercinio pobūdžio, kaip apibrėžta Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 1 straipsnio 21 dalyje;

6.3. jeigu importuojamos prekės, kurios neapmokestinamos jokiais importo muitais ir mokesčiais, arba šiems mokesčiams apskaičiuoti nereikalingi duomenys, kurie pateikiami D.V.1;

6.4. jeigu importuojamų vaisių ir daržovių muitinė vertė nustatoma pagal Europos Komisijos nustatomas Standartines importo vertes, vadovaujantis 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 157, 2011 p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 3 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/2244 (OL 2015 L 318 p. 23), 133–142 straipsniais ir XVI ir XVIII priedais;

6.5. jeigu importuojamų pagal konsignacijos sutartis greitai gendančių prekių, nurodytų Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 142 straipsnio 6 dalyje ir šio akto 23-02 priede, muitinė vertė importuotojo pasirinkimu nustatoma, taikant Europos Komisijos periodiškai nustatomas šių prekių vieneto kainas, vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 74 straipsnio 2 dalies c punktu;

6.6. jeigu teritorinė muitinė, kurios muitinės postui pateikiamas D.V.1, asmens prašymu netaiko reikalavimo pateikti D.V.1, vadovaujantis Instrukcijos 10 punkte nurodytomis sąlygomis;

6.7. naudojant supaprastintą muitinės deklaraciją, vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 166 straipsniu, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) nustatyta tvarka;

6.8. pateikiant elektroninę importo deklaraciją, su elektroniniu formatu įvestais su muitine verte susijusiais duomenimis: pardavėjo ir pirkėjo identifikavimo duomenų grupėmis (Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto B priedo I antraštinės dalies D. E. eilės Nr. 3/24-3/27), vertės nustatymo rodikliais (Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto B priedo I ir II antraštinių dalių D. E. eilės Nr. 4/13), muitinės vertės elementais (Prekių muitinę, statistinę ir PVM apmokestinamąją vertę patikslinančių duomenų kodų bei elementų, susijusių su išlaidų paskirstymu, sąrašas paskelbtas Lietuvos Respublikos muitinės tinklalapio rubrikoje „Verslui ir privatiems asmenims / Prekių muitinis įvertinimas / Bendra informacija/ D. V. 1 pildymas“ (http://www.lrmuitine.lt/web/guest/698), vadovaujantis Elektroninės importo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo procedūrų vykdymu, mainų taisyklėmis, patvirtintomis Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1B-360 „Dėl Elektroninės importo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo procedūrų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“.

Su muitine verte susiję duomenys gali būti neįvedami Sąjungos Muitinės kodekso deleguotojo akto B priedo I antraštinės dalies „Duomenų reikalavimai“ 3 skyriaus 2 skirsnio 20 pastaboje nustatytais atvejais, išskyrus atvejus, kai tai būtina norint teisingai nustatyti muitinę vertę. Šie duomenys laikomi būtinais, norint teisingai nustatyti muitinę vertę, jeigu deklaruota prekių sandorio vertė turi būti patikslinta importuotojo patirtomis išlaidomis, nurodytomis Sąjungos muitinės kodekso 71 ir 72 straipsniuose, taip pat muitinei nurodžius tais atvejais, kai teisingam muitinės vertės nustatymui reikalingi pardavėjo ir pirkėjo identifikavimo ir vertės nustatymo rodiklių duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-442, 2017-06-02, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09512

 

7. Muitinė gali pareikalauti pateikti D.V.1, jeigu sužinoma, kad buvo (yra) nesilaikoma Instrukcijos 6 punkte nustatytų sąlygų.

8. Kartu su D.V.1 turi būti pateikiami šie dokumentai, pagrindžiantys jame nurodytus duomenis, susijusius su muitine verte:

8.1. importuojamų prekių pirkimo sutartis ir jos priedai (jeigu jie sudaryti);

8.2. sąskaita faktūra ir banko mokestiniai pavedimai (jeigu sąskaita faktūra apmokėta), taip pat kiti mokėjimo ir (arba) apskaitos dokumentai, pagrindžiantys deklaruojamų importuojamų prekių sandorio vertę arba jos elementus;

8.3. transporto ir draudimo dokumentai, priklausomai nuo importuojamų prekių pristatymo sąlygų;

8.4. kiti dokumentai, kuriuose pateikta informacija, reikalinga deklaruojamai importuojamų prekių muitinei vertei arba jos elementams pagrįsti.

9. Teisę pateikti D.V.1 turi asmuo, nurodytas Sąjungos muitinės kodekso 170 straipsnyje.

10. Vadovaudamasi Sąjungos muitinės kodekso pereinamojo laikotarpio deleguotojo akto 6 straipsnio 6 dalimi teritorinė muitinė turi teisę šias deklaracijas pateikiančio asmens prašymu leisti nepateikti D.V.1 su kiekviena importo deklaracija, jeigu tas pats pardavėjas tam pačiam pirkėjui tomis pačiomis komercinėmis sąlygomis nuolat tiekia prekes. Tačiau pasikeitus sąlygoms teritorinė muitinė, išdavusi tokį leidimą, pareikalauja pateikti D.V.1.

11. D.V.1 pildoma vienu egzemplioriumi. Gali būti naudojami D.V.1 pagrindinio ir papildomo lapo blankai, atitinkantys šio dokumento spausdinimo reikalavimus, nustatytus Sąjungos muitinės kodekso pereinamojo laikotarpio deleguotojo akto 8 priede, arba egzempliorius, atspausdintas ant paprasto balto popieriaus, naudojant valstybės institucijų arba kitų asmenų kompiuterines priemones ir atitinkantis Sąjungos muitinės kodekso pereinamojo laikotarpio deleguotojo akto 8 priede pateiktas formas.

12. D.V.1 papildomame lape gali būti pateikti duomenys, susiję su trijų importuojamų prekių rūšių muitine verte. Jeigu importuojamų prekių siuntą sudaro daugiau kaip trys prekių rūšys, naudojami keli D.V.1 papildomi lapai.

D.V.1 kelis papildomus lapus galima naudoti tik tais atvejais, jeigu visi duomenys, pateikti D.V.1 pagrindiniame lape, taikytini prekėms, su kurių muitine verte susiję duomenys pateikiami papildomuose lapuose. Papildomi lapai numeruojami eilės tvarka, pradedant nuo vieneto (1), ir pateikiami kartu su D.V.1 pagrindiniu lapu.

13. Su prekių muitine verte susijusiems duomenims deklaruoti naudojami D.V.1 pagrindinis ir papildomi lapai pildomi lietuvių kalba spausdintuvu arba ranka didžiosiomis raidėmis. D.V.1 pagrindinis ir papildomi lapai turi būti užpildyti aiškiai ir tvarkingai. Asmuo pildo raidėmis ir skaičiais pažymėtus blankų langelius ir skiltis. Jei langelio pavadinime nurodyti su atitinkamų prekių muitine verte nesusiję duomenys, langelyje įrašomas brūkšnelis „–“.

14. D.V.1 ir jos papildomuose lapuose negali būti išskutimų, sutepimų, uždažymų ar užklijavimų. Visi pataisymai turi būti atliekami tvarkingai, išbraukiant klaidingus duomenis ir virš jų atspausdinant ar aiškiai užrašant teisingus.

Kiekvienas pataisymas tvirtinamas jį atlikusio asmens parašu. Kiekvieną langelį ar langelio dalį galima taisyti tik vieną kartą. Kiekviename D.V.1 pagrindiniame arba papildomuose lapuose galima taisyti ne daugiau kaip 3 langelius ar langelių dalis. Taisant duomenis negalima uždengti kitų (netaisomų) duomenų.

Jeigu pataisymai atlikti nesilaikant Instrukcijos reikalavimų, muitinė D.V.1 nepriima ir vietoj jo reikalauja pateikti kitą.

15. D.V.1 papildomų lapų 11–24 langeliuose išlaidos nurodomos dviejų ženklų po kablelio tikslumu.

 

III SKYRIUS

D.V.1 LANGELIŲ IR SKILČIŲ PILDYMO TVARKA

 

16. D.V.1 pagrindinis lapas pildomas tokia tvarka:

16.1. 1 langelyje įrašomas importuojamų prekių pardavėjo, parduodančio prekes eksportui į Sąjungos muitų teritoriją, pavadinimas ir tikslus buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir tikslus adresas.

16.2. 2 langelio a dalyje įrašomas importuojamų prekių pirkėjo, pirkusio arba sudariusio kitą importuojamų prekių tiekimo sutartį, pavadinimas, tikslus buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir tikslus adresas.

16.3. 2 langelio b dalyje įrašoma asmens, užpildžiusio D.V.1, pavadinimas, tikslus buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir tikslus adresas. Jeigu duomenis, susijusius su importuojamų prekių muitine verte, deklaruoja pirkėjas, įrašoma „Pirkėjas“.

16.4. 3 langelyje nurodomas pristatymo sąlygų triraidis kodas iš Sąjungos muitinės kodekso pereinamojo laikotarpio deleguotojo akto D1 priedėlio „Blankuose naudotini kodai“ II antraštinės dalies „Kodai“ (kodai naudojami importo deklaracijos 20 langelyje „Pristatymo sąlygos“) ir atitinkamos vietos (uosto) pavadinimas.

16.5. 4 langelyje nurodomi pardavėjo pateiktos pirkėjui sąskaitos faktūros numeris ir data. Jeigu pateiktos kelios sąskaitos faktūros, šiame langelyje įrašoma „Įvairūs“. Visų sąskaitų faktūrų numeriai ir datos turi būti nurodyti importo deklaracijos 44 langelyje „Papildoma informacija /pateikiami dokumentai/ sertifikatai ir leidimai“.

16.6. 5 langelyje nurodomas importuojamų prekių pirkimo–pardavimo ar kitos importuojamų prekių tiekimo sutarties numeris ir sudarymo data.

Jeigu su prekių muitine verte susiję duomenys deklaruojami remiantis keliomis importuojamų prekių pirkimo–pardavimo (tiekimo) sutartimis, šiame langelyje įrašoma „Įvairūs“. Visų tokių pirkimo–pardavimo (tiekimo) sutarčių ir jų priedų numeriai ir sudarymo datos turi būti nurodytos importo deklaracijos 44 langelyje „Papildoma informacija /pateikiami dokumentai/ sertifikatai ir leidimai“.

16.7. 6 langelyje nurodomas ankstesniojo muitinės sprendimo, susijusio su pirkėjo anksčiau tomis pačiomis sąlygomis importuotomis prekėmis (sąlygos vertintinos pagal D.V.1 7–9 langelių klausimus), numeris, data ir sprendimą priėmusios teritorinės muitinės pavadinimas.

16.8. 7 langelyje atsakant į a klausimą žymimas atsakymas „Taip“, jeigu pirkėjas ir pardavėjas yra tarpusavyje susiję asmenys (pagal Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 134 straipsnio nuostatas).

16.9. 7 langelyje atsakant į b ir c klausimus, jeigu pirkėjas ir pardavėjas yra tarpusavyje susiję asmenys (atsakius „Taip“ į 7 langelio a klausimą) ir jeigu pažymimas atsakymas „Taip“ į 7 langelio c klausimą, būtina pateikti papildomą informaciją, pagrindžiančią teiginį, kad pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio ryšiai neturėjo įtakos kainai, sumokėtai ar priklausančiai mokėti už importuojamas prekes.

Tai, kad pirkėjas ir pardavėjas yra tarpusavyje susiję asmenys, neužkerta kelio taikyti sandorio vertės metodą importuojamų prekių muitiniam įvertinimui (atsakius „Ne“ į 7 langelio b klausimą).

16.10. 8 langelyje atsakant į a klausimą žymimas atsakymas „Taip“, jeigu taikomi kokie nors kiti apribojimai pirkėjui disponuoti importuojamomis prekėmis arba jas naudoti, išskyrus trijų klausime išvardytų rūšių apribojimus. Pažymėjus atsakymą „Taip“, šie apribojimai trumpai apibūdinami langelio apačioje.

16.11. 8 langelyje atsakant į b klausimą žymimas atsakymas „Taip“, jeigu importuojamų prekių pardavimui arba kainai turėjo įtakos kokios nors sąlygos ar aplinkybės, kurių poveikio sandorio vertei neįmanoma nustatyti. Pažymėjus atsakymą „Taip“, šios sąlygos ar aplinkybės trumpai apibūdinamos langelio apačioje.

Jeigu atsakyme į 8 langelio b klausimą apibūdintų sąlygų ar aplinkybių vertę įmanoma kiekybiškai įvertinti, šis įvertinimas nurodomas 11 langelio b dalyje „Netiesioginiai mokėjimai“.

Atsakymas „Ne“ žymimas tada, kai importuojamų prekių pardavimui arba kainai neturėjo įtakos jokios sąlygos ar aplinkybės.

16.12. 9 langelyje atsakant į a klausimą žymimas atsakymas „Taip“, jeigu pirkėjas, vykdydamas importuojamų prekių pardavimo sąlygas, privalo tiesiogiai arba netiesiogiai sumokėti mokesčius už patentus ir licencijas, kurie yra susiję su importuojamomis prekėmis.

Pažymėjus atsakymą „Taip“, langelio apačioje nurodoma, kokius mokesčius už patentus ir (arba) mokesčius už licencijas pirkėjas tiesiogiai arba netiesiogiai privalo sumokėti pardavėjui vykdydamas pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, už ką jie mokami ir pan.

D.V.1 9 langelio apačioje turi būti nurodomi tik tie mokesčiai už patentus ir licencijas, kurie nebuvo įtraukti į faktiškai sumokėtą ar priklausančią sumokėti importuojamų prekių kainą ir nėra nurodyti pardavėjo pateiktoje pirkėjui prekių sąskaitoje faktūroje. Šių mokesčių suma nurodoma 15 langelyje.

16.13. 9 langelyje atsakant į b klausimą atsakymas žymimas „Taip“, jeigu pagal importuojamų prekių pardavimo sąlygas dalis pirkėjo pajamų, gautų toliau perparduodant prekes, jomis disponuojant ar jas naudojant, tiesiogiai ar netiesiogiai atitenka pardavėjui. Pažymėjus atsakymą „Taip“, langelio apačioje nurodoma, kokia pirkėjo pajamų dalis (rūšis, santykinis kiekis) tenka pardavėjui, o 16 langelyje nurodoma šių pajamų suma.

16.14. 10 langelio a dalyje nurodomas pridedamų papildomų lapų skaičius, jeigu jie naudojami, arba įrašomas žodis „Nėra“, jeigu papildomi lapai nenaudojami.

16.15. 10 langelio b dalyje nurodoma asmens, kurio duomenys pateikti 2 langelio b dalyje, arba jo įgalioto atstovo vardas, pavardė, D.V.1 užpildymo vieta ir data.

D.V.1 pateikti duomenys tvirtinami asmens arba jo įgalioto atstovo parašu. D.V.1 negali būti pasirašyta neužpildžius pagrindinio ir papildomų lapų (priklausomai nuo deklaruojamų prekių skaičiaus).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-442, 2017-06-02, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09512

 

16.16. Langelio „Tarnybinės žymos“ apatinėje dalyje nurodomas numeris iš importo deklaracijos 7 langelio „Registracijos numeris“. D.V.1 užpildymo data (Instrukcijos 16.15 papunktis) ir numeris nurodomi pildant importo deklaracijos 44 langelį „Papildoma informacija /pateikiami dokumentai/ sertifikatai ir leidimai“.

17. Neteko galios nuo 2017-06-26

Punkto naikinimas:

Nr. 1B-442, 2017-06-02, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09512

 

18. D.V.1 papildomas lapas pildomas tokia tvarka:

18.1. A skilties stulpeliuose pateikiami duomenys, susiję su trijų skirtingų tos pačios importuojamų prekių siuntos prekių rūšių muitine verte, jeigu visoms taikytina ta pati D.V.1 pagrindiniame lape pateikta informacija.

Importuojamų prekių rūšys turi būti numeruojamos laikantis tos pačios tvarkos, kaip ir atitinkamoje importo deklaracijoje.

Jeigu išlaidų, kurias reikėtų pridėti prie importuojamų prekių sandorio kainos arba iš jos atimti, nėra, nurodytoji sandorio kaina laikoma importuojamų prekių muitine verte.

18.2. 11 langelio a dalyje nurodoma pirkėjo faktiškai sumokėta ar mokėtina pardavėjui atitinkamos importuojamų prekių rūšies sandorio kaina, išreikšta sąskaitoje faktūroje nurodyta valiuta.

Jeigu sąskaitoje faktūroje nurodyta, kad importuojamos prekės parduodamos su nuolaida, kurios dydis taip pat nurodytas sąskaitoje faktūroje, šiame langelyje nurodoma faktiškai už atitinkamą importuojamų prekių rūšį sumokėta ar mokėtina pinigų suma, įvertinus nuolaidą.

18.3. 11 langelio b dalyje nurodomi dokumentais pagrįsti pirkėjo netiesioginiai mokėjimai pardavėjui, išreikšti eurais, kurie turi būti pridėti prie atitinkamos importuojamų prekių rūšies sandorio kainos. Šie mokėjimai turi būti nurodyti 8 langelio apačioje, jeigu atsakant į to langelio 8 b klausimą pažymėtas atsakymas „Taip“.

Netiesioginiai mokėjimai – tai pirkėjo mokėjimai trečiajam asmeniui pardavėjo naudai arba bet kurių pirkėjo pardavėjui nemokamai ar sumažinta kaina patiektų prekių arba suteiktų paslaugų, išskyrus nurodytas D.V.1 papildomo lapo B skiltyje, vertė.

Jeigu netiesioginiai mokėjimai atlikti ne eurais arba tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos, kurios įvertintos ne eurais, kartu su D.V.1 turi būti pateikta šių mokėjimų perskaičiavimo į eurus lentelė, kurioje turi būti pateikti šie duomenys: mokėjimo pavadinimas, pinigų suma, išreikšta valiuta, kuria atliktas mokėjimas, ir šios valiutos kodas iš Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 1B-40 „Dėl Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašas), euro ir šios valiutos santykis, galiojantis importo deklaracijos priėmimo dieną, ir perskaičiuota pinigų suma eurais.

 

PAVYZDYS:

Netiesioginių mokėjimų perskaičiavimo į eurus lentelė

 

Mokėjimo pavadinimas

Pinigų suma, išreikšta valiuta, kuria atliktas mokėjimas

Valiutos kodas

Euro ir valiutos, kuria atliktas mokėjimas, santykis importo deklaracijos priėmimo dieną

Perskaičiuota pinigų suma, Eur

Pardavėjo įsiskolinimų apmokėjimas

125 000

KRW

1 EUR/1348,77000 KRW

92,68

 

18.4. 11 langelio apačioje skliausteliuose nurodomas valiutos, kuria išreikšta langelio a dalyje nurodyta sandorio kaina, kodas iš Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo ir šios valiutos kursas, galiojantis importo deklaracijos, kartu su kuria pateikta D.V.1, priėmimo dieną. Valiutos kursas nurodomas Instrukcijos 18.3 papunkčio nustatyta tvarka.

18.5. 12 langelyje nurodoma 11 langelio a ir b dalyse nurodytų dėmenų suma, išreikšta eurais.

18.6. B skilties stulpeliuose nurodomos Sąjungos muitinės kodekso 71 straipsnyje išvardytos išlaidos, kurios turi būti pridėtos prie prekių sandorio kainos, jeigu nebuvo įskaitytos.

Jeigu D.V.1 pateikiama kartu su importo deklaracija, kuria deklaruojamos kelios importuojamų prekių rūšys, kiekvienai prekių rūšiai tenkančių šioje skiltyje nurodomų išlaidų paskirstymas turi būti atliekamas remiantis objektyviais deklaranto pateiktais duomenimis (kalkuliacijomis, tarifais, specifikacijomis, išeigų lentelėmis), pakankamais tokiam paskirstymui pagrįsti.

Šių išlaidų dydžiai turi būti pagrįsti dokumentais (sutartimis, sąskaitomis, transporto važtaraščiais ar kt.).

Išlaidos turi būti išreikštos eurais. Jeigu minėtų išlaidų dydžius pagrindžiančiuose dokumentuose nurodytos skirtingos valiutos, D.V.1 papildomo lapo apačioje (išnašoje) jos turi būti perskaičiuotos į eurus, nurodant langelio numerį, valiutos kodą iš Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo, išlaidų sumą kita valiuta ir euro ir šios valiutos santykį, galiojantį importo deklaracijos, su kuria pateikta D.V.1, priėmimo dieną.

PAVYZDYS:

Nuoroda                      Pinigų suma     Euro ir kitos valiutos santykis

13 langelio b dalis       54 000 USD    1 EUR/1,26910 USD

17 langelio a dalis        50 000 RUB    1 EUR/53,09910 RUB;

 

18.7. 13 langelyje nurodomos pirkėjo išlaidos, kurios nebuvo įtrauktos į sandorio kainą, nurodytą 11 langelio a dalyje, t. y. išlaidos, pardavėjo nenurodytos prekių sąskaitoje faktūroje ir tenkančios pirkėjui.

18.8. 13 langelio a ir b dalyse nurodomi komisiniai (išskyrus pirkimo komisinius) ir apmokėjimas už tarpininkavimo paslaugas (prekybos makleriams, brokeriams), tenkantys pirkėjui, jeigu šios išlaidos nebuvo įtrauktos į sandorio kainą.

Pirkimo komisiniai – tai pirkėjo atlygis savo agentui už atstovavimą perkant prekes, kurių muitinė vertė nustatoma.

Jeigu D.V.1 pateikiama kartu su importo deklaracija, kuria deklaruojamos kelios prekių rūšys, komisiniai ir apmokėjimas už tarpininkavimo paslaugas tolygiai paskirstomi kiekvienai prekių rūšiai pagal jų vertę, nurodytą 12 langelyje.

18.9. 13 langelio c dalyje nurodomos pirkėjo išlaidos talpykloms (išskyrus krovinių konteinerius) ir pakavimui, jeigu jos nebuvo įtrauktos į sandorio kainą ir jeigu šios talpyklos ar įpakavimas sudaro bendrą visumą su atitinkamomis prekėmis.

Nustatant prekių pakavimo vertę, sudedamos pakavimo medžiagų vertė ir apmokėjimo už darbą pakuojant prekes išlaidos.

18.10. 14 langelis pildomas tuo atveju, jeigu pirkėjas tiesiogiai arba netiesiogiai nemokamai arba sumažintomis kainomis tiekia medžiagas, komponentus, dalis ir panašius daiktus, įeinančius į importuojamų prekių sudėtį, įrankius, štampus, formas ir panašius daiktus, naudojamus importuojamoms prekėms gaminti, įskaitant pirkėjo nuomojamus pardavėjui įrenginius, pateikia brėžinius arba lekalus ir kt., naudojamus importuojamų prekių gamybai ne Sąjungos muitų teritorijoje. Šių prekių ir paslaugų vertė nurodoma, jeigu nebuvo įskaityta į faktiškai sumokėtą arba mokėtiną už prekes kainą.

Tokių prekių (paslaugų) verte laikoma pirkimo kaina, pirkėjo sumokėta perkant jas iš trečiųjų asmenų. Tuomet, kai šios prekės pagamintos pirkėjo arba su juo susijusių asmenų, jų vertę sudaro jų gamybos išlaidos, pagrįstos pirkėjo tvarkomos apskaitos duomenimis arba dokumentais.

Tuo atveju, kai pirkėjas pateikia pardavėjui naudotas prekes, jų vertė nustatoma įvertinant jų nusidėvėjimą pagal pirkėjo tvarkomos apskaitos duomenis arba dokumentus.

18.11. 14 langelio a dalyje nurodoma medžiagų, komponentų, dalių ir kitų panašių daiktų – sudėtinių importuojamų prekių dalių – vertė, jeigu šiuos daiktus pirkėjas pateikė pardavėjui nemokamai arba sumažintomis kainomis ir jie buvo panaudoti atitinkamų importuojamų prekių gamyboje.

18.12. 14 langelio b dalyje nurodoma įrankių, štampų, formų ir kitų panašių daiktų, kuriuos pirkėjas pateikė pardavėjui nemokamai arba sumažintomis kainomis, vertė, jeigu šie daiktai buvo panaudoti atitinkamų importuojamų prekių gamyboje.

18.13. 14 langelio c dalyje nurodoma medžiagų, sunaudotų gaminant importuojamas prekes, kurias pirkėjas pateikė pardavėjui nemokamai arba sumažintomis kainomis, vertė, jeigu šios medžiagos buvo sunaudotos atitinkamų importuojamų prekių gamyboje.

18.14. 14 langelio d dalyje nurodoma pirkėjo apmokėtų ne Sąjungos muitų teritorijoje atliktų inžinerinių, projektavimo, meninio apipavidalinimo, dizaino darbų, įskaitant eskizų ir brėžinių, panaudotų atitinkamų importuojamų prekių gamyboje, paruošimą, vertė. Šių darbų (paslaugų) vertė laikoma pirkėjo už juos sumokėta kaina.

18.15. 15 langelyje nurodomi mokesčiai už patentus ir licencijas, susiję su atitinkamomis importuojamomis prekėmis. Šie mokesčiai pridedami prie sandorio kainos, nurodytos 11 langelio a dalyje, tik tuomet, jeigu jie mokėtini vykdant pirkimo–pardavimo sutarties tarp pirkėjo ir pardavėjo sąlygas ir susiję su atitinkamomis importuojamomis prekėmis.

Mokesčius už patentus ir licencijas pirkėjas gali mokėti tiesiogiai pardavėjui arba jo nurodymu trečiajam asmeniui.

18.16. 16 langelis pildomas tuo atveju, jeigu pildant 9 langelio b dalį buvo pažymėtas atsakymas „Taip“. Tokiais atvejais šiame langelyje nurodoma pirkėjo pajamų, gautų toliau perparduodant, naudojant importuotas prekes ar kitaip jomis disponuojant Sąjungos muitų teritorijoje, dalis, kuri pagal sutarties sąlygas atitenka pardavėjui.

Jeigu sutartyje nustatyta, kad, pavyzdžiui, 10 proc. iš importuotų prekių perpardavimo gauto pelno pirkėjas perduos pardavėjui, šią pelno dalį sudarančią pinigų sumą reikia nurodyti šiame langelyje.

18.17. 17 langelyje nurodomos importuojamų prekių pristatymo iki įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos išlaidos. Šio langelio atitinkamose eilutėse nurodomos visos importuojamų prekių pristatymo iki įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos išlaidos (įskaitant su prekių gabenimu susijusias krovimo, tvarkymo ir draudimo išlaidas), jeigu jos nebuvo įskaitytos į sandorio kainą, nurodytą 11 langelio a dalyje, ir atskirai apmokamos pirkėjo.

Importuojamų prekių sandorio kaina patikslinama jų vežimo ir draudimo išlaidomis (įskaitant su prekių gabenimu susijusias krovimo ir tvarkymo išlaidas), atsižvelgiant į pirkėjo ir pardavėjo įsipareigojimus, pagal Tarptautinių prekybos rūmų oficialias prekybos terminų aiškinimo taisykles (Incoterms), vadovaujantis Prekių sandorio vertės patikslinimo jų gabenimo, draudimo, krovimo bei tvarkymo išlaidomis instrukcija, patvirtinta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1199 „Dėl Prekių sandorio vertės patikslinimo jų gabenimo, draudimo, krovimo bei tvarkymo išlaidomis instrukcijos patvirtinimo“.

18.18. 17 langelio a dalyje nurodomos importuojamų prekių vežimo iki įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos išlaidos, jeigu pagal pristatymo sąlygas jos nebuvo įtrauktos į sandorio kainą, nurodytą 11 langelio a dalyje.

Jeigu D.V.1 pateikiama kartu su importo deklaracija, kuria deklaruojamos kelios importuojamų prekių rūšys, jų gabenimo išlaidos tolygiai paskirstomos kiekvienai prekių rūšiai pagal jų bruto svorį.

18.19. 17 langelio b dalyje nurodomos importuojamų prekių krovimo ir tvarkymo išlaidos, patirtos iki prekių įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos, jeigu jos nebuvo įtrauktos į prekių sandorio kainą, nurodytą 11 langelio a dalyje, ir atskirai apmokamos pirkėjo.

18.20. 17 langelio c dalyje nurodomos prekių draudimo išlaidos, jeigu jos nebuvo įtrauktos į sandorio kainą, nurodytą 11 langelio a dalyje, ir atskirai apmokamos pirkėjo.

Jeigu D.V.1 pateikiama kartu su importo deklaracija, kuria deklaruojamos kelios importuojamų prekių rūšys, draudimo išlaidos tolygiai paskirstomos kiekvienai prekių rūšiai pagal jų vertę.

18.21. 18 langelyje nurodoma 13, 14, 15, 16 ir 17 langeliuose nurodytų išlaidų suma eurais.

18.22. C skilties stulpeliuose nurodomos išlaidos, įtrauktos į sandorio kainą, nurodytą 12 langelyje, kurias iš jos reikia atimti nustatant importuojamų prekių sandorio vertę.

D.V.1 19–22 langeliuose visi duomenys turi būti nurodyti eurais. Jeigu minėtos išlaidos pirkėjo sumokėtos kita valiuta, D.V.1 papildomo lapo apačioje (išnašoje) jos turi būti perskaičiuotos į eurus, nurodant langelio numerį, valiutos kodą iš Valiutų, naudojamų, deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo, išlaidų sumą kita valiuta ir euro ir šios valiutos santykį, galiojantį importo deklaracijos, su kuria pateikta D.V.1, priėmimo dieną.

PAVYZDYS:

Nuoroda     Pinigų suma     Euro ir kitos valiutos santykis

20 langelis  2 000 GBP      1 EUR/0,78720 GBP

Jeigu D.V.1 pateikiama kartu su importo deklaracija, kuria deklaruojamos kelios importuojamų prekių rūšys, kiekvienai prekių rūšiai tenkančių šioje skiltyje nurodomų išlaidų paskirstymas turi būti atliekamas remiantis objektyviais deklaranto pateiktais duomenimis (kalkuliacijomis, tarifais, specifikacijomis, išeigų lentelėmis), pakankamais tokiam paskirstymui pagrįsti.

18.23. 19 langelyje nurodomos į Sąjungos muitų teritoriją įvežtų prekių vežimo išlaidos, patirtos nuo prekių įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos iki paskirties (iškrovimo) vietos. Jos nurodomos šiame langelyje ir atimamos iš sandorio kainos, nurodytos 11 langelio a dalyje, tik tuo atveju, kai sąskaitoje faktūroje nurodytos atskirai arba pateikiamas pagrįstas šių išlaidų apskaičiavimas, vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 138 straipsniu.

18.24. 20 langelyje nurodomos importuojamų prekių statybos, montavimo, surinkimo, priežiūros arba techninės pagalbos darbų išlaidos, patirtos įvežus prekes į Sąjungos muitų teritoriją, jeigu šie darbai numatyti importuojamų prekių tiekimo sutartyje ir šios išlaidos sąskaitoje faktūroje nurodytos atskirai.

18.25. 21 langelyje nurodomas kitų išlaidų, įtrauktų į sandorio kainą, nurodytą 11 langelio a dalyje, bet neįskaitomų į importuojamų prekių muitinę vertę (pavyzdžiui, pirkimo komisinių, palūkanų, apmokėjimo už teisę tiražuoti importuojamas prekes Sąjungos muitų teritorijoje), pobūdis (šalia langelio pavadinimo) ir suma, jeigu šios išlaidos sąskaitoje faktūroje nurodytos atskirai.

18.26. 22 langelyje nurodomi importo muitai ir mokesčiai, sumokėti arba mokėtini pardavėjo, įtraukti į prekių sandorio kainą, nurodytą 11 langelio a skiltyje, ir atskirai nurodyti sąskaitoje faktūroje.

PAVYZDYS: Už importuojamas prekes Bendrajame muitų tarife nustatytas importo muitas, kurio norma 10 proc., sumokėtas pardavėjo ir įskaitytas į prekių sandorio kainą, kuri pagal sąskaitą faktūrą – 2 200 Eur.

Iš sandorio kainos atimamas muito dydis sudarys 200 Eur (2200 Eur x 10/110 = 200 Eur).

18.27. 23 langelyje nurodoma 19, 20, 21 ir 22 langeliuose nurodytų išlaidų suma eurais.

18.28. 24 langelyje nurodoma importuojamų prekių muitinė vertė eurais. Ji gaunama sudėjus 12 ir 18 langeliuose nurodytas sumas ir atėmus 23 langelyje nurodytą sumą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Įforminta D.V.1 kopija grąžinama asmeniui, o originalas paliekamas muitinės poste, atlikusiame jos muitinį tikrinimą ir įforminimą, ir pridedama prie importo deklaracijos egzemplioriaus, skirto muitinei.

20. Neteko galios nuo 2017-06-26

Punkto naikinimas:

Nr. 1B-442, 2017-06-02, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09512

 

21. Neteko galios nuo 2017-06-26

Punkto naikinimas:

Nr. 1B-442, 2017-06-02, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09512

 

___________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-442, 2017-06-02, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09512

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 1B-246 „Dėl Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo